Mokestinio tyrimo ir mokestinio patikrinimo metu priimami sprendimai

 Mokesčių teisės aktai yra priskiriami viešosios teisės sričiai, todėl jų normos įprastai pasižymi imperatyvių (privalomų) nurodymų davimu mokestinio teisinio santykio dalyviams – mokesčių mokėtojui ir mokesčių administratoriui.Pagrindines taisykles, kurių turi būti laikomasi vykdant mokesčių įstatymus, nustato Mokesčių administravimo įstatymas (MAĮ), kurio …

Debesijos technologijos – apskaitos ekspertų ateitis

 Paskelbta pandemija pakeitė ir apskaitos ekspertų darbo pobūdį. Apskaitos paslaugas teikiančių įmonių buhalteriai, finansinės apskaitos skyriaus darbuotojai, savarankiškai apskaitą tvarkantys asmenys susiduria su vis didėjančiais iššūkiais, susijusiais su savalaike prieiga prie apskaitos dokumentų, dirbant nuotoliniu būdu, taip pat poreikiu didinti …

Apmokestinimo reglamentavimo principai ir atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

 Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 2 str. 25 dalis, įtvirtinanti mokesčio sąvoką, nurodo, kad mokestis yra mokesčio įstatyme nustatyta piniginė prievolė valstybei, kurią turi įvykdyti to mokesčio mokėtoju laikomas asmuo. Apmokestinimo reglamentavimo principaiMokesčių teisės te­orijoje yra ne kartą akcentuota, kad mokesčio, kaip …

Turto perkėlimo apmokestinimo ypatumai

 2019 m. gruodžio 17 d. priėmus Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 38‑3, 40-2, 56-2 straipsniais įstatymą Nr. XIII-2694, nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Pelno mokesčio įstatymo (toliau …

Kaip viešojo sektoriaus apskaitoje registruoti asmenines apsaugos priemones?

 Kiekviena organizacija turi aprūpinti savo darbuotojus reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP). Pastaruoju metu tai ypač aktualu tapo gydymo įstaigose ir kitų viešųjų paslaugų teikimo organizacijose. Prie šių priemonių išsaugojimo ir racionalaus naudojimo turi prisidėti ir apskaita. Darbuotojų saugos reikalavimaiŠie reikalavimai deklaruoti …

Mokestis už aplinkos teršimą: pagrindiniai aspektai

 Mokesčių teisės teorijoje ir praktikoje pripažįstama, kad mokesčiai atlieka tam tikras funkcijas. Svarbiausia mokesčių funkcija yra fiskalinė, kuri grindžiama valstybės siekiu gauti pajamų, reikalingų valstybės (savivaldybės) funkcijoms vykdyti, svarbiausiems visuomenės ir valstybės poreikiams tenkinti.Kadangi mokesčiai gali būti priemone reguliuoti valstybėje …

Tarpinių finansinių ataskaitų svarba pandemijos metu

 Įmonėms 2020 m. tarpinis ataskaitinis laikotarpis bus pirmasis ataskaitinis laikotarpis, kai koronaviruso protrūkio poveikis bus parodytas finansinėse ataskaitose, t. y. tai turės įtakos turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų pripažinimui ir vertinimui.Įmonės tarpinėse finansinėse ataskaitose turėtų pateikti duomenis apie įvykius …

Susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio inicijavimas ir vykdymas: pagrindiniai aspektai

 Įrodinėjant apskaičiuotos mokesčio sumos teisingumą, Mokesčių administravimo įstatymas (toliau – MAĮ) nustato tam tikrą pareigų paskirstymą tarp mokestinio teisinio santykio dalyvių – mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo.MAĮ 67 str. 1 dalis įpareigoja mokesčių administratorių pagrįsti mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo …

Tarpininkavimas prekių ir paslaugų sandoriuose ir PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (1071) Kaip nustatoma paslaugų, kurioms nustatytos specialios taisyklės, tarpininkavimo paslaugų PVM vieta?Pateiktoje lentelėje pateikiamos paslaugos, kurioms tarpininkaujant Lietuvoje netaikoma pagrindinė taisyklė, kai paslaugas įsigyja apmokestinamasis (verslo) asmuo.  Neatsiskleidusio tarpininkavimo PVM objekto valstybėAtsiskleidusio tarpininkavimo PVM objekto valstybėPaslaugos, susijusios su …

Gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto apmokestinimo naujovės

 Gyventojų pajamų mokestisGyventojų pajamų mokesčiu (GPM) apmokestinamos nuolatinio ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos – pozityviosios, individualios veiklos, su darbo santykiais susijusios, užsienio valstybėse gautos arba uždirbtos pajamos, palūkanos, autoriniai atlyginimai, pajamos iš paskirstytojo pelno ir kitos, Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme …

Tarpininkavimas prekių ir paslaugų sandoriuose ir PVM (1)

 Tarpininkavimo veikla versle užima svarbią vietą tiek prekybos, tiek paslaugų teikimo srityse. Tarpininku, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) požiūriu, laikomas ne tik asmuo, kuris kito asmens vardu parduoda prekes ir paslaugas, bet ir asmuo, tai atliekantis savo vardu. Tarpininkais galima įvardinti …

Prievolė informuoti mokesčių administratorių apie sudarytus sandorius ir jos vykdymo ypatumai

 Siekiant, kad mokesčių administratorius galėtų tinkamai vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, jam reikalingi duomenys apie gyventojų gautas pajamas ir pajamų gavimo šaltinius. Tokie duomenys gaunami iš juridinių asmenų teikiamų deklaracijų, kuriomis pranešama apie gyventojams išmokėtas išmokas, iš pačių gyventojų pateiktų deklaracijų, …

Mokesčių administravimo naujovės

 Ginčų dėl dvigubo apmokestinimo procedūrų pokyčiai2019 m. liepos 24 d. įsigaliojo Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo į nacionalinę teisę perkeltos 2017 m. spalio 10 d. Tarybos direktyvos (ES) 2017/1852 dėl mokestinių ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje …

Įmonės patirtų išlaidų, apmokant asmens, nesusijusio su įmone darbo santykiais, mokslą Lietuvos aukštojoje mokykloje, pripažinimas

 Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 13 str. 3 dalies nuostatas, įmonės už fizinių asmenų, kurie nedirba įmonėje, mokymą sumokėtos sumos, šiems asmenims pradėjus dirbti įmonėje, priskiriamos ilgalaikiam nematerialiajam turtui, kai:– sumos už fizinių asmenų mokymą mokamos tiesiogiai Europos …

Nuslėptos ir (arba) leistinas normas viršijančios taršos apmokestinimas

 Ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys taršos šaltinius, esančius mokesčio už aplinkos teršimą objektu, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka moka mokestį už aplinkos teršimą. Šio mokesčio objektas yra į aplinką išmetami teršalai, atitinkamuose Mokesčio už …

Naujovės smulkiajam verslui – maisto gamintojams ir tiekėjams

 Nemažai žmonių mėgsta gaminti maistą. Daugeliui tai yra pomėgis, o kai kuriems – papildomas ar pagrindinis pajamų šaltinis. Tačiau kaip ir kiekviename versle, taip ir šiame, tenka pasistengti – mokomasi virtuvės subtilybių, organizuojama veikla, taip pat įvertinama, ar ji atitinka …

Investicinio turto vertinimas tikrąja verte

 Verslo apskaitos standartuose nustatyta, kad turtas gali būti priskiriamas investiciniam turtui ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tada, kai atitinka investicinio turto apibrėžimą. Investicinio turto paskirtis – gauti pajamų tik iš nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo.Atsižvelgiant į įmonės pasirinktą apskaitos …

Nekilnojamojo turto mokestis fiziniams asmenims

 Šiame straipsnyje trumpai aptarsime, kokios nekilnojamojo turto mokesčio prievolės laukia fizinių asmenų, kurie nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto ir kuriems gali kilti prievolė jį mokėti.Nekilnojamojo turto mokestį moka fiziniai asmenys už nuosavybės teise priklausantį ar jų įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, kuris …

Nekilnojamojo turto mokestis: naujovės, lengvatos, mokėtojai

 Tam tikri mokesčiai pagal jų objektą gali būti priskirti turto mokesčiams. Tai – mokesčiai, kurių skiriamasis bruožas yra tai, kad jų dydis iš esmės nepriklauso nuo to, ar asmens turimas turtas jam sukuria naudą, ar ne, kadangi prievolė mokėti mokestį …