Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas2019 m. sausio 31 Nr. D1-56 Vilnius P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 …

Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2019 m. sausio 30 d. Nr. A1-60 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vartotojų kainų indeksas 2018 m. (2018 m. gruodžio mėn., …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2019 m. vasario 4 d. Nr. V-40 Vilnius Pakeičiu Valstybinio so­cia­linio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. birželio 20 …

Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, bei kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 1K-457 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. sausio 10 d. Nr. VA-2 Vilnius Pakeičiu Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. sausio 8 d. Nr. VA-1 Vilnius Pakeičiu Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas …

Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. gruodžio 3 d. Nr. VA-92 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei Valstybinės mokesčių …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 1143 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:1.1. Pakeisti preambulę …

Komisijos reglamentas (ES) 2018/1595, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 23-iojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

Europos Sąjungos oficialusis leidinys2018 m. spalio 23 d. (Tekstas, svarbus EEE) EUROPOS KOMISIJA,atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo ([1]), ypač į jo 3 …

Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos aprašas (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (1002) 14.8.1.2. mokestinės ir / ar baudos už AN prievolės, kurių grąžinimas (įskaitymas) ir / ar išieškojimas sustabdytas (pvz.: sudaryta mokestinės paskolos sutartis, vyksta mokestiniai ginčai, sustabdytas permokos / skirtumo grąžinimas (įskaitymas) pagal vykdomuosius dokumentus, VMI ar …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos aprašo ir Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo akto formos FR0299 patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. spalio 23 d. Nr. VA-86 Vilnius P a k e i č i u Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos …

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas2018 m. spalio 10 d. Nr. 1R-199 Vilnius Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“:1.1. Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:„Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis …

Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1K-284 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. spalio 8 d. Nr. 1K-342 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. 1K-284 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto sudarymo ir …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. spalio 4 d. Nr. VA-77 Vilnius P a k e i č i u Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir …

Dėl Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. V1-198 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 101 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų …

Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. V4-248 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 12, 15 ir 21 dalimis, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. VA-70 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. V-176 …

Dėl finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1K-298 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį …