Subsidijos ir pelno mokestis

 Kaip pripažįstamos gaunamos subsidijos (mikroįmonių ir už prastovas) pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu?• Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. …

Karantino meto išlaidos ir leidžiami atskaitymai

 Vienetai karantino metu patiria išlaidas, susijusias su izoliavimosi patalpų įrengimu ir visaverčio gyvenimo sąlygų sukūrimu darbuotojams, kurie sutinka izoliuotis įmonėje, siekiant užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, įskaitant ir darbuotojų maitinimą. Ar šios įmonės vieneto sąnaudos, skirtos kovai su COVID-19, galėtų būti …

Leidžiami atskaitymai ir PVM atskaita

 Pirkėjui sutartyje nustatytu garantiniu laikotarpiu sugedo įsigyta iš gamintojo įranga. Ar, suteikęs garantiją, įrangos pardavėjas (gamintojas) patirtas atliekamų garantinio remonto darbų išlaidas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams ir patirtų išlaidų PVM traukti į PVM atskaitą? Dėl leidžiamų atskaitymųPagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau …

Anksčiau nepanaudotų kasmetinių atostogų trukmės nustatymas ir suteikimas

 „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio skaitytojai pageidauja detalesnių paaiškinimų dėl prieš kelerius metus uždirbtų ir lig šiol nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo, nes kalbama, kad po šių metų liepos 1 d. jos gali pradingti. Visgi savaitraščio skaitytojų nuogąstavimai dėl nepanaudotų anksčiau …

Tai aktualu karantino metu

 1. Lietuvoje daugėja atvejų, kai Lietuvos įmonės remia medikus, teikdamos paramą įvairiomis materialinėmis vertybėmis. Kaip yra pripažįstama tokia paramos teikėjų teikiama parama medicinos atstovams?Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 2 str. 2 punktą, parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir …

Atidėjiniai su darbo santykiais susijusioms išmokoms

 Apskaitos darbuotoja Kristina prašo pakomentuoti atidėjinių darbuotojų su darbo santykiais susijusioms išmokoms reglamentavimą. 24-ajame vie­šojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nustatomi su darbo, tarnybos ar kitais teisiniais santykiais, kurie iš esmės …

Apartamentų nuoma apmokestinama 21 proc. PVM tarifu

 SituacijaĮmonė 2015–2017 m. investavo į poilsio patalpų statybą. Pastatytas pastatas su 20 poilsio patalpų – apartamentų, visiškai įrengtas ir 2017 m. priduotas 100 proc. baigtumu. 17 apartamentų 2016–2017 m. pardavė, liko trys. Bendras pastato patalpas administruoja bendrija, todėl kas mėnesį turime mokėti …

Premijų, skatinamųjų išmokų traukimo į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį ypatumai

 „Pasibaigus metams, vasario, kovo, o kai kur – balandžio mėnesiais ­įmonėse ir akcinėse bendrovėse (AB) išmokamos premijos už praėjusių metų ketvirto ketvirčio ir 2019 metų darbo rezultatus bei tantjemos AB stebėtojų tarybų ir valdybų nariams. Be to, kartais darbuotojai skatinami, …

Papildomų atostogų, numatytų kolektyvinėje sutartyje, suteikimo sąlygos

 „Prašau paaiškinti, kaip turi būti teisingai suteikiamos atostogos sveikatos priežiūros darbuotojams – profsąjungos nariams, kuriems pagal šakos kolektyvinę sutartį priklauso papildomos 3 dienos atostogų. Ar jas reikia skirti darbuotojams, kurie eina atostogų už 2019 m. laikotarpį, ar nesvarbu, už kurį …

Kokios yra reprezentacinės sąnaudos?

