Ūkininkavimo apskaita, taikant periodinę atsargų registraciją

  Ūkininkų ūkiai, pasirinkę tvarkyti apskaitą pagal dvejybinę sistemą, yra suinteresuoti galimai paprastesne jos metodika. Prie jos supaprastinimo gali prisidėti periodinio atsargų apskaitos būdo taikymas. Kadangi šis būdas ūkių apskaitos tvarkytojams yra nepakankamai pažįstamas, mažai patirtas, tai riboja praktinį jo taikymą. Ūkio …

Kaip suartinti pelno mokesčio ir finansinės apskaitos nuostatas?

 Buhalterių darbą gerokai apsunkina egzistuojantys pelno mokesčio (PM) ir finansinės apskaitos nuostatų skirtumai. Siekiant palengvinti apskaitos – finansinį darbą, svarbu sumažinti tuos skirtumus, koreguojant atitinkamus teisės aktus. Kas labiau turi priartėti?Daugumos Lietuvos įmonių finansinę apskaitą reglamentuoja Buhalterinės apskaitos įstatymas (BAĮ) ir …

Kaip labiau sumažinti socialinę atskirtį, reformuojant gyventojų pajamų mokestį?

 Pastaraisiais metais Lietuvoje išryškėjo gana didelė pajamų nelygybė, kuri yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. Europos Komisijos ataskaitoje (2020 02 26) Lietuvos būklei apžvelgti pateikta tokia išvada: „Lietuva imasi teigiamų veiksmų, kad sumažintų skurdą ir nelygybę, tačiau mokesčių ir socialinių išmokų sistemos veiksmingumas …

Dėl atidėtojo pelno mokesčio apskaitos nuostatų (ne)taikymo

 Atidėtojo pelno mokesčio (APM) apskaita priskirtina prie sudėtingesnių, vadybos ir apskaitos specialistams sunkokai suvokiamų ir abejotino reikšmingumo apskaitos sričių. Kyla klausimas, ar tikslinga praktiškai taikyti APM apskaitą jos optimalumo, naudos ir išlaidų pusiausvyros laikymosi požiūriu.APM apskaitos nuostatas reglamentuoja 24-asis verslo …

Biudžeto vykdymo kontrolės procedūros:
trečiojo lygio kontrolė (II)

 Biudžeto vykdymo kontrolės sistema – tai formalių ir neformalių procedūrų loginė struktūra, kurios paskirtis – analizuoti ir vertinti įmonės išteklių panaudojimo ir išlaidų valdymo efektyvumą biudžetiniu periodu. Formalios biudžeto vykdymo kontrolės procedūros įmonėje dažniausiai įgyvendinamos trimis lygiais. Pirmojo lygio kontrolė, …

Biudžeto vykdymo kontrolės procedūros: pirmojo ir antrojo lygio kontrolė (I)

 Kiekviena įmonė, norėdama sėkmingai veikti rinkoje ir plėtoti verslą, turi planuoti savo veiklą: suformuluoti strateginius ir operatyvinius tikslus, numatyti užduotis ir jų įgyvendinimo procedūras, taip pat parengti biudžetą, pagal kurį būtų įvertinamas ir užtikrinamas materialinių, darbo ir finansinių išteklių pakankamumas. …

Įmonių nuosavo kapitalo apskaitos klausimai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1066) Rezervų apskaitos ypatumaiApskaitos praktikoje dažniausiai iškyla neaiškumų dėl kai kurių kapitalo rezervų registracijos. 8-ajame VAS rezervas apibūdintas kaip laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų numatytiems tikslams.Viena iš akcinių bendrovių ir valstybės bei savivaldybės įmonių NK …

Įmonių nuosavo kapitalo apskaitos klausimai (1)

 Pagrindinis įmonių veiklos finansavimo šaltinis yra nuosavas kapitalas (NK). Reikiamą informaciją apie jo dydį, sudėtį ir kaitą turi pateikti finansinė apskaita. NK ir jo elementų samprataLR terminų banke ir verslo apskaitos standartuose (VAS) NK apibūdintas kaip įmonės turto vertės dalis, likusi …

Individulių įmonių veiklos apskaitą reikia supaprastinti

 Vyriausybės sprendimu, nuo 2020 m. liepos 1 d. panaikinti verslo liudijimai tam tikrų rūšių individualiai veiklai (pastatų bei kitų statinių apdailos ir remonto, automobilių techninės priežiūros bei remonto, elektros sistemų bei įtaisų įrengimo bei remonto ir kt.) vykdyti. Individualūs verslininkai, …

Standartinių išlaidų metodo įdiegimo ir taikymo procesas (II)

 Standartinių išlaidų metodas laikomas vienu efektyviausių. Jis leidžia numatyti gamybos išlaidas, pardavimą ir pelną; kontroliuoti visus išlaidų elementus, kurie daro įtaką produkcijos savikainai; išmatuoti skirtingų operacijų efektyvumą ir kontroliuoti nuostolių susidarymą; paskirstyti atsakomybę darbuotojams, turintiems įtakos išlaidų susidarymui; nustatyti produktų …

