Dėl VMI prie FM viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad 2017 m. gruodžio 29 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo VMI taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeistos Konsultacijų ir informacijos teikimo VMI taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo VMI taisyklių patvirtinimo“. Taisyklės papildytos sudėtingo paklausimo sąvoka, numatančia, kad tai yra VMI gautas rašytinis paklausimas, kuriam nėra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras), nėra parengtas ir viešai paskelbtas VMI interneto puslapyje paaiškinimas (komentaras), skirtingai suformuota ar nesuformuota mokestinė praktika, kai reikalinga atlikti papildomą tyrimą, priimti sprendimą, atlikti detalesnę analizę, papildomai surinkti duomenis. Atitinkamai atnaujintos kitos teisės akte vartojamos sąvokos. Teisės akto pakeitimu patikslinta, kad, jeigu yra gautas minėtas sudėtingas paklausimas ir dėl objektyvių priežasčių (dėl suformuotos skirtingos ar visai nesuformuotos mokestinės praktikos, neparengto apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro), informacijos, konsultacijos iš kitų institucijų reikalingumo ir panašiai) negalima laiku parengti rašytinės konsultacijos per ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų. Papildyta, kad, kai rašytinės konsultacijos negalima parengti dėl paklausimų, kurie susiję su informacijos iš užsienio valstybės institucijos ar iš Lietuvos valstybės ir  (ar) savivaldybių institucijų gavimu, per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, tokios konsultacijos terminas gali būti pratęstas iki tol, kol nebus gautas atsakymas iš institucijos. Papildyta, kad, jei dėl paklausime nurodytos informacijos yra kreiptasi į institucijas, per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos paklausėjas informuojamas atskiru raštu ir pateikiama konsultacija su VMI prie FM nuomone, nurodant, kad pateikta VMI prie FM nuomonė yra negalutinė.  Informacinis pranešimas yra pateiktas 2018 m. vasario  8 d.  rašte Nr. (1.20-31-4 E) RM-579.

Šaltinis: VMI