Ilgalaikio turto apskaitiniai įvertinimai ir jų keitimas pagal VAS

 Apskaitiniai įvertinimai naudojami, kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, kaip, pavyzdžiui, apskaitinis įvertinimas naudojamas įvertinant nudėvimo turto nusidėvėjimą per laikotarpį taikant atitinkamą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodiką, abejotinų skolų, sukauptų pajamų ar įsipareigojimų sumą, finansinio …

Kyla klausimų tapus įmonių grupės įmone?

 Įmonei tapus įmonių grupės įmone, kyla klausimų, pagal kokius apskaitos standartus tvarkyti apskaitą, kokį finansinių ataskaitų rinkinį pasirinkti, ar skiriasi reikalavimai, jei patronuojančioji įmonė yra Lietuvoje arba užsienyje.Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įsikūrusi patronuojančioji įmonė gali apskaitą tvarkyti ir finansines ataskaitas …

Tiesioginės ir kompensacinės išmokos

 Kokioms pajamoms yra priskiriamos žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų gautos tiesioginės bei kompensacinės išmokos?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 11 str. 1 dalies nuostatas, apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių …

Kaip žymėti turtą, kad būtų lengviau jį inventorizuoti?

 Pastaruoju metu inventorizacijos atlikimo procesas yra vis labiau kompiuterizuojamas. Inventorizacijai skirtos programos pagreitina ir supaprastina inventorizacijos procedūras, automatiškai generuoja suvestinius duomenis, kuriuos galima palyginti su apskaitoje esančiais duomenimis ir įsitikinti klaidų buvimu arba atvirkščiai – jų nebuvimu. Kad inventorizacijai skirtos …

Kaip tvarkyti apskaitą garažų savininkų bendrijose?

 Daugelis garažų savininkų bendrijų (GSB) narių aktyviai siekia gauti informaciją apie jų įmokų ir bendrųjų lėšų panaudojimo teisingumą ir tikslingumą. Tokią informaciją turi pateikti tinkamai tvarkoma apskaita. Apie jos ypatumus teiraujasi ir kai kurie buhalteriai, pakviesti tvarkyti GSB apskaitą.GSB veiklą …

Parašų po finansinėmis ataskaitomis nebuvimas – kokios pasekmės?

 Kas gresia, jei finansinėse ataskaitose trūksta vadovo ir (ar) už apskaitos tvarkymą atsakingo asmens parašo? Jei kurio nors iš minėtų parašų nėra, ar finansinės ataskaitos gali būti laikomos parengtos ir galioja, ar parodo tikrą įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus? …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (10)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (991) Projekto užbaigimasKadangi perdavimo ir priėmimo procedūrų gali būti įvairiuose etapuose, o ne tik baigiamojoje projekto stadijoje, pačios savaime jos nėra projekto užbaigimas. Jeigu buvo iškelti aiškūs projekto tikslai, užbaigimo arba priėmimo kriterijai turi logiškai išplaukti iš …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (9)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Projekto būklės ataskaitos ir balanso palaikymasAtaskaitos dėl projekto būklės turi būti reguliarios ir formalios. Jums reikia nuspręsti, kaip dažnai jos turi būti rengiamos. Priklausomai nuo projekto pobūdžio ir masto, jos gali būti kassavaitinės, kasmėnesinės arba rengiamos …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (8)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Kai kuriuos svarbius komandos valdymo uždavinius reikia atlikti nuolat per visą projekto trukmę. Konkrečiai būtina nuolat siekti, kad komanda įgytų vienodą projekto tikslų suvokimą, efektyviai valdyti iškylančius konfliktus ir nesutarimus, skatinti ir palaikyti susidomėjimą projektu, kelti …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Personalo valdymas, vykdant projektusProjektų vadybos modelyje pagrindinis dėmesys skiriamas racionaliam, techniniam metodui, o pokyčių valdymo modelis labiau akcentuoja personalo klausimus. Tačiau tai nereiškia, kad personalo klausimai nėra itin svarbūs. Priešingai, nepakankamas dėmesys šiems klausimams yra dažna …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (6)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Pinigų srautų diskontavimas (DCF)Kad ir kokį pasirinktume pinigų srautų diskontavimo (DCF) būdą, pati diskontavimo procedūra nuo pradinio iki galutinio žingsnio yra vienoda:nustatyti įvertinimo ribą. Kaip vėliau įsitikinsite, ji gali būti lygi arba ilgesnė negu tikėtinas projekto …

