Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (1)

 Mokestinių laikotarpių nuostolių perkėlimo tvarka yra įteisinta Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 30 straipsnyje. Kokie nuostoliai priskiriami vieneto ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?Jeigu mokestiniais metais iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir atskaičius leidžiamus bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus gaunami mokestinio laikotarpio …

Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų atkūrimas

 Rengiant finansines ataskaitas, kartais pasigendama kai kurių apskaitos dokumentų arba dėl tam tikrų priežasčių jie sugadinti. Reikalinga juos atkurti arba pripažinti neatkuriamai prarastais.Jeigu dingusį, visiškai ar iš dalies sugadintą apskaitos dokumentą sudarė du arba keli jo egzemplioriai ir jeigu vienas …

Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija

 Finansinėje apskaitoje ilgalaikiu turtu laikomi įmonės valdomi ekonominiai ištekliai, kuriuos naudodama ji tikisi ateityje gauti ilgalaikės ekonominės naudos.Turto balansinė vertė negali būti didesnė už iš jo gautiną būsimąją ekonominę naudą. Vykdant šį reikalavimą, prieš sudarant finansines ataskaitas, metinės inventorizacijos metu, …

2018 m. šiek tiek padidės minimalus darbo užmokestis ir kitos išmokos (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (953) Privalu didinti ir kitas išmokas bei įmokasNuo sausio 1 d. didėsiantys MDU dydžiai turės įtakos ir kai kurių atitinkamais teisės aktais įteisintų išmokų bei įmokų dydžiams:1) Už kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas …

Susitarimai dėl papildomo darbo pagal Darbo kodeksą

 Įsigaliojusiame Darbo kodekse (DK) šiek tiek kitaip, negu anksčiau, reglamentuojami klausimai dėl papildomo darbo toje pačioje įmonėje, organizavimo.Darbo sutarties sąlygos yra būtinosios ir papildomos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė. Kai darbdavys su darbuotoju …

Kaip pasikeitė materialinės atsakomybės reguliavimas, įsigaliojus DK?

 Įsigaliojusiame Darbo kodekse (DK) materialinės atsakomybės taisyklės remiasi dviejų so­cialinių partnerių – darbdavių ir darbuotojų – kompromisu, siekiant panaikinti vienos darbo santykių šalies nepagrįstą dominavimą ir kitos šalies priklausomybę.Sumažinta specialiųjų taisyklių apimtis, paliekant ginčą nagrinėjančiam organui spręsti žalos atlyginimo klausimą, remiantis …

Socialiniai mokesčiai nuo – 0 iki 50 proc.

Švedijoje ir Olandijoje nėra privalomų socialinio draudimo mokesčių. Ukrainoje darbdaviai moka 49,7 proc., darbuotojai – 3,6 proc., Kinijoje – 30 ir 11, Rusijoje – 30 ir 0, Baltarusijoje – 34 ir 1, Juodkalnijoje – 9,8 ir 24, Moldovoje – 26,5 ir …

Prekės ženklo registravimas

 Sugriežtinus įmonės pavadinimų patikrą pagal lietuvių kalbos normas, įmonių steigėjams apribotos galimybės suteikti įmonei simbolinę prasmę turintį, įmonės veiklos specifiką apibūdinantį, bet neatitinkantį lietuvių kalbos normų pavadinimą. Dažniausiai steigėjai nori pavadinti savo įmonę užsienio kalba, tačiau tokios galimybės jau nėra. Prekės …

Darbo laikas Lietuvoje ir Europoje: ar pokyčiai padės investicijoms?

Kaip dabar dirbama Lietuvoje?Lietuvoje, svarstant Darbo kodekso (DK) projektą, ilgai ir daug buvo diskutuota dėl darbo laiko trukmės ir ribojimų. Šiemet įsigaliojęs naujasis DK liberalizavo kai kurias nuostatas. Naujajame DK atsisakyta 8 val. kasdienės darbo laiko trukmės reikalavimo, nustatyta 40 …

Kas aktualu, rengiant buhalterius aukštosiose mokyklose?

 Šiais metais labai suaktyvėjo diskusijos dėl auštojo mokslo reformos, jo kokybės gerinimo. Be kita ko, kritiškai vertinamas labai padidėjęs ekonomikos ir vadybos studijų programų skaičius. Iškyla klausimas ir dėl buhalterinių studijų programų (apimties ir kokybės). Dabartinės studijų programosDabar Lietuvos universitetuose būsimiems …

Naujovės komandiruočių reglamentavime

Naujojo Darbo kodekso 107 straipsnyje aptariama darbuotojo komandiruotės sąvoka.Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo, vietoje. Komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų …

Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių ir apskaitos įstatymų pažeidimus

Buhalterė J. V. klausia, už kokius finansinius nusikaltimus atsako juridinis asmuo? Kokia baudžiamoji atsakomybė yra numatyta apskaitą tvarkantiems asmenims už apgaulingą ir aplaidų apskaitos tvarkymą, mokesčių deklaravimo tvarkos nesilaikymą, klaidingų deklaracijų pateikimą? Atsakydamas į skaitytojos klausimus apie atsakomybę už finansinius nusikaltimus, …

Finansų kontrolės reikalavimai viešojo sektoriaus įstaigose

 Vidaus kontrolės stiprinimas – vienas iš finansų valdymo skaidrumo, atskaitingumo ir viešojo sektoriaus valdymo gerinimo būdų. Siekiant, kad vidaus kontrolė taptų efektyvi ir gerai organizuota, subjekto vadovas ir darbuotojai turi suvokti vidaus kontrolės reikšmę. Todėl visos audito grandys turėtų vienodai …

VSD tarifai, taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d.

1 lentelėNuo 2017-07-01NAD grupėDraudėjo tarifasApdraustojo tarifasGalutinis tarifasBazės koregavimasbendrassu GF ir IDIF**bendraspapild. pensijabendras su GF / IDIF**papild. pensijaDirbantys pagal darbo sutartis (išskyrus terminuotas)I30,4831,1891140,1842,18–II30,6931,3940,3942,39–III31,231,940,942,9–IV*32,132,841,843,8–Dirbantys pagal terminuotas darbo sutartisI32,0832,7891141,7843,78–II32,2932,9941,9943,99–III32,833,542,544,5–IV*33,734,443,445,4–Sportininkai ir atlikėjai, Jūsų įmonėje dirbantys ir pagal darbo sutartį,autoriai (dirbantys pagal darbo sutartį bet …

Kaip pasikeitė Darbo kodekso nuostatos?

Liepos 1 d. įsigalios neseniai Seimo pataisytas praėjusių metų rudenį priimtas naujasis Darbo kodeksas (toliau – DK). Smarkiai pasikeitė darbo sutarčių rūšys, išeitinių išmokų dydžiai, įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminai, poilsio laiko reglamentavimas, įvesta sąvoka „dalinis darbas“ ir daug …

Buhalterių administracinė atsakomybė

Buhalterė O. S. iš Klaipėdos prašo parašyti apie administracinę buhalterių atsakomybę, įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui.Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK), įsigaliojęs 2017 m. sausio 1 d., nustato, kad asmuo neatsako pagal šį Kodeksą už veiką, kurią jis padarė vykdydamas teisėtą …

Psichologinis klimatas darbe

  Puiku, kai į darbą einame su džiaugsmu ir malonumu. Gerai, kad, nors ir be didelio susižavėjimo, bet su ramia širdimi. Tačiau gyvenime pasitaiko atvejų, kai darbe yra nesveika atmosfera, jaučiamas psichologinis spaudimas, nedraugiški santykiai tarp kolegų, su administracija. Ar …

Autorių veikla: autorinių sutarčių ypatumai, atlyginimas (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (927) Autorinė kūrinio užsakymo sutartisSudarius autorinę kūrinio užsakymo sutartį, asmuo įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį objektą ir kitai šaliai perduoti turtines teises. Užsakovas kūriniu naudotis gali tik sutartyje nurodytu būdu, taip pat įsipareigoja sumokėti autorinį atlyginimą. Autorius, …