Elektroninių paslaugų apmokestinimas PVM (1)

 Fizinis asmuo vykdo individualią veiklą. Jis internetinėje svetainėje perka ir parduoda virtualius daiktus, kuriuos naudoja virtualių žaidimų dalyviai, norėdami pakeisti savo įvaizdį žaidime. Pirkėjai – fiziniai asmenys, įsikūrę įvairiose šalyse, už paslaugas atsiskaito banko pavedimu. Ar Lietuvos fiziniam asmeniui atsiranda …

Kaip taisyti klaidas?

 Apskaitos darbuotoja Zofija V. iš Šalčininkų rajono klausia: „Sudarant 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį, pastebėta, kad apskaitoje neužregistruota 3 500 eurų suma už komunalines paslaugas, suteiktas 2017 m. gruodžio mėn. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas ir pateiktas. Ar reikia tikslinti 2017 m. finansines …

Paslaugų, teikiamų užsienio asmenims, apmokestinimas PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (983)  Lietuvos įmonė Vokietijos įmonei teikia automobilių remonto paslaugas. Sugedę automobiliai iš Vokietijos įvežami į Lietuvą, o po remonto išvežami į Norvegiją. Ar teikiamos remonto paslaugos apmokestinamos PVM?Kai Lietuvos PVM mokėtojas automobilių remonto paslaugas teikia Vokietijos …

Kas nauja, pripažįstant komandiruočių sąnaudas leidžiamais atskaitymais?

 Komandiruočių sąnaudos, pagal LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 straipsnį, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Vadovaujantis PMĮ 21 str. 3 dalies nuostatomis, komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 …

Paslaugų, teikiamų užsienio asmenims, apmokestinimas PVM (1)

  Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, teikia konsultavimo paslaugas įmonėms, įsikūrusioms kitose ES šalyse. Ar Lietuvos įmonei atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje, jei pajamos iš tokios veiklos viršija 45 000 eurų?Kai Lietuvos įmonė teikia konsultavimo paslaugas užsienio įmonėms, neįsikūrusioms Lietuvoje, …

Socialinio draudimo įmokos ir leidžiami atskaitymai

 Individualios įmonės savininkas 2018 m. kas mėnesį išsiima 1 000 eurų lėšų asmeniniams poreikiams, kuriuos deklaruoja Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas (pajamų rūšies kodas 02). Valstybinio socialinio draudimo įmokos sumokamos nuo pusės šios …

Avansinis ir galutinis pelno mokesčio mokėjimas

KlausimasTeko perimti nebaigtą 2017 metų buhalteriją, kurioje radau įvairių įrašų, susijusių su pelno mokesčiu. Kaip supratau, už paskutinį 2017 m. ketvirtį pelno mokestis nebuvo sumokėtas, tačiau apskaitoje padarytas įrašas: D 2442 K 4470, ir nurodyta ketvirčio pelno mokesčio dalis – 13 589 Eur. …

Kaip mokėti atostoginius

 Kai kurie darbdaviai teigia, kad neprivalo mokėti atostoginių prieš 3 kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms, o turi teisę išmokėti darbo užmokesčio mokėjimo nustatytomis dienomis. Kokios atostoginių išmokėjimo taisyklės galioja dabar?Pagal DK 130 str. nustatytas sąlygas, kurios skiriasi, palyginus su anksčiau …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (IV-3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (976) Darbuotojo VDU ir atostoginių skaičiavimo kai kurie ypatumai1) Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu (t. y. 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, einančius prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokama atitinkama išmoka) dėl pateisinamų priežasčių nedirbo ir negavo …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (IV) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (976) Kaip pasikeitė atostoginių skaičiavimo tvarka, įsigaliojus naujajai Darbo kodekso redakcijai ir atitinkamiems poįstatyminiams teisės aktams?Skaičiuojant išmokas, kurių dydis pagal teisės aktus priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio (toliau – darbuotojo VDU) (atostoginius, piniginę kompensaciją už nepanaudotas …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (III) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (976) Dėl pailgintų kasmetinių atostogų taikymo valstybės tarnautojamsVTĮ nenumato pailgintų kasmetinių atostogų valstybės tarnautojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, kaip numatyta pagal darbo …

