Savaitraščio „AAM aktualijos“ Nr. 2012/19 apžvalga

Savaitės apžvalga Nr. 2012/19 (2012 m. gegužės 8 – 14 d.)

Auditas

Patvirtinta egzaminų organizavimo tvarka

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. 1.4-39.10.5 “Dėl Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašo tvirtinimo” patvirtino “Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašą”, pripažino netekusiais galios: 1. Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų laikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2009 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 4.1.1. 2. Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 5.1.5.

Dokumentas įsigaliojo gegužės 9 d.

Patvirtintas atlikto audito kokybės peržiūrų planas

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2012 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. VAA-15 „Dėl 2012 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo” patvirtino 2012 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planą.

Apskaita

Verslo liudijimus įsigijusiems asmenims

Valstybinė mokesčių inspekcia prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. balandžio 25 d. priimtas LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-153 ,,Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 ,,Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 50-2500), kuris įsigaliojo nuo 2012 m. gegužės 1 d. Keičiamas Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių 4.1 punktas, kuriame nustatoma, kad Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą (toliau – Kvitas) privaloma išrašyti, kai ,,prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82 – 3522), 11 punktu, parduoda prekes“. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) 11 punkte nustatyti atvejai, kuriais kasos aparato galima nenaudoti, tačiau tokiu atveju kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas. Prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams taikytini Aprašo 11.1, 11.2, 11.5 punktuose bei nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame 11.7 punkte nurodyti atvejai, kada kasos aparatų galima nenaudoti, t. y.: 11.1. gyvenamosiose, darbo ar kitose asmenų iškvietime nurodytose prekių pristatymo (paslaugų suteikimo) vietose, kuriose už prekes (paslaugas) atsiskaitoma grynaisiais pinigais; 11.2. kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigose (medicinos punktuose), išskyrus šio Aprašo 10.17 punkte nurodytu atveju; 11.5. sugedus kasos aparatui arba pažeidus jo plombą, taip pat kitais šio Aprašo 30 ir 44 punktuose nustatytais atvejais, kai atitinkamą kasos aparatą naudoti draudžiama, tačiau tik tokio kasos aparato remonto, aptarnavimo ar keitimo laikotarpiu ir tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus; 11.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą. Aprašo 11.7 punkto taikymas reglamentuotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio3 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą“ (Žin., 2012, Nr. 41-2003). Vadinasi, prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti Kvitus, kai nenaudoja kasos aparato Aprašo 11.1, 11.2, 11.5 ir 11.7 punktuose nustatytais atvejais.

Biudžetinėms įstaigoms

LR finansų ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1K-171 pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 ,,Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“. Dokumentas įsigaliojo gegužės 9 d.

Mokesčiai

VMI turgaus prekeiviams parengė išsamią informaciją apie EKA naudojimą

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad, atsižvelgusi į turgaus prekeivių pageidavimus, parengė aiškią ir išsamią informaciją apie elektroninių kasos aparatų (EKA) naudojimą. „Įsiklausėme į turgaus prekeivių pastebėjimus, kad VMI interneto svetainėje informacija galėtų būti pateikta dar paprasčiau. Norėdami padėti smulkiesiems verslininkams sklandžiai vykdyti prievolę naudoti kasos aparatus, informaciją supaprastinome, pateikėme daugiau vaizdžių pavyzdžių bei paaiškinimų“, – teigia VMI viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, akcentuodama, kad verslininkai gali svetainėje rasti ir visą seminaruose naudojamą dalomąją medžiagą apie EKA naudojimą.

Kaip apmokestinamos kompensacijos?

