Avansinis pelno mokestis

 Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo mokėti avansinį pelno mokestį?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 47 straipsnio nuostatas, pelno nesiekiančios organizacijos (toliau – PNO) privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį bendra tvarka kaip ir kiti juridiniai vienetai, t. y. …

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai

 1. Pagal LR pelno mokesčio įstatymo 46-1 str. 5 dalį, ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau nei trejus metus. PMĮ 18 str. 3 dalies nuostata numato, kad mažieji vienetai (kuriuose vidutinis …

Kaip skaičiuoti atostoginius?

 KlausimasAr papildomas darbas papildomu darbo laiku (pvz., pavadavimas) įeina į skirtingos darbo laiko trukmės sampratą, dėl kurio reikėtų proporcingai perskaičiuoti darbuotojui nustatytos darbo trukmės santykį su įmonės darbo laiko trukme, skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį?Kaip apskaičiuoti atostoginius, kai darbuotoja, kuriai nustatyta …

„Pobalansinis“ pelno mokesčio deklaracijos tikslinimas

 „2016 m. pelno mokestis buvo apskaičiuotas ir deklaruotas iki audito atlikimo. Audito metu man buvo pateiktos pastabos dėl papildomų abejotinų skolų sumų, kurios, pelno mokesčio požiūriu, 2016 m. nelaikomos leidžiamais atskaitymais (50 000 Eur). Teko pripažinti, kad pastabos pagrįstos. Ar …

Nuo liepos mėn. atostogos bus suteikiamos darbo dienomis

 „2016 m. gruodžio mėnesį įstaigos vadovo įsakymu darbuotojams suteiktos atostogos visiems 2017 m. Ar, nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, įstaigos vadovas nuo 2017 m. liepos 1 d. turėtų laikyti negaliojančiu savo 2016 m. gruodžio mėnesį išleistą įsakymą?“ …

Kai kurie apmokestinimo PVM ypatumai

 1. Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, ketina pirkti prekes iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos. Prekės iš Vokietijos būtų nuvežtos į Lenkiją ir parduotos Baltarusijos įmonei, kuri nėra registruota PVM mokėtoja Lenkijoje. Prekių pervežimą į Lenkiją organizuotų prekių pardavėja – Vokietijos įmonė, …

Investicijos, parama ir mokesčiai

 1. Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, 2016 m. vykdė investicinį projektą. Faktiškai patirtos išlaidos atitinkamam turtui įsigyti sudarė 121 000 Eur (100 000 Eur – įsigyto turto vertė ir 21 000 Eur – pirkimo PVM). Ar gali įmonė 2016 m. sumažinti apmokestinamąjį pelną …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir atostoginių skaičiavimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (931) Darbuotojas trijų mėnesių prieš kasmetines atostogas laikotarpiu dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių dirbo tik vieną ar kelias dienas ar dėl pateisinamų priežasčių visiškai nedirbo ir dėl to neturi uždarbio. Kaip, tokiais atvejais, skaičiuoti atostoginius?Pagal Vyriausybės …

Kompensacinis PVM tarifas ir nuoma

 Kokios prievolės atsiranda Lietuvos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pirkėjams, superkantiems žemės ūkio produkciją ir gaunantiems paslaugas iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema?Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai, ar jie …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir atostoginių skaičiavimas (1)

 Savaitraščio skaitytojai prašo atsakyti į kai kuriuos klausimus, susijusius su darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ir atostoginių skaičiavimu. Biudžetinėse įstaigose nuo 2017 m. vasario 1 d., įsigaliojus naujoms darbo apmokėjimo sąlygoms, kai kuriems darbuotojams padidėjo darbo užmokestis, kitiems jis buvo padidintas nuo …