 SituacijaDidmenine veterinarinių vaistų prekyba besiverčianti bendrovė, siekdama verslo plėtros, esamus ir galimai būsimus klientus veža į fabrikus, laboratorijas (Olandijoje, Ispanijoje), kuriose gaminami bendrovės parduodami preparatai. Veterinarinių produktų gamintojus įmonė veža pas produktų naudotojus – į Čekiją, Ukrainą, Rusiją, Suomiją, Estiją, …

Pašalpos: kas, kokio dydžio ir kokiais atvejais jas gali gauti

 Savaitraščio skaitytojai pageidauja paaiškinimų pašalpų skyrimo, jų įforminimo ir mokėjimo bei apmokestinimo klausimais. Ar gali būti mokamos pašalpos mažas pajamas gaunančioms šeimoms? Tai aktualu ir valstybės tarnautojams bei statutiniams pareigūnams. Pirmiausia, pašalpos pagal jų mokėjimo tikslą, tvarką ir šaltinius yra kelių …

Dokumentų saugojimas

 Ar gali juridiniai asmenys nesaugoti išlaidas grindžiančių dokumentų popierinių originalų, jeigu šie dokumentai būtų saugojami elektroniniu formatu?Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą (toliau – BAĮ), apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame …

Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti. Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (1058) Darbo apmokėjimo už suteiktas papildomas poilsio dienas ypatumai Suteikiamų papildomų poilsio dienų apmokėjimo klausimai detaliau nėra aptarti nei teisės aktais, nei vykdomosios valdžios institucijų oficialiais aiškinimais arba atskirų institucijų specialistų aiškinimai yra prieštaringi. Štai Socialinės apsaugos …

Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti. Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (1)

 „Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje (iki Trijų karalių, gruodžio 21 – sausio 5 d.), kai dirbantieji 5 darbo dienas per savaitę šiuo laikotarpiu turėjo 10 poilsio ir švenčių dienų, kai kuriems darbuotojams (vieniems – pagal darbo grafiką, kitiems – …

Turto nuoma ar pardavimas?

 Kuriais atvejais nuomos sandoris gali būti pripažįstamas pardavimu pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu? Turto ar turtinio komplekso nuomos apmokestinimo atvejai yra nustatyti Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 38 str. 1 dalyje.Jei vieneto turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį, …

Kaip tapti Lietuvos auditorių rūmų nariu?

„Kaip tapti Lietuvos auditorių rūmų nariais? Kokios tokių narių ne auditorių teisės ir pareigos? Pagal LAR paaiškinimus, asocijuotieji nariai – tai asmenys, kurie yra išlaikę teisės, mokesčių ir apskaitos kvalifikacinius auditoriaus egzaminus LAR prezidiumo nustatyta tvarka, turi LAR išduotą asocijuotojo …

Papildomų poilsio dienų suteikimas tarpušvenčiu, baigiantis metams, jų apmokėjimo ir kitos garantijos

 „Kai kurie darbuotojai ir valstybės tarnautojai, kurie pageidauja žiemos metu – metų pabaigoje, o kai kurie ir kelias dienas Naujųjų metų pradžioje – iki Trijų karalių, ilgiau pailsėti prie švenčių ir poilsio dienų prisidėdami papildomų ne darbo dienų. Tačiau ne …

Kaip pildyti ataskaitą?

 Apskaitos darbuotoja prašo pakomentuoti ir užpildyti Finansinės būklės ataskaitos trumpalaikio turto dalį.Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Lentelėje turime buhalterinių sąskaitų likučius.2 klasėTrumpalaikis turtasLikutis 2019 09 30, suma eurais20 (201 + 202 + 207)Atsargos59 415201, 202Medžiagos ir žaliavos, ūkinis inventorius20 415207Kitas turtas, skirtas …

Kai už pirkėją sumokama pradinė įmoka

 Ar vieneto, vykdančio naujų automobilių pardavimo veiklą, išlaidos, sumokant už pirkėją pradinę lizingo įmoką, gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?Praktikoje sutinkama gana dažna situacija, kai vienetas, kurio veikla – naujų automobilių pardavimas, skatindamas savo pardavimo apimtis, klientams siūlo dalyvauti …

Pagal kokius apskaitos standartus turi būti tvarkoma apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos?

Ūkio subjektai apskaitą turi tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnyje nurodytus apskaitos standartus. Įvairių teisinių formų juridinių asmenų apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymasTeisinė juridinio asmens formaApskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos …