Profesorius Petras Šalčius – pirmojo lietuviško buhalterinės apskaitos vadovėlio autorius

 Didžiausią indėlį į nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos pamatų kūrimą įnešė Jonas Ilgūnas. Tačiau ne jis parašė pirmą lietuvišką buhalterinės apskaitos vadovėlį.Pirmą lietuvišką buhalterinės apskaitos vadovėlį – „Sąskaitybos vadovėlis vartotojų bendrovėms“ – parašė ir 1920 m. išleido Petras Šalčius (1893–1958). Be to, …

Lito „tėvo“ prof. Vlado Jurgučio pastangos šviesti ir lavinti jaunimą

Darbai, skirti studentijaiProfesorius Vladas Jurgutis beveik pusę savo gyvenimo skyrė moksliniam ir pedagoginiam darbui. Pedagoginės veiklos metais jis skaitė įvairius kursus: ekonomikos mokslo pagrindus, pinigų ir bankų mokslą, socialinę politiką, finansų ir kredito mokslo pagrindus. Pavartę V. Jurgučio užrašus, rasime įrašą, …

Normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas – užmirštas ir nepropaguojamas

 Normatyvinis gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas (toliau – normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas arba tiesiog – normatyvinis metodas) buvo labai populiarus buvusioje Tarybų Sąjungoje, visose sąjunginėse respublikose. Jį 1929 m. sukūrė rusų autoriai, o Lietuvoje pradėtas taikyti …

Sektinas prieškario Lietuvos apskaitos ir finansų specialisto Aleksandro Dantos veiklos kelias

Neieškojo šiltos vietosPrieškario Lietuvos apskaitos ir finansų specialisto Aleksandro Dantos (1902–1983) asmens byla Centriniame valstybės archyve saugoma jau daug metų. Per tą laiką jo veikla domėjosi vos keli archyvo lankytojai. Manome, byla verta didesnio dėmesio, todėl pabandysime prikelti iš užmaršties …

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (III)

 Lietuvos nepriklausomo audito sistemos mokslinio potencialo stiprinimasLietuvos nepriklausomo audito lauko mokslinį potencialą sudaro jame dirbantys universitetų ir kolegijų dėstytojai, doktorantai, aktyviausi bakalauro ir magistro studijų programų studentai. Jie rašė audito vadovėlius, monografijas, mokslines knygas, skelbė mokslinius straipsnius įvairiuose Lietuvos ir …

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (II)

 Lietuvos nepriklausomo audito sistemos metodinio ir organizacinio potencialo stiprinimasKuriant Lietuvos nepriklausomo audito metodinę ir organizacinę bazę, per pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį daugiausia darbų ir priemonių atliko Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, Audito ir apskaitos institutas (vėliau – Audito, apskaitos ir turto …

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (I)

 Per 28 Lietuvos nepriklausomybės metus buvo sukurta veiksminga nepriklausomo audito sistema. Jos kūrime tam tikrais laikotarpiais aktyviai dalyvavo kai kurios valstybinės institucijos, apskaitos ir audito profesinės organizacijos (Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutas, Lietuvos auditorių …

Sovietmečio buhalteriai: informacijos teikėjai ar instrukcijų vergai?

Tekdavo laviruotiRašantieji apie sovietmečio buhalterius paprastai vartoja kelias standartines frazes: „Nerasime respublikoje įmonės ir organizacijos, kuri neapsieitų be buhalterio. Šios profesijos žmonėms valstybė patikėjo ne tik kontroliuoti, bet ir apibendrinti įmonės darbą visose ūkinės veiklos srityse. Buhalteris visada būna įmonės …

Tarpukario sąskaitybos terminija ir dabartinis požiūris

 1918 m., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, iškilo būtinybė sukurti nacionalinius teisės aktus, pritaikytus naujoms gyvenimo sąlygoms. Tačiau tai greitai padaryti nebuvo galimybių. Kurį laiką nepriklausomoje Lietuvoje buvo taikomi pataisyti carinės Rusijos įstatymai, galioję iki Pirmojo pasaulinio karo. Tuomet dar buvo taikoma …

Atkurtos Lietuvos iškilios asmenybės, ragavusios buhalterio duonos

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, prikelkime iš užmaršties iškilias asmenybes, kurioms, susiklosčius įvairioms aplinkybėms, teko ragauti buhalterio duonos. Buhalterių bičiulisIštikimam Lietuvos buhalterių bičiuliui monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui (1922–2001) teko kelerius metus keltis ir gultis su skaičiais kirbančia galva. Todėl jis labai vertino …

Įmonių buhalterinė atskaitomybė sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje

 Sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje nebuvo vartojami finansinės atskaitomybės arba finansinių ataskaitų rinkinio terminai. Kadangi buhalterinė apskaita nebuvo skirstoma į finansinę ir valdymo apskaitą, atskaitomybė buvo vadinama buhalterine atskaitomybe.Sovietiniu laikotarpiu buvo trys apskaitos rūšys: buhalterinė, statistinė ir operatyvinė. Pagal šias apskaitos …

Tarpukario ekonomistas ir Finansų ministerijos sekretorius

Iki 1918 m. Lietuvoje, galima sakyti, nebuvo nė vieno ūkinio didesnės apimties lietuvių kalba ne tik originalaus, bet ir verstinio veikalo, nė vieno specialaus ekonomikos klausimais periodinio leidinio, trūko ekonominių terminų.1924 m. Kauno universiteto Teisių fakultete buvo įkurtas Ekonomikos skyrius, …

Buhalteris… neišmanęs buhalterijos

1868 m. Marijampolėje gimė Buhalteris. Rašome iš didžiosios raidės ne todėl, kad tai buvo didis finansų ir apskaitos žinovas. Šis žmogus, manau, su skaičiais nelabai draugavo, jam labiau patiko… fotografuoti. Taigi šįkart trumpai apie garsųjį Buhalterį, kuris neišmanė buhalterijos.Garsiausias Marijampolės …

Žemės ūkio verslo apskaitos pertvarka, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę

 Neringa STONČIUVIENĖMargarita KLUONIUVIENĖAleksandro Stulginskio universitetas  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, imtasi atstatyti nuosavybę į tradiciškai lietuviams patį brangiausią turtą – žemę, todėl ėmė kurtis ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės. Reikėjo nedelsiant viską inventorizuoti ir fiksuoti apskaitoje. Sovietmečiu veikusi žemės ūkio veiklos apskaitos sistema, …

Mokesčiai tarpukario Lietuvoje

Lygindama tarpukario ir šių laikų Lietuvos mokesčius, doktorantė Indra Burneikaitė pažymi, kad mokesčiai buvo suprantami panašiai kaip ir šių dienų Lietuvos mokesčių teisėje, tačiau apibrėžti griežčiau, pavyzdžiui, įstatymu, remiantis prievartos keliu, imamos rinkliavos iš viešosios teisės junginiui priklausančių asmenų.Daugiausia dėmesio …

Mokesčių gairės ateičiai

(iš Planavimo komisijos rezoliucijos (1948)  Lietuvos mokesčių sistemos bazę ateity turės sudaryti tiesioginiai mokesčiai (darbo, verslo, kapitalo, žemės, namų). Svarbiausi pajamų šaltiniai pirmoje atsikūrimo fazėje bus valstybinių įmonių, turtų bei monopolių ir akcizų bei muitų įplaukos. Pereinamuoju laikotarpiu ypatingą dėmesį …

P. Karvelis – apie Lietuvos atkūrimą

Tokios daugiaplanės ir įvairiapusės asmenybės, kaip nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje kelis kartus ėjęs finansų ministro pa­rei­gas (1925 m. rugsėjis – 1926 m. gegužė ir 1926 m. gruodis − 1929 m. rugsėjis) Petras Karvelis (nuotr.), susiformuoja retai. Šis žmogus ne tik dirbo finansų ministru Leono Bistro ir …

Kaip buvo rengiami pirmieji Lietuvos auditoriai? Kas jie?

 Idėja sukurti nepriklausomo audito sistemą viešai buvo iškelta 1990 m. rugsėjo 7 d., įkūrus Lietuvos buhalterių ir auditorių asociaciją (LBAA). Nors Lietuvoje nebuvo nė vieno auditoriaus, nutarta asociaciją pavadinti ne tik buhalterių, bet ir auditorių asociacija, turint tikslą parengti auditorius …

Atkurtos Lietuvos krepšininkų pergalių triumfą lydėjo sumanus finansų tvarkymas

Gerėdamiesi šių dienų Lietuvos krepšininkų pergalėmis, atsigręžkime į praeitį, kai tarpukario Lietuvos krepšininkai taip pat užtikrintai garsino mūsų kraštą. Krepšinio pradininkasŠiuolaikinio krepšinio pradininku laikomas kanadietis Springfildo (JAV) koledžo pedagogas daktaras Džeimsas Neismitas (1861–1939). Dirbdamas fizinio lavinimo treneriu šiame koledže, jis gavo užduotį …

Dvarininkas, finansų ministras ir… koncentracijos stovyklos kalinys

Noreikiškių-Karvelių dvaras pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose 1897 m. Šio senojo dva­ro so­dy­bos frag­men­tai išliko ir iki šių dienų ne­to­li di­de­lio ke­lių maz­go, kur su­ei­na tarp­tau­ti­nė ma­gist­ra­lė „Via Bal­ti­ca“ ir ke­lias Ša­kių link. Da­bar No­reikiš­kės – Aleksandro Stulginskio uni­ver­si­te­to mies­te­lis. …