Tvenkinių žuvininkystės apskaita

 Svarbi pastaruoju metu plačiai propaguojamos bioekonomikos sritis yra žuvininkystė. Senkant žuvų ištekliams jūrose, plečiama žuvininkystė vidaus vandenyse. Lietuvoje didžiausią juose išgaunamos žuvies masės ir vertės dalį (apie du trečdalius) sudaro žūklė tvenkiniuose. Tvenkinių žuvininkystė yra specifinis verslas, turintis įtakos jo …

Įmonės suteiktos paskolos akcininkui apmokestinimas: ką būtina žinoti?

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2019‑07‑18 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1777-438/2019 patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) poziciją dėl kontroliuojamos bendrovės akcininkui suteiktų paskolų perkvalifikavimo į dividendus taikant MAĮ 10 straipsnyje įtvirtintą turinio viršenybės …

Ar, jungiant verslą, būtina sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas?

 Verslas gali būti jungiamas įsigyjant visas kitos įmonės akcijas ar jų dalį, suteikiančią teisę daryti lemiamą poveikį šiai įmonei. Taip pat įsigyjant kitos įmonės verslą, dvi ar daugiau įmonių jungiant į vieną, kai vienos ar kelių besijungiančių įmonių turtą ir …

Kokia veiklos forma yra patrauklesnė? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (1040) Nutarus steigti juridinį asmenį, pirmiausia reikia nuspręsti, kokios teisinės formos įmonė yra tinkamiausia gyventojo tikslams įgyvendinti. Įvertinus prisiimamą riziką ir atsakomybę, galima rinktis ribotos civilinės atsakomybės (pvz., MB ar UAB ar kt.) ar neribotos civilinės atsakomybės …

Kokia veiklos forma yra patrauklesnė? (1)

 Kiekvienas gyventojas, prieš pradėdamas verslą, susiduria su klausimais: nuo ko pradėti, kokią veiklos formą pasirinkti? Šiame straipsnyje aptarsime dažniausiai pasitaikančius klausimus, į kuriuos reikia rasti atsakymą, prieš pasirenkant verslo vykdymo formą.Veiklos formą savarankiškai turėtų pasirinkti pats gyventojas, atsižvelgdamas į konkrečias …

Ar reikia, rengiant tarpines finansines ataskaitas, atskleisti informaciją apie kriptovaliutas?

 Tarpinių finansinių ataskaitų informacijos vartotojai turi galimybę susipažinti su paskutinėmis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, todėl tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte įmonės gali pateikti mažiau informacijos. Jei tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte įmonės nusprendžia pateikti mažiau informacijos negu metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame …

Kriptovaliutų apskaita – vis dar buhalterio galvos skausmas?

 Susidomėjimas kriptovaliutomis vis dar išlieka: jomis prekiaujama kriptovaliutų biržose, vykdomi sandoriai, jos kasamos. Tačiau dar kyla klausimų, kada ir kaip įtraukti kripto­valiutas į apskaitą, kaip jas įvertinti, kuo remtis?Kriptovaliutos gali būti naudojamos kaip atsiskaitymo priemonė, kuria galima ne tik atsiskaityti …

Kokias finansines ataskaitas ir kada rengti, likviduojant įmonę?

 Priėmus sprendimą nutraukti įmonės veiklą ir ją likviduoti, dažnai klausiama, ar būtina tokiu atveju rengti finansines ataskaitas, galbūt užtenka balanso, ar skiriasi informacijos atskleidimo reikalavimai mažoms ir didelėms įmonėms?Į visus šiuos klausimus atsako 28-asis verslo apskaitos standartas (VAS) „Įmonių likvidavimas“, …

1. Ilgalaikio turto perleidimas
2. Lizingo sutarties pakeitimas į nuomos sutartį

Ilgalaikio turto perleidimasSituacijaBendrovė 2017 m. rugpjūčio mėn. pirko ilgalaikį turtą – baldų gamybai skirtas stakles už 500 000 eurų. Panaudojusi šį turtą vieną mėnesį, 2017 m. spalio mėn. pardavė jį bankui ir nupirko iš jo pagal atgalinės finansinės nuomos sutartį, kurios …

Kūrybinė apskaita. Ar verta eiti šiuo keliu?

