Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. gruodžio 3 d. Nr. VA-92 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei Valstybinės mokesčių …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 1143 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:1.1. Pakeisti preambulę …

Komisijos reglamentas (ES) 2018/1595, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 23-iojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

Europos Sąjungos oficialusis leidinys2018 m. spalio 23 d. (Tekstas, svarbus EEE) EUROPOS KOMISIJA,atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo ([1]), ypač į jo 3 …

Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos aprašas (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (1002) 14.8.1.2. mokestinės ir / ar baudos už AN prievolės, kurių grąžinimas (įskaitymas) ir / ar išieškojimas sustabdytas (pvz.: sudaryta mokestinės paskolos sutartis, vyksta mokestiniai ginčai, sustabdytas permokos / skirtumo grąžinimas (įskaitymas) pagal vykdomuosius dokumentus, VMI ar …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos aprašo ir Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo akto formos FR0299 patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. spalio 23 d. Nr. VA-86 Vilnius P a k e i č i u Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos …

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas2018 m. spalio 10 d. Nr. 1R-199 Vilnius Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“:1.1. Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:„Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis …

Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1K-284 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. spalio 8 d. Nr. 1K-342 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. 1K-284 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto sudarymo ir …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. spalio 4 d. Nr. VA-77 Vilnius P a k e i č i u Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir …

Dėl Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. V1-198 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 101 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų …

Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. V4-248 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 12, 15 ir 21 dalimis, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. VA-70 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. V-176 …

Dėl finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1K-298 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį …

Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (975) Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklių 2 priedas A ir B klasės išmokų kodaiIšmokos pavadinimasKodasKlasėAB1. Su darbo santykiais arba jų esmę …

Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 15 (975) IV skyriusDeklaracijos U priedo užpildymasDeklaracijos U priedas turi būti užpildomas, jeigu išmokas išmokėjęs asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas (išskyrus išmokas, nurodytas Taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų …

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. vasario 6 d. Nr. VA-9 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir 33 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų …

Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (972) Penktas skirsnis Įtartinos piniginės operacijos ar sandorio stabdymas ir informacijos teikimas finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaiBuhalteris, vadovaudamasis Įstatymo 16 straipsniu, privalo sustabdyti įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, išskyrus atvejus, kai to padaryti objektyviai neįmanoma, ir atvejus, kai …

Dėl buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas2017 m. gruodžio 15 d. Nr. V-185 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi:Tvirtinu Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų žaidimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2017 m. lapkričio 3 d. Nr. VA-94 Vilnius Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas2017 m. spalio 11 d. Nr. VA-84 Vilnius P a k e i č i u Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2017 m. birželio 28 d. Nr. 523 VilniusLietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir …