Buhalterio valdomas ekstremalių situacijų centras

Slaptojo centro vadovasŠaltojo karo metais, kai sovietinėje Lietuvoje dar niekas nežinojo, kas yra kompiuteris, tolimoje Kanadoje pradėjo savo veiklą paslaptingasis kompiuterinės paramos centras. Šiuolaikiškai tariant, tai – ekstremalių situacijų centras. Tokie centrai veikė ir kitose Vakarų šalyse, tačiau šis buvo …

Šaukimas

  Donald BARTHELME   Ir tada gaunu paštu baltą lapelį – šaukimą į Prisitaikymo biurą (orig. Bureau of Compliance – nuolaidumo, paklusnumo, susitarimo laikymosi biuras; ironiškas mokesčių inspekcijos pavadinimas; taigi prisitaikau: moku mokesčius). Ten sėdintis pilietis Bergmanas nori, kad aš …

Tiesmukiški „boso“ patarimai buhalteriams ir vadybininkams

„Sunkumai parodo, ko žmogus vertas.“ Gyvenimiška patirtis Pagyrimai buhalteriui Pradėkime nuo patarimų, kurie itin palankiai apibūdina apskaitos specialisto asmenybę, jo vaidmenį tvarkant įmonės finansinius reikalus. Pavardės neatskleidęs ir slapyvardžiu „V“ pasirašęs knygos „Mafijos patarimai. Verslo Makiavelio vadovas“ (V., 2005) autorius …

Garsenybės, kurioms teko imtis buhalterijos

Garsenybės, kurioms teko imtis buhalterijos Nedaug kas žino, kad kai kuriems garsiems verslininkams ir rašytojams teko ragauti buhalterio duonos. Žinių šia tema iš užsienio spaudos parinko Nijolė BARANAUSKAITĖ ir docentas daktaras Leonas KRIVKA. „Paprastas žmogus rūpinasi, kaip prastumti laiką,o talentingas …

Ver­slas mig­ruo­ja iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės

Ver­slas mig­ruo­ja iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Mc Do­nalds kom­pa­ni­ja pa­lie­ka Lon­do­ną, pri­si­jung­da­ma prie ki­tų ame­ri­kie­čių kom­pa­ni­jų, per­ke­lian­čių sa­vo Eu­ro­pos būs­ti­nes į Švei­ca­ri­ją, dėl čia tai­ko­mų mo­kes­čių leng­va­tų. Grei­to­jo mais­to įmo­nių gru­pė, ati­da­riu­si sa­vo biu­rą šio­je ša­ly­je, tei­gia per­si­kraus­ty­mą pla­na­vu­si apie me­tus …

S. Par­kin­so­nas: „Biu­ro­kratų kas­met pa­gau­sė­ja apy­tik­riai 6 proc.“

Pa­ly­gink sa­vo bė­das su ki­tų žmo­nių, ir jos at­lėgs.Is­pa­nų pa­tar­lė Kai sep­ty­ni vy­rai vie­ną gai­dį pjau­na Ap­ta­riant šią te­mą, ver­ta pri­si­min­ti lie­tu­vių pa­tar­lę apie sep­ty­nis vy­rus, pjau­nan­čius vie­ną gai­dį. Var­gu, ar Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pro­fe­so­rius Si­ri­las Par­kin­so­nas gir­dė­jo šią pa­tar­lę, ta­čiau, …