Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Darbuotojų mokymasMokesčių įstatymai skirtingai reglamentuoja mokymus, kuriuos baigęs darbuotojas įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją, bei įvairius kvalifikacinius kursus.Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 str. 1 d. 4 punkto nuostatomis, darbdavio už darbuotojo …

Finansinio turto grupavimo naujovės pagal 9-ąjį TFAS nuo 2018 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (964)Finansinio turto pergrupavimas9-asis TFAS numato, kad ūkio subjektas, tik keisdamas finansiniam turtui valdyti skirtą savo verslo modelį, turi pergrupuoti visą susijusį finansinį turtą. Verslo modelio pakeitimai turėtų būti reti. Tokius pakeitimus nustato ūkio subjekto vyresnioji vadovybė, …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) 2) gautą naudą vertinti šio automobilio tikrosios rinkos kainos procentine dalimi – 0,75 proc. Laikoma, kad ši vertė apima visą darbuotojo gautą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant darbdavio išlaidas darbuotojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams. …

20-asis TAS „Valstybės dotacijų apskaita ir valstybės paramos atskleidimas

 Valstybės subsidijos – tai Vyriausybės pervedami ištekliai įmonei, kuri praeityje atliko arba atliks tam tikrus veiksmus, susijusius su įmonės veikla, siekdama paremti.Vyriausybės subsidijos turi būti pripažįstamos tik tada, kai pagristai garantuojama, kad subjektas įvykdys visas subsidijos suteikimo sąlygas ir tos …

Finansinio turto grupavimo naujovės pagal 9-ąjį TFAS nuo 2018 m. (1)

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo naujas 9-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Finansinės priemonės“. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba siekė išleisti naują finansinių priemonių apskaitai skirtą ir principais pagrįstą standartą, nes 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Finansinės priemonės. …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Jeigu darbuotojo išvykimą vis tik galima laikyti komandiruote, jam teisės aktai numato pa­rei­gą išmokėti dienpinigius ir padengti kitas kelionės išlaidas:– gyvenamojo ploto nuomos;– kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis;– dokumentų, susijusių …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (1)

 Darbo santykiai arba jų esmę atitinkantys santykiai – santykiai, kai darbas atliekamas pagal darbo sutartis, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) …

Kas Lietuvoje pakėlė kainas pernai ir ko tikėtis šiemet?

 Pernai įsisiūbavusi infliacija šiemet turėtų atslūgti. Taip nutiks dėl to, kad nebebus tokio reikšmingo poveikio tų veiksnių, kurie kainas pakėlė 2017 m. Pernai kainų didėjimą, kuris vidutiniškai per metus siekė 3,7 proc., lėmė tiek vidaus ekonominiai veiksniai, tiek vartotojams nepalankios tendencijos …

31-asis TAS „Dalys bendrose įmonėse“

 31-asis TAS taikomas dalių bendrose įmonėse apskaitai ir bendrų įmonių turto, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų pripažinimui dalininkų ir investuotojų apskaitoje ir pateikimui finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į bendros įmonės veiklos struktūrą ar formą. Šis standartas netaikomas rizikos kapitalo įmonėse ir kolektyvinio investavimo …

Būsto nuomos paslaugų apmokestinimas PVM

 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 3 straipsnio nuostatas, fizinio asmens Lietuvoje suteiktos būsto nuomos paslaugos yra PVM objektas.Gyventojui, teikiančiam būsto nuomos paslaugas Lietuvoje, prievolė registruotis PVM mokėtoju ir teikiamas paslaugas apmokestinti PVM atsiranda tuomet, kai jo …

Dėl ikisutartinių santykių

 Iki 2017 m. liepos 1 d. galiojęs Darbo kodeksas (toliau – DK) nenumatė teisinių santykių tarp būsimų darbuotojo ir darbdavio iki darbo sutarties sudarymo ir pasirašymo reglamentavimo. Todėl neretai kilo nesutarimų ar (ir) problemų dėl to, kada turi įsigalioti darbo sutartis …

Kaip tinkamai sudaryti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą?

