Importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) VMI tvarkos ypatumai

  Nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigalios nauja Lietuvos PVM mokėtojų apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes sumokėjimo tvarka, kuri sutaupys šiems asmenims apyvartinių lėšų, skirtų importo PVM sumokėti į muitinės sąskaitą. Nereikės teikti prašymų arba pažymų dėl importo …

Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

  Šiame straipsnyje aptarsime naudotų automobilių (toliau – automobilių) apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) klausimus. Naudotu automobiliu PVM tikslais laikomas automobilis, kuris yra parduotas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo jo eksploatavimo pradžios ir yra pravažiavęs daugiau kaip …

Fizinio asmens PVM atskaitos specialios nuostatos

  1. Fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų vien ekonominei veiklai vykdyti, PVM atskaita Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kaip ir bet kuris PVM mokėtojas, vykdantis PVM apmokestinamą veiklą, vadovaudamasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; …

Gyventojams išmokėtų A klasės pajamoms priskiriamų išmokų deklaravimas

  LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatyta, kad mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu gyventojams išmokėjęs A klasės pajamoms priskiriamas išmokas, tokias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą bei sumokėtą pajamų mokestį privalo deklaruoti mėnesinėse ir metinėje deklaracijose. Pajamų …

Apie neapmokestinamąjį pajamų dydį ir jo taikymo praktiką

  1. Kodėl kai kuriems gyventojams, metams pasibaigus, atsiranda pareiga perskaičiuoti metinį NPD ir primokėti pajamų mokestį? Gyventojo prašymu mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD), taikomo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje, sumą lemia tik …

Gyventojų B klasės pajamoms priskiriamų išmokų deklaravimas

  Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (GPMĮ) nustatyta skirtinga gyventojams išmokėtų išmokų apmokestinimo tvarka. Pajamų mokestis nuo išmokų, priskiriamų gyventojų A klasės pajamoms, išskaičiuojamas „prie šaltinio“, t. y. jį išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą turi mokestį išskaičiuojantis asmuo. Sumokėti pajamų mokestį …

PVM atskaitos klausimai

  PVM mokėtojo teisė į PVM atskaitą yra vienas esminių PVM sistemos elementų. Kaip dažnai konstatuojama Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) sprendimuose, teisės į PVM atskaitą ribojimas sąlygoja mokestinę naštą ir turi būti taikomas vienodai visose valstybėse narėse. Todėl …

Neleidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį

  Įmonės pelnas apskaitoje skaičiuojamas iš pajamų atimant sąnaudas. Mokestiniu požiūriu įmonės apmokestinamąjį pelną skaičiuoja iš pajamų atimdamos neapmokestinamas pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Taigi mokesčių prasme svarbu atkreipti dėmesį, kokios tos sąnaudos, t. y. ar tai …

Papildytas sąrašas pareigybių, kurias užimant atsiranda pareiga deklaruoti turimą turtą

  Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje išvardytas pareigybių (priežasčių) sąrašas, dėl kurių gyventojams atsiranda pareiga deklaruoti turtą, nuolat papildomas naujomis pareigybėmis. 2012 m. spalio 17 d. įstatymu Nr. XI-2283 (toliau – Įstatymas) pareigybių sąrašas taip pat buvo papildytas. Prieš aptariant …

Reklama ir jos pripažinimas mokesčių požiūriu

  Vienas būdų spartinti savo įmonės plėtrą, didinant parduodamų prekių, paslaugų apyvartą – reklama. Tai bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, skatinanti įsigyti paslaugų ar prekių. Reklamos būdai gali būti labai įvairūs: tai ir reklama žiniasklaidos priemonėse, kataloguose, stenduose, masiniuose renginiuose, parodose …

7-ojo verslo apskaitos standarto pakeitimai ir patikslinimai

  2011 m. gruodžio mėnesį buvo patvirtinta nauja 7-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ redakcija, kuri turi būti taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d., t. y. sudarant 2012 metų tarpines ir metines …

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams (1)

  Pagal savo pobūdį įmonės reprezentacinės išlaidos yra artimos reklamai, tačiau reprezentacinėms išlaidoms yra taikomos kitokios nei reklamai Pelno mokesčio (PM), Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymų nuostatos. Todėl, siekiant teisingai pritaikyti reprezentacinėms išlaidoms taikomas įstatymų …

Laisvųjų profesijų individualios veiklos apmokestinimas

  1. Kas yra laisvoji profesija? Laisvoji profesija – profesija, kuria užsiimantis gyventojas, turintis reikiamą profesinę kvalifikaciją, savarankiškai teikia intelektines paslaugas kitiems gyventojams ar vienetams.   2. Kas yra intelektinės paslaugos? Intelektinės paslaugos – gyventojo (paslaugų teikėjo) protinė veikla, susijusi …

Pagrindinių 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ pakeitimų apžvalga

  Atsižvelgiant į kitų verslo apskaitos standartų (VAS) nuostatas, rinkos dalyvių paklausimus, pakeistus ir priimtus naujus teisės aktus, parengti ir Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VAS-7 patvirtinti 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ pakeitimai, kurie įsigalios …

Pelno mokesčio deklaracija: į ką atkreipti dėmesį

  Artėja pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas – ją reikia pateikti iki birželio 1 d., o pelno mokestį sumokėti iki spalio 1 d. Skaičiuojant pelno mokestį, daug pasikeitimų nėra, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad pasikeitė pelno mokesčio deklaracijos PLN204 forma …

Ilgalaikio materialiojo turto minimalios vertės keitimas

  Pagal 12-ąjį verslo apskaitos standartą (VAS) „Ilgalaikis materialusis turtas”, materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius: įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais …

Aktualūs Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai

  LR Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1, 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 71-1, 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios …

Gyventojams apie pajamų deklaravimą

  Kiekvienų metų pavasarį nuolatiniai Lietuvos gyventojai deklaruoja pajamas, o kai kurie – ne tik pajamas, bet ir praėjusių metų pabaigoje turėtą turtą.   Kurie gyventojai turi deklaruoti metines pajamas 2011 m. mokestinio laikotarpio pajamų deklaracijas turi pateikti tokios gyventojų …

Nauja 2011 m. pelno mokesčio deklaracija

  Bendri pakeitimai Nuo 2012 m. kovo 4 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. VA-26, kuris keičia 2007 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, …