Ar sudarydami finansines ataskaitas vertiname veiklos tęstinumą?

 Ar, sudarydami finansines ataskaitas, susimąstome apie įmonės galimybes tęsti veiklą, potencialias rizikas ir grėsmes?Veiklos tęstinumo principas yra vienas pagrindinių bendrųjų apskaitos principų, kuriuo privaloma vadovautis sudarant finansines ataskaitas. Taikant veiklos tęstinumo principą, daroma prielaida, kad įmonės, kaip apskaitos vieneto, veiklos …

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išlaidos – ar visada įmonei leidžiami atskaitymai?

 Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsniu, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad artėja akcininkų susirinkimo šaukimo terminai, apskaitą tvarkantiems asmenims kyla klausimas, ar visas įmonės patirtas …

Ar atlikome finansinėms ataskaitoms sudaryti svarbius vertinimus?

 Šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas 2018 m. finansinėms ataskaitoms parengti. Įsitikinkime, ar, vadovaudamiesi verslo apskaitos standartų nuostatomis, atlikome finansinėms ataskaitoms sudaryti svarbius vertinimus, kad šios ataskaitos pateiktų tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Ar nustatėme nematerialiojo …

Kaip palengvinti ūkininkavimo apskaitos naštą?

 Šalies valdžia inicijuoja priemones administracinei naštai mažinti. Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarime Nr. 1016 „Dėl administracinės naštos mažinimo 2018–2019 metais krypčių (priemonių plano) patvirtinimo“, be kita ko, nurodytas ir žemės ūkio subjektų teisinio reguliavimo sukeliamos administracinės naštos sumažinimas. …

Mažųjų bendrijų mokesčiai 2019 m.

 2019 m. mažųjų bendrijų (MB) mokesčiai pasikeitė dėl „Sodros“ įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifų bei „lubų“ pokyčių.Bendra taisyklė visoms valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokomis apmokestinamoms pajamoms (nesvarbu, ar jos gautos iš MB ar iš kito asmens) – jei …

Atsargų finansinė analizė

 Reikšmingą įmonių turimo turto dalį sudaro atsargos. Optimalus atsargų būvis įmonėje ir naudojimas daro nemažą įtaką pelningai jos veiklai.Šiame straipsnyje glaustai aptarta atsargų finansinės analizės metodika, iliustruota konkrečios gamybos įmonės (A įmonės) duomenimis, palygintais su analogiško profilio organizacijos (B įmonės) …

Apmokestinamojo pelno sumažinimas, vykdant investicinį projektą

 Įmonėms, apskaičiuojančioms 2018 m. mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną ir ketinančioms šį pelną susimažinti dėl 2018 m. vykdyto investicinio projekto, t. y. pasinaudoti investicinių projektų lengvata, vertėtų atkreipti dėmesį į kelis, tačiau esminius ir labai svarbius šios lengvatos taikymo reikalavimus bei …

Peržiūrėtos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės.
Kas nauja? (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (1011) 3. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašas4 lentelėje nurodoma, kuriems pelno nesiekiantiems asmenims taikomi reikalavimai dėl veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo. 4 lentelėVeiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašo …

Lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymas nuo 2019 m.

 Šiame straipsnyje aptarsime, kokiais atvejais įmonėms gali būti taikomas 5 proc. pelno mokesčio tarifas ir į ką pirmiausia reikėtų atsižvelgti.Nuo 2019 mokestinių metų, pasikeitus PMĮ 5 straipsnio nuostatoms, praplėstas pelno mokesčio lengvatinio tarifo, t. y. 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį …

Peržiūrėtos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės.
Kas nauja? (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (1011) 2. Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašasSiekiant supaprastinti apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus labai mažiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims ir taip sumažinti jiems administracinę naštą, patvirtintas Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašas, kurį gali taikyti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, …

Peržiūrėtos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės. Kas nauja? (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (1011) XI. Patikslintos apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir apskaitos klaidų taisymo nuostatos.Pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui pradėjus taikyti kitą apskaitos metodą ar taisyklę, nauja apskaitos politika taikoma perspektyviai, t. y. nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, kuriuo nuspręsta keisti …

Peržiūrėtos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės. Kas nauja? (1)

 Siekiant sumažinti administracinę naštą pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, jiems supaprastinti finansinių ataskaitų sudarymo ir apskaitos tvarkymo reikalavimus, atsakyti į rinkos dalyviams kylančius klausimus ir atsižvelgti į pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir Buhalterinės apskaitos įstatymo …

Elektroninių knygų ir prieigų apskaita pagal VSAFAS

 Pastaruoju metu vis dažniau prenumeruojami elektroniniai leidiniai, įsigyjamos elektroninės prieigos prie tam tikrų duomenų bazių. Kalbant apie elektronines knygas, reikėtų įvertinti sutartinius dalykus, t. y. prenumeruojama (su galimybe pratęsti licencijos galiojimą) ar įsigyjama (elektroninės knygos gaunamos atmintinėse, įsigyjant prieigą prie …

Kokiomis mokestinėmis lengvatomis gali pasinaudoti labdaros ir paramos fondai?

 Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra labdaros ir paramos fondas (toliau – fondas), steigimą, valdymą, veiklą reglamentuoja Labdaros ir paramos fondų įstatymas (toliau – LPĮ). Fondo samprata – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą …

GPM apskaičiavimas ir deklaravimas 2018 ir 2019 m. sandūroje (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 47–48 (1007–1008) Praėjusiame laikraščio numeryje aptarėme, kaip taikomas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (tarifai, NPD, mokėjimai, deklaravimai), įvairiais būdais išmokant 2018 m. gruodžio mėn.– 2019 m. sausio mėn. darbo užmokestį ir (ar) avansą. Šio straipsnio dalyje aptarsime kitų išmokų, t. y. …

GPM apskaičiavimas ir deklaravimas 2018 ir 2019 m. sandūroje (1)

 Mokėdamos 2018 m. gruodžio mėnesio darbo užmokestį, 2018 m. ir (ar) 2019 m. atostoginius, premijas, įmonės gali susidurti su problemomis. Gali tekti mokėti 2018 m. gruodžio mėn. avansą ar 2019 m. sausio mėnesį atleisti darbuotoją, kuriam dar nesumokėtas 2018 m. …

Lengvata įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

 Nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio yra įteisinta papildoma pelno mokesčio lengvata mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) vykdantiems vienetams.Įmonėms, vykdančioms MTEP, apskaičiuojant pelno mokestį, iki 2018 m. mokestinio laikotarpio buvo numatytos dvi lengvatinės nuostatos – trigubo dydžio MTEP sąnaudų …

Pajamų natūra apmokestinimas 2019 m.

 Visi jau žinome koeficientą 1,289 ir naujus tarifus: 20 proc. – gyventojų pajamų mokestis, 19,50 proc.– apdraustojo įmokos ir 1,79 proc. – darbdavio įmokos. Žinome, kad 2019 m. gausime kažkiek daugiau algos, tačiau darbo vietos kaina beveik nepasikeis. Iki 2019 m. pradžios darbdaviui reikės …

Didesnė minimali mėnesinė alga, didesnės kitos išmokos

 Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 141 straipsnis įpareigoja Vyriausybę kasmet, gavus Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalės tarybos) rekomendaciją ir atsižvelgiant į šalies ūkio vystymosi rodiklius bei tendencijas, tvirtinti minimalaus darbo užmokesčio (MDU) dydžius – minimalią mėnesinę …

Daugiabučių savininkų kaupiamųjų įmokų apskaita

 Daugiabučių (DB) savininkai siekia gauti išsamius, tikrus ir teisingus duomenis apie kaupiamąsias įmokas, jų nustatymo pagrįstumą bei panaudojimo tikslingumą. Reikiamą informaciją turi garantuoti tinkama šių įmokų apskaita.Kaupiamųjų įmokų būtinumą nustato „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas …