Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki rug­sėjo 5 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM). Avan­si­nis PVM mo­kė­ji­mas – M PVM mo­kė­to­jai, ku­riems pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 90 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tas at­si­ran­da prie­vo­lė mo­kė­ti avan­si­nius PVM mo­kė­ji­mus, avan­si­nius PVM …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki rug­pjū­čio 31 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos (to­liau – PSD) – M Sa­va­ran­kiš­kai mo­kan­tys PSD įmo­kas su­mo­ka 2011 m. rug­pjū­čio mė­ne­sio PSD įmo­kas. Įmo­kos ko­dai: 1891 – As­me­nų, vyk­dan­čių in­di­vi­du­a­lią veik­lą pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus; 1901 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki ge­gu­žės 10 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Di­vi­den­dų pel­no mo­kes­tis D M 1.1. Pa­tei­kia­ma tin­ka­mai už­pil­dy­ta Di­vi­den­dų pel­no mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos FR0640 for­ma ir jos prie­dai: FR0640U prie­das „II. Už­sie­nio vie­ne­tams iš­mo­kė­ti ap­mo­kes­ti­na­mi di­vi­den­dai ir …

Nauji TFAS reikalavimai, taikomi 2010 metų finansinėms ataskaitoms (2)

Nauji TFAS reikalavimai, taikomi 2010 metų finansinėms ataskaitoms (2) Audrius LINARTAS VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktorius Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (637) Pa­keis­tas ar­ba iš­leis­tas nau­jas TFAS Pa­kei­ti­mo es­mė Ga­li­mas po­vei­kis 1-asis TAS „Fi­nan­si­nių ata­skai­tų pa­tei­ki­mas“ (2010-01-01) Šio stan­dar­to pa­kei­ti­me …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki ba­lan­džio 11 d. (nes ba­lan­džio 10 d. yra ne dar­bo die­na) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Di­vi­den­dų pel­no mo­kes­tis D M 1.1. Pa­tei­kia­ma tin­ka­mai už­pil­dy­ta Di­vi­den­dų pel­no mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos FR0640 for­ma ir jos prie­dai: FR0640U …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki ko­vo 31 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos (to­liau – PSD) M Sa­va­ran­kiš­kai mo­kan­tys PSD įmo­kas su­mo­ka 2011 m. ko­vo mė­ne­sio PSD įmo­kas. Įmo­kos ko­dai: 1891 – As­me­nų, vyk­dan­čių in­di­vi­du­a­lią veik­lą …

2010 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimo aspektai

2010 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimo aspektai Jurgita NAVIKIENĖ UAB „Solidus vox“ direktorė, atestuota auditorė 2011 metai jau skaičiuoja trečią mėnesį, todėl daugeliui buhalterių prasideda arba yra įsibėgėjęs pats darbymetis – metinių finansinių ataskaitų rinkinio rengimas, pelno mokesčio skaičiavimas. …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Iki kovo 14 d. (nes kovo 13 d. yra ne darbo diena) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas M PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 straipsnio 2 dalies nuostatas atsiranda …

Supaprastintos kasos aparatų naudojimo taisyklės

Supaprastintos kasos aparatų naudojimo taisyklės Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog VMI viršininko įsakymu pakeistos ir supaprastintos Kasos aparatų naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai yra aktualūs individualia veikla besiverčiantiems gyventojams (toliau …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki kovo 7 d. (nes kovo 5 d. yra ne darbo diena) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas M PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki vasario 28 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (toliau – PSD) M Savarankiškai mokantys PSD įmokas sumoka 2011 m. vasario mėnesio PSD įmokas. Įmokos kodai: 1891 – Asmenų, vykdančių individualią veiklą …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki vasario 21 d. (nes vasario 20 d. yra ne darbo diena) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas M PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 …

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimas už 2010 m.

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimas už 2010 m. Valerij VOLK Mokesčių specialistas Nacionalinė buhalterių asociacija „Kiekvienais metais mokame mokesčius už aplinkos teršimą. Už 2010 m. šį mokestį skaičiuosime ir deklaruosime tik vieną kartą. Ar kas nors pasikeitė mokesčio už aplinkos …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki vasario 14 d. (nes vasario 13 d. yra ne darbo diena) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas M PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 …

Nauja bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Nauja bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė Eglė AGINTIENĖ Šiaulių apygardos prokuratūros kanceliarijos vedėja Kiekvienos įmonės veikloje susikaupia didelis kiekis įvairių rūšių dokumentų, kurių saugojimo terminai yra skirtingi – laikino, ilgo ar nuolatinio saugojimo. Dokumentų saugojimo terminus padėjo numatyti iki šiol …

Turės skelbti finansinių ataskaitų rinkinius nustatytoje vietoje savo interneto svetainėse

Turės skelbti finansinių ataskaitų rinkinius nustatytoje vietoje savo interneto svetainėse Vyriausybė nutarė, kad visi viešojo sektoriaus subjektai – savivaldybės, valstybės institucijos, biudžetinės įstaigos bei kiti subjektai, biudžeto išlaidų suvestines ir finansinių ataskaitų rinkinius turi skelbti vienodais formatais ir tam nustatytoje …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki vasario 7 d. (nes vasario 5 d. yra ne darbo diena) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas M PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 …

Dėl metinės A klasės išmokų deklaracijos pildymo

Dėl metinės A klasės išmokų deklaracijos pildymo Audra ŠVEISTIENĖ Mokesčių specialistė Ar pasikeitė Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos pildymo tvarka, deklaruojant gyventojams 2010 metais išmokėtas A klasės išmokas? Valstybinės mokesčių inspekcijos …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki sausio 25 d. Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) D M 1.1. Pateikiama 2010 m. gruodžio mėnesio, 2010 m. II pusmečio PVM deklaracija FR0600 forma. AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą pateikiama …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius Iki sausio 17 d. (nes sausio 15 d. yra ne darbo diena) Mokestis Deklaruoti Mokėti 1. Pelno mokestis prie pajamų šaltinio D M 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo …