Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų žaidimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2017 m. lapkričio 3 d. Nr. VA-94 Vilnius Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas2017 m. spalio 11 d. Nr. VA-84 Vilnius P a k e i č i u Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2017 m. birželio 28 d. Nr. 523 VilniusLietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (5)

Pabaiga. Pradžia Nr. 27 (939) PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas1. Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 27 (939) Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių  ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų  finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose,  kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 27 (939)PATVIRTINTALietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 27 (939)PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas (toliau – …

Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-343 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 43 straipsnio 3 dalimi:Tvirtinu Pavyzdinę darbo sutarties formą (pridedama).Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.Linas KUKURAITIS Socialinės apsaugos ir darbo …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (1)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2017 m. birželio 21 d.Nr. 496 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:Patvirtinti pridedamus:1.1. Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašą;1.2. Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą;1.3. Sezoninio darbo …

Dėl Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2017 m. gegužės 24 d. Nr. 383 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:Patvirtinti Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašą (pridedama).Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. …

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 6, 56, 57, 66, 112, 115, 120, 128, 138, 149, 217 straipsnių pakeitimo ir vi skyriaus ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2688 Vilnius 1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimasPakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:„6 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių sutarčių aiškinimasDarbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į darbo santykių teisinio reglamentavimo principus (šio kodekso …

Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2016 m. spalio 24 d. Nr. VA-131 VilniusP a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. VA-6 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2016 m. sausio 6 d. Nr. 15 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 1. Pakeisti Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-273 „dėl valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 2016 m. sausio 14 d. Nr. V-17 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsniu: 1. P …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA‑172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. VA-118 Vilnius   1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2015 m. spalio 19 d. Nr. 1101 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 1. Pakeisti Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės …

Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas

2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1927 Vilnius   Lietuvos Respublikos Seimas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, …

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymas

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1697 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX‑576 nauja redakcija Pakeisti Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą Nr. IX-576 ir jį išdėstyti taip:   „Lietuvos Respublikos įmonių …

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymas

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1696 Vilnius   1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 nauja redakcija Pakeisti Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą Nr. IX-575 ir jį išdėstyti taip:   „Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės …

Dėl sutikimo reorganizuoti Audito ir apskaitos tarnybą, Turto vertinimo priežiūros tarnybą ir Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2015 m. gegužės 6 d. Nr. 458 Vilnius   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: …