Dėl mokėjimo už darbą naktį, viršvalandinį darbą bei darbą švenčių ir poilsio dienomis

 Skaitytoja teiraujasi, ar, 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), lieka galioti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2006 dėl mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, už darbą naktį ir viršvalandinį darbą …

Negrąžinamo PVM pateikimas ne PVM mokėtojo apskaitoje

 Buhalterė N. P. teiraujasi, kaip geriau registruoti negrąžinamą pridėtinės vertės mokestį (PVM) ne PVM mokėtojo įsigyto materialiojo turto apskaitoje. Siekiant racionaliai fiksuoti apskaitoje negrąžinamą PVM, reikia įsigilinti į atitinkamas finansinės apskaitos ir mokesčių reglamentų nuostatas. Kaip priskirti negrąžinamą PVM už įsigytą ilgalaikį …

PVM sąskaitų faktūrų įforminimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 32 (944)  Įmonė verčiasi internetine prekyba rūbais. Dauguma pirkėjų yra fiziniai asmenys, ne PVM mokėtojai. Ar išrašomose PVM sąskaitose faktūrose galima nenurodyti pirkėjo vardo ir pavardės?PVM sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai išvardinti PVMĮ 80 str. 1 dalyje. Šio …

PVM sąskaitų faktūrų įforminimo ypatumai (1)

  Įmonė nori išnuomoti krovininį automobilį kartu su kuru. Ar gali ji parduoti klientui degalus ir kaip tai įforminti?Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 79 straipsnį, PVM mokėtojas įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą privalo įforminti PVM sąskaita faktūra …

Dirbantiems kilnojamojo pobūdžio darbą

 „Daugelis statybos įmonės objektų išsimėtę po visą Lietuvą. Darbas yra kilnojamojo pobūdžio, darbuotojai vežami į objektą (iš vieno miesto į kitą) įmonės transportu kasdien, pirmyn ir atgal. Kaip ir kokio dydžio kompensaciją galime mokėti darbuotojams už sugaištą kelionėje laiką? Ar …

Ką turėtų žinoti juridinis asmuo, įsigijęs alkoholio reprezentacijai

 Įmonė elektroninėje parduotuvėje iš Italijos nusipirko du 0,75 l butelius vyno, kuriuos jai į Lietuvą pristatė pašto kurjeris. Juridinis asmuo planuoja gautą alkoholį panaudoti reprezentaciniuose renginiuose. Vadovas pateikė alkoholio įsigijimo sąskaitą buhalterijai. Buhalterė užpajamavo alkoholio, kaip ir kitų prekių, įsigijimą …

Dėl įmonės investicių parodymo balanse

SituacijaUAB A įmonė valdo:30 proc. UAB X įmonės akcijų,90 proc. UAB Y įmonės akcijų,19 proc. UAB Z įmonės (kartu su UAB A akcininku valdo 70 proc.)ir yra įkūrusi viešąją įmonę (VšĮ). KlausimasĮmonė A sudaro pilną balanso formą. Kuriuose balanso ataskaitos straipsniuose turi būti pavaizduotos UAB …

Avansinis pelno mokestis

 Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo mokėti avansinį pelno mokestį?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 47 straipsnio nuostatas, pelno nesiekiančios organizacijos (toliau – PNO) privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį bendra tvarka kaip ir kiti juridiniai vienetai, t. y. …

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai

 1. Pagal LR pelno mokesčio įstatymo 46-1 str. 5 dalį, ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau nei trejus metus. PMĮ 18 str. 3 dalies nuostata numato, kad mažieji vienetai (kuriuose vidutinis …

Kaip skaičiuoti atostoginius?

