Naujos naftos, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės

Kauno AVMI informuoja, kad patvirtintos naujos naftos, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 14-637, toliau – Apskaitos taisyklės. Į jas yra perkelta didžioji dalis pagrindinių ankstesnių (Žin., 2001, Nr. 85-2990) apskaitos taisyklų nuostatų). Vadovaujantis naujai patvirtintų Apskaitos taisyklių nuostatomis jų turi laikytis ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, eksploatuojantys kuro objektus (talpyklas), naftos produktus, bioproduktus, kitus degiuosius skystus produktus (toliau – Produktai) ar suslėgtas gamtines dujas, skirtas variklių degalams, (toliau – SGD) laikantys, tiesiogiai tiekiantys ir/ar atliekantys jų pilstymo paslaugą. Atkreipiame dėmesį į šias Apskaitos taisyklių nuostatas:
 • atsisakyta atskirų produktų apskaitos žurnalų formų;
 • atsisakyta kai kurių ataskaitų. Fiziniai asmenys ir ūkininkai, kurie eksploatuojamuose kuro objektuose (kuro talpyklose) Produktus laiko tik savo, gamybinėms ar technologinėms reikmėms (kai pagal Apskaitų taisyklių nuostatas privalo tvarkyti tokių Produktų apskaitą) arba saugo ūkio subjektų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų Produktus, teikia šių Produktų pilstymo paslaugą, ataskaitų AVMI teikti neprivalo;
 • keitėsi žurnalų ir ataskaitų formos;
 • taisyklėse patvirtintos kuro talpyklose laikomų naftos produktų ir bioproduktų kiekių matavimo paklaidos.
 • juridiniai asmenys talpyklose laikantys naftos produktus savo reikmėms turi juos inventorizuoti kas mėnesį (anksčiau reikėjo kartą per metus);
 • juridiniai asmenys turi teikti (jei teikia -įtraukti į teikiamų ataskaitų duomenis) ataskaitas jeigu turi krosninio kuro ir suskystintų naftos dujų talpyklas savo reikmėms (ne kaip variklių degalus);
 • yra išregistruotos ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims priklausančios bei skirtos naudoti savo reikmėms (išskyrus degalus) kuro talpyklos (5 punktas), kadangi pagal minėtas taisykles eksploatuojamų kuro talpyklų registruoti neprivaloma;
 • juridiniai asmenys, laikantys kurą savo reikmėms (ne degalus), privalo įsiregistruoti ir pildyti apskaitos žurnalus.
Pažymėtina, kad naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalai, kurie iki 2011 m. sausio 1 d. buvo pildomi pagal taisykles, patvirtintas Finansų ministro įsakymu Nr. 270, gali būti pildomi tol, kol baigiami, bet ne ilgiau kaip iki 2011 m. liepos 1 d. Apskaitos taisyklės netaikomos:
 • ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, laikantiems savo reikmėms degalus talpyklose, kurių bendras tūris iki 450 litrų įskaitytinai (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariuose degalų ir tepalų bakuose);
 • ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, laikantiems kitus nei degalus Produktus, skirtus naudoti tik savo, gamybinėms ar technologinėms reikmėms (pastatų apšildymui, karšto vandens ruošimui ir pan.);
 • ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie pildo kituose teisės aktuose nustatytos formos Produktų ar SGD apskaitos žurnalus, suderintus su AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro objektas.

Šaltinis: VMI 2011-02-17