PVM skaičiavimas ir atskaita

 Fizinis asmuo lengvąjį automobilį naudoja išimtinai individualioje veikloje, t. y. keleivių vežimo už atlygį paslaugoms teikti (PVM apmokestinamam paslaugų teikimui). Ar tokiu atveju turi būti apribota su šiuo automobiliu susijusių prekių ir (arba) paslaugų (kuro, padangų įsigijimo išlaidų ir pan.) pirkimo …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (III)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (976) Ar valstybės tarnautojams privalu taikyti Darbo kodekso (DK) reikalavimus, susijusius su kasmetinių atostogų grafikų sudarymu, lengvatų taikymu suteikiant atostogas, ankstesniais darbo metais nepanaudotų atostogų suteikimu?Valstybės tarnautojų atostogų klausimus reglamentuoja keli įstatymai, todėl jų taikymas praktikoje sukelia …

PVM prievolės Lietuvoje

 Pasikeitus FR0608 formos pildymo taisyklėms, parduodant naują transporto priemonę į ES reikia pateikti šią formą. Kokie asmenys privalo ją teikti? Ar gyventojui, nevykdančiam jokios veiklos, reikia pateikti šią formą? Kokias formas turi pateikti gyventojas, norėdamas susigrąžinti pirkimo PVM?Valstybinės mokesčių inspekcijos …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (II)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (976) Kokios trukmės nustatytos minimalios kasmetinės atostogos? Kam priklauso ilgesnės trukmės – papildomos ir pailgintos atostogos? Kada gali būti pridedamos prie kasmetinių atostogų poilsio dienos?DK, kurio nuostatos, be išimties, daugiausia taikomos pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams ir …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (I)

 Šiltėjant orui, darbuotojai ir jų vadovai jau planuoja atostogas. Savaitraščio skaitytojai prašo paaiškinti, ar įmonėse ir įstaigose turi būti iš anksto sudaromi kasmetinių atostogų grafikai, kokiais atvejais juos galima keisti, kokios atostogų suteikimo sąlygos ir lengvatos, ar gali būti suteikiamos …

Mokymosi išlaidos ir leidžiami atskaitymai

 2017 m. įmonė apmokėjo 4 000 Eur už nuolatinio Lietuvos gyventojo, nesusijusio su įmone darbo santykiais, mokslą Lietuvos aukštojoje mokykloje. 2018 m. šis gyventojas įsidarbino įmonėje ir toliau tęsia studijas, susijusias su darbuotojo einamomis pareigomis. Kaip turėtų būti pripažįstama leidžiamais …

Materialinė atsakomybė darbo teisiniuose santykiuose

 Darbo teisiniuose santykiuose pasitaiko atvejų, kai darbuotojas dėl kaltų veiksmų arba neatsargumo padaro žalą darbdaviui, pavyzdžiui, sugadina transporto priemonę arba kitą darbui reikalingą inventorių ir pan. Iškilus klausimui, kaip elgtis panašiose situacijose, ar galima išskaičiuoti visą žalą iš darbuotojui priklausančio …

Darbo tarybų sudarymas ir garantijos, taikomos darbo tarybų nariams

 „Ar visose įmonėse ir įstaigose, įskaitant ir valstybės, ir pavaldžias savivaldybėms, turi (ar gali) būti sudaromos darbo tarybos? O jeigu yra įsteigta profsąjunga? Kas gali būti darbo tarybų nariais, pvz., administracijos darbuotojai, padalinių vadovai, valstybės tarnautojai? Kokias garantijas numato teisės …

Kokias finansines ataskaitas rengti?

  Įmonė A pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nurodytus rodiklius 2016 ir 2017 m. atitiko labai mažos įmonės rodiklius. Sudarydama 2016 m. finansines ataskaitas, įmonė A pasirinko taikyti išimtis ir sudaryti trumpą balansą bei trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą. Dėl pasikeitusių …