Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. VA-70 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. V-176 …

Dėl finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1K-298 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį …

Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (975) Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklių 2 priedas A ir B klasės išmokų kodaiIšmokos pavadinimasKodasKlasėAB1. Su darbo santykiais arba jų esmę …

Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 15 (975) IV skyriusDeklaracijos U priedo užpildymasDeklaracijos U priedas turi būti užpildomas, jeigu išmokas išmokėjęs asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas (išskyrus išmokas, nurodytas Taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų …

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. vasario 6 d. Nr. VA-9 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir 33 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų …

Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (972) Penktas skirsnis Įtartinos piniginės operacijos ar sandorio stabdymas ir informacijos teikimas finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaiBuhalteris, vadovaudamasis Įstatymo 16 straipsniu, privalo sustabdyti įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, išskyrus atvejus, kai to padaryti objektyviai neįmanoma, ir atvejus, kai …

Dėl buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas2017 m. gruodžio 15 d. Nr. V-185 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi:Tvirtinu Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų žaidimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2017 m. lapkričio 3 d. Nr. VA-94 Vilnius Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas2017 m. spalio 11 d. Nr. VA-84 Vilnius P a k e i č i u Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2017 m. birželio 28 d. Nr. 523 VilniusLietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (5)

Pabaiga. Pradžia Nr. 27 (939) PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas1. Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 27 (939) Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių  ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų  finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose,  kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 27 (939)PATVIRTINTALietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 27 (939)PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas (toliau – …

Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-343 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 43 straipsnio 3 dalimi:Tvirtinu Pavyzdinę darbo sutarties formą (pridedama).Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.Linas KUKURAITIS Socialinės apsaugos ir darbo …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (1)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2017 m. birželio 21 d.Nr. 496 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:Patvirtinti pridedamus:1.1. Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašą;1.2. Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą;1.3. Sezoninio darbo …

Dėl Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2017 m. gegužės 24 d. Nr. 383 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:Patvirtinti Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašą (pridedama).Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. …

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 6, 56, 57, 66, 112, 115, 120, 128, 138, 149, 217 straipsnių pakeitimo ir vi skyriaus ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2688 Vilnius 1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimasPakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:„6 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių sutarčių aiškinimasDarbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į darbo santykių teisinio reglamentavimo principus (šio kodekso …

Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2016 m. spalio 24 d. Nr. VA-131 VilniusP a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. VA-6 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2016 m. sausio 6 d. Nr. 15 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 1. Pakeisti Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis …