Dėl VMI viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA pakeitimo

 VMI informuoja, kad, atsižvelgdama į nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedamą eurą, parengė ir patvirtino VMI viršininko 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. VA-155 „Dėl VMI viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patikslintos ir papildytos Žemės mokesčio administravimo taisyklės, Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703 forma) ir jos priedas, Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma (KIT716 forma) išdėstytos nauja redakcija. 1. Taisyklės papildytos nuostatomis dėl KIT716 formos pildymo, kai ši forma teikiama po euro įvedimo dienos ir nuorodos į litus papildytos nuorodomis į eurus. 2. KIT703 forma (ir jos priedas) išdėstyti nauja redakcija: 2.1. KIT703 formos dalyje „Svarbi informacija“ 4 pastaboje nurodyta, kad mokesčio mokėtojai gali pateikti paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI; 2.2. KIT703 formos po brūkšniu, „*“ žyma pažymėta pastaba (apie brūkšninio kodo taikymą sumokant žemės mokestį per įmokų surinkimo paslaugas teikiančius asmenis) papildyta nurodant konkrečius įmokų surinkimo paslaugas teikiančius asmenis; 2.3. KIT703 formos priede „***“ pažymėtoje pastaboje pateikta nuoroda į eurus. 3. KIT716 formoje pakeista brūkšninio kodo (BAR kodo) išdėstymo vieta, užtikrinant, kad BAR kodas visais atvejais būtų spausdinamas pirmame KIT716 formos lape, po brūkšniu išdėstytos pastabos patikslintos nuostatomis dėl euro įvedimo.

Šaltinis: VMI