 Finansinėse ataskaitose turi būti pateikta patikima ir faktinę įmonės finansinę būklę bei veiklos rezultatus atitinkanti informacija. Finansinių ataskaitų informacijos vartotojas visada tikisi, kad jos pateikia tikrą, teisingą ir objektyvų vaizdą, kad balanse parodytas turtas ir įsipareigojimai yra teisingai įvertinti, jų …

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas ir ilgalaikio materialiojo (investicinio) turto apskaita tikrąja verte

 Jei įmonės turto vertė balanse neatitinka tikrosios vertės, t. y. turtas jau nusidėvėjęs, bet praktiškai dar ilgai bus naudojamas įmonės veikloje, įmonė gali keisti ilgalaikio turto apskaitos politiką ir ilgalaikiam turtui taikyti perkainotos vertės būdą.Ilgalaikio turto perkainojimas, pagal 12-ąjį verslo …

Užsienio juridinių asmenų filialai Lietuvoje

 Filialus Lietuvoje steigia ne tik Europos Sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje, bet ir trečiosiose šalyse veikiantys juridiniai asmenys. Užsienio juridinio asmens filialams kyla klausimų, kaip tvarkyti apskaitą: ar būtina ir kokiais atvejais sudaryti filialo finansines ataskaitas ir ar reikia jas pateikti …

Kuponų apmokestinimas PVM

 Nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėta taikyti 2016 m. birželio 27 d. priimta Tarybos Direktyva (ES) 2016/1065, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl kuponų apmokestinimo PVM. Šios Direktyvos nuostatos perkeltos į Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 2 …

Apskaitos politika – papildomas popierizmas?

 Buhalterinės apskaitos įstatymas nustato, kad kiekvienas subjektas turi būti pasirinkęs apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į veiklos pobūdį, konkrečias sąlygas ir vadovaudamasis apskaitos standartais arba kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę atskaitomybę.Apskaitos politiką privalo turėti ne tik subjektas, …

Pelno mokesčio lengvata įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

 Artėjant metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo už 2018 metų mokestinį laikotarpį terminui, t. y. birželio 15 d., reikia atkreipti dėmesį, kad ­vienetai, vykdantys mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), turi ­galimybę pasinaudoti MTEP pelno …

Finansinių ataskaitų teikimas JAR: ką svarbu žinoti?

 Kaip ir kasmet, patvirtintas metines finansines ataskaitas ūkio subjektai turi pateikti Juridinių asmenų registrui (toliau – JAR). Kodėl tai yra svarbu ir kokios gali būti finansinių ataskaitų nepateikimo JAR pasekmės? Kokios klaidos vis dar pastebimos teikiant finansines ataskaitas JAR? Vertinant terminą, …

Ar tai – beviltiška skola? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (1022) PavyzdysĮmonei A už patiektas prekes Estijos įmonė yra skolinga 40 000 eurų. Minėta suma susidarė dėl prekių tiekimo 2017 m. Estijos įmonei. 2018 m. Estijos įmonėje atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje. Ar galima 40 000 eurų pripažinti beviltiška …

Ar tai – beviltiška skola? (1)

 Norint beviltiškas skolas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pripažinti sąnaudomis, reikia vadovautis Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 25 straipsnio nuostatomis. Įmonė, pripažindama skolas beviltiškomis, privalo įvertinti, ar skolos gali būti priskiriamos skolų pripažinimo beviltiškomis atvejams ir ar ji turi pakankamai įrodymų, …

Numatote suteikti akcijų darbuotojams?

 Siekdamas motyvuoti, skatinti darbuotojus ir didinti jų įsitraukimą į bendrovės veiklą, visuotinis akcininkų susirinkimas, tvirtindamas finansinių ataskaitų rinkinį ir priimdamas sprendimą dėl pelno paskirstymo, gali nuspręsti suteikti akcijų darbuotojams ir šiam tikslui įgyvendinti paskirti pelno dalį į rezervą akcijoms suteikti.Vadovaujantis …

Ar sudarydami finansines ataskaitas vertiname veiklos tęstinumą?

 Ar, sudarydami finansines ataskaitas, susimąstome apie įmonės galimybes tęsti veiklą, potencialias rizikas ir grėsmes?Veiklos tęstinumo principas yra vienas pagrindinių bendrųjų apskaitos principų, kuriuo privaloma vadovautis sudarant finansines ataskaitas. Taikant veiklos tęstinumo principą, daroma prielaida, kad įmonės, kaip apskaitos vieneto, veiklos …