Dėl vadovo darbo santykių nutraukimo ypatumų

 Praktikoje pasitaiko atvejų, kai reikia spręsti klausimus dėl įmonės vadovo atleidimo iš darbo įforminimo ir tvarkos. Nors įmonės vadovas atstovauja darbdaviui, vis tiek su juo turi būti sudaroma darbo sutartis ir taikomos Darbo kodekso (DK) normos bei tam tikros garantijos. …

Dėl diskriminacijos darbo teisiniuose santykiuose

 Pastaruoju metu vis dažniau keliami klausimai dėl galimos nelygybės, netgi diskriminacijos darbo santykiuose. Problemos pasireiškia įvairiais aspektais – tai gali būti ir priekaištai dėl amžiaus, nenoras priimti į darbą neįgalų asmenį arba nėščią moterį, skirtingo dydžio darbo užmokesčio nustatymas vyrams …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Nediskontiniai investicijų įvertinimo metodaiNPV metodas yra vienas iš teoriškai optimalių investicinių projektų įvertinimo metodų. Tačiau, vertinant populiarumo atžvilgiu, praktikoje dažniausiai taikomi kiti metodai, tokie kaip atsipirkimo laikotarpio ar apskaitinės pelno normos. Apskaitinė pelno norma (ARR). Yra galimi …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) PajamosProjektai skiriasi finansavimo būdais. Viename spektro gale yra grynai komerciniai projektai, kurių produktai parduodami rinkos kainomis, todėl pardavimo pajamos galiausiai padengia sąnaudas ir atneša operacinį pelną. Projekto rengimo išlaidos ir apyvartinis kapitalas finansuojami iš akcinio ar …

Dėl darbo tarybos veiklos

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba daugiau nei 20 darbuotojų ir kur darbuotojams neatstovauja profesinė sąjunga, turi būti išrinkta darbo taryba. Kadangi tai yra naujas dalykas (būtent privalomas darbo tarybos steigimas, inicijuojant rinkimų procedūras darbdaviui), …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Projektų planavimasKai projekto paraiška bus suderinta su rėmėjais ir jai pritars pagrindinės suinteresuotos šalys, galėsite imtis detalaus planavimo. Nuodugnus ir sistemingas planavimas turi akivaizdžių privalumų. Projekto planas gali būti veiksminga priemonė, nukreipianti komandos pastangas į projekto …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Ar projektas bus rezultatyvus?Projektas, tenkinantis svarbų įmonės poreikį, veikiausiai paskatins įgyvendinti tikslus. Atsižvelkite į perspektyvą: kaip projekto tikslų įgyvendinimas gali išplėsti įmonės galimybes? Dažnai būna naudinga aptarti tai su projekto rėmėju ir palyginti projekto tikslus su …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (1)

 Projektų valdymas ir pokyčių valdymas tampa vis svarbesni. Išorinės aplinkos, kurioje dirba dauguma šiuolaikinių įmonių, pokyčių spartėjimas tapo įprastas dalykas. Laikraščiuose ir žurnaluose spausdinamose apžvalgose dažnai kalbama apie nuovargį ir stresą, susijusius su pokyčiais įmonėje.Galimai ir Jums pastaraisiais metais teko …

Nustatome ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką pagal VSAFAS

 Nustatyti naudingo tarnavimo laiką gali būti gana sudėtinga, nes dėl daugelio priežasčių sunku numatyti, kiek laiko ilgalaikio materialiojo turto objektas bus naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Vienos rūšies turtas gali būti naudojamas ilgai, kitos – trumpai, pavyzdžiui, dėl fizinio nusidėvėjimo, …