Elektroninių knygų ir prieigų apskaita pagal VSAFAS

 Pastaruoju metu vis dažniau prenumeruojami elektroniniai leidiniai, įsigyjamos elektroninės prieigos prie tam tikrų duomenų bazių. Kalbant apie elektronines knygas, reikėtų įvertinti sutartinius dalykus, t. y. prenumeruojama (su galimybe pratęsti licencijos galiojimą) ar įsigyjama (elektroninės knygos gaunamos atmintinėse, įsigyjant prieigą prie …

Kokiomis mokestinėmis lengvatomis gali pasinaudoti labdaros ir paramos fondai?

 Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra labdaros ir paramos fondas (toliau – fondas), steigimą, valdymą, veiklą reglamentuoja Labdaros ir paramos fondų įstatymas (toliau – LPĮ). Fondo samprata – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą …

GPM apskaičiavimas ir deklaravimas 2018 ir 2019 m. sandūroje (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 47–48 (1007–1008) Praėjusiame laikraščio numeryje aptarėme, kaip taikomas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (tarifai, NPD, mokėjimai, deklaravimai), įvairiais būdais išmokant 2018 m. gruodžio mėn.– 2019 m. sausio mėn. darbo užmokestį ir (ar) avansą. Šio straipsnio dalyje aptarsime kitų išmokų, t. y. …

GPM apskaičiavimas ir deklaravimas 2018 ir 2019 m. sandūroje (1)

 Mokėdamos 2018 m. gruodžio mėnesio darbo užmokestį, 2018 m. ir (ar) 2019 m. atostoginius, premijas, įmonės gali susidurti su problemomis. Gali tekti mokėti 2018 m. gruodžio mėn. avansą ar 2019 m. sausio mėnesį atleisti darbuotoją, kuriam dar nesumokėtas 2018 m. …

Lengvata įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

 Nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio yra įteisinta papildoma pelno mokesčio lengvata mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) vykdantiems vienetams.Įmonėms, vykdančioms MTEP, apskaičiuojant pelno mokestį, iki 2018 m. mokestinio laikotarpio buvo numatytos dvi lengvatinės nuostatos – trigubo dydžio MTEP sąnaudų …

Pajamų natūra apmokestinimas 2019 m.

 Visi jau žinome koeficientą 1,289 ir naujus tarifus: 20 proc. – gyventojų pajamų mokestis, 19,50 proc.– apdraustojo įmokos ir 1,79 proc. – darbdavio įmokos. Žinome, kad 2019 m. gausime kažkiek daugiau algos, tačiau darbo vietos kaina beveik nepasikeis. Iki 2019 m. pradžios darbdaviui reikės …

Didesnė minimali mėnesinė alga, didesnės kitos išmokos

 Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 141 straipsnis įpareigoja Vyriausybę kasmet, gavus Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalės tarybos) rekomendaciją ir atsižvelgiant į šalies ūkio vystymosi rodiklius bei tendencijas, tvirtinti minimalaus darbo užmokesčio (MDU) dydžius – minimalią mėnesinę …

Daugiabučių savininkų kaupiamųjų įmokų apskaita

 Daugiabučių (DB) savininkai siekia gauti išsamius, tikrus ir teisingus duomenis apie kaupiamąsias įmokas, jų nustatymo pagrįstumą bei panaudojimo tikslingumą. Reikiamą informaciją turi garantuoti tinkama šių įmokų apskaita.Kaupiamųjų įmokų būtinumą nustato „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas …

Kasmetinių atostogų padidėjimas: sąlygos ir skaičiavimai

 Naujasis Darbo kodeksas (toliau – DK) galioja jau daugiau nei metus, tačiau klausimų, susijusių su juo, nesumažėjo. Atsakymai, gauti, kad ir iš Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI), kartais sukelia papildomų klausimų ar net prieštaravimų DK nustatytoms kitokioms, nei įprasta, nuostatoms. Viena …

Kas nauja, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių nuo 2019 m.?

