Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių “ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. birželio 18 d. Nr. VA-50 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2019 m. birželio 19 d. Nr. 617 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kai …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. birželio 28 Nr. VA-55 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. VA-2 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. birželio 6 d. Nr. VA-48 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymo nr. 236 „dėl Mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų bei prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. birželio 14 d. Nr. VA-49 Vilnius P a k e i č i u Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių …

Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. gegužės 10 d. Nr. VA-39 Vilnius Vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo …

Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gegužės 23 d. Nr. 1K-165 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau …

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas2019 m. sausio 31 Nr. D1-56 Vilnius P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 …

Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2019 m. sausio 30 d. Nr. A1-60 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vartotojų kainų indeksas 2018 m. (2018 m. gruodžio mėn., …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2019 m. vasario 4 d. Nr. V-40 Vilnius Pakeičiu Valstybinio so­cia­linio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. birželio 20 …

Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, bei kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 1K-457 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. sausio 10 d. Nr. VA-2 Vilnius Pakeičiu Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. sausio 8 d. Nr. VA-1 Vilnius Pakeičiu Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas …

Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. gruodžio 3 d. Nr. VA-92 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei Valstybinės mokesčių …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 1143 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:1.1. Pakeisti preambulę …

Komisijos reglamentas (ES) 2018/1595, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 23-iojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

Europos Sąjungos oficialusis leidinys2018 m. spalio 23 d. (Tekstas, svarbus EEE) EUROPOS KOMISIJA,atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo ([1]), ypač į jo 3 …

Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos aprašas (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (1002) 14.8.1.2. mokestinės ir / ar baudos už AN prievolės, kurių grąžinimas (įskaitymas) ir / ar išieškojimas sustabdytas (pvz.: sudaryta mokestinės paskolos sutartis, vyksta mokestiniai ginčai, sustabdytas permokos / skirtumo grąžinimas (įskaitymas) pagal vykdomuosius dokumentus, VMI ar …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos aprašo ir Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo akto formos FR0299 patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. spalio 23 d. Nr. VA-86 Vilnius P a k e i č i u Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos …