Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Personalo valdymas, vykdant projektusProjektų vadybos modelyje pagrindinis dėmesys skiriamas racionaliam, techniniam metodui, o pokyčių valdymo modelis labiau akcentuoja personalo klausimus. Tačiau tai nereiškia, kad personalo klausimai nėra itin svarbūs. Priešingai, nepakankamas dėmesys šiems klausimams yra dažna …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (6)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Pinigų srautų diskontavimas (DCF)Kad ir kokį pasirinktume pinigų srautų diskontavimo (DCF) būdą, pati diskontavimo procedūra nuo pradinio iki galutinio žingsnio yra vienoda:nustatyti įvertinimo ribą. Kaip vėliau įsitikinsite, ji gali būti lygi arba ilgesnė negu tikėtinas projekto …

Dėl vadovo darbo santykių nutraukimo ypatumų

 Praktikoje pasitaiko atvejų, kai reikia spręsti klausimus dėl įmonės vadovo atleidimo iš darbo įforminimo ir tvarkos. Nors įmonės vadovas atstovauja darbdaviui, vis tiek su juo turi būti sudaroma darbo sutartis ir taikomos Darbo kodekso (DK) normos bei tam tikros garantijos. …

Dėl diskriminacijos darbo teisiniuose santykiuose

 Pastaruoju metu vis dažniau keliami klausimai dėl galimos nelygybės, netgi diskriminacijos darbo santykiuose. Problemos pasireiškia įvairiais aspektais – tai gali būti ir priekaištai dėl amžiaus, nenoras priimti į darbą neįgalų asmenį arba nėščią moterį, skirtingo dydžio darbo užmokesčio nustatymas vyrams …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Nediskontiniai investicijų įvertinimo metodaiNPV metodas yra vienas iš teoriškai optimalių investicinių projektų įvertinimo metodų. Tačiau, vertinant populiarumo atžvilgiu, praktikoje dažniausiai taikomi kiti metodai, tokie kaip atsipirkimo laikotarpio ar apskaitinės pelno normos. Apskaitinė pelno norma (ARR). Yra galimi …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) PajamosProjektai skiriasi finansavimo būdais. Viename spektro gale yra grynai komerciniai projektai, kurių produktai parduodami rinkos kainomis, todėl pardavimo pajamos galiausiai padengia sąnaudas ir atneša operacinį pelną. Projekto rengimo išlaidos ir apyvartinis kapitalas finansuojami iš akcinio ar …

Dėl darbo tarybos veiklos

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba daugiau nei 20 darbuotojų ir kur darbuotojams neatstovauja profesinė sąjunga, turi būti išrinkta darbo taryba. Kadangi tai yra naujas dalykas (būtent privalomas darbo tarybos steigimas, inicijuojant rinkimų procedūras darbdaviui), …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Projektų planavimasKai projekto paraiška bus suderinta su rėmėjais ir jai pritars pagrindinės suinteresuotos šalys, galėsite imtis detalaus planavimo. Nuodugnus ir sistemingas planavimas turi akivaizdžių privalumų. Projekto planas gali būti veiksminga priemonė, nukreipianti komandos pastangas į projekto …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Ar projektas bus rezultatyvus?Projektas, tenkinantis svarbų įmonės poreikį, veikiausiai paskatins įgyvendinti tikslus. Atsižvelkite į perspektyvą: kaip projekto tikslų įgyvendinimas gali išplėsti įmonės galimybes? Dažnai būna naudinga aptarti tai su projekto rėmėju ir palyginti projekto tikslus su …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (1)

 Projektų valdymas ir pokyčių valdymas tampa vis svarbesni. Išorinės aplinkos, kurioje dirba dauguma šiuolaikinių įmonių, pokyčių spartėjimas tapo įprastas dalykas. Laikraščiuose ir žurnaluose spausdinamose apžvalgose dažnai kalbama apie nuovargį ir stresą, susijusius su pokyčiais įmonėje.Galimai ir Jums pastaraisiais metais teko …

