Maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko reikalavimai, sudarant darbo sutartis

 Darbo kodeksas (DK), reglamentuodamas kai kuriuos straipsnius, pavyzdžiui, DK 89 straipsnį dėl projektinio darbo, DK 96 straipsnį dėl darbo keliems darbdaviams ir kitus, numato, kad turi būti laikomasi DK keliamų reikalavimų dėl maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko. Šiame …

Dėl asociacijų apskaitos

 Ankstesniame straipsnyje rašėme apie asociacijų apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą. Toliau tęsdami paklausėjams aktualius klausimus, analizuosime reikalavimus aiškinamajam raštui, kuris sudaro finansinių ataskaitų rinkinį.Aiškinamajame rašte pateikiama finansinių ataskaitų straipsnių išsamesnė analizė, papildoma informacija ir paaiškinimai, susiję su asociacijų veikla per ataskaitinį …

Vertiname dotacijas

 Sudarydama finansines ataskaitas, įmonė turėtų įvertinti, ar tinkamai užregistruotos dotacijos, ar įmonė įvykdė visas dotacijos teikėjo sąlygas, ar dotacijos ar jos dalies nereikės grąžinti.Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:1. Su turtu susijusios dotacijos. …

Bankrotai Lietuvoje

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos parengė ir paskelbė Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų 2017 m. apžvalgą. Apžvelgsiu pagrindinius bankroto ir restruktūrizavimo faktus. Bankrotų daugėjaPer 2017 m. bankroto procesai buvo pradėti 2 …

Lietuva skaičiais

Gyventojai2018 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 810 tūkst. nuolatinių gyventojų – 37,8 tūkst., arba 1,3 proc., mažiau negu 2017 m. pradžioje. 2017 m. gimė 29,6 tūkst. kūdikių, arba 1 tūkst. kūdikių (3,3 proc.) mažiau nei 2016 m., mirė 39,5 tūkst. žmonių, arba 1,6 tūkst. (4 …

Dėl darbo laiko apskaitos

 Darbo teisinių santykių liberalizavimo procesas palietė ir darbo laiko apskaitos organizavimą bei vykdymą įmonėse. Kažkada griežta ir visiems vienodai privaloma darbo laiko apskaitos žiniaraščio forma su trim langeliais kiekvienam darbuotojui jau nebeprivaloma. Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), kiek pasikeitė ir …

Atostoginių kaupiniai

Atsako Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos. Kas yra atostoginių kaupiniai ir kada juos reikia registruoti apskaitoje?Už nepanaudotas kasmetines atostogas darbuotojams apskaičiuotas ir sukauptas atlygis pripažįstamas atostoginių sąnaudomis ir atostoginių kaupiniais. Atostoginių sąnaudos ir kaupiniai turi …

Kam 2018 m. didės darbo užmokestis? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (963) Iš dalies kompensuojamas valstybės tarnautojams, pareigūnams ir teisėjams sumažintas darbo užmokestisĮgyvendinant LR Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. ir 2014 m. gruodžio 22 d. nutarimus, Seimas nusprendė iki 2020 m. užbaigti dėl ekonomikos krizės valstybės tarnautojams, pareigūnams …

Kam 2018 m. didės darbo užmokestis? (1)

 Tikimasi, kad 2018 m. Lietuvoje ekonominė situacija ir toliau gerės, nors ir lėtesniais tempais, nei pagal laukiamus 2017 m. rezultatus.Pagal Finansų ministerijos prognozuojamus valstybės biudžeto rodiklius, parengtus remiantis ūkio raidos scenarijumi, 2018 m. BVP augs 2,9 proc. (2017 m. laukiamas …

Dėl darbo laiko prieš šventes sutrumpinimo

 Kalbant apie darbą švenčių laikotarpiais, kaip ir anksčiau, pagal Darbo kodekso 112 str. 5 dalį, švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus. Visais atvejais, kai nedirbama sutrumpintu darbo laiku, prieššventinė …

Individualios įmonės steigimas

 Individualios įmonės (toliau – IĮ) steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. IĮ steigia vienas fizinis asmuo. IĮ steigėjas nuo įmonės įregistravimo laikomas IĮ savininku. IĮ steigimas dokumentus tvirtinant notarų biure Įmonės pavadinimo rezervavimas. Savininkas gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui …

Komercinių ginčų nagrinėjimo ypatumai Europos Sąjungoje

 Vidaus rinka – vienas esminių Europos vienijimo elementų. Principai, kuriais paremtas vidaus rinkos veikimas, yra keturios laisvės: laisvas asmenų, kapitalo, paslaugų ir prekių tarp valstybių narių judėjimas. Šie principai įtvirtinti Europos Bendrijos steigimo (ROMOS) sutartyje, pasirašytoje 1957 m. Romoje.Romos sutartimi …

Europos Sąjungos parama smulkiajam verslui

 Prieš aptariant Europos Sąjungos (ES) finansavimo, skirto smulkiajam verslui 2014–2020 m., ypatumus, verta prisiminti, kas yra ES parama. Europa finansinę pagalbą valstybėms narėms teikia įkūrusi specialius (struktūrinius arba sanglaudos) fondus. Taip siekiama mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp šalių narių …

2017 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Buhalterinė apskaitaD. Čibirienė. „Buhalteriai vertina i. MAS“. Nr. 1, 2.R. Dindienė. „Garantinis fondas nuo 2017 m.“. Nr. 2.V. Bružauskas. „Augalininkystės produktų savikainos kalkuliavimas“. Nr. 2.A. Laskauskienė. „Dėl standartų taikymo“. Nr. 3.K. Volodkovič. „Į ką atkreipti dėmesį, rengiant aiškinamąjį raštą“. Nr. …

Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte (II)

 Atsargų vertės sumažėjimas apskaitoje turėtų būti registruojamas tik tuo atveju, jeigu atsargų grynoji galimo realizavimo vertė reikšmingai skirsis nuo jų įsigijimo (pasigaminimo) savikainos. Vertinant, ar nuvertėjimo suma yra reikšminga, turėtų būti atsižvelgiama į bendrą vertės sumažėjimo sumą, o ne į …

Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte (I)

 Įmonė, naudodama atsargas, planuoja gauti ekonominės naudos per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Tačiau atsargos gali neuždirbti planuojamos ekonominės naudos dėl daugelio priežasčių: moralinio ar fizinio atsargų senėjimo, smarkiai padidėjusių atsargų gamybos ir pardavimo išlaidų, nepalankios situacijos …

Mokymosi atostogų suteikimo tvarka

 Kiekvienas darbuotojas turi teisę mokytis, lavinti įgūdžius, tobulinti savo kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus ir daryti tai nenutraukiant darbo teisinių santykių. Tiek pagal anksčiau galiojusį, taip pagal galiojantį Darbo kodeksą (toliau – DK), numatytos galimybės darbuotojui pasinaudoti mokymosi atostogomis. Darbdavys, esant …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai, kai išmokamos premijos ir kitos išmokos

 „Ar, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui ir kitiems teisės aktams, skaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, turi būti įskaičiuojamos išmokėtos premijos ir (ar) skatinamosios išmokos (vienkartiniai priedai, priemokos) už gerus darbo rezultatus, svarbių užduočių, papildomų darbų įvykdymą, taip pat švenčių, asmeninių jubiliejų …

Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 43 (955) Kokia tvarka atskaitomi finansų įstaigų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostoliai iš mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno: jeigu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuojamas įprastinės veiklos pelnas ir VP perleidimo pelnas?Jeigu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuojamas įprastinės veiklos pelnas ir VP perleidimo pelnas, tai …