Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki va­sa­rio 27 d. (nes va­sa­rio 25 die­na yra ne dar­bo die­na) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM) D M 1.1. Pa­tei­kia­ma 2012 m. sau­sio mė­ne­sio PVM de­kla­ra­ci­ja (FR0600 for­ma). Pa­tei­kia­ma tin­ka­mai už­pil­dy­ta PVM de­kla­ra­ci­ja, ku­rios FR0600 for­ma …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki gruo­džio 12 d. (nes gruo­džio 10 die­na yra ne dar­bo die­na) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Di­vi­den­dų pel­no mo­kes­tis D M 1.1. Pa­tei­kia­ma tin­ka­mai už­pil­dy­ta Di­vi­den­dų pel­no mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos FR0640 for­ma ir jos prie­dai: FR0640U prie­das „II. Už­sie­nio vie­ne­tams iš­mo­kė­ti …

Taikydami lengvatas, mokesčių mokėtojai daro daug klaidų

Lietuvos įmonės, plečiančios gamybą, investuojančios į naujos technikos ir technologijos, mokslinių tyrimų rezultatų diegimą į gamybą, gali pasinaudoti dviem pelno mokesčio lengvatomis. Tai lengvata investiciniam projektui ir lengvata moksliniams tyrimams bei eksperimentinei plėtrai (MTEP). Šiandien trumpai apžvelgsime abi lengvatas, jų …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki gruo­džio 5 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM). Avan­si­nis PVM mo­kė­ji­mas – M PVM mo­kė­to­jai, ku­riems pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 90 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tas at­si­ran­da prie­vo­lė mo­kė­ti avan­si­nius PVM mo­kė­ji­mus, avan­si­nius PVM …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki lap­kri­čio 30 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos (to­liau – PSD) – M Sa­va­ran­kiš­kai mo­kan­tys PSD įmo­kas su­mo­ka 2011 m. lap­kričio mė­ne­sio PSD įmo­kas. Įmo­kos ko­dai: 1891 – As­me­nų, vyk­dan­čių in­di­vi­du­a­lią veik­lą pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus; 1901 …

2012 m. papildomų poilsio dienų atmintinė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokios 2012 m. dienos bus švenčių, kuriomis darbo dienomis galėsime turėti papildomų poilsio dienų. Sausio 1 d. – Naujieji metai (sekmadienis); Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena (švenčių diena – ketvirtadienis); Kovo …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki lap­kri­čio 14 d. (nes lap­kri­čio 13 d. yra ne dar­bo die­na) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM). Avan­si­nis PVM mo­kė­ji­mas – M PVM mo­kė­to­jai, ku­riems pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 90 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tas …

Dėl pinigų plovimo prevencijos

Siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atkreipia buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonių dėmesį, kad daugelis jų nevykdo LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų nurodymų, kuriais siekiama …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki lap­kri­čio 7 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Lo­te­ri­jų ir azar­ti­nių lo­ši­mų mo­kes­tis – M Lo­ši­mus lo­ši­mo au­to­ma­tais ir sta­lo lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­čios ben­dro­vės su­mo­ka fik­suo­tus lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio dy­džius už kiek­vie­ną lo­ši­mų veik­los lei­di­me nu­ro­dy­tą lo­ši­mo įren­gi­nį: • už …

Audito išvados bus teikiamos pasirašytos elektroniniu parašu

Nuo 2012 m. keičiasi auditoriaus išvados ir audito ataskaitos teikimo Registrų centrui reikalavimai. VĮ Registrų centras informuoja, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų rinkiniu teikiamos auditoriaus išvados ir …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki lap­kri­čio 2 d. (nes spa­lio 31 d. yra ne dar­bo die­na) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos (to­liau – PSD) – M Sa­va­ran­kiš­kai mo­kan­tys PSD įmo­kas su­mo­ka 2011 m. spa­lio mė­ne­sio PSD įmo­kas. Įmo­kos ko­dai: 1891 – …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki spa­lio 25 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM) D M 1.1. Pa­tei­kia­ma 2011 m. rug­sė­jo mė­ne­sio PVM de­kla­ra­ci­ja (FR0600 for­ma). AVMI pa­gal įre­gist­ra­vi­mo mo­kes­čių mo­kė­to­ju vie­tą pa­tei­kia­ma už­pil­dy­ta PVM de­kla­ra­ci­ja, ku­rios FR0600 for­ma pa­tvir­tin­ta VMI prie …

Ar mokesčių administratorius pagrįstai paneigia teisę į PVM atskaitą?

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pernai išnagrinėtų bylų praktika rodo, kad ginčai dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir mokėtojų teisės į šio mokesčio atskaitą sudarė didelę dalį nagrinėtų bylų. Jų sprendimai rodo, jog mokesčių administratoriui ne visada pavyksta įrodyti savo sprendimų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Žin. Nr. (publikacijos Nr.), data Institucija, dok. Nr., patvirtinimo (priėmimo) data „Valstybės žiniose“ publikuoto dokumento pavadinimas Nuorodos, komentarai AUDITAS 121 (5706) 2011 10 08 LRS Nr. XI-1600 2011 09 22 Audito įstatymo 1, 2, 5, 6, 10, 11, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki spalio 10 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Dividendų pelno mokestis D M 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ …

Numatomi verslo apskaitos standartų tobulinimo darbai

Audrius LINARTAS VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2011 m. I pusmetį baigė darbą jau 3 m. dirbantis Apskaitos standartų komitetas ir artimiausiu metu bus tvirtinama nauja jo sudėtis. Šis įgaliojimų perdavimas yra tinkama proga peržiūrėti, kokie darbai laukia naujos …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki spalio 3 d. (nes spa­lio 1 d. yra ne dar­bo die­na) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM) D M 1.1. Pa­tei­kia­ma už­pil­dy­ta Me­ti­nės pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos FR0516 for­ma bei jos prie­do FR0516A for­ma „Įsi­gy­to (pa­si­ga­min­to) il­ga­lai­kio …

Mokesčiai, auditas, finansai Seimo rudens sesijoje

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, pristatydama Seimo 2011 metų rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus, atkreipė dėmesį, kad į rudens sesijos darbų programą įrašyta apie 700 teisės aktų projektų (be lydimųjų), o skaičiuojant kartu su lydimaisiais – daugiau nei 1000 teisės …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki rug­sėjo 26 d. (nes rug­sėjo 25 d. yra ne dar­bo die­na) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM) D M 1.1. Pa­tei­kia­ma 2011 m. rug­pjū­čio mė­ne­sio PVM de­kla­ra­ci­ja (FR0600 for­ma). AV­MI pa­gal įre­gist­ra­vi­mo mo­kes­čių mo­kė­to­ju vie­tą pa­tei­kia­ma už­pil­dy­ta …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki rug­sėjo 20 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM). Avan­si­nis PVM mo­kė­ji­mas – M PVM mo­kė­to­jai, ku­riems pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 90 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tas at­si­ran­da prie­vo­lė mo­kė­ti avan­si­nius PVM mo­kė­ji­mus, avan­si­nius PVM …