Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas PVM

  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, įsigijo naują lengvąjį automobilį iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos. Lietuvos įmonė šį automobilį išnuomojo Latvijos įmonei, PVM mokėtojai (nuomos sutartis sudaryta vieneriems metams). Kokios PVM prievolės atsiranda Lietuvos įmonei, įsigijusiai minėtą automobilį ir jį išnuomojusiai? Dėl …

Lengvatinis pelno mokesčio tarifas 2019 m.

 Kokie vienetai turės teisę, apmokestindami 2019 m. apmokestinamąjį pelną, taikyti lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą? Vienetai gali apmokestinti apmokestinamąjį pelną 5 proc. mokesčio tarifu tik tuo atveju, jei yra tenkinamos 3 sąlygos:1) vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – ne didesnis kaip 10 …

Elektroninių paslaugų apmokestinimas PVM

 Įmonė teikia programavimo paslaugas (t. y. kuria nestandartizuotą programinę įrangą) fiziniams asmenims, įsikūrusiems trečiosiose šalyse. Kokį PVM tarifą turi taikyti įmonė, išrašydama PVM sąskaitas faktūras už minėtas paslaugas?Pagal PVMĮ 13 str. 14 dalies nuostatas, nestandartinės programinės įrangos kūrimo, pardavimo, duomenų apdorojimo, …

Avansinis mokėjimas už prekes ir jų techninės priežiūros paslaugos

 SituacijaĮmonė A numato tiekti prekes Lietuvoje įmonei D. Pagal sutarties sąlygas, įmonė D įmonei A mokės avansinius mokėjimus už prekes, kurios pagal pristatymo grafiką bus pristatytos po 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos, be to, įmonė A įsipareigoja suteikti įmonei D: …

Teikiamų mokymo paslaugų apmokestinimas PVM

 Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, teikia su darbų sauga susijusius mokymus, kurių metu apmoko įmonių darbuotojus. Paslaugos teikiamos Lietuvos ir kitų šalių įmonėms. Ar Lietuvos įmonei atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja, jeigu įmonės pajamos iš tokios veiklos viršija 45 000 eurų …

Dėl želdinių apskaitos

 „Įstaiga įsigijo želdinių, norėdama pasodinti juos miestelio skveruose ir parkuose. Ar galima įsigytus želdinius nurašyti į sąnaudas? Ar įsigyti želdiniai turi būti apskaitomi prie biologinio turto?“ – klausia Zita P. iš Panevėžio rajono. 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas …

Elektroninių paslaugų apmokestinimas PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (986) Įmonė teikia programavimo paslaugas (t. y. kuria nestandartizuotą programinę įrangą) įmonėms, įsikūrusioms kitose ES valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse. Kokį PVM tarifą turi taikyti įmonė, išrašydama PVM sąskaitas faktūras už minėtas paslaugas? Kokį PVM klasifikatoriaus kodą …

Elektroninių paslaugų apmokestinimas PVM (1)

 Fizinis asmuo vykdo individualią veiklą. Jis internetinėje svetainėje perka ir parduoda virtualius daiktus, kuriuos naudoja virtualių žaidimų dalyviai, norėdami pakeisti savo įvaizdį žaidime. Pirkėjai – fiziniai asmenys, įsikūrę įvairiose šalyse, už paslaugas atsiskaito banko pavedimu. Ar Lietuvos fiziniam asmeniui atsiranda …

Kaip taisyti klaidas?

 Apskaitos darbuotoja Zofija V. iš Šalčininkų rajono klausia: „Sudarant 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį, pastebėta, kad apskaitoje neužregistruota 3 500 eurų suma už komunalines paslaugas, suteiktas 2017 m. gruodžio mėn. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas ir pateiktas. Ar reikia tikslinti 2017 m. finansines …

Paslaugų, teikiamų užsienio asmenims, apmokestinimas PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (983)  Lietuvos įmonė Vokietijos įmonei teikia automobilių remonto paslaugas. Sugedę automobiliai iš Vokietijos įvežami į Lietuvą, o po remonto išvežami į Norvegiją. Ar teikiamos remonto paslaugos apmokestinamos PVM?Kai Lietuvos PVM mokėtojas automobilių remonto paslaugas teikia Vokietijos …

Kas nauja, pripažįstant komandiruočių sąnaudas leidžiamais atskaitymais?

