Dėl VMI prie FM viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

VMI viršininko prie FM 2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. VA-76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos ir papildytos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos ir jų užpildymo taisyklės.

Pagrindiniai pakeitimai:

1) siekiant pagerinti deklaracijos formų funkcionalumą, dalis deklaracijose pateikiamų duomenų iš deklaracijos formų buvo perkeltos į deklaracijos priedus, taip supaprastinant metinių pelno mokesčio deklaracijų užpildymo tvarką. Nustatytos šios naujos deklaracijos priedų formos:

  • priedo PLN204S forma „Sąnaudų sumos, laikomos neleidžiamais atskaitymais“, pildoma nurodant vieneto sąnaudas, laikomas neleidžiamais atskaitymais;
  •  priedo PLN204Z forma „Neapmokestinamosios pajamos“, pildoma, nurodant vieneto gautas pajamas, kurios pagal PMĮ priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms;
  •  priedo PLN204F forma „Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamos (nuostoliai)“, pildoma, jeigu vienetas per mokestinį laikotarpį perleido vertybinius popierius ir (ar) išvestines finansines priemones, perdavė ir (ar) perėmė VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių nuostolius pagal PMĮ 43 straipsnį ir (ar)  PMĮ 56-1  straipsnį;
  • priedo PLN204G forma „Perimti mokestiniai veiklos nuostoliai iš vienetų grupės vienetų“, pildoma, jeigu vienetas perėmė iš kitų vienetų grupės vienetų veiklos mokestinius nuostolius pagal PMĮ 56-1  straipsnį;
  • priedo PLN204L forma ,,Sąnaudų sumos, laikomos leidžiamais atskaitymais“, pildoma, nurodant vieneto sąnaudas, laikomas leidžiamais atskaitymais;

2) pasikeitus LR pelno mokesčio įstatymo nuostatoms, taikomoms nuo 2014 m. sausio 1 d. (taikoma kino lengvata pagal PMĮ 17-2, 46-2 straipsnius; taip pat apribotas mokestinių nuostolių perkėlimas pagal PMĮ 30 straipsnį), atitinkamai pakeistos taisyklės ir metinių pelno mokesčio deklaracijų formos.

Šaltinis: VMI