Standartinių išlaidų metodo įdiegimo ir taikymo procesas (II)

 Standartinių išlaidų metodas laikomas vienu efektyviausių. Jis leidžia numatyti gamybos išlaidas, pardavimą ir pelną; kontroliuoti visus išlaidų elementus, kurie daro įtaką produkcijos savikainai; išmatuoti skirtingų operacijų efektyvumą ir kontroliuoti nuostolių susidarymą; paskirstyti atsakomybę darbuotojams, turintiems įtakos išlaidų susidarymui; nustatyti produktų …

Standartinių išlaidų metodas: universalus produkcijos savikainos kalkuliavimo ir išlaidų apskaitos, planavimo ir kontrolės instrumentas (I)

 Lietuvos įmonėse produkcijos ir paslaugų savikaina dažniausiai skaičiuojama taikant užsakyminį arba procesinį savikainos kalkuliavimo metodus, arba juos derinant kartu. Tačiau literatūroje aprašomi ir kitų šalių praktikoje plačiai taikomi tokie metodai, kurių paskirtis ne tik kalkuliuoti produkcijos savikainą, bet ir planuoti, …

Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodiniai ir praktiniai aspektai

Prof. Danutė ZINKEVIČIENĖProf. Neringa STONČIUVIENĖDoc. Dalia JUOČIŪNIENĖVytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija  Rinkos ekonomikos sąlygomis žemės ūkio verslo tikslas – uždirbti pelną ir gauti pinigus, o tam reikia savo produktus, biologinį turtą ar paslaugas parduoti brangiau, nei jiems pasigaminti patirta išlaidų. …

Įmonės vidaus kontrolės sistema: kodėl ji svarbi ir kaip ją kurti bei vertinti? (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (1033) Dešimt vidaus kontrolės sistemos kūrimo principųVidaus kontrolės sistema turi svarbią reikšmę visose įmonėse – didelėse, vidutinėse, mažose. Ypač svarbu turėti efektyvią vidaus kontrolės sistemą įmonėse, turinčiose sudėtingą organizacinę valdymo sistemą, gaminančiose įvairią produkciją, teikiančiose plataus profilio …

Įmonės vidaus kontrolės sistema: kodėl ji svarbi, kaip ją kurti ir vertinti? (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 25 (1033) Vidaus kontrolės sistemos sandara: penki svarbiausi jos elementaiĮmonių vadovai, siekdami užtikrinti veiksmingą vadovavimą įmonei ir pasiekti numatytų veiklos tikslų, turi sukurti efektyvią vidaus kontrolės sistemą. Ekonominėje literatūroje pateikiama daug vidaus kontrolės sistemos apibrėžimų. Labiausiai apibendrinantis toks …

Įmonės vidaus kontrolės sistema: kodėl ji svarbi, kaip ją kurti ir vertinti? (1)

 Kontrolės reikšmė ir jos rūšysŽodis „kontrolė“ reiškia tikrinimą, priežiūrą arba stebėjimą, siekiant ką nors patikrinti. Be kontrolės neįmanoma jokia sėkminga veikla, todėl ji naudojama visose visuomeninio gyvenimo sferose (ekonominėje, socialinėje, politinėje ir kt.), visose įmonėse, įstaigose, organizacijose, institucijose, atliekant įvairaus …

Dėl apskaitos profesijos ir jos studijų perspektyvų

 Pastaruoju metu ekonominėje žiniasklaidoje vis dažniau teigiama, kad dėl sparčios informacinių technologijų plėtros netolimoje ateityje gali išnykti apskaitos profesija. Išsakoma nuomonė, kad susiaurėjusias buhalterių funkcijas turėtų perimti universalios kompetencijos finansų specialistai. Tačiau tokiomis prognozėmis abejoja kvalifikuoti buhalteriai praktikai ir kai …

Ar išnyks buhalterio profesija?

 Mažėjant visuotiniam susidomėjimui horoskopais, atsirado nauja futurologijos rūšis – perspektyvių ir neperspektyvių profesijų sąrašų sudarymas. Tarp nykstančių profesijų, kurioms pranašaujama liūdna ateitis, pateko ir buhalteriai. Ar tikrai taip yra, kaip teigia naujieji „pranašai“, ir ar viso to priežastis – vis …

Kodėl svarbu analizuoti įmonės veiklos tęstinumo galimybes ir kaip tą analizę atlikti?

 Įmonės vadovybės vaidmuo vertinant įmonės veiklos tęstinumo galimybes„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ Nr. 13 K. Volodkovič iškėlė labai svarbų klausimą: „Ar, sudarydami finansines ataskaitas, susimąstome apie įmonės galimybes tęsti veiklą, potencialias rizikas ir grėsmes?“ Autorė teisingai rašė, kad, sudarant finansines ataskaitas, turi …

Įmonės vertės matavimas: kokios priemonės yra tinkamiausios vidutinėms įmonėms?

