Pelno mokesčio korektyvos ilgalaikio turto investicijoms skatinti

 Svarbi priemonė įmonių veiklos efektyvumui didinti yra aktyvios investicijų politikos vykdymas. Vidaus ir užsienio investicijoms skatinti reikia sudaryti kuo palankesnes pelno mokesčio sąlygas. Investicijų samprataInvesticijų įstatyme investicijos apibrėžtos kaip piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, …

Kontrolingas: misija, užduotys, funkcijos (I)

 Priimti pagrįstus valdymo sprendimus šiuolaikinėje greitai besikeičiančioje verslo aplinkoje tampa vis sunkiau. Todėl daugelis vadovų jaučia didelį ekspertų, galinčių suteikti ne tik tinkamos informacijos, bet ir patarimą, poreikį. Jiems padėti gali kontrolingo sistema.Kontrolingas – tai inovatyvi sistema, kuri, integruodama planavimo, …

Abejotinų ir beviltiškų skolų apskaita

 Skaitytojai teiraujasi, kaip pateikti finansinėje ir pelno mokesčio apskaitoje neatgaunamas debitorių skolas. Šios skolos pasireiškia kaip abejotinos ir beviltiškos skolos. Jų negali išvengti dauguma įmonių, taigi buhalteriams dažnai kyla neaiškumų dėl tinkamos tokių skolų apskaitos.Finansinės apskaitos reglamentuose nėra abejotinų ir beviltiškų …

Ūkininkavimo dvejybinės apskaitos naujovės

 Žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264 buvo pakeistos ir nauja redakcija patvirtintos „Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos“ (toliau – Rekomendacijos). …

Įmonės įvaizdžio valdymo technologijų teigiamybės ir pavojai

 Informacinėje visuomenėje teisinga, patikima ir naudinga informacija yra raktas į sėkmę ir progresą. Įmonės ilgą laiką apie savo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus informuodavo išorės vartotojus pateikdamos finansines ataskaitas ir aiškinamąjį raštą, kuriame buvo rašoma apie apskaitos politiką. …

Kaip apskaičiuojamas biologinio turto tikrosios vertės pokytis?

Prof. Neringa STONČIUVIENĖ,prof. Danutė ZINKEVIČIENĖAleksandro Stulginskio universitetas Pagal 17-ąjį verslo apskaitos standartą (toliau – VAS), įmonės, žemės ūkio veikloje naudojančios biologinį turtą, gali pasirinkti jo vertinimo būdą ir įkainoti šį turtą savikaina arba tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas. Pasirinkus taikyti pastarąjį …

Žemės ūkio bendrovių finansinių ataskaitų sudėtis ir turinys

 Vadovaujantis galiojančiais apskaitos reglamentais, žemės ūko bendrovės (ŽŪB) turi tam tikrą finansinių ataskaitų pasirinkimo laisvę. Finansinių ataskaitų alternatyvosJos pirmiausia priklauso nuo įmonių dydžio kategorijos, nustatytos pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nurodytus kriterijus. Dauguma žemės ūkio bendrovių priklauso labai mažoms (jų …

Finansinių ataskaitų ar finansinis auditas?

 2016 m. gruodžio 15 d. LR Seimo priimtas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas pavadintas teisingiau nei 2008 m. ir 2015 m. redakcijų įstatymai, t. y. Lietuvos Respublikos audito įstatymas, nors juose buvo reglamentuota finansinių ataskaitų, o ne kokio nors kito objekto (veiklos, valdymo, …

Įgyvendinkime Finansinių ataskaitų audito įstatymo nuostatas

 Nuo 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojo LR finansinių ataskaitų audito įstatymas, kurį 2016 m. gruodžio 15 d. priėmė LR Seimas. Tai svarbus įvykis Lietuvos audito istorijoje. Iki šiol nebuvo apimančio Lietuvos audito lauką dokumento, atitinkančio tarptautinių audito reglamentų nuostatas. …

Kaip koreguoti ribojamus atskaitymus pelno mokesčiui apskaičiuoti?