 2018 m. rugsėjo 21 d. Teisės aktų registre įregistruota finansų ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-320 patvirtinta nauja Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) redakcija.Naujojoje redakcijoje atsakyta į daugelį rinkos dalyviams kylančių klausimų …

Laisvosiose ekonominėse zonose įregistruotų įmonių pelno mokesčio lengvatos taikymas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (996) PMĮ 58 str. 16 d. 2 punktas Iki 2018-01-01 įregistruotoms įmonėmsPagal PMĮ 58 str. 16 d. 2 punktą, iki 2018-01-01 įregistruota LEZ įmonė atitinkanti PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkte įvardintus reikalavimus, gali pasinaudoti nustatyta pelno mokesčio lengvata …

Laisvosiose ekonominėse zonose įregistruotų įmonių pelno mokesčio lengvatos taikymas (1)

 Viena iš tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo formų yra laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) steigimas Lietuvoje. LEZ – tai ūkinei komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos.Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (toliau – …

Biologinio turto apskaitos pokyčiai pagal naująją 16-ojo VSAFAS redakciją (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 34 (994) Auginimo ir priežiūros išlaidosBiologinio turto auginimo ir priežiūros išlaidos priskiriamos sąnaudoms pagal jų pobūdį, išskyrus standarte aptartus atvejus, kai:– auginimo, priežiūros ir laikymo išlaidomis, padarytomis laikotarpiu iki biologinio turto brandos atsiradimo, didinama biologinio turto įsigijimo savikaina …

Biologinio turto apskaitos pokyčiai pagal naująją 16-ojo VSAFAS redakciją (1)

 Naujoji 16-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ redakcija (toliau – 16-asis VSAFAS) taikoma finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2018 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.Kadangi viešojo sektoriaus subjektams kyla klausimų dėl naujosios standarto redakcijos …

Lietuvos įmonių turimų akcijų pardavimas, prasidėjus 2018 mokestiniams metams (1)

 Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. pasikeitė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatos, reglamentuojančios Lietuvos įmonių turimų kitų įmonių akcijų pardavimą, šiame straipsnyje aptarsime, kaip PMĮ įstatymo pakeitimai lemia apmokestinamojo pelno apskaičiavimą ir kaip teisingai taikyti naujas PMĮ …

Nuomos apskaitos pokyčiai pagal 16-ąjį TFAS nuo 2019 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (991) Nuomos įsipareigojimo pirminis vertinimasPirminio pripažinimo metu nuomininkas vertina nuomos įsipareigojimą tą datą nesumokėtų nuomos mokesčių dabartine verte. Nuomos mokesčiai turi būti diskontuojami naudojant nuomos sutartyje numatytą palūkanų normą, jei tą normą galima lengvai nustatyti. Jeigu tos …

36-asis TAS „Turto vertės sumažėjimas“

 Pagrindinis 36-ojo TAS tikslas – nustatyti procedūras, kurias privalo taikyti ūkio subjektas, siekdamas garantuoti, kad jo turtas nebūtų apskaitomas suma, didesne už atsiperkamąją vertę.Atsiperkamoji vertė – turto ar pinigus kuriančio vieneto tikroji vertė, atėmus pardavimo išlaidas, arba jo naudojimo vertė, …

21-asis TAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka rezultatams“

 21-ojo TAS tikslas yra nustatyti, kokį užsienio valiutos kursą būtina taikyti ir kokiu būdu atskleisti finansinėse ataskaitose valiutos kurso pasikeitimo pasekmes. Standartas taikomas operacijų, atliekamų užsienio valiuta, ir likučių, apskaitomų užsienio valiuta, apskaitai, užsienio veiklos rezultatų ir finansinių rodiklių, įtraukiamų …

Nuomos apskaitos pokyčiai pagal 16-ąjį TFAS nuo 2019 m. (1)

 Siekdama tobulinti informacijos apie nuomos sutartis pateikimą finansinėse ataskaitose ir užtikrinti didesnį duomenų patikimumą ir skaidrumą, Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė naują 16-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą „Nuoma“ (16-asis TFAS), Europos Sąjungoje taikomą nuo 2019 m. sausio 1 d., kuris pakeis …