 Komandiruočių sąnaudos, pagal LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 straipsnį, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Vadovaujantis PMĮ 21 str. 3 dalies nuostatomis, komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 …

Paslaugų, teikiamų užsienio asmenims, apmokestinimas PVM (1)

  Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, teikia konsultavimo paslaugas įmonėms, įsikūrusioms kitose ES šalyse. Ar Lietuvos įmonei atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje, jei pajamos iš tokios veiklos viršija 45 000 eurų?Kai Lietuvos įmonė teikia konsultavimo paslaugas užsienio įmonėms, neįsikūrusioms Lietuvoje, …

Socialinio draudimo įmokos ir leidžiami atskaitymai

 Individualios įmonės savininkas 2018 m. kas mėnesį išsiima 1 000 eurų lėšų asmeniniams poreikiams, kuriuos deklaruoja Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas (pajamų rūšies kodas 02). Valstybinio socialinio draudimo įmokos sumokamos nuo pusės šios …

Avansinis ir galutinis pelno mokesčio mokėjimas

KlausimasTeko perimti nebaigtą 2017 metų buhalteriją, kurioje radau įvairių įrašų, susijusių su pelno mokesčiu. Kaip supratau, už paskutinį 2017 m. ketvirtį pelno mokestis nebuvo sumokėtas, tačiau apskaitoje padarytas įrašas: D 2442 K 4470, ir nurodyta ketvirčio pelno mokesčio dalis – 13 589 Eur. …

Kaip mokėti atostoginius

 Kai kurie darbdaviai teigia, kad neprivalo mokėti atostoginių prieš 3 kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms, o turi teisę išmokėti darbo užmokesčio mokėjimo nustatytomis dienomis. Kokios atostoginių išmokėjimo taisyklės galioja dabar?Pagal DK 130 str. nustatytas sąlygas, kurios skiriasi, palyginus su anksčiau …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (IV-3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (976) Darbuotojo VDU ir atostoginių skaičiavimo kai kurie ypatumai1) Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu (t. y. 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, einančius prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokama atitinkama išmoka) dėl pateisinamų priežasčių nedirbo ir negavo …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (IV) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (976) Kaip pasikeitė atostoginių skaičiavimo tvarka, įsigaliojus naujajai Darbo kodekso redakcijai ir atitinkamiems poįstatyminiams teisės aktams?Skaičiuojant išmokas, kurių dydis pagal teisės aktus priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio (toliau – darbuotojo VDU) (atostoginius, piniginę kompensaciją už nepanaudotas …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (III) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (976) Dėl pailgintų kasmetinių atostogų taikymo valstybės tarnautojamsVTĮ nenumato pailgintų kasmetinių atostogų valstybės tarnautojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, kaip numatyta pagal darbo …

PVM skaičiavimas ir atskaita

 Fizinis asmuo lengvąjį automobilį naudoja išimtinai individualioje veikloje, t. y. keleivių vežimo už atlygį paslaugoms teikti (PVM apmokestinamam paslaugų teikimui). Ar tokiu atveju turi būti apribota su šiuo automobiliu susijusių prekių ir (arba) paslaugų (kuro, padangų įsigijimo išlaidų ir pan.) pirkimo …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (III)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (976) Ar valstybės tarnautojams privalu taikyti Darbo kodekso (DK) reikalavimus, susijusius su kasmetinių atostogų grafikų sudarymu, lengvatų taikymu suteikiant atostogas, ankstesniais darbo metais nepanaudotų atostogų suteikimu?Valstybės tarnautojų atostogų klausimus reglamentuoja keli įstatymai, todėl jų taikymas praktikoje sukelia …