 Vienas iš svarbiausių ir sudėtingesnių verslo organizacijos buhalterių darbų yra teisingai apskaičiuoti pelno mokestį. Tai atliekant, kyla sunkumų, nustatant ribojamus atskaitymus iš uždirbtų pajamų.Pagal LR pelno mokesčio įstatymą (PMĮ), apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atimamos:1) neapmokestinamosios pajamos;2) leidžiami atskaitymai;3) ribojamų …

Dar kartą apie produktyviųjų gyvulių nusidėvėjimo skaičiavimą

 Daugelį metų produktyviųjų gyvulių nusidėvėjimas nebuvo skaičiuojamas. 2016 m. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AATVNVT) pasiūlė atsisakyti tokios praktikos ir nustatyti ilgalaikiam turtui priskiriamų produktyviųjų gyvulių nusidėvėjimo apskaitą.Tokį siūlymą plačiai diskutavo žemės ūkio įmonių apskaitos specialistai jų …

Atsargų audito rizika

 Dėl greitos atsargų rotacijos duomenys apie atsargų kiekį ir vertę greitai keičiasi. Jeigu ankstesniais metais duomenys apie atsargų vertę buvo patikimi, tai nėra garantijos, kad audituojamais metais viskas gerai.Tam tikra rizika yra susijusi su atsargų įvertinimu. Sumažėjus jų vertei, gali …

Ar racionali supaprastinta ūkininkavimo apskaitos sistema?

 Daugelis ūkininkų, norinčių tvarkyti savo ūkio veiklos apskaitą, pageidauja galimai paprastesnės šios apskaitos metodikos. Ją turi garantuoti žemės ūkio apskaitą reglamentuojančios institucijos.Pagrindinis ūkininkavimo apskaitos reglamentas yra Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. priimtas nutarimas Nr. 1333 „Dėl Ūkininko ūkio ir …

Įmonės veiklos rezultatų kokybės rizika

  Įmonės veiklos rezultatas rodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pelnas arba nuostolis yra signalas akcininkams, potencialiems investuotojams, partneriams apie padėtį ūkio subjekte. Tačiau iš pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų sunku spręsti apie pateiktų skaičių kokybę, t. y. skaičiavimų patikimumą, veiklos rezultatų stabilumą, …

Apskaitos politikos audito rizika

 Apskaitos ir finansinių ataskaitų patikimumas bei įgimta audito rizika didele dalimi priklauso nuo tinkamos apskaitos politikos. Tarp ūkio subjekto apskaitos politikos, finansinių ataskaitų patikimumo ir audito rizikos yra tiesioginis ryšys, kuris pasireiškia dviem aspektais.Pirma, labai svarbu, kad apskaitos politika atitiktų …

Ar skaičiuotinas gyvulių nusidėvėjimas?

 Pastaruoju metu kai kurie audito ir apskaitos specialistai teigia, kad reikia skaičiuoti gyvulių nusidėvėjimą. Ūkių buhalteriai teiraujasi, ar pagrįstos tokios nuorodos. Gyvulių priskirtis ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtuiPagal 17-ąjį VAS „Biologinis turtas“, visi gyvuliai ir kiti gyvūnai kartu su augalais priskiriami biologiniam …

Koks žemės ūkio subjektų sąskaitų planas yra reikalingas?

  Žemės ūkio subjektų (ŽŪS), ūkininkų ūkių ir žemės ūkio įmonių veiklos apskaitai iki šiol buvo naudojami saviti sąskaitų planai, gerokai besiskiriantys (mažesnės apimties) nuo bendrojo, daugumos verslo subjektų pavyzdinio sąskaitų plano. Pastarasis 2015–2016 m. iš dalies buvo papildytas, atsižvelgiant …

Įmonių biudžetai: kodėl, kaip ir kokius juos reikia sudaryti? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (882) Biudžetų sudarymo formos ir jų vykdymo kontrolė Žinant konkrečias biudžetų rūšis, kyla kiti klausimai: kaip juos sudaryti, kokia turi būti jų forma, kokius konkrečiai rodiklius į juos įtraukti? Kiekvieno biudžeto struktūra yra skirtinga. Pavyzdžiui, …

Įmonių biudžetai: kodėl, kaip ir kokius juos reikia sudaryti?(1)

  Biudžetų sudarymo svarba ir jų rūšys Norint atsakyti į klausymus, kodėl, kaip ir kokius biudžetus įmonės turėtų sudaryti, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas yra biudžetas. Dabartinės lietuvių klabos žodyne nurodyta, kad biudžetas yra pajamų ir išlaidų sąmata tam tikram laikui. …

Įmonių informacijos apie nuosavą kapitalą pateikimas

  Sėkmingai įmonių veiklai reikia turėti pakankamai nuosavo kapitalo. Jo dydis ir pokyčiai domina įmonių vadovybę, ekonomikos ir finansų tarnybų darbuotojus, savininkus, potencialius investuotojus ir kitus informacijos vartotojus. Apibendrinta informacija apie šį kapitalą pateikiama finansinėse ataskaitose.   Informacija balanse Nuosavo kapitalo sumos …