Valstybės kontrolė atliko ES fondų 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio užbaigimo auditą

ES paramą gaunančios šalys turi užtikrinti, kad joms skirtos lėšos būtų administruojamos pagal ES nustatytus reikalavimus. Reglamentai numato, kad institucijų, administruojančių paramos lėšas, veiksmų ir deklaruotų projektų išlaidų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina valstybės narės paskirta audito institucija. Lietuvoje šias funkcijas atlieka Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentas.

Europos Sąjungos investicijų audito departamentas, atlikęs Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti skirtų veiksmų programų, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros, Europos socialinio ir Sanglaudos fondų, užbaigimo auditą, pateikė besąlyginę nuomonę,  taip sudarydamas sąlygas Europos Komisijai, įvertinus audito ataskaitą, atlikti tolesnius 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmus ir priimti sprendimą dėl galutinio 300 mln. Eur lėšų likučio išmokėjimo Lietuvai.

„Mūsų auditas – tai, pirma, patvirtinimas Europos Komisijai, kad 2007–2013 m. ES paramos administravimo sistema Lietuvoje atitiko nustatytus reikalavimus. Atliktas didelis darbas, nes buvo atliktos ir įprastos ataskaitinio laikotarpio audito procedūros, ir papildomai patikrinta viso laikotarpio finansinė informacija bei Finansų ministerijos Europos Komisijai teikiamuose veiksmų programų užbaigimo dokumentuose pateiktos informacijos teisėtumas ir teisingumas“, – pažymi Europos Sąjungos investicijų audito departamento direktorius Arūnas Siniauskas.

Valstybės kontrolės duomenimis, 2007–2013 m. l šalyje įgyvendinta per 8 tūkst. projektų, Europos Komisijai deklaruota per 8 mlrd. Eur. Iš jų per visą programavimo laikotarpį audito institucija atsitiktinės atrankos būdu patikrino beveik 1,4 mlrd. Eur, o nustatytų netinkamų išlaidų suma sudaro 0,44 proc. visų patikrintų išlaidų. Audito rezultatai patvirtina, kad Lietuvoje sukurta ES investicijų administravimo sistema iš esmės veikė gerai – netinkamų finansuoti išlaidų suma neviršijo ES teise nustatyto toleruotino klaidų lygio. Atkreiptinas dėmesys, kad ES teisės aktai nesuteikia audito institucijai įgaliojimų auditų metu vertinti ES lėšų panaudojimo efektyvumo.

Šaltinis: Valstybės kontrolė