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina apie su Lietuvos institucijomis darbo santykiais susijusių gyventojų, dalyvaujančių Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose Dvynių projektuose, gaunamų kompensacijų apmokestinimą: Situacija Lietuvos institucija (biudžetinė arba viešoji įstaiga) įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą Dvynių projektą. Dvynių projektų pagrindinis tikslas – kandidatėms į Europos Sąjungos valstybes padėti stiprinti jų administracinius pajėgumus. Kiekvieno Dvynių projekto įgyvendinimui pasirašoma Dvynių projekto sutartis tarp Lietuvos institucijos, valstybės kandidatės į Europos Sąjungos valstybes institucijos (t. y. paramos gavėjos) ir (arba) Europos Sąjungos delegacijos paramos gavėjos valstybėje. Tokia Dvynių sutartimi įsipareigojama padengti Lietuvos institucijos darbuotojo išlaidas, susijusias su Dvynių projekto vykdymu pagal nustatytą Dvynių sutarties biudžetą ir sąlygas. Dvynių projekto išlaidos kompensuojamos Europos Sąjungos lėšomis. Lietuvos institucijos, įgyvendinančios Dvynių projektą, darbuotojas – nuolatinis Lietuvos gyventojas, komandiruojamas dirbti į valstybės – paramos gavėjos, instituciją ir jam pagal Dvynių sutartyje nustatytas normas kompensuojamos kelionės, gyvenamojo ploto nuomos, kitos išlaidos ir išmokami dienpinigiai. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 17 str. 1 dalies 5 punktą, pajamų mokesčiu neapmokestinamos kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarime Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2555) nustatyta, kad tarnybine komandiruote laikoma biudžetinių įstaigų darbuotojo dalyvavimas įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamus paramos teikimo projektus, kai jo komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamų paramos teikimo projektų lėšų pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas. Su tarnybinėmis darbuotojų komandiruotėmis susijusių išlaidų dydį ir mokėjimo tvarką, kai darbdavys yra ne biudžetinė įstaiga ar organizacija, reglamentuoja Lietuvos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 ,,Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos (Žin., 2004, Nr. 162-5905; 2010, Nr. 48-2326). Šis nutarimas buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116 (Žin., 2012, Nr. 17-770), kuriame nustatyta, kad, kai darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų lėšų (išskyrus finansuojamus iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programų, kurių lėšos planuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal minėtų projektų sutartyse nustatytas sąlygas, Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99; Žin., 2003, Nr. 11-396) netaikomos. Kadangi tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų darbuotojams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose Dvynių projektuose, išlaidų kompensavimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, iš Europos Sąjungos paramos teikimo projektų lėšų tokiems darbuotojams mokamos kompensacijos, kurių mokėjimas numatytas Dvynių sutartyje, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 dalies 5 punkto nuostatomis, priskiriamos gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamoms pajamoms. Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose paramos teikimo projektuose dalyvaujantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams ne tik kompensuojamos išlaidos, bet ir mokamas atlygis už suteiktas paslaugas, toks atlygis apmokestinamas GPMĮ nustatyta tvarka, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Kitos naujienos

Finansų ministerija skelbia išvadą dėl koncesijos projekto

Skelbiame Finansų ministerijos išvadą dėl naujos Visagino atominės elektrinės (VAE) Koncesijos sutarties projekto.

Finansų ministerijos išvada dėl naujos Visagino atominės elektrinės (VAE) Koncesijos sutarties projekto

Kriminalai

Įtariamas 1,5 mln. Lt pasisavinimu

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame nusikalstamu bankrotu ir daugiau nei 1,5 milijono litų pasisavinimu įtariamas statybų bendrovės direktorius A. J. FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad 56-erių metų įtariamasis, tuo pačiu metu buvęs ne tik bendrovės vadovu, bet ir kasininku, netinkamai tvarkė buhalteriją. 2004–2008 metais bendrovės apskaitoje jis nefiksuodavo grynųjų pinigų už atliktus visoje Lietuvoje statybos darbus paėmimo į kasą ir išėmimo iš jos. Surinkta pakankamai duomenų, kad dalis grynųjų pinigų statybų bendrovėje iš viso nebuvo apskaityta. Atskleista, kad A. J., jau paskelbus statybų bendrovei bankrotą, bankroto administratoriui neperdavė tuo metu kasoje grynaisiais pinigais buvusių beveik 240 tūkstančių litų. Dėl dar didesnės sumos – daugiau nei 1,2 milijono litų grynųjų pinigų – panaudojimo A. J. nepateikė jokių dokumentų. Išaiškinta, kad ši suma buvo išgryninta 2006 metais, kai bendrovės vadovas iš bendrovės kasos, banke esančių sąskaitų ir mokėjimo kortelių išgrynino milijoninę sumą. Įtariama, kad, trūkstant pasisavintų pinigų, pasunkėjo statybų bendrovės atsiskaitymas su tiekėjais ir kreditoriais, o tai nulėmė jos nemokumą ir bankrotą, nurodoma FNTT pranešime. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui. Už tyčinį bankrotą, turto pasisavinimą ir apgaulingai tvarkytą apskaitą bendrovės vadovui gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki dešimties metų.

