Dėl energinių produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo

VMI prie FM praneša,  kad 2018 m. balandžio 6 d. priimti nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. įsigaliosiantys: Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/550, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, II priedas; Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/552, kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai. Šiais teisės aktais atnaujinti Kombinuotosios nomenklatūros kodai, nurodyti Reglamente  (EB) 684/2009 ir   Direktyvoje 2003/96/EB. Taip siekiama užtikrinti, kad juose nurodyti energiniai produktai būtų apibūdinami naudojant naujus Kombinuotosios nomenklatūros kodus, atnaujintus Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. balandžio 11 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-13201.

Šaltinis: VMI