Standartinių išlaidų metodas: universalus produkcijos savikainos kalkuliavimo ir išlaidų apskaitos, planavimo ir kontrolės instrumentas (I)

 Lietuvos įmonėse produkcijos ir paslaugų savikaina dažniausiai skaičiuojama taikant užsakyminį arba procesinį savikainos kalkuliavimo metodus, arba juos derinant kartu. Tačiau literatūroje aprašomi ir kitų šalių praktikoje plačiai taikomi tokie metodai, kurių paskirtis ne tik kalkuliuoti produkcijos savikainą, bet ir planuoti, …

Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodiniai ir praktiniai aspektai

Prof. Danutė ZINKEVIČIENĖProf. Neringa STONČIUVIENĖDoc. Dalia JUOČIŪNIENĖVytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija  Rinkos ekonomikos sąlygomis žemės ūkio verslo tikslas – uždirbti pelną ir gauti pinigus, o tam reikia savo produktus, biologinį turtą ar paslaugas parduoti brangiau, nei jiems pasigaminti patirta išlaidų. …

Įmonės vidaus kontrolės sistema: kodėl ji svarbi ir kaip ją kurti bei vertinti? (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (1033) Dešimt vidaus kontrolės sistemos kūrimo principųVidaus kontrolės sistema turi svarbią reikšmę visose įmonėse – didelėse, vidutinėse, mažose. Ypač svarbu turėti efektyvią vidaus kontrolės sistemą įmonėse, turinčiose sudėtingą organizacinę valdymo sistemą, gaminančiose įvairią produkciją, teikiančiose plataus profilio …

Įmonės vidaus kontrolės sistema: kodėl ji svarbi, kaip ją kurti ir vertinti? (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 25 (1033) Vidaus kontrolės sistemos sandara: penki svarbiausi jos elementaiĮmonių vadovai, siekdami užtikrinti veiksmingą vadovavimą įmonei ir pasiekti numatytų veiklos tikslų, turi sukurti efektyvią vidaus kontrolės sistemą. Ekonominėje literatūroje pateikiama daug vidaus kontrolės sistemos apibrėžimų. Labiausiai apibendrinantis toks …

Įmonės vidaus kontrolės sistema: kodėl ji svarbi, kaip ją kurti ir vertinti? (1)

 Kontrolės reikšmė ir jos rūšysŽodis „kontrolė“ reiškia tikrinimą, priežiūrą arba stebėjimą, siekiant ką nors patikrinti. Be kontrolės neįmanoma jokia sėkminga veikla, todėl ji naudojama visose visuomeninio gyvenimo sferose (ekonominėje, socialinėje, politinėje ir kt.), visose įmonėse, įstaigose, organizacijose, institucijose, atliekant įvairaus …

Dėl apskaitos profesijos ir jos studijų perspektyvų

 Pastaruoju metu ekonominėje žiniasklaidoje vis dažniau teigiama, kad dėl sparčios informacinių technologijų plėtros netolimoje ateityje gali išnykti apskaitos profesija. Išsakoma nuomonė, kad susiaurėjusias buhalterių funkcijas turėtų perimti universalios kompetencijos finansų specialistai. Tačiau tokiomis prognozėmis abejoja kvalifikuoti buhalteriai praktikai ir kai …

Ar išnyks buhalterio profesija?

 Mažėjant visuotiniam susidomėjimui horoskopais, atsirado nauja futurologijos rūšis – perspektyvių ir neperspektyvių profesijų sąrašų sudarymas. Tarp nykstančių profesijų, kurioms pranašaujama liūdna ateitis, pateko ir buhalteriai. Ar tikrai taip yra, kaip teigia naujieji „pranašai“, ir ar viso to priežastis – vis …

Kodėl svarbu analizuoti įmonės veiklos tęstinumo galimybes ir kaip tą analizę atlikti?

 Įmonės vadovybės vaidmuo vertinant įmonės veiklos tęstinumo galimybes„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ Nr. 13 K. Volodkovič iškėlė labai svarbų klausimą: „Ar, sudarydami finansines ataskaitas, susimąstome apie įmonės galimybes tęsti veiklą, potencialias rizikas ir grėsmes?“ Autorė teisingai rašė, kad, sudarant finansines ataskaitas, turi …

Įmonės vertės matavimas: kokios priemonės yra tinkamiausios vidutinėms įmonėms?

 Sparčiai besikeičiančioje verslo aplinkoje daugumai įmonių tampa svarbu kurti vertę. Kai pagrindinis įmonės tikslas – didinti vertę, reikalingos priemonės jai išmatuoti ir įvertinti. Įmonės vertės dydžio ir jo pokyčių matavimui teorijoje ir praktikoje yra siūloma taikyti įvairius rodiklius ir metodus, …

Kaip spręstini ilgalaikio turto atnaujinimo apskaitos klausimai?

 Apskaitos praktikoje dažnai iškyla neaiškumų ir keblumų dėl ilgalaikio materialiojo turto (IMT) remonto bei rekonstrukcijos sąnaudų priskirties turimo turto vertei padidinti ar pripažinimo ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir dėl naudingo tarnavimo laiko keitimo. Šiems klausimams tinkamai spręsti reikalingos aiškios ir nesunkiai …