Dėl LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimų

VMI prie FM informuoja, kad keičiasi kai kurios Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatos, susijusios su VMI vykdoma veikla ir atliekamomis funkcijomis, bei prašo susipažinti su atliktais pakeitimais ir jais vadovautis.

  • Aprašo pakeitimai, įsigalioję 2017 m. sausio 13 d.: pripažintas netekusiu galios Aprašo 10.6 papunktis, kuris nustatė, kad nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų bankams, išskyrus specializuotas valiutos keityklas, kurios atlieka tik valiutos keitimo operacijas ir nenaudoja bankų patvirtintų specializuotų kompiuterinių kasos programų, tačiau Aprašas papildytas nauju 11.9 papunkčiu, kuris įtvirtina, kad bankams, valiutos keityklos operatoriams ir kitoms finansų įstaigoms naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas arba bilietas. Kiti pakeitimai yra redakcinio pobūdžio ir esminės reikšmės VMI darbo organizavimui neturi.
  • Aprašo pakeitimai, įsigaliosiantys 2017 m. gegužės 1 d.: pakeistas Aprašo 10.14 papunktis, pagal kurį tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminai privalės būti registruojami ir  šių terminalų kasos operacijų žurnalai turės būti pildomi VMI nustatyta tvarka. Iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimo naudoti tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalai turi būti įregistruoti VMI iki 2017 m. lapkričio 1 d.

Taip pat pakoreguotas Aprašo 15 punktas, išbraukiant nuostatą, kad laikinai nenaudojamą kasos aparatą ar laikinai naudoti kitu adresu perkeltą kasos aparatą  išregistruoti ar perregistruoti nebūtina. Taip pat, panaikinta prievolė pranešti apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, jei pasikeičia numatyta kasos aparato naudojimo kitu adresu pabaigos data. Išbraukta minėto Aprašo 15 punkto nuostata, kuri numatė, kad tais atvejais, kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas, turėdamas naudojimosi kasos aparatu sutartį, naudoja kito ūkio subjekto vardu registruotą kasos aparatą, kasos aparato perregistruoti nereikalaujama, jei įvykdomos šio Aprašo 14 punkte nurodytos sąlygos. Naujoje Aprašo redakcijoje yra numatyta, kad atvejus ir sąlygas, kada kasos aparato techninis pasas turi būti perregistruotas, nustato VMI. Aprašas papildytas nauju 17-1 punktu, kuris numato, kad VMI savo sprendimu išregistruoja kasos aparatą vienu iš šių atvejų: kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojo registro; kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir VMI  nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo; kai ilgiau kaip 15 mėnesių neatlikta iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo, patvirtinto VMI  2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137, išbraukto modelio kasos aparato profilaktinė priežiūra ar remontas; kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti šio Aprašo 44 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti pažeidimai. Naujai papildytame Aprašo 17-2 punkte įtvirtinta, kad šio Aprašo 17-1 punkte nurodytais atvejais kasos aparatai išregistruojami VMI nustatyta tvarka. Keičiasi Aprašo 18 punktas, išbraukiant reikalavimus kasos operacijų žurnalų pildymui, paliekant nuostatą, kad kasos aparato kasos operacijų žurnalas pildomas VMI nustatyta tvarka. Pakoreguotas ir Aprašo 20 punktas, išbraukiant nuostatą, susijusią su klaidų taisymu, kai išspausdintas klaidingas kasos aparato kvitas. Pripažintas netekusiu galios Aprašo 39 punktas, kuris numatė galimybę kasos aparato kvite spausdinti papildomus rekvizitus.

  • Aprašo pakeitimai, įsigaliosiantys 2017 m. lapkričio 1 d.: pakoreguotas Aprašo 10.15 papunktis, numatantis, kad išimtis leidžianti nenaudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant neišduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų, nuo 2017 m. lapkričio 1 d. nebus taikoma ūkio subjektams, teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose.

Taip pat yra rengiamas Kasos aparatų naudojimo taisyklių, patvirtintų VMI 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“,  pakeitimas. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. vasario 1 d. rašte Nr. (1.20-31-4E) RM-2986.

Šaltinis: VMI