Savaitės citatos

„PVM lengvata šildymui yra gera tik tuo, kad visa PVM tarifo sumažinimo nauda atitenka galutiniam vartotojui, mat kainos yra reguliuojamos. Kitom prasmėm ji yra prastas lėšų perskirstymo būdas, nes naudą suteikia ir tiems, kurie nėra jos verti, įskaitant ir mane.“ Finansų ministrė Ingrida Šimonytė (www.verslozinios.lt) „Jei darbuotojui negali mokėti bent tūkstančio litų, vadinasi, kažkas negerai arba su tavo verslu, arba su tavo verslo etika. “ Taip teigia Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas

Konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymas. Užsienyje veikiančių dukterinių įmonių konsolidavimo ypatumai 2012-05-14 Nr. 18 (690)

Vilija BANIENĖ

UAB „Botasta“ atestuota auditorė

Jeigu grupė, kuri rengia konsoliduotas finansines ataskaitas pagal verslo apskaitos standartus (VAS), turi ilgalaikę investiciją į užsienio dukterinę įmonę, sudarant konsoliduotas finansines ataskaitas, turi būti taikomas 22-asis VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“. Atsižvelgiant į tai, ar užsienio dukterinė įmonė …

Ar reikia keisti ūkių pelno (nuostolių) ataskaitos formą?

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Docentas daktaras Valentinas BRUŽAUSKAS

Ūkininkų ūkiuose ir žemės ūkio įmonėse (toliau – ūkiai) taikoma specifiška pelno (nuostolių) ataskaitos (toliau – pelno ataskaita) forma, kitokia nei ne žemės ūkio verslo organizacijose. Nustačius šią formą, kai kurie apskaitos bei audito specialistai ir informacijos vartotojai išreiškė abejonę, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Iki ge­gu­žės 14 d. (nes ge­gu­žės 13 die­na yra ne dar­bo die­na) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM). Avan­si­nis PVM mo­kė­ji­mas M PVM mo­kė­to­jai, ku­riems pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 90 straips­nio 2 da­lies …

Būsimieji buhalteriai profesinę dieną šventė linksmai ir išradingai…

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Būsimieji buhalteriai profesinę dieną šventė linksmai ir išradingai Šiemet Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete buvo pirmąkart paminėta Buhalterių ir auditorių diena. Tikimasi, kad tai taps gražia tradicija. Nuo pat ryto Fakultete vyko nenaujų knygų mugė, buvo platinamas naujai išleistas prieš kelerius …

Verslo liudijimo apskaitos mįslės

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Daiva ŽUMBAKIENĖ

Auditorė, ACCA narė

Iš vienos pusės pažvelgus, verslo liudijimo (VL) apskaita atrodo ypač supaprastinta, nieko sudėtingo nėra. Antra vertus, pasigilinus, gali iškilti labai komplikuotų situacijų. Jei sandoris yra tik tarp gyventojų, sudėtingumų nėra. Komplikuotesnės situacijos gali būti, kai sandoryje dalyvauja gyventojas ir …

Dėl gydytojų farmacijos kompanijų užsakymu vykdomos klinikinių tyrimų veiklos

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina: Situacija Gydytojai, įsiregistravę kaip vykdantys individualią veiklą (veiklos rūšies kodas pagal EVRK 72 – moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla), …

Kaip apmokestinamos projektuose dalyvaujančių asmenų kompensacijos?

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina apie su Lietuvos institucijomis darbo santykiais susijusių gyventojų, dalyvaujančių Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose Dvynių projektuose, gaunamų kompensacijų apmokestinimą: Situacija Lietuvos institucija (biudžetinė arba viešoji įstaiga) įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis …

Kokios yra kasininko pareigos?

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Ūkio subjekto vadovas, priimdamas kasininką į darbą, privalo pasirašytinai supažindinti jį su šiomis taisyklėmis ir sudaryti su juo visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Kasininko teisės ir pareigos yra: 1. Kasininkas, pastebėjęs, kad kasa apiplėšta, privalo tuoj pat informuoti ūkio subjekto …

Urnos saugojimo paslaugos apmokestinimas

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Gailina BUDZINSKIENĖ

Mokesčių specialistė

Įmonė A Lietuvoje pastatė kolumbariumą, kuriame įrengė kriptas, skirtas saugoti urnas su kremuotais palaikais. Įmonė A su fiziniais asmenimis pasirašo ilgalaikes sutartis (10–20 m.) dėl urnos su kremuotais palaikais laikino saugojimo kolumbariume įrengtoje kriptoje (kriptoje telpa iki 10 urnų …

Ar renginių ložės nuomos išlaidas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Rūta BILKŠTYTĖ

Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija Įmonė nuomoja VIP ložę pramogų ir sporto arenoje. Ložė taip pat skirta reklamuoti Įmonę ir jos veiklą, kadangi virš Įmonės ložės kabinamas reklaminis stendas su Įmonės rekvizitais ir atributika. Ložės nuomos sutartis sudaryta penkeriems metams su galimybe ją …

Ne visas darbo laikas: tokio darbo grafiko įteisinimas; išmokų, atleidžiant darbuotojus, apskaičiavimo ypatumai (2)

