Kaip į apskaitą įtraukti pastatą, įsigytą nuomai?

 Įmonė įsigijo pastatą su tikslu jį nuomoti. Pagrindinė įmonės veikla – prekyba statybine technika. Ar įsigytas pastatas laikytinas ilgalaikiu materialiuoju turtu, ar investiciniu turtu? Kaip jį įtraukti į apskaitą? Turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui ar investiciniam turtui lemia turto paskirtis. Verslo apskaitos …

Kada nebegalime tikslinti finansinių ataskaitų?

 Pasibaigus metiniam ataskaitiniam laikotarpiui, sudaromos finansinės ataskaitos, kurios teikiamos įmonės vadovui pasirašyti, o tada – savininkams tvirtinti. Pasitaiko atvejų, kai vadovui pasirašyti pateiktose finansinėse ataskaitose randama neatitikimų ar klaidų. Taigi kyla klausimų, ar galima taisyti finansines ataskaitas, jei jos jau …

Finansinių ataskaitų sudarymo pažeidimai ir klaidos

 Nors finansinės ataskaitos turi būti parengtos vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir parodyti tikrą bei teisingą informaciją, vis tik įmonių finansinėse ataskaitose pasitaiko klaidų ir pažeidimų dėl teisės aktų nuostatų nepaisymo.Klaidas finansinėse ataskaitose galėtume suskirstyti į:1) atsirandančias dėl tyčinių įmonės veiksmų …

Į ką atkreipti dėmesį, analizuojant konsoliduotąsias finansines ataskaitas?

 Konsoliduotosios finansinės ataskaitos neapsiriboja vien tik įmonių grupę sudarančių įmonių finansinių ataskaitų duomenų sujungimu. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra naudingas informacijos šaltinis vartotojams, nes jose pateikiama informacija apie konkrečią įmonių grupę, kaip apie ekonominę veiklą vykdantį subjektą.Sandorių tarp įmonių grupės įmonių …

Programinė įranga – kaip paslauga. Kaip apskaityti?

 Informacinės technologijos tampa neatsiejama kiekvieno verslo dalis. Pastaruoju metu vis populiarėja programinės įrangos, kaip paslaugos (angl. Software-as-a-Service; toliau – SaaS) modelis, kuris tampa patrauklia alternatyva klasikinėms licencijų sutartims. Be to, tiek sudėtingos sistemos, tiek kiti informacinių technologijų įrankiai gali būti …

Ar įmonė vis dar priklauso tai pačiai įmonių kategorijai?

 Jau netrukus įmonės suskubs rengti 2019 metų finansines ataskaitas. Prieš sudarant metines finansines ataskaitas įmonių laukia nemažai darbų – skolų suderinimas, inventorizacija, apskaitinių įvertinimų tikslinimas ir pan.Vertėtų nepamiršti ir atkreipti dėmesį į rodiklius, kurie lemia įmonės priskyrimą tam tikrai įmonių …

Atidėjiniai. Kada juos pripažinti ir tikslinti?

 Kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai turėtų būti peržiūrimi ir koreguojami, kad kuo labiau atitiktų galimas išlaidas, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei nustatoma, kad atidėjinio suma yra didesnė arba mažesnė už galimas patirti išlaidas, turi būti tikslinama atidėjinių …

Kaip elgtis, parduodant verslą? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (1045) Nagrinėjant 2 atvejį, kai įmonė, vykdant reorganizaciją, perleidžia visą veiklą ar veiklos dalį, aktualūs yra PMĮ 41 str. 2 dalies 3–6 punktai, t. y. PMĮ šiuose punktuose nurodyta:3 punkte – vieneto, baigiančio veiklą be likvidavimo procedūros (toliau …

Kaip elgtis, parduodant verslą? (1)

 Dažnai praktikoje susiduriama su situacija, kai priimamas sprendimas parduoti verslą. Iškilus klausimui apie verslo pardavimą, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą – kas parduoda verslą – gyventojas ar įmonė.Jei verslą parduoda įmonė, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, ar įmonė parduoda turimas …

Žingsniai, priėmus sprendimą steigti įmonę, kai buvo vykdoma individuali veikla

 Kartais gyventojas, vykdantis individualią veiklą, pasiryžta ją nutraukti ir įregistruoti įmonę. Ką jam daryti su prekių likučiais? Nauja įmonė vykdys tokią pačią veiklą, kokią vykdė gyventojas su individualios veiklos pažyma.Lietuvos Respublikos teisės aktai nedraudžia įmonėms sudaryti pirkimo–pardavimo, dovanojimo sutarčių su …