 Sparčiai besikeičiančioje verslo aplinkoje daugumai įmonių tampa svarbu kurti vertę. Kai pagrindinis įmonės tikslas – didinti vertę, reikalingos priemonės jai išmatuoti ir įvertinti. Įmonės vertės dydžio ir jo pokyčių matavimui teorijoje ir praktikoje yra siūloma taikyti įvairius rodiklius ir metodus, …

Kaip spręstini ilgalaikio turto atnaujinimo apskaitos klausimai?

 Apskaitos praktikoje dažnai iškyla neaiškumų ir keblumų dėl ilgalaikio materialiojo turto (IMT) remonto bei rekonstrukcijos sąnaudų priskirties turimo turto vertei padidinti ar pripažinimo ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir dėl naudingo tarnavimo laiko keitimo. Šiems klausimams tinkamai spręsti reikalingos aiškios ir nesunkiai …

Strateginis ir operatyvinis kontrolingas: dvi neatsiejamos kontrolingo sistemos dalys (IV)

 Pagrindinė kontrolingo paskirtis yra teikti įmonių vadovams kompleksinę informacinę, metodologinę, konsultacinę pagalbą siekiant iškeltų tikslų. Kadangi kiekviena įmonė formuluoja ilgalaikius ir einamuosius tikslus, tai kontrolingo sistema, atitinkamai, yra skirstoma į dvi dalis: strateginį kontrolingą ir operatyvinį kontrolingą.Strateginis kontrolingas yra orientuotas …

Kontrolingo sistema: kokios įmonės ją turėtų diegti? (III)

 Sprendimą diegti kontrolingo sistemą priima įmonės vadovas, įvertinęs kontrolingo teikiamos naudos ir išlaidų santykį. Ir nors šios sistemos poreikis konkrečioje įmonėje nustatomas atsižvelgiant į individualias aplinkybes, galima išskirti ir tam tikrus bendrus veiksnius, nulemiančius kontrolingo sistemos reikalingumą ir jos funkcionavimo …

Kontrolingo idėjos raida pasaulyje ir Lietuvoje (II)

 Kontrolingo atsiradimo pradžia siejama su XIX a. pabaigos JAV, kai spartus pramonės augimas ir rinkos santykių vystymasis skatino įmones ieškoti valdymo būdų, padedančių spręsti naujai iškylančias problemas. Pirmuoju įrašu, patvirtinančiu kontrolingo atsiradimą privačiose įmonėse, laikoma Pensilvanijos geležinkelių kompanijos ataskaita direktorių …

Pelno mokesčio korektyvos ilgalaikio turto investicijoms skatinti

 Svarbi priemonė įmonių veiklos efektyvumui didinti yra aktyvios investicijų politikos vykdymas. Vidaus ir užsienio investicijoms skatinti reikia sudaryti kuo palankesnes pelno mokesčio sąlygas. Investicijų samprataInvesticijų įstatyme investicijos apibrėžtos kaip piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, …

Kontrolingas: misija, užduotys, funkcijos (I)

 Priimti pagrįstus valdymo sprendimus šiuolaikinėje greitai besikeičiančioje verslo aplinkoje tampa vis sunkiau. Todėl daugelis vadovų jaučia didelį ekspertų, galinčių suteikti ne tik tinkamos informacijos, bet ir patarimą, poreikį. Jiems padėti gali kontrolingo sistema.Kontrolingas – tai inovatyvi sistema, kuri, integruodama planavimo, …

Abejotinų ir beviltiškų skolų apskaita

 Skaitytojai teiraujasi, kaip pateikti finansinėje ir pelno mokesčio apskaitoje neatgaunamas debitorių skolas. Šios skolos pasireiškia kaip abejotinos ir beviltiškos skolos. Jų negali išvengti dauguma įmonių, taigi buhalteriams dažnai kyla neaiškumų dėl tinkamos tokių skolų apskaitos.Finansinės apskaitos reglamentuose nėra abejotinų ir beviltiškų …

Ūkininkavimo dvejybinės apskaitos naujovės

 Žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264 buvo pakeistos ir nauja redakcija patvirtintos „Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos“ (toliau – Rekomendacijos). …

Įmonės įvaizdžio valdymo technologijų teigiamybės ir pavojai

 Informacinėje visuomenėje teisinga, patikima ir naudinga informacija yra raktas į sėkmę ir progresą. Įmonės ilgą laiką apie savo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus informuodavo išorės vartotojus pateikdamos finansines ataskaitas ir aiškinamąjį raštą, kuriame buvo rašoma apie apskaitos politiką. …

Kaip apskaičiuojamas biologinio turto tikrosios vertės pokytis?

Prof. Neringa STONČIUVIENĖ,prof. Danutė ZINKEVIČIENĖAleksandro Stulginskio universitetas Pagal 17-ąjį verslo apskaitos standartą (toliau – VAS), įmonės, žemės ūkio veikloje naudojančios biologinį turtą, gali pasirinkti jo vertinimo būdą ir įkainoti šį turtą savikaina arba tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas. Pasirinkus taikyti pastarąjį …