Nustatome ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką pagal VSAFAS

 Nustatyti naudingo tarnavimo laiką gali būti gana sudėtinga, nes dėl daugelio priežasčių sunku numatyti, kiek laiko ilgalaikio materialiojo turto objektas bus naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Vienos rūšies turtas gali būti naudojamas ilgai, kitos – trumpai, pavyzdžiui, dėl fizinio nusidėvėjimo, …

Dėl komandiruočių

 Dažnai darbą įmonėje neįmanoma organizuoti be trumpalaikių arba ilgalaikių išvykimų į kitus miestus, netgi į kitas šalis. Tokiu atveju darbdavys paprastai organizuoja ir formina darbuotojų komandiruotes.Darbo kodekso 107 str. „Darbuotojo komandiruotės sąvoka“ 1 dalyje numatyta, kad darbuotojo komandiruotė apibrėžiama kaip jo darbo …

Klausimai dėl VSAFAS – ilgalaikio turto rekonstravimo apskaita

 Atlikus ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto darbus, būtina įvertinti atliktų darbų teikiamą rezultatą. Kodėl? Pagal 12-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (toliau – 12-asis VSAFAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir panašių atliktų darbų išlaidų registravimas …

Kaip apskaičiuoti vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių?

 Rengiant veiklos tęstinumo principą taikančių įmonių arba likviduojamų įmonių finansines ataskaitas, aiškinamajame rašte būtina atskleisti bendruosius duomenis apie įmonę, tarp jų ir ataskaitinių bei praėjusių finansinių metų vidutinį darbuotojų skaičių pagal sąrašą.  Tokį informacijos atskleidimo reikalavimą nustato 6-asis verslo apskaitos …

Individualios įmonės pertvarkymas

 1. Kokia tvarka individuali įmonė pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – ­uždarąją akcinę bendrovę?LR individualių įmonių įstatymas numato, kad individuali įmonė (toliau – IĮ) gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją ir viešąją įstaigą.Kai IĮ …

Nuostolinga įmonių veikla – pretekstas VMI patikrinimui

 Nagrinėdami mokestinius ginčus, susijusius su pelno mokesčio apskaičiavimu, matome, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) pasirenka tikrinti įmones, kurios kelerius metus iš eilės deklaruoja nuostolingą veiklą.Tokiu atveju siekiama nustatyti nuostolingos veiklos priežastis. Tai gali būti neapskaityti pinigai, nepagrįstai leidžiamiems …

Atleidimas iš darbo darbdavio iniciatyva

 Atleisti darbuotoją iš darbo darbdavys gali tik esant pagrindui ir tik pagal atitinkamą Darbo kodekso (DK) straipsnį. Darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva reglamentuoja DK 57 straipsnis (darbdavio iniciatyva, be darbuotojo kaltės), DK 58 straipsnis (darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės), taip pat DK …

Privalomas galimai agresyvios mokesčių planavimo schemos atskleidimas – ar tai gali būti buhalterio prievolė?

 2018 m. gegužės 25 d. Europos Taryba priėmė taisykles ir Direktyvos 2011/16/ES „Dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje“ pakeitimus, kurie nukreipti prieš galimai agresyvias mokesčių planavimo schemas.Šiame straipsnyje trumpai ir paprastai atskleisime, kokia šių naujų pakeitimų esmė ir kokios naujos deklaravimo pareigos …

Prekių pardavimas pagal konsignacijos sutartį

 Dažna įmonė, norėdama realizuoti prekes, sudaro konsignacijos sutartis. Konsignacijos sutartimi pardavėjas (konsignantas) tiekia prekes tarpininkui (konsignatoriui), kuris įsipareigoja jas parduoti.Nors prekės yra perduotos tarpininkui, svarbu pabrėžti, kad šių prekių nuosavybės teisė išlieka pardavėjui iki jų pardavimo pirkėjui momento, o prekių …

Suremontuoto seno nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 21 (981) PVMĮ atitiktis PVM direktyvaiETT pažymėjo, kad statybos darbų vertė ir jos procentinė išraiška (nagrinėjamoje byloje pastato pagerinimo statybos darbų vertė sudarė 55 proc. pradinės pastato vertės) gali a priori rodyti, kad dėl savo masto pastato pakeitimai galėjo gerokai …