Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-1029 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. VA-64 Vilnius P a k e i č i u Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų …

Dėl Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. liepos 24 d. Nr. VA-61 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 6 dalimi ir 15 straipsnio 2 dalimi, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos …

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-038 „Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. liepos 4 d. Nr. 1K-206 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 1K-038 „Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų“ ir jį išdėstau nauja redakcija: „LIETUVOS RESPUBLIKOS …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. liepos 12 d. Nr. VA-60 Vilnius P a k e i č i u Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie …

Dėl Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas2019 m. liepos 1 d. Nr. DĮ-164 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkto ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. liepos 10 d. Nr. VA-57 Vilnius P a k e i č i u Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių “ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. birželio 18 d. Nr. VA-50 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2019 m. birželio 19 d. Nr. 617 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kai …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. birželio 28 Nr. VA-55 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. VA-2 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. birželio 6 d. Nr. VA-48 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymo nr. 236 „dėl Mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų bei prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. birželio 14 d. Nr. VA-49 Vilnius P a k e i č i u Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių …

Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. gegužės 10 d. Nr. VA-39 Vilnius Vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo …

Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gegužės 23 d. Nr. 1K-165 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau …

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas2019 m. sausio 31 Nr. D1-56 Vilnius P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 …

Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2019 m. sausio 30 d. Nr. A1-60 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vartotojų kainų indeksas 2018 m. (2018 m. gruodžio mėn., …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2019 m. vasario 4 d. Nr. V-40 Vilnius Pakeičiu Valstybinio so­cia­linio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. birželio 20 …

Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, bei kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 1K-457 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. sausio 10 d. Nr. VA-2 Vilnius Pakeičiu Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. …