11-asis TAS „Statybų sutartys“

 11-ojo TAS tikslas yra nustatyti su statybos sutartimis susijusių pajamų ir išlaidų apskaitos tvarką. Dėl veiklos, vykdomos pagal statybos sutartis, pobūdžio statybos sutartyje numatytos veiklos pradžios ir pabaigos datos paprastai patenka į skirtingus ataskaitinius laikotarpius, todėl pagrindinis statybos sutarčių apskaitos …

Dėl konkurso organizavimo

 Kai reikalingi darbuotojai, privačios įmonės paprastai paskelbia apie poreikį masinės informacijos priemonėse arba internete. Biudžetinių įmonių procedūros yra sudėtingesnės – turi būti organizuojami konkursai. LR darbo kodekso (DK) 41 str. 3 dalyje nustatyta, kad darbuotojui parinkti į vadovaujančiųjų darbuotojų ir …

Dovanų apmokestinimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (979) Atskaityti galima ne visą, įsigyjant dovaną, patirtą sumą, o tik pusę, t. y. 50 proc. šių išlaidų (pvz., įmonei įteikus verslo klientui 50 eurų vertės dovaną, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirta tik 25 eurų suma, kiti 25 eurai …

Dovanų apmokestinimas (1)

 Šiame straipsnyje aptariame, kokiais atvejais fizinių asmenų gautos dovanos priskiriamos apmokestinamosioms, o kokiais atvejais – neapmokestinamosioms pajamoms, kokie mokesčiai nuo jų mokami bei mokesčių deklaravimo ir mokėjimo tvarka. Prieš pradedant nagrinėti fizinių asmenų gautų dovanų apmokestinimą, pirmiausia reikėtų apibrėžti, kas yra …

Ekonomikos augimo perspektyva – optimistinė

 Lietuvos ekonomikos augimas tebėra spartus, o stipri užsienio paklausa ir didėjančios investicijos leidžia tikėtis tolesnės ūkio plėtros. Lietuvos ekonomikos augimas tebėra spartus. Šalies realusis BVP, Lietuvos statistikos departamento skelbiamo išankstinio įverčio duomenimis, 2018 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 3,5 proc. Labiausiai ūkio plėtrą skatina …

Paskelbta nauja 9-ojo VAS „Atsargos“ redakcija

 2018 m. kovo 23 d. Teisės aktų registre paskelbta nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija (toliau – 9-asis VAS), kuri taikoma sudarant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.Peržiūrėti 9-ąjį VAS lėmė dvi priežastys:1) …

Infliacija metų pradžioje: kainų bangos slūgsta

 Šiemet Lietuvoje kainų augimas pastebimai rimsta: pernai vidutiniškai siekęs 3,7 proc., kovo mėnesį metinis kainų augimas buvo 2,7 proc. Tai daugiausia lemia vartotojams palankūs pasaulinių žaliavų kainų pokyčiai, kiek lėčiau augančios paslaugų kainos ir kovo mėnesį pradėjęs nykti prieš metus nemažai padidintų …

PVM prievolės Lietuvoje, įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (971)  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, sudarė sutartį su Ukrainos įmone dėl statybos darbų atlikimo. Lietuvoje bus statomas gyvenamasis namas. Kokios su PVM susijusios prievolės atsiranda Lietuvos įmonei sudarius sandorį su Ukrainos įmone? Ar Ukrainos įmonei atsiranda …

PVM prievolės Lietuvoje, įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (971)  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, iš Prancūzijos įmonės įsigijo automobilio remonto, plovimo ir padangų keitimo paslaugas. Minėtos paslaugos buvo suteiktos Prancūzijoje. Ar Lietuvos įmonei atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM Lietuvoje ir deklaruoti PVM deklaracijoje (forma FR0600)?Kai įmonė, …

Ar Lietuvos gyventojai savo šalyje laimingi?

 Pagal naujausius tyrimus, Lietuvos žmonės yra laimingiausi iš visų Baltijos šalių gyventojų. Pasidomėjome ir kitais tyrimais, kurie laimės pojūtį nagrinėja atskirose srityse: kuo esame pranašesni už kitus europiečius, o kuo atsiliekame. Bet svarbiausia – ar vertiname tai, ką turime? Nedarbas ir …

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams prasidėjus 2018 mokestiniams metams (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (972) Reprezentacinių sąnaudų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams tvarkaPagal PMĮ 22 straipsnio nuostatas, reprezentacinės sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Vadinasi, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną ir atskaitant šias sąnaudas iš apmokestinamųjų pajamų, joms taikomas ribojimas: nuo 2018 mokestinių metų iš …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (7)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (963) MaitinimasDarbuotojams suteikiamo maitinimo apmokestinimą galima išskirti į dvi kategorijas:1) kai neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo gautos individualios naudos;2) kai įmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo gautą individualią naudą. Pirmajai kategorijai priskirtinais atvejais, vadovaujantis GPMĮ 2 str. 14 d. 6 punktu, …

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams prasidėjus 2018 mokestiniams metams (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 12 (972) Be jau minėtų kelionių, įmonės konkretiems asmenims atminimui įteikia įvairių daiktų: suvenyrų, knygų, nuotraukų albumų ir pan. Įteikiant tokius daiktus, svarbu atkreipti dėmesį, kad tokių daiktų įsigijimo (gamybos) išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis tik tuo …

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams prasidėjus 2018 mokestiniams metams (1)

 Atsižvelgdami į tai, kad nuo 2018 m. pasikeitė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatos, apibrėžiančios reprezentacinių išlaidų priskyrimą ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, šiame straipsnyje aptarsime, kokios išlaidos nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio yra priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms, kokia šių sąnaudų priskyrimo leidžiamiems …

Ilgalaikio materialiojo turto analizė

 Ilgalaikis materialusis turtas (IMT) sudaro reikšmingą įmonių turimo turto dalį. Nuo apsirūpinimo IMT ir jo panaudojimo labai priklauso įmonės veiklos efektyvumas. Tai lemia šio turto analizės svarbą.Straipsnyje pateikiama IMT analizės metodika, pailiustruota konkrečios gamybos įmonės (įmonė A) duomenimis, palygintais su …

Komercinių ginčų nagrinėjimo ypatumai Europos Sąjungoje. 2. Mediacijos procedūra

 Prieš aptardama mediacijos procedūros taikymo ypatumus tarptautinėje teisėje, priminsiu, kas yra mediacija. Mediacija (taikinamasis tarpininkavimas) – greitas, ekonomiškai efektyvus neteisminis ginčų sprendimų būdas. Mediacijos procedūra panaši į derybas, tačiau skiriasi tuo, kad šalims pasirinkus šį ginčų sprendimo būdą, dalyvauja trečiasis …

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir finansinių ataskaitų formos (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (969) Tai, kad maža įmonė pasirinko teikti „pilną“ balanso formą, visiškai nereiškia, kad ji turi rengti visas penkias ataskaitas pagal vidutinėms įmonėms taikomus reikalavimus. Kad ir kokių ataskaitų (virš minimalių reikalavimų) ji pateiktų, tai nepakeis įmonės kategorijos, …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (6)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Draudimo ir pensijų įmokosVisos darbdavio mokamos darbuotojo naudai gyvybės ir ne gyvybės (pvz., nelaimingų atsitikimų, papildomo sveikatos draudimo) draudimo ir pensijų įmokos laikomos darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, ir yra apmokestinamos kaip darbo užmokestis, išskyrus atvejus, kai gyvybės draudimo, papildomo sveikatos draudimo …

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir finansinių ataskaitų formos (1)

 Pasibaigus finansiniams metams, ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys (toliau – įmonės) turi parengti, patvirtinti ir pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinių ataskaitų rinkinius.Kurios finansinės ataskaitos privalo būti (arba gali būti) įtrauktos į finansinių ataskaitų rinkinį ir kokias finansinių ataskaitų …

41-asis TAS „Žemės ūkis“

 Žemės ūkio veikla – ūkio subjekto vykdoma veikla, kuri yra susijusi su biologinio turto kaita ir derliaus nuėmimu, siekiant parduoti žemės ūkio produkciją. Šiai veiklai priskiriamas gyvulių auginimas, miškininkystė, vienmečių ar daugiamečių javų, vaismedžių ir sodinukų auginimas bei vandens gyvūnų …