Darbuotojų maitinimas

 Vienetas maitina savo darbuotojus. Kolektyvinių sutarčių sudaryta nėra, o ši sąlyga nurodyta su darbuotojais sudaromose darbo sutartyse ir laikoma darbo užmokesčio dalimi. Darbo sutartyje, be konkrečios darbuotojo darbo užmokesčio sumos, taip pat yra nustatytas maitinimas darbo dienomis. Jeigu pagal maitinimo …

Degalų išlaidų kompensavimas

 Ar darbuotojo įmonei pateiktas degalų pirkimą įrodantis kasos aparato kvitas, pagal kurį yra kompensuojamos darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę nuosavu automobiliu, komandiruotės metu Lietuvoje patirtos kelionės išlaidos, privalo turėti pirkėją, t. y. darbuotoją, identifikuojantį rekvizitą? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 11 str. 4 …

Mokesčio prie pajamų šaltinio apskaita

Kokiais apskaitos įrašais registruojamas sumokėtas pelno mokestis nuo pajamų, kurių šaltinis yra ne Lietuvos Respublikoje?Lietuvos įmonė užsienio valstybės įmonei išrašė 1 000 eurų sąskaitą faktūrą, pavyzdžiui, už toje užsienio valstybėje turimo nekilnojamojo turto nuomą. Pagal tos valstybės mokesčių įstatymus šios …

Draudimo įmokos ir leidžiami atskaitymai

 Kokiais atvejais įmonės sumokėtos draudimo įmokos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną? Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 str. 1 dalyje nustatyta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar …

Kaip skaičiuoti lengvatos taikymo laikotarpį?

 Įmonė 2018 m. vykdė investicinį projektą ir faktiškai patyrė su šiuo projektu susijusių išlaidų. Tačiau įmonės veikla 2018 m. mokestinį laikotarpį buvo nuostolinga, todėl bendrovės 2018 m. įsigyto turto įsigijimo kaina buvo sumažinamas vėlesnio mokestinio laikotarpio, t. y. 2019 m., apskaičiuotas apmokestinamasis …

Elektroninės prekybos pajamos

 Ar pelno nesiekiančio vieneto gautos lėšos už elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes yra priskiriamos pelno nesiekiančio vieneto pajamoms pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais?Pelno nesiekiantys vienetai – vienetai, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, t. y. jų veikla faktiškai turi atitikti šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose …

Individualios įmonės pertvarkymas

 Kokia tvarka individuali įmonė gali būti pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį?LR individualių įmonių įstatymas numato, kad individuali įmonė (toliau – IĮ) gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją bei į viešąją įstaigą.Pertvarkytos įmonės, t. …

Parama, prekyba savo užauginta produkcija

 Lietuvoje įsteigtas pelno nesiekiantis vienetas X įsteigia kitą pelno nesiekiantį vienetą Y, t. y. tampa jo dalyviu. Pelno nesiekiančio vieneto X pajamas sudaro tiek gauta parama, tiek ir pajamos iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos, kurias pelno nesiekiantis vienetas X planuoja panaudoti pelno …

Subsidijos ir pelno mokestis

 Kaip pripažįstamos gaunamos subsidijos (mikroįmonių ir už prastovas) pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu?• Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. …

Karantino meto išlaidos ir leidžiami atskaitymai

 Vienetai karantino metu patiria išlaidas, susijusias su izoliavimosi patalpų įrengimu ir visaverčio gyvenimo sąlygų sukūrimu darbuotojams, kurie sutinka izoliuotis įmonėje, siekiant užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, įskaitant ir darbuotojų maitinimą. Ar šios įmonės vieneto sąnaudos, skirtos kovai su COVID-19, galėtų būti …

Leidžiami atskaitymai ir PVM atskaita

 Pirkėjui sutartyje nustatytu garantiniu laikotarpiu sugedo įsigyta iš gamintojo įranga. Ar, suteikęs garantiją, įrangos pardavėjas (gamintojas) patirtas atliekamų garantinio remonto darbų išlaidas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams ir patirtų išlaidų PVM traukti į PVM atskaitą? Dėl leidžiamų atskaitymųPagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau …

Anksčiau nepanaudotų kasmetinių atostogų trukmės nustatymas ir suteikimas

 „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio skaitytojai pageidauja detalesnių paaiškinimų dėl prieš kelerius metus uždirbtų ir lig šiol nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo, nes kalbama, kad po šių metų liepos 1 d. jos gali pradingti. Visgi savaitraščio skaitytojų nuogąstavimai dėl nepanaudotų anksčiau …

Tai aktualu karantino metu

 1. Lietuvoje daugėja atvejų, kai Lietuvos įmonės remia medikus, teikdamos paramą įvairiomis materialinėmis vertybėmis. Kaip yra pripažįstama tokia paramos teikėjų teikiama parama medicinos atstovams?Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 2 str. 2 punktą, parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir …

Atidėjiniai su darbo santykiais susijusioms išmokoms

 Apskaitos darbuotoja Kristina prašo pakomentuoti atidėjinių darbuotojų su darbo santykiais susijusioms išmokoms reglamentavimą. 24-ajame vie­šojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nustatomi su darbo, tarnybos ar kitais teisiniais santykiais, kurie iš esmės …

Apartamentų nuoma apmokestinama 21 proc. PVM tarifu

 SituacijaĮmonė 2015–2017 m. investavo į poilsio patalpų statybą. Pastatytas pastatas su 20 poilsio patalpų – apartamentų, visiškai įrengtas ir 2017 m. priduotas 100 proc. baigtumu. 17 apartamentų 2016–2017 m. pardavė, liko trys. Bendras pastato patalpas administruoja bendrija, todėl kas mėnesį turime mokėti …

Premijų, skatinamųjų išmokų traukimo į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį ypatumai

 „Pasibaigus metams, vasario, kovo, o kai kur – balandžio mėnesiais ­įmonėse ir akcinėse bendrovėse (AB) išmokamos premijos už praėjusių metų ketvirto ketvirčio ir 2019 metų darbo rezultatus bei tantjemos AB stebėtojų tarybų ir valdybų nariams. Be to, kartais darbuotojai skatinami, …

Papildomų atostogų, numatytų kolektyvinėje sutartyje, suteikimo sąlygos

 „Prašau paaiškinti, kaip turi būti teisingai suteikiamos atostogos sveikatos priežiūros darbuotojams – profsąjungos nariams, kuriems pagal šakos kolektyvinę sutartį priklauso papildomos 3 dienos atostogų. Ar jas reikia skirti darbuotojams, kurie eina atostogų už 2019 m. laikotarpį, ar nesvarbu, už kurį …

Kokios yra reprezentacinės sąnaudos?

 SituacijaDidmenine veterinarinių vaistų prekyba besiverčianti bendrovė, siekdama verslo plėtros, esamus ir galimai būsimus klientus veža į fabrikus, laboratorijas (Olandijoje, Ispanijoje), kuriose gaminami bendrovės parduodami preparatai. Veterinarinių produktų gamintojus įmonė veža pas produktų naudotojus – į Čekiją, Ukrainą, Rusiją, Suomiją, Estiją, …

Pašalpos: kas, kokio dydžio ir kokiais atvejais jas gali gauti

 Savaitraščio skaitytojai pageidauja paaiškinimų pašalpų skyrimo, jų įforminimo ir mokėjimo bei apmokestinimo klausimais. Ar gali būti mokamos pašalpos mažas pajamas gaunančioms šeimoms? Tai aktualu ir valstybės tarnautojams bei statutiniams pareigūnams. Pirmiausia, pašalpos pagal jų mokėjimo tikslą, tvarką ir šaltinius yra kelių …

Dokumentų saugojimas

 Ar gali juridiniai asmenys nesaugoti išlaidas grindžiančių dokumentų popierinių originalų, jeigu šie dokumentai būtų saugojami elektroniniu formatu?Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą (toliau – BAĮ), apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame …