Dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad VMI viršininko, Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VA-159/1B-996/V-629 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie FM ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos ir papildytos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės. Taisyklėse pakeistos ir (ar) papildytos šios esminės nuostatos:
– 5 punktas papildomas nuostata, kad Siūlymas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą nerengiamas ir Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) tvarkytojui (toliau – JAR tvarkytojas) neteikiamas, kai juridinis asmuo yra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas;
– 6.1 papunktis papildytas išimtimi,  kada siūlymas galėtų būti rengiamas ir teikiamas JAR tvarkytojui, t. y., kai individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos ar šeimynos skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui per einamuosius ir 5 praėjusius metus susidarė tik iš kas mėnesį dėl savarankiškai dirbančio asmens statuso priskaičiuojamų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (ar) privalomojo sveikatos draudimo įmokų;
– 7.1 papunktis papildomas nauja aplinkybe, sudarančia pagrindą įtarti, kad juridinis asmuo vykdo veiklą, kai asmuo yra registruotas specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos, nustatytos LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 5 skirsnyje, naudotoju (angl. Mini One Stop Shop). Taip pat patikslinamas su minėta nuostata susijęs taisyklių 2 priedo 1 punktas;
– 14 ir 15 punktuose panaikinama nuostata, kad Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą kopija turi būti siunčiama JAR tvarkytojui;
– taisyklės papildomos 35.3 papunkčiu, kuriUo nustatoma, kad taisyklių III skyriaus nuostatos netaikomos užsienio juridinio asmens filialui ar atstovybei, kai užsienio juridinis asmuo pripažįstamas pasibaigusiu dėl bankroto. Tokio užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė iš JAR išregistruojama Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ 216-217 punktuose nustatyta tvarka.
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 201 m. gruodžio 16 d.  rašte Nr. (32.44-31-3E) RM-35151.

Šaltinis: VMI