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Algirdas BARTKEVIČIUS

Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (689) Darbuotojo vidutinis darbo dienos ar valandos užmokestis priskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas Aprašo 3.1–3.4 punktuose, …

Dėl terminuotos darbo sutarties

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Ar galima pratęsti terminuotą darbo sutartį ir kaip tai turėtų būti įforminama? DK nedraudžia pratęsti terminuotos darbo sutarties, tačiau ji gali būti pratęsta tik tais atvejais, kai darbas yra nenuolatinio pobūdžio arba kai tokie atvejai yra numatyti įstatymuose arba …

Utenos kolegija nerengia buhalterių nei Ispanijai, nei Anglijai

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Buhalterinės apskaitos specialistų poreikis tiesiogiai priklauso nuo šalies ekonominės situacijos: kai ekonomika auga, kuriamos naujos įmonės ir joms reikia naujų darbuotojų, taip pat ir buhalterių. Tuo atveju, kai šalies ūkio augimas mažėja, bankrutuoja įmonės, darbo netenka ir buhalteriai. …

Pensiją galima užsidirbti ir užsienio valstybėse

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Lilija PALŠMITIENĖ

„Nemažai darbingo amžiaus lietuvių dirba užsienyje. Bet juk dalis jų sugrįš, bent jau sulaukę pensinio amžiaus. Ar ir tada „Sodra“ mokės jiems pensijas iš Lietuvos piliečių uždirbamų pinigų? Kas mokėtų pensiją dabartiniam „Sodros“ pensininkui, išvykusiam gyventi į užsienį po …

„AAM aktualijų“ ekspresas

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Reg­la­men­tuo­ja­ma sritis Žin. Nr. (pub­li­ka­ci­jos Nr.), data Ins­ti­tu­ci­ja, dok. Nr., pa­tvir­ti­ni­mo (pri­ėmi­mo) da­ta „Valstybės žiniose“ pub­li­kuo­to do­ku­men­to pavadinimas Nuorodos, komentarai BEN­DRI­JOS 50 (2440) 2012 04 28 LRS Nr. XI-1967 2012 04 12 Dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas Įsta­ty­mas …

Darbo dienos (pamainos) trukmė

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Henrikas DAVIDAVIČIUS

LR teisėjų asociacijos narys

Darbo laiko sąvoka Darbo kodekse (DK) yra nurodyta darbo laiko sąvoka, pagal kurią tai yra laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti darbo sutartyje sulygtą darbą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė), ir kiti jam prilyginami laikotarpiai. Pagal DK 143 straipsnį, …

Ką parodė apklausa dėl informacijos atskleidimo aiškinamajame rašte

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Kristina VOLODKOVIČ

Audito ir apskaitos tarnybos Apskaitos standartų padalinio specialistė

Pagal šiuo metu galiojančius verslo apskaitos standartus (toliau – VAS), sutrumpintame aiškinamajame rašte pateikiama 1-ojo VAS „Finansinė atskaitomybė“, 6-ojo VAS „Aiškinamasis raštas“ reikalaujama informacija ir tokia reikšminga informacija, kuri atskleidžia įmonės veiklos pobūdį, finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų …

Valiutų kursai 2012 05 08 – 2012 05 14

2012-05-14 Nr. 18 (690)


Kuo skiriasi…

2012-05-14 Nr. 18 (690)

Verslo pietūs ir dalykiniai pietūs? Nuo paprastųjų pietų verslo pietūs skiriasi tuo, kad pietaujama ne šiaip sau, ir pokalbiai prie stalo anaiptol ne asmeniniai. Verslo pietų metu aptariami verslo, darbo ir panašūs reikalai, dalykai. Vadinasi, tokius susitikimus prie pietų …

Noriu matriarchato

2012-05-14 Nr. 18 (690)

– Aš pikta… Ne ta koja išlipau iš lovos, ne ant tos šluotos atsisėdau, dar ir nuskridau ne į tą pusę… — — — – Pabudau ryte, guliu, laukiu, kol mama paruoš pusryčius. Tik staiga prisiminiau, kad mama – …    
Leidėjas – © UAB “Apskaitos ir audito žinios” K. Kalinausko g. 11-10, Vilnius Tiražas – 10 000. Dėl savaitraščio prenumeratos teirautis tel.: (8 ~ 5) 261 73 63, 210 71 93 el. paštas info@aktualijos.lt Dėl reklamos teirautis tel.: (8 ~ 5) 210 71 93 el. paštas reklama@aktualijos.lt
 

Jeigu Jūs turite idėjų, iškilo klausimų, problemų, pastebėjote teisės aktų prieštaravimų – siūlykite temą straipsniui!

SIŪLYTI