Mokesčių administravimo naujovės

 Ginčų dėl dvigubo apmokestinimo procedūrų pokyčiai2019 m. liepos 24 d. įsigaliojo Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo į nacionalinę teisę perkeltos 2017 m. spalio 10 d. Tarybos direktyvos (ES) 2017/1852 dėl mokestinių ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje …

Įmonės patirtų išlaidų, apmokant asmens, nesusijusio su įmone darbo santykiais, mokslą Lietuvos aukštojoje mokykloje, pripažinimas

 Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 13 str. 3 dalies nuostatas, įmonės už fizinių asmenų, kurie nedirba įmonėje, mokymą sumokėtos sumos, šiems asmenims pradėjus dirbti įmonėje, priskiriamos ilgalaikiam nematerialiajam turtui, kai:– sumos už fizinių asmenų mokymą mokamos tiesiogiai Europos …

Nuslėptos ir (arba) leistinas normas viršijančios taršos apmokestinimas

 Ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys taršos šaltinius, esančius mokesčio už aplinkos teršimą objektu, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka moka mokestį už aplinkos teršimą. Šio mokesčio objektas yra į aplinką išmetami teršalai, atitinkamuose Mokesčio už …

Naujovės smulkiajam verslui – maisto gamintojams ir tiekėjams

 Nemažai žmonių mėgsta gaminti maistą. Daugeliui tai yra pomėgis, o kai kuriems – papildomas ar pagrindinis pajamų šaltinis. Tačiau kaip ir kiekviename versle, taip ir šiame, tenka pasistengti – mokomasi virtuvės subtilybių, organizuojama veikla, taip pat įvertinama, ar ji atitinka …

Investicinio turto vertinimas tikrąja verte

 Verslo apskaitos standartuose nustatyta, kad turtas gali būti priskiriamas investiciniam turtui ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tada, kai atitinka investicinio turto apibrėžimą. Investicinio turto paskirtis – gauti pajamų tik iš nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo.Atsižvelgiant į įmonės pasirinktą apskaitos …

Nekilnojamojo turto mokestis fiziniams asmenims

 Šiame straipsnyje trumpai aptarsime, kokios nekilnojamojo turto mokesčio prievolės laukia fizinių asmenų, kurie nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto ir kuriems gali kilti prievolė jį mokėti.Nekilnojamojo turto mokestį moka fiziniai asmenys už nuosavybės teise priklausantį ar jų įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, kuris …

Nekilnojamojo turto mokestis: naujovės, lengvatos, mokėtojai

 Tam tikri mokesčiai pagal jų objektą gali būti priskirti turto mokesčiams. Tai – mokesčiai, kurių skiriamasis bruožas yra tai, kad jų dydis iš esmės nepriklauso nuo to, ar asmens turimas turtas jam sukuria naudą, ar ne, kadangi prievolė mokėti mokestį …

Naujovės loterijų organizatoriams

 Svarbus pakeitimas nuo 2020 m. gegužės 1 d. yra tai, kad loterijų organizatoriai ir jų privalomai suteiktos paramos gavėjai privalės tvarkyti teikiamos arba gaunamos paramos apskaitą ir teikti mokesčių administratoriui ataskaitas apie suteiktą arba gautą paramą LR labdaros ir paramos …

Apie gyventojų pajamų mokesčio naujoves 2020 m.

 Esminės naujovės – tai 2019 m. gruodžio 12 d. priimtu įstatymu Nr. XIII-2649 ir gruodžio 17 d. įstatymu Nr. XIII-2692 pakeistos LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatos, taikomos jau nuo 2020 m. pradžios. Apskaičiuojant pajamų mokestį 2020 m., aktualūs ir …

Kaip neprarasti 0 proc. PVM tarifo nuo 2020 m.?

 Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo keletas PVM direktyvą įgyvendinančių pakeitimų, susijusių su prekių tiekimu į kitas Europos Sąjungos (ES) valstybes. Pagal vieną iš pakeitimų – PVM mokėtojo kodo paskirties valstybėje turėjimas visoje ES tapo viena iš esminių sąlygų …

Dėl pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo

 Metų pradžioje apskaitos darbuotojams aktualus tampa finansinių ataskaitų sudarymo ir jų pateikimo klausimas.Finansinių ataskaitų rengimo tikslas – pateikti informaciją apie pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinę būklę ir veiklos rezultatus, kuria naudojasi finansinių ataskaitų informacijos vartotojai, priimdami sprendimus.Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro …

Inventorizacijos metu nustatyti neatitikimai

 Apskaitos duomenys turi būti pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis. Praktikoje atliekant inventorizaciją dažnai randama apskaitos duomenų ir faktinių likučių neatitikimų – trūkumo arba pertekliaus.Inventorizacija suprantama kaip veiksmų, kurie turi būti atlikti, seka, siekiant nustatyti faktinę turto ir įsipareigojimų būklę …

Tvenkinių žuvininkystės apskaita

 Svarbi pastaruoju metu plačiai propaguojamos bioekonomikos sritis yra žuvininkystė. Senkant žuvų ištekliams jūrose, plečiama žuvininkystė vidaus vandenyse. Lietuvoje didžiausią juose išgaunamos žuvies masės ir vertės dalį (apie du trečdalius) sudaro žūklė tvenkiniuose. Tvenkinių žuvininkystė yra specifinis verslas, turintis įtakos jo …

Įmonės suteiktos paskolos akcininkui apmokestinimas: ką būtina žinoti?

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2019‑07‑18 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1777-438/2019 patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) poziciją dėl kontroliuojamos bendrovės akcininkui suteiktų paskolų perkvalifikavimo į dividendus taikant MAĮ 10 straipsnyje įtvirtintą turinio viršenybės …

Ar, jungiant verslą, būtina sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas?

 Verslas gali būti jungiamas įsigyjant visas kitos įmonės akcijas ar jų dalį, suteikiančią teisę daryti lemiamą poveikį šiai įmonei. Taip pat įsigyjant kitos įmonės verslą, dvi ar daugiau įmonių jungiant į vieną, kai vienos ar kelių besijungiančių įmonių turtą ir …

Kokia veiklos forma yra patrauklesnė? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (1040) Nutarus steigti juridinį asmenį, pirmiausia reikia nuspręsti, kokios teisinės formos įmonė yra tinkamiausia gyventojo tikslams įgyvendinti. Įvertinus prisiimamą riziką ir atsakomybę, galima rinktis ribotos civilinės atsakomybės (pvz., MB ar UAB ar kt.) ar neribotos civilinės atsakomybės …

Kokia veiklos forma yra patrauklesnė? (1)

 Kiekvienas gyventojas, prieš pradėdamas verslą, susiduria su klausimais: nuo ko pradėti, kokią veiklos formą pasirinkti? Šiame straipsnyje aptarsime dažniausiai pasitaikančius klausimus, į kuriuos reikia rasti atsakymą, prieš pasirenkant verslo vykdymo formą.Veiklos formą savarankiškai turėtų pasirinkti pats gyventojas, atsižvelgdamas į konkrečias …

Ar reikia, rengiant tarpines finansines ataskaitas, atskleisti informaciją apie kriptovaliutas?

 Tarpinių finansinių ataskaitų informacijos vartotojai turi galimybę susipažinti su paskutinėmis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, todėl tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte įmonės gali pateikti mažiau informacijos. Jei tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte įmonės nusprendžia pateikti mažiau informacijos negu metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame …

Kriptovaliutų apskaita – vis dar buhalterio galvos skausmas?

 Susidomėjimas kriptovaliutomis vis dar išlieka: jomis prekiaujama kriptovaliutų biržose, vykdomi sandoriai, jos kasamos. Tačiau dar kyla klausimų, kada ir kaip įtraukti kripto­valiutas į apskaitą, kaip jas įvertinti, kuo remtis?Kriptovaliutos gali būti naudojamos kaip atsiskaitymo priemonė, kuria galima ne tik atsiskaityti …

Kokias finansines ataskaitas ir kada rengti, likviduojant įmonę?

 Priėmus sprendimą nutraukti įmonės veiklą ir ją likviduoti, dažnai klausiama, ar būtina tokiu atveju rengti finansines ataskaitas, galbūt užtenka balanso, ar skiriasi informacijos atskleidimo reikalavimai mažoms ir didelėms įmonėms?Į visus šiuos klausimus atsako 28-asis verslo apskaitos standartas (VAS) „Įmonių likvidavimas“, …