Ilgalaikio turto apskaitiniai įvertinimai ir jų keitimas pagal VAS

 Apskaitiniai įvertinimai naudojami, kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, kaip, pavyzdžiui, apskaitinis įvertinimas naudojamas įvertinant nudėvimo turto nusidėvėjimą per laikotarpį taikant atitinkamą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodiką, abejotinų skolų, sukauptų pajamų ar įsipareigojimų sumą, finansinio …

Kyla klausimų tapus įmonių grupės įmone?

 Įmonei tapus įmonių grupės įmone, kyla klausimų, pagal kokius apskaitos standartus tvarkyti apskaitą, kokį finansinių ataskaitų rinkinį pasirinkti, ar skiriasi reikalavimai, jei patronuojančioji įmonė yra Lietuvoje arba užsienyje.Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įsikūrusi patronuojančioji įmonė gali apskaitą tvarkyti ir finansines ataskaitas …

Tiesioginės ir kompensacinės išmokos

 Kokioms pajamoms yra priskiriamos žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų gautos tiesioginės bei kompensacinės išmokos?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 11 str. 1 dalies nuostatas, apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių …

Kaip žymėti turtą, kad būtų lengviau jį inventorizuoti?

 Pastaruoju metu inventorizacijos atlikimo procesas yra vis labiau kompiuterizuojamas. Inventorizacijai skirtos programos pagreitina ir supaprastina inventorizacijos procedūras, automatiškai generuoja suvestinius duomenis, kuriuos galima palyginti su apskaitoje esančiais duomenimis ir įsitikinti klaidų buvimu arba atvirkščiai – jų nebuvimu. Kad inventorizacijai skirtos …

Kaip tvarkyti apskaitą garažų savininkų bendrijose?

 Daugelis garažų savininkų bendrijų (GSB) narių aktyviai siekia gauti informaciją apie jų įmokų ir bendrųjų lėšų panaudojimo teisingumą ir tikslingumą. Tokią informaciją turi pateikti tinkamai tvarkoma apskaita. Apie jos ypatumus teiraujasi ir kai kurie buhalteriai, pakviesti tvarkyti GSB apskaitą.GSB veiklą …

Parašų po finansinėmis ataskaitomis nebuvimas – kokios pasekmės?

 Kas gresia, jei finansinėse ataskaitose trūksta vadovo ir (ar) už apskaitos tvarkymą atsakingo asmens parašo? Jei kurio nors iš minėtų parašų nėra, ar finansinės ataskaitos gali būti laikomos parengtos ir galioja, ar parodo tikrą įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus? …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (10)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (991) Projekto užbaigimasKadangi perdavimo ir priėmimo procedūrų gali būti įvairiuose etapuose, o ne tik baigiamojoje projekto stadijoje, pačios savaime jos nėra projekto užbaigimas. Jeigu buvo iškelti aiškūs projekto tikslai, užbaigimo arba priėmimo kriterijai turi logiškai išplaukti iš …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (9)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Projekto būklės ataskaitos ir balanso palaikymasAtaskaitos dėl projekto būklės turi būti reguliarios ir formalios. Jums reikia nuspręsti, kaip dažnai jos turi būti rengiamos. Priklausomai nuo projekto pobūdžio ir masto, jos gali būti kassavaitinės, kasmėnesinės arba rengiamos …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (8)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Kai kuriuos svarbius komandos valdymo uždavinius reikia atlikti nuolat per visą projekto trukmę. Konkrečiai būtina nuolat siekti, kad komanda įgytų vienodą projekto tikslų suvokimą, efektyviai valdyti iškylančius konfliktus ir nesutarimus, skatinti ir palaikyti susidomėjimą projektu, kelti …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Personalo valdymas, vykdant projektusProjektų vadybos modelyje pagrindinis dėmesys skiriamas racionaliam, techniniam metodui, o pokyčių valdymo modelis labiau akcentuoja personalo klausimus. Tačiau tai nereiškia, kad personalo klausimai nėra itin svarbūs. Priešingai, nepakankamas dėmesys šiems klausimams yra dažna …