 Pertvarkant finansines ataskaitas pagal naująją Apskaitos direktyvą (ES 2013/34 ES), Lietuvoje įteisinta galimybė labai mažoms įmonėms pasirinkti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą (toliau – trumpa pelno ataskaita). Ji labai skiriasi nuo standartinės (įprastinės) ataskaitos, skirtos kitų kategorijų įmonėms, ir buhalteriams iškyla neaiškumų …

Naujausi mokesčių pakeitimai ekonomisto akimis (II)

 Nekilnojamojo turto mokestis gyventojamsNekilnojamojo turto mokestis ekonominiu požiūriu yra bene blogiausias mokestis. Jis turi būti mokamas už turimą, valdžios selektyviai parinktą daiktą, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, mokesčio dydį skaičiuojant nuo turto vertės, kurią, beje, taip pat nustato valdžia. Jeigu pridėtume …

Atlyginimų augimas sulėtėjo išnykus minimalios algos didinimo poveikiui

 Vidutinio darbo užmokesčio augimas sulėtėjo. Ankstesniais šių metų ketvirčiais siekęs beveik 9 proc., trečiąjį ketvirtį atlygio metinis augimas sudarė 7,2 proc. Tai daugiausia susiję su išnykusiu 2016 m. liepos mėn. padidintos minimalios mėnesinės algos (MMA) poveikiu.Ne visų darbuotojų grupių darbo užmokesčio augimas …

Naujausi mokesčių pakeitimai ekonomisto akimis (I)

 Išimtis tapo tradicijaNėra tokių metų, kad gruodžio mėnesį nebūtų keičiami svarbiausi mokesčių įstatymai, ir keičiami ne simboliškai, o iš esmės. Šie metai – ne išimtis. Vėl, metams besibaigiant, priimta nemažai aktualių įstatymų pakeitimų, kurie įsigalios jau nuo kitų metų. Valdžia …

28-asis TAS. Investicijos į asocijuotas įmones

 Asocijuotoji  įmonė – tai ūkio subjektas, kuris neturi juridinio statuso, kuriam investuotojas daro reikšmingą įtaką (galimybę dalyvauti priimant ūkio subjekto, į kurį investuojama, finansinės ir veiklos politikos sprendimus, nekontroliuojant ar bendrai nekontroliuojant šios politikos) ir kuris nėra nei patronuojamoji įmonė, …

Pajamų apskaitos naujovės pagal TFAS nuo 2018 m. sausio 1 d.

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigalios naujasis 15-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (toliau – TFAS) „Pajamos pagal sutartis su klientais“. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba peržiūrėjo pajamų reglamentavimą, nes pajamų reglamentavimas 18-ajame tarptautiniame apskaitos standarte (toliau – TAS) „Pajamos“ …

Vertiname, ar sumažėjo turto vertė

 Artėja ne tik kalendorinių, bet ir finansinių metų pabaiga, kartu ir finansinių ataskaitų sudarymo laikotarpis. Finansinių ataskaitų rengėjai turi užtikrinti, kad finansinės ataskaitos būtų patikimos ir neutralios, t. y. turtas ir pajamos būtų parodyti ne didesne (mažesne), o įsipareigojimai ir …

Nekonkuravimo kompensacija po darbo santykių pabaigos

 Vadovaujantis Darbo kodeksu (DK), nekonkuravimo susitarimai gali būti sudaromi tik su darbuotojais, turinčiais specialiųjų žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkurento ar įkuriant konkuruojantį verslą ir taip padaryti darbdaviui žalos.Už nekonkuravimo įsipareigojimus, nutraukus darbo santykius, privaloma mokėti kompensaciją. DK …

Investicinio gyvybės draudimo įmokų apskaita

 Investicinis gyvybės draudimas apima du skirtingus sandorius – asmens gyvybės draudimą ir investavimą. Kiekvienoje draudimo sutartyje būna nurodytas naudos gavėjas – asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.Tais atvejais, kai įmonė draudžia savo darbuotojus investiciniu draudimu, naudos gavėju gali būti pati …