Tinkamai pasirenkime visuotiniam akcininkų susirinkimui (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 10 (874)   Teisė į dividendus Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Vienas svarbiausių reikalavimų, skirstant pelną dividendams, dėl kurio nepaisymo paskelbti dividendai galėtų tapti neteisėti – susidarę …

Tinkamai pasirenkime visuotiniam akcininkų susirinkimui (1)

  Mažose bendrovėse dirbantys buhalteriai yra plataus profilio specialistai. Jie ne tik rengia finansines ataskaitas, bet ir yra įpareigojami parengti pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei metinį pranešimą, taip pat teikia informaciją akcininkams, pagal keletą reikalavimų, įrašytų įvairiuose Akcinių bendrovių įstatymo …

Buhalterinė apskaita, kai prekių ir paslaugų pardavimo kaina priklauso nuo atsiskaitymo termino

  Pagal verslo apskaitos standartus (10-ąjį VAS) finansinėse ataskaitose pajamos turi būti įvertintos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 dalį, nuo 2004 m. mokestinio laikotarpio pradžios visi vienetai, kurie, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami …

Daugiabučių renovacijos lėšų šaltiniai ir jų panaudojimo apskaita

  Pastaruoju metu Lietuvoje labai išsiplėtė daugiabučių renovacija. Ją reglamentuoja LR valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (aktuali red. 2015-01-01) ir susiję teisės aktai. Investicijoms naudojamos didžiulės lėšos, kurioms registruoti daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) apskaitoje rekomenduotina vadovautis finansų …

Nuo 2016 m. – nauji neapmokestinamieji pajamų dydžiai

  Nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitė neapmokestinamieji pajamų dydžiai, darbdavių taikomi prašymus pateikusių darbuotojų išmokamoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. 2015 m. gruodžio 10 d. Seimo priimtu įstatymu Nr. XII-2162 pakeistose Gyventojų pajamų …

Svetimo turto apskaita ir inventorizacija

  Svetimas turtas – tai trečiųjų asmenų turtas, esantis įmonėje ar įstaigoje. Svetimo turto atsiradimo keliai yra įvairūs: pagal konsignacijos sutartį, t. y. pagal komisinių prekių pardavimo sutartį, gautas turtas, kai komisionierius (verslo įmonė) prekių savininko prekes parduoda iš savo sandėlių; …

Dar kartą apie inventorizaciją (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 44 (860) V skyrius. Atsargų ir pinigų inventorizacija Atkreiptinas dėmesys, kad naujojoje Taisyklių redakcijoje nebeliko tokių terminų, kaip žaliavos, medžiagos, prekės, pagaminta produkcija, kitos materialinės vertybės, nebaigta gamyba, nebaigta statyba, nebaigti remonto darbai. Visas šis turtas …

Dar kartą apie inventorizaciją (1)

  Baigiasi kalendoriniai metai. Netrukus daugumai ūkio subjektų kartu su kalendorinių metų paskutine diena baigsis ir finansiniai metai, todėl pats laikas suskubti ir prisiminti, kokie norminiai aktai reglamentuoja šį darbą, privalomą atlikti prieš metinių finansinių ataskaitų parengimą, peržiūrėti apskaitos politikas …

Nebalansinės sąskaitos ir jų naudojimo praktika (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 43 (859)   Naudojami registrai Įrašams nebalansinėse sąskaitose gali būti naudojami pagalbiniai apskaitos registrai – apskaitos dokumentais paremtos suvestinės arba pagal sąskaitos schemą sudaryti paprasčiausi lapai. Pateikiu nebalansinės sąskaitos schemą.   Nebalansinės sąskaitos schema D Pagal …

Nebalansinės sąskaitos ir jų naudojimo praktika (1)

  Nebalansinės sąskaitos naudojamos apskaitoje nuo seniausių laikų ir šioje srityje, atrodytų, negali kilti jokių klausimų. Tačiau praktiškai yra ne taip. Nuolat besikeičianti apskaitos „mada“ arba „stilius“, moksliškai tariant, apskaitos tobulinimas ir tarptautinių apskaitos standartų palaipsnis diegimas Lietuvos verslo įmonėse …

