Ar reikia su daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodų bendrijų pirmininkais sudaryti darbo sutartis?

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 str. 3 dalyje numatyta, kad darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo.Sodininkų bendrijų įstatymo (toliau …

Dėl dienpinigių skaičiavimo

Ar darbuotojui, vykstančiam į dviejų dienų komandiruotę ir aprūpinamam maitinimu, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 proc.? Jeigu taip, kokio dydžio?Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių …

Dėl mokymosi atostogų, taikomų nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams

2018 m. lapkričio 5 d. sudarytoje nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje dėl pareiginės algos bazinio dydžio (toliau – Sutartis) 1.1 punkte nustatyta, kad mokymosi atostogos yra suprantamos kaip Darbo kodekso 135 straipsnyje nustatytos atostogos. Tai reiškia, kad Sutartyje nurodytos mokymosi atostogos yra pagal formaliojo …

Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose, papildomų funkcijų vykdymo

1. Tuo atveju, kai darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ir savivaldybių biudžetinėje įstaigoje, finansuojamoje iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – darbuotojas) atlieka pagrindinę darbo funkciją ir jam …

Atostogos suteikiamos pagal darbuotojo pageidavimą

Darbo kodeksas numato, kad kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Parašiau prašymą suteikti penkių dienų kasmetines atostogas, t. y. nuo pirmadienio iki penktadienio, tačiau darbdavys reikalauja, kad prašyme dėl kasmetinių atostogų nurodyčiau septynių dienų laikotarpį, t. y. nuo pirmadienio iki …

Darbo dienos trukmė prieššventinę dieną

Kiek laiko turi būti trumpinama darbuotojo darbo diena, kai jis toje pačioje darbovietėje dirba pagal kelias darbo sutartis (viena darbo sutartis – pagrindinė, kitos – sutartys dėl papildomo darbo)? Jeigu darbuotojas greta pagrindinių pareigų ar pagrindinio darbo toje pačioje darbovietėje eina …

Elektroninis darbo sutarčių registravimo žurnalas

  Ar galima registruoti darbuotojų darbo sutartis ne popieriniame žurnale, o elektroniniu būdu? Kaip tokiu atveju darbuotojas turėtų pasirašyti apie darbo sutarties egzemplioriaus gavimą? Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 patvirtintų Darbo sutarčių registravimo taisyklių …

Dėl bendrovės buhalterio darbo

  Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistai atsakė į „AAM aktualijų“ paklausimą dėl buhalterio darbo, kai jis netikėtai suserga. Įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, …

Darbdavys privalo vykdyti teismo sprendimą

  Teismas grąžino darbuotoją į pirmesnį darbą (DK 297 str. 3 d.), tačiau darbdavys siūlo pasirašyti pakeistą darbo sutartį arba sudaryti naują darbo sutartį. Ar tai teisėta? Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 27 d. civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑198/2012 išaiškino, kad …

Dėl atostogų perkėlimo

  „Darbuotojas, likus kelioms atostogų dienoms, suserga. Jo nedarbingumas pasibaigia penktadienį, ir jis tą pačią dieną pateikia darbdaviui prašymą dėl kasmetinių atostogų perkėlimo, kuriuo prašo suteikti kasmetines atostogas iškart po savaitgalio, t. y. pirmadienį, nes jis dar nėra pasveikęs. Kaip, …

Pirmenybės teisė likti dirbti

  Dėl įmonės struktūrinių pertvarkymų bus mažinamas darbuotojų skaičius ir nutraukiamos darbo sutartys su jais pagal DK 129 straipsnį (darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės). Kurie darbuotojai turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti įmonėje? DK 135 straipsnis reglamentuoja, kad tais atvejais, …

Dėl terminuotos darbo sutarties

  Ar galima pratęsti terminuotą darbo sutartį ir kaip tai turėtų būti įforminama? DK nedraudžia pratęsti terminuotos darbo sutarties, tačiau ji gali būti pratęsta tik tais atvejais, kai darbas yra nenuolatinio pobūdžio arba kai tokie atvejai yra numatyti įstatymuose arba …

Ar priklauso išeitinė išmoka?

  „Ar darbdavys – biudžetinė įstaiga, turi man išmokėti išeitinę išmoką, kai mane atleidžia dėl naikinamos mano pareigybės, nors toje įstaigoje dirbu pagal kelias darbo sutartis ir lieku dirbti pagal kitą darbo sutartį? Ar privalėtų sumokėti išeitinę išmoką, jei kitoje …

Dėl darbo sutarties nutraukimo

  Ar gali darbuotojas atsisakyti savo pateikto darbdaviui pasiūlymo nutraukti darbo sutartį DK 125 straipsnio pagrindu, jei šalys jau pasirašė susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo? Darbo kodekso 125 straipsnis nenumato darbo sutarties šalių, sudariusių raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo, teisės …

Dėl nepertraukiamojo darbo stažo skaičiavimo

  Ar galima kolektyvinėje sutartyje nustatyti, kad atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, neįskaitomos į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą? DK 140 str. 1 dalyje yra nustatyta, kad darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį pagal DK 129 str. ir 136 str. …

Kai nutraukiama papildomo darbo sutartis

„Esu sudariusi dvi darbo sutartis, t. y. pagal vieną darbo sutartį dirbu visu etatu, o pagal kitą – 0,25 etato. Įmonė nori su manimi nutraukti antrą darbo sutartį, bet aš su tuo nesutinku. Ar šiuo atveju darbdavys gali su manimi nutraukti …

Įmonės pertvarkymo atveju darbo sutartys su darbuotojais nenutraukiamos

„Individuali įmonė yra pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę. Ar dėl šios priežasties gali būti nutraukiamos su individualios įmonės darbuotojais darbo sutartys, kad jie būtų priimami į uždarąją akcinę bendrovę?“ DK 138 straipsnyje yra nustatytas apribojimas nutraukti darbo sutartį reorganizuojant darbdavį, …