ES valstybių narių nutolusios ir kitos teritorijos

„Įmonė X rado prekybos partnerius Grenlandijoje ir Kanarų salose. Ar yra kokių nors apmokestinimo išimčių, prekiaujant su šiomis teritorijomis? Ar Kipro teritorijoje, kontroliuojamoje Turkijos, galioja ES teisės aktai?“ – klausia buhalterė. Grenlandija PVM ir akcizų apmokestinimo prasme nėra ES teritorija. Ji …

Apie informacijos reikšmingumą aiškinamajame rašte

 Finansinės ataskaitos yra vienas iš pagrindinių finansinės informacijos šaltinių. Jose pateikta informacija turi padėti suprasti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Ne mažiau svarbūs aiškinamajame rašte pateikiami paaiškinimai apie kitose finansinėse ataskaitose pateiktų straipsnių pripažinimą ir vertinimą, taip …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo 2017 m. ypatumai, artėjant naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui

 2017 m., sudarant įmonėse ir įstaigose darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, savaitraščio „AAM aktualijos“ skaitytojams (tiek vadovams, administracijos specialistams, tiek eiliniams darbuotojams) kyla klausimų dėl kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo: ar, sudarant atostogų grafikus, gali būti taikomos pagal senus, dabar galiojančius …

Išlaidų dėl nuotolinio darbo kompensavimas

 Ar įmonė gali kompensuoti darbuotojams, kurie dirba pagal nuotolinio darbo sutartį, jų patirtas išlaidas, pavyzdžiui, už interneto paslaugas? Kokius dokumentus darbuotojas turi pateikti įmonei, kad ši jam kompensuotų išlaidas?LR Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 104 „Dėl atskirų …

Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo paramai tvarkos pasikeitimai nuo 2017 m.

 2015 m. gruodžio 17 d. priėmus LR labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) Nr. I-172 pakeitimo įstatymą Nr. XII-2202, paramos gavėjais taip pat gali būti laikomi ir fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą. Šiuo pakeitimu praplėtus paramos gavėjų sąrašus, …

Ar bus išmokėtos sumažintos pensijos mirusiems darbuotojams

 Jau kelerius metus grąžinamos per ekonominę krizę sumažintos pensijos dirbusiems pensininkams. „AAM aktualijų“ skaitytojai teiraujasi dėl mirusių pensininkų – ar jiems turi būti grąžinamos neišmokėtos sumažintos pensijos. Gal atgauti šias pensijas turėtų padėti jų buvusios darbovietės?Per ekonominę krizę pensijos buvo …

Dėl darbo užmokesčio nustatymo

 „Esame viešoji neformaliojo ugdymo įstaiga, iš dalies išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Steigėjas yra savivaldybė. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis anksčiau buvo skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos …

Kas turi daugiausia aukso?

„Kiek Lietuva turi aukso? Kurios valstybės turi didžiausias aukso atsargas?“ – teiraujasi „AAM aktualijų“ skaitytojai. Pasaulio aukso tarybos 2017 m. vasario 7 d. duomenimis, Lietuva pagal turimo aukso atsargas užima 81 vietą pasaulyje. Jos aukso atsargos siekia 5,8 tonos.Auksas sudaro nedidelę Lietuvos banko …

Kai atleidžiamas darbuotojas

 Jeigu įmonėje yra naikinamas atitinkamos pozicijos etatas, o darbuotojas yra išdirbęs įmonėje daugiau kaip 10 metų ir turi nepilnamečių vaikų, kokios išeitinės jam priklausytų ir prieš kiek laiko reikėtų jį įspėti? Kokio dydžio ir nuo ko priklausytų išeitinė išmoka tokiam …

Darbuotojų garantijos, plintant gripui

 „Jau keliuose Lietuvos rajonuose ir miestuose paskelbta gripo epidemija. Daugėjant sergančiųjų, gali būti laikinai ribojama ar stabdoma atskirų įmonių, įstaigų, tarp jų ir vaikų darželių bei mokyklų, veikla. Kokios darbo ir apmokėjimo garantijos taikomos laikinai negalintiems dirbti, taip pat darbuotojams, …