Audito įmonė bankrutuoja

Audito įmonė bankrutuoja Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2009 m. ban­kru­ta­vo 1800 įmo­nių – 2 kar­tus dau­giau ne­gu 2008 m. Dau­giau­sia tai – sta­ty­bos ir pre­ky­bos įmo­nės. Ta­čiau ban­kro­tas ne­ap­len­kė ir au­di­to UAB „Al­vig­dos au­di­tas“. Įmo­nių ban­kro­to val­dy­mo de­par­ta­men­tas pa­skel­bė, kad Vil­niaus …

Valstybės institucijų auditą turėtų atlikti Valstybės kontrolė

Valstybės institucijų auditą turėtų atlikti Valstybės kontrolė Ates­tuo­ti au­di­to­riai, lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo au­di­to ben­dro­vių di­rek­to­riai skun­džia­si, kad pel­nin­giau­sius au­di­to už­sa­ky­mus gau­na „di­džio­jo ket­ver­to“ au­di­to ben­dro­vės, nes jas sam­do įvai­rios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, nors tą pa­tį dar­bą pi­giau ga­li at­lik­ti jie. Ta­čiau dau­ge­lį …

Ką siūlo keisti auditoriai

Ką siūlo keisti auditoriai Šių metų gruodžio mėnesį numatoma Seime svarstyti LR audito įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Dabar auditoriai privalomai yra Lietuvos auditorių rūmų (LAR) nariai, taip pat jie yra savanoriškai susibūrę į keletą profesinių asociacijų. LAR atlieka nemažai audito …

Pra­si­dė­jo au­di­to se­zo­nas: kaip gy­ve­na au­di­to­riai?

Pra­si­dė­jo au­di­to se­zo­nas: kaip gy­ve­na au­di­to­riai? Ir vėl ru­duo – au­di­to­riams pra­si­de­da nau­jų de­ry­bų, su­tar­čių, už­sa­ky­mų ir dar­bų me­tas. Kaip gy­ve­na au­di­to­riai, ar jie jau­čia sun­kme­tį? Ko­kios au­di­to pa­slau­gų kai­nos? „AAM ak­tu­a­li­jos“ pa­kal­bi­no ates­tuo­tuo­sius au­di­to­rius. Ates­tuo­to­ji au­di­to­rė Ra­sy­tė KLI­MIE­NĖ: – …

Su­si­rin­ki­mo at­gar­siai

Su­si­rin­ki­mo at­gar­siai Įvy­ko vi­suo­ti­nis LAR na­rių su­si­rin­ki­mas. Au­di­to­riai iš­klau­sė LAR pre­zi­den­to me­ti­nę ata­skai­tą ir di­rek­to­rės pra­ne­ši­mą apie LAR veik­lą, pa­tvir­ti­no ki­tų me­tų biu­dže­tą, iš­rin­ko LAR val­dy­mo or­ga­nų na­rius. Ar au­di­to­riai gy­ve­na la­bai ge­rai? Au­di­to­rė Lo­re­ta RU­PEI­KIE­NĖ: – Šiais, sun­kme­čio ir …

Ren­gia­mos Au­di­to įsta­ty­mo pa­tai­sos

Ren­gia­mos Au­di­to įsta­ty­mo pa­tai­sos Au­di­to įsta­ty­me reg­la­men­tuo­tas au­di­to­rių ir au­di­to įmo­nių at­lik­to au­di­to ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mas, ku­rį įgy­ven­di­na Au­di­to ir ap­skai­tos tar­ny­ba (AAT) kar­tu su Lie­tu­vos au­di­to­rių rū­mais (LAR). AAT nu­sta­to au­di­to ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką, o LAR or­ga­ni­zuo­ja at­lik­to au­di­to …