 KlausimasAr papildomas darbas papildomu darbo laiku (pvz., pavadavimas) įeina į skirtingos darbo laiko trukmės sampratą, dėl kurio reikėtų proporcingai perskaičiuoti darbuotojui nustatytos darbo trukmės santykį su įmonės darbo laiko trukme, skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį?Kaip apskaičiuoti atostoginius, kai darbuotoja, kuriai nustatyta …

„Pobalansinis“ pelno mokesčio deklaracijos tikslinimas

 „2016 m. pelno mokestis buvo apskaičiuotas ir deklaruotas iki audito atlikimo. Audito metu man buvo pateiktos pastabos dėl papildomų abejotinų skolų sumų, kurios, pelno mokesčio požiūriu, 2016 m. nelaikomos leidžiamais atskaitymais (50 000 Eur). Teko pripažinti, kad pastabos pagrįstos. Ar …

Nuo liepos mėn. atostogos bus suteikiamos darbo dienomis

 „2016 m. gruodžio mėnesį įstaigos vadovo įsakymu darbuotojams suteiktos atostogos visiems 2017 m. Ar, nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, įstaigos vadovas nuo 2017 m. liepos 1 d. turėtų laikyti negaliojančiu savo 2016 m. gruodžio mėnesį išleistą įsakymą?“ …

Kai kurie apmokestinimo PVM ypatumai

 1. Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, ketina pirkti prekes iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos. Prekės iš Vokietijos būtų nuvežtos į Lenkiją ir parduotos Baltarusijos įmonei, kuri nėra registruota PVM mokėtoja Lenkijoje. Prekių pervežimą į Lenkiją organizuotų prekių pardavėja – Vokietijos įmonė, …

Investicijos, parama ir mokesčiai

 1. Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, 2016 m. vykdė investicinį projektą. Faktiškai patirtos išlaidos atitinkamam turtui įsigyti sudarė 121 000 Eur (100 000 Eur – įsigyto turto vertė ir 21 000 Eur – pirkimo PVM). Ar gali įmonė 2016 m. sumažinti apmokestinamąjį pelną …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir atostoginių skaičiavimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (931) Darbuotojas trijų mėnesių prieš kasmetines atostogas laikotarpiu dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių dirbo tik vieną ar kelias dienas ar dėl pateisinamų priežasčių visiškai nedirbo ir dėl to neturi uždarbio. Kaip, tokiais atvejais, skaičiuoti atostoginius?Pagal Vyriausybės …

Kompensacinis PVM tarifas ir nuoma

 Kokios prievolės atsiranda Lietuvos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pirkėjams, superkantiems žemės ūkio produkciją ir gaunantiems paslaugas iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema?Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai, ar jie …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir atostoginių skaičiavimas (1)

 Savaitraščio skaitytojai prašo atsakyti į kai kuriuos klausimus, susijusius su darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ir atostoginių skaičiavimu. Biudžetinėse įstaigose nuo 2017 m. vasario 1 d., įsigaliojus naujoms darbo apmokėjimo sąlygoms, kai kuriems darbuotojams padidėjo darbo užmokestis, kitiems jis buvo padidintas nuo …

ES valstybių narių nutolusios ir kitos teritorijos

„Įmonė X rado prekybos partnerius Grenlandijoje ir Kanarų salose. Ar yra kokių nors apmokestinimo išimčių, prekiaujant su šiomis teritorijomis? Ar Kipro teritorijoje, kontroliuojamoje Turkijos, galioja ES teisės aktai?“ – klausia buhalterė. Grenlandija PVM ir akcizų apmokestinimo prasme nėra ES teritorija. Ji …

Apie informacijos reikšmingumą aiškinamajame rašte

 Finansinės ataskaitos yra vienas iš pagrindinių finansinės informacijos šaltinių. Jose pateikta informacija turi padėti suprasti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Ne mažiau svarbūs aiškinamajame rašte pateikiami paaiškinimai apie kitose finansinėse ataskaitose pateiktų straipsnių pripažinimą ir vertinimą, taip …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo 2017 m. ypatumai, artėjant naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui

 2017 m., sudarant įmonėse ir įstaigose darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, savaitraščio „AAM aktualijos“ skaitytojams (tiek vadovams, administracijos specialistams, tiek eiliniams darbuotojams) kyla klausimų dėl kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo: ar, sudarant atostogų grafikus, gali būti taikomos pagal senus, dabar galiojančius …