Įmonės vadovybės priedermės, organizuojant buhalterinę apskaitą

  Buhalterinė apskaita teikia reikšmingą informaciją ekonominiams sprendimams priimti. Vienas iš pagrindinių apskaitos informacijos vartotojų yra įmonės vadovybė. Jai tenka gana didelė atsakomybė už tinkamą apskaitos organizavimą.   Vadovų pareigos pagal apskaitos reglamentus LR buhalterinės apskaitos įstatyme (toliau – BAĮ) …

Vertybinių popierių įvertinimo tikrąja verte rezultato įtaka pelno mokesčiui

  Straipsnyje, vertinant skirtingą finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinį reguliavimą, atskleidžiama, kaip vertybinių popierių įvertinimo tikrąja verte rezultatas vertinamas apskaičiuojant pelno mokestį.   Finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinio reguliavimo skirtumai: laikinieji skirtumai Prieš analizuojant konkrečią situaciją, straipsnio pirmojoje …

2015 ir 2016 m. metinės finansinės ataskaitos

  Straipsnis skirtas įmonėms, kurios pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą turi sudaryti finansines ataskaitas ir taiko verslo apskaitos standartus. Sėkmingai perskaičiavus apskaitos duomenis iš litų į eurus, 2016 m. buhalterių lauks nauji iššūkiai, susiję su Europos Sąjungos Apskaitos direktyvos įgyvendinimu. …

SAF-T – kas tai? (II)

  Viešojoje erdvėje šiuo metu vis daugiau diskusijų kyla dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimo. Viena iš išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemių – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemė. Šioje straipsnio dalyje toliau analizuojame šios posistemės reikšmę, t. …

SAF-T – kas tai? (I)

  Viešojoje erdvėje šiuo metu vis daugiau diskusijų kyla dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimo. Viena iš išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemių – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemė. Šioje straipsnio dalyje atskleidžiama šios posistemės reikšmė, t. y. …

Socialinė apsauga laikinai komandiruotiems į kitą valstybę narę darbuotojams (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (839)   Siekdamos gauti ne mažiau nei 10 proc. visų pajamų per pastaruosius 12 pilnų kalendorinių mėnesių iš veiklos Lietuvoje, įmonės imasi visokių dirbtinų veiklų, kurios joms iš esmės nereikalingos ir kartais net nuostolingos. Tuo skundžiasi …

Buhalteris profesionalas: egzaminai bus, bet tik TBF nariams?

Kiekvienais metai gegužės mėnesį buhalteriai turi labai daug darbo – jie baigia rengti įmonių metines finansines ataskaitas. 2015 m. gegužės 19 d. Seimas priėmė Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) pataisas ir panaikino privalomą vyriausiųjų buhalterių egzaminavimą, kuris buvo nustatytas nuo 2016 …

Socialinė apsauga laikinai komandiruotiems į kitą valstybę narę darbuotojams (1)

  Gana dažnai Lietuvos įmonės darbuotojai laikinai siunčiami (komandiruojami) dirbti į kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotą įmonę. Atsižvelgiant į tos šalies teisės aktus, darbdaviui atsiranda prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį toje Europos Sąjungos šalyje. Pagal Bendrijos …

Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo ir apmokėjimo ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 21 (837)   Atostoginių už ankstesnių darbo metų atostogas skaičiavimas Suteikiamų nepanaudotų kasmetinių atostogų už ankstesnius darbo metus, taip pat ir už einamuosius darbo metus darbo užmokesčio dydis visais atvejais turi būti skaičiuojamas taikant esamą prieš …

Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo ir apmokėjimo ypatumai (1)

  Savaitraščio skaitytojai nori išsiaiškinti šiuos klausimus: kai kurie darbuotojai turi nepanaudotų kasmetinių atostogų už 2013, 2012 ir dar ankstesnius metus. Jie pageidauja kuo greičiau atsiimti šias nepanaudotas atostogas, nes baiminasi, kad gali jų netekti. Ar būtina jas numatyti atostogų …