Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA‑172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. VA-118 Vilnius   1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2015 m. spalio 19 d. Nr. 1101 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 1. Pakeisti Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės …

Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas

2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1927 Vilnius   Lietuvos Respublikos Seimas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, …

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymas

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1697 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX‑576 nauja redakcija Pakeisti Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą Nr. IX-576 ir jį išdėstyti taip:   „Lietuvos Respublikos įmonių …

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymas

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1696 Vilnius   1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 nauja redakcija Pakeisti Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą Nr. IX-575 ir jį išdėstyti taip:   „Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės …

Dėl sutikimo reorganizuoti Audito ir apskaitos tarnybą, Turto vertinimo priežiūros tarnybą ir Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2015 m. gegužės 6 d. Nr. 458 Vilnius   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2015 m. gegužės 6 d. Nr. 461 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų …

Įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA‑101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas 2015 m. sausio 23 d. Nr. VA-7 Vilnius   Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. …

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 24, 57, 71, 711, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118 straipsnių ir XII skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo įstatymas

2014 m. lapkričio 11 d. Nr. XII-1318 Vilnius   1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip: „19. Nuolatinė gyvenamoji vieta – valstybė, kurioje yra nurodytas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, įtrauktas į gyventojų …

Dėl ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir (ar) suteiktų paslaugų apskaitos

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas 2014 m. kovo 17 d. Nr. VA-15 Vilnius   Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, turto sunaikinimo akto FR0580 formos ir turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2013 m. spalio 23 d. Nr. VA-72 Vilnius   P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. V-263 „Dėl tabako …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2013 m. spalio 16 d. Nr. 941 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 1. Pakeisti Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo …

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

2013 m. spalio 10 d. Nr. XII-550 Vilnius (Žin., 1995, Nr. 12-262; 1996, Nr. 79-1888)   1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas 2 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „0,04“ įrašyti skaičių „0,02“ ir šią dalį išdėstyti taip: „1. Fiziniai …

Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2013 m. trečiajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2013 m. gegužės  31 d. Nr. 1K-198 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsnio 5 dalimi ir Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. …

Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2013 m. trečiajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2013 m. gegužės 31 d. Nr. 1K-199 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 99 straipsniu, n u s t a t a u  nuo 2013 m. liepos 1 d. 2013 metų trečiajam ketvirčiui delspinigių už …

Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2013 m. antrajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2013 m. vasario 22 d. Nr. 1K-084 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsnio 5 dalimi ir Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų …