Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo

VMI prie FM praneša, kad finansų ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-96 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo“ patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2018 m. kovo 1 d., – 3,18 euro už 20 cigarečių. Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikoje, patvirtintoje finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-415, numatyta, kad vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina apskaičiuojama pagal visų cigarečių, už kurias LR akcizų įstatymo (toliau ‒ Įstatymas) nustatyta tvarka praėjusiais kalendoriniais metais yra atsiradusi prievolė sumokėti akcizus, bendrą vertę, grindžiamą maksimalia mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalytą iš viso šių cigarečių skaičiaus. Pagal Kombinuotojo akcizų tarifo už cigaretes apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą finansų ministro 2002 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 280, vertybinis elementas apskaičiuojamas, naudojant vidutinę svertinę mažmeninę cigarečių pardavimo kainą, tik tais atvejais, kai tenkinamos abi toliau nurodytos sąlygos:

  • prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda pagal Įstatymo 9 str. 1 d. 2 p. ir (arba) 8 p. (pvz., laikomos banderolėmis nepaženklintos cigaretės) ir
  • nėra žinoma einamųjų kalendorinių metų to pavadinimo cigarečių didžiausia mažmeninė kaina.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. (nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos) iki 2018 m. vasario 28 d. galiojusios patvirtintos vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos:

Laikotarpis

Kaina

Nuo 2017-03-07 iki 2018-02-28

2,99 euro

Nuo 2016-02-24 iki 2017-03-06

2,77 euro

Nuo 2015-02-20 iki 2016-02-23

2,60 euro

Nuo 2015-01-01 iki 2015-02-19

2,46 euro

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. kovo 2 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-7224.

Šaltinis: VMI