SVAĮA siūlymai

SVAĮA siūlymai Smul­kių ir vi­du­ti­nių au­di­to įmo­nių aso­cia­ci­jos (SVAĮA) at­sto­vai siū­lo tai­ky­ti pro­por­cin­go at­sto­va­vi­mo (PA) rin­ki­mų sis­te­mą ren­kant ko­lek­ty­vi­nius Lie­tu­vos au­di­to­rių rū­mų (LAR) val­dy­mo or­ga­nus. Pa­sak au­di­to­riaus Ša­rū­no Gin­ti­lo, vie­ni au­di­to­riai no­ri, kad LAR juos glo­bo­tų, rū­pin­tų­si jų ver­slo rei­ka­lais, …

Au­di­to­riai to­bu­li­na jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus

Au­di­to­riai to­bu­li­na jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus Pa­lan­go­je įvy­ku­sio­je au­di­to­rių kon­fe­ren­ci­jo­je, dis­ku­tuo­da­mi dėl LAR at­ei­ties, au­di­to­riai siū­lė keis­ti LR au­di­to įsta­ty­mą, ku­ris da­bar yra la­bai griež­tas ir jo tai­ky­mas tin­ka vals­ty­bei, ku­rio­je daug lis­tin­guo­ja­mų vie­šo­jo in­te­re­so įmo­nių. Lie­tu­vo­je to­kių įmo­nių …

Au­di­to­riai keliavo po Žemaitiją

Au­di­to­riai keliavo po Žemaitiją Smul­kių ir vi­du­ti­nių au­di­to įmo­nių aso­cia­ci­jos ( SVA­ĮA) na­riai ne­pa­mir­šo sa­vo tra­di­ci­jos – kiek­vie­ną va­sa­rą drau­ge ap­lan­ky­ti įžy­mias Lie­tu­vos vie­tas ir su­reng­ti kon­fe­ren­ci­ją. Šį­kart jie ap­lan­kė gar­sų­jį Ši­lu­vos mies­te­lį, Ty­tu­vė­nų ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­ną, var­tė pa­čių vie­nuo­lių 19 …

Ko­kią nau­dą au­di­to­rius duo­da klien­tui

Ko­kią nau­dą au­di­to­rius duo­da klien­tui 1996 m. pa­bai­go­je įgi­ję ates­tuo­to­jo au­di­to­riaus pa­žy­mė­ji­mą, 1997 m. pra­džio­je dau­ge­lis au­di­to­rių įkū­rė sa­vo au­di­to įmo­nes ir jau 12 me­tų plė­to­ja au­di­to veik­lą. Ta­čiau dar šian­dien ga­li­ma iš­girs­ti kai ku­rių va­do­vų skep­tiš­ką pa­sa­ky­mą: „Au­di­tas ne­duo­da …

Ke­li drau­di­mai – di­de­lė naš­ta ma­žoms au­di­to įmo­nėms

Ke­li drau­di­mai – di­de­lė naš­ta ma­žoms au­di­to įmo­nėms „Ar pri­va­lo au­di­to įmo­nė, ku­ri ne­at­lie­ka au­di­to vi­suo­me­nės in­te­re­so įmo­nė­se, draus­tis ben­dro­sios ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ir pri­va­lo­muo­ju drau­di­mais vi­są au­di­to veik­los lai­ko­tar­pį?, – klau­sia au­di­to­riai. – Ma­žoms au­di­to įmo­nėms – tai di­de­lė naš­ta.“ …

Ge­riau­sias vais­tas – dar­bas ir op­ti­miz­mas

Ge­riau­sias vais­tas – dar­bas ir op­ti­miz­mas Re­por­ta­žas iš au­di­to įmo­nės Ates­tuo­to­ji au­di­to­rė Ana Si­rie­nė – vie­na iš pir­mų­jų Lie­tu­vo­je, dir­ban­ti au­di­to sri­ty­je nuo 1995 m., o jos įkur­ta au­di­to ben­dro­vė „Ne­pri­klau­so­mas au­di­tas“ šie­met mi­nės 10 me­tų ju­bi­lie­jų. „Tai sun­kiai au­gin­tas …