Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2012 m. trečiajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. gegužės 29 d. Nr. 1K-208 Vilnius   Vadovaudamasi Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2012 m. gegužės 16 d. Nr. 535 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: Pakeisti Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. …

Dėl valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2012 m. gegužės 16 d. Nr. 536 Vilnius   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24; 2005, Nr. 122-4360; 2011, Nr. 150-7051) 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n …

Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2012 m. antrajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. kovo 14 d. Nr. 1K-097 Vilnius   Vadovaudamasi Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. …

Nr. 42 (666) Oficialūs dokumentai

Valstybinės mokesčių inspekcijosprie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo 2011 m. spalio 19 d. Nr. VA-105Vilnius …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijosprie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos …

Nr. 1 (625) Oficialūs dokumentai

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2010 m. gruodžio 10 d. …

Dėl Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Dėl Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo 2010 m. spalio 22 d. Nr. ĮV-527Vilnius Įgyvendindamas Valstybės kontrolės pastebėtų trūkumų šalinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gruodžio 30 …

Dėl finansų ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1K-348 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 21-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl finansų ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1K-348 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 21-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 2010 m. liepos 30 d. Nr. 1K-243Vilnius P a k e i č …

Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2009 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 19.9.2 „Dėl Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ pakeitimo

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2009 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 19.9.2 „Dėl Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ pakeitimo 2010 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 10.2.1 …

Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Įsakymas Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo 2010 m. birželio 4 d. Nr. …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2010 m. birželio 2 d. Nr. 671 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 1. …

Dėl finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-471 „Dėl Teritorijų, kuriose sudaryti ar kurioms skirti sandoriai laikomi valstybėje narėje sudarytais ar jai skirtais sandoriais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-471 „Dėl Teritorijų, kuriose sudaryti ar kurioms skirti sandoriai laikomi valstybėje narėje sudarytais ar jai skirtais sandoriais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2010 m. balandžio 29 d. …

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 2009 m. gruodžio 22 d. Nr. 1K-465Vilnius P a k e i č …

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VA-90 „Dėl Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio …

Nr. 47 (575) Oficialūs dokumentai

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2010 m. pirmajam ketvirčiui 2009 m. gruo­džio 1 d. Nr. 1K-428Vil­nius Va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 99 straips­niu, nu­sta­tau nuo 2010 m. sau­sio 1 die­nos 2010 …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ papildymo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų …

Nr. 38 (566) Oficialūs dokumentai

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2002 m. rug­pjū­čio 13 d. nu­ta­ri­mo Nr. 1283 „Dėl Ka­sos apa­ra­tų die­gi­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo 2009 m. rug­sė­jo 30 d. Nr. 1193Vil­nius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė nu­ta­ria: 1. Pa­keis­ti Ka­sos …

Dėl fi­nan­sų mi­nist­ro 2009 m. ge­gu­žės 19 d. įsa­ky­mo Nr. 1K-162 „Dėl pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nist­ro įsa­ky­mas Dėl fi­nan­sų mi­nist­ro 2009 m. ge­gu­žės 19 d. įsa­ky­mo Nr. 1K-162 „Dėl pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2009 m. rug­sė­jo 14 d. Nr. 1K-301Vil­nius P a k e i č i u …