Pakeistos buhalterinės apskaitos taisyklės


LR finansų ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1K-323 pakeistas LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 120-4566). Vietoje sąvokos „finansinė atskaitomybė“ vartojama sąvoka „finansinių ataskaitų rinkinys“. Nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės privalomos tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams tuo atveju, kai jie vykdo ūkinę komercinę veiklą ir pajamos iš tokios veiklos per ataskaitinius finansinius metus viršija 25 tūkst. Lt, ir taikomos tik turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, susijusių su tokia veikla, buhalterinei apskaitai ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Šaltinis: „Valstybės žinios“
2008-10-22