Investicinio gyvybės draudimo įmokų apskaita

 Investicinis gyvybės draudimas apima du skirtingus sandorius – asmens gyvybės draudimą ir investavimą. Kiekvienoje draudimo sutartyje būna nurodytas naudos gavėjas – asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.Tais atvejais, kai įmonė draudžia savo darbuotojus investiciniu draudimu, naudos gavėju gali būti pati …

Infliacija neturėtų augti

 Pastaruoju metu įsibėgėjęs kainų augimas lėtėja, tačiau bendroji infliacija yra kur kas didesnė nei prieš metus ir siekia 4,4 proc. Kurį laiką infliaciją didino naftos ir kai kurių maisto žaliavų kainų pokyčiai, vėliau ir su vidaus ekonomine raida susiję veiksniai, tokie …

Nusimato puikūs eksporto metai

 Visi ženklai rodo, kad 2017 m. bus vieni geriausių metų Lietuvos eksportuotojams. Pirmąjį pusmetį prekių ir paslaugų eksportas didėjo sparčiausiai nuo 2013 m. Šiais metais ypač džiugina prekių eksporto rodikliai: gerokai greičiau augo lietuviškos kilmės prekių, neįskaitant mineralinių produktų, eksportas ir reeksportas. …

Mažaverčio turto kontrolė ir apskaita (II)

 Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiau mažaverčio turto kontrolės, siekiant jį apsaugoti, būdus apskaitant atmintine verte ir naudojant specialias tranzitines sąskaitas. Šioje dalyje apžvelgsiu kitus galimus mažaverčio turto apskaitos būdus, kurie leis kontroliuoti šį turtą, nepažeidžiant apskaitos taisyklių reikalavimų. Mažaverčio turto grupavimas, priskiriant …

Mažaverčio turto kontrolė ir apskaita (I)

 Ilgalaikis turtas, kuris įmonėje naudojamas ilgiau nei vienerius metus ar vieną veiklos ciklą, jeigu jo negalima priskirti ilgalaikiam turtui, nes jis neatitinka vieno iš ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų – jo vertė yra mažesnė už įmonės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo …

Ką pasirinkti: išlaikymo iki gyvos galvos sutartį ar testamentą?

 Skaitytoja svarsto, kokį sandorį vertėtų sudaryti, esant šiai situacijai:prižiūriu vienišą senyvą tetą (mamos seserį). Už teikiamą ir ateityje teiktiną priežiūrą teta žada man (dukterėčiai) perleisti Kauno m. esantį savo butą. Registrų centro duomenimis, jo vidutinė rinkos vertė – 43 000 …

Perkamiausia metų prekė – buhalterio profesionalo vardas

 Ilgą laiką buvo aišku, kas yra buhalteris, o kas – auditorius. Vieno darbas – parengti tai, ką tikrina antrasis. Tačiau ramybę sudrumstė 2015 m. įsigaliojusi naujoji LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. XII-1727 redakcija (TAR, 2015-05-29, Nr. 8379), kurioje atsirado nauja sąvoka: …

Turto rekonstravimo ir remonto apskaita

 Rekonstruojant ar remontuojant ilgalaikį materialųjį turtą, kyla klausimų, kaip tai reikėtų registruoti apskaitoje. Atliekami turto rekonstravimo ir remonto darbai apskaitoje turėtų būti registruojami atsižvelgiant į jų suteikiamą rezultatą. Tokie darbai gali pailginti turto naudingo tarnavimo laiką, palyginti su naudingo tarnavimo …

Pajamų natūra įvertinimas, naudojant automobilį asmeniniais tikslais

 Naudojimasis kitam asmeniui priklausančiu automobiliu savaime netampa asmens gauta nauda natūra, juolab kai toks naudojimasis yra pagrįstas išimtinai asmeniniais santykiais (draugyste, kaimynyste, giminyste ir pan.).Apmokestinimo pajamų mokesčiu klausimas kyla tik tuo atveju, kai naudos atsiradimas sąlygotas natūra davėjo ir gavėjo …

Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai pagal TAS

 Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai taikomi, sudarant visų rengiančių prekybos, gamybos ir kitų viešųjų ir privačių subjektų ataskaitas.Pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai: turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir kapitalas. Turtas yra būsimos ekonominės naudos šaltinis, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie …

Dėl kitokio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo

 Mokestinio laikotarpio nustatymą reglamentuoja LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 6 straipsnis. Pagal šio straipsnio nuostatas, Lietuvos juridinių vienetų (toliau – vienetai) mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Toks mokestinis laikotarpis prasideda kalendorinių metų sausio 1 d., o baigiasi kalendorinių …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (5)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (940) Praėjusiame straipsnyje aptarėme VDU skaičiavimo ir taikymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. Šiame straipsnyje giliau panagrinėsime terminuotas sutartis ir komandiruočių suteikimo bei dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimus. Terminuotos sutartys2017 m. liepos mėnesį reikėjo pateikti „vienkartinę“ TSD formą …

Auganti tarptautinė prekyba kelia ir visą Lietuvos ūkį

 Lietuvos ūkio plėtra tebėra sparti, antrąjį ketvirtį ji buvo kiek lėtesnė nei pirmąjį. Labiausiai prie sparčios ūkio plėtros prisideda pagerėjusi tarptautinė aplinka, lemianti tarptautinės prekybos pagyvėjimą, kuriuo naudojasi užsienio prekybai atviros ūkio veiklos, pavyzdžiui, apdirbamoji gamyba ir transportas.Šių metų antrąjį …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) Kiti pokyčiaiTvarkoje taip pat pakeisti vidutinio valandinio darbo užmokesčio skaičiavimo atvejai:1) Anksčiau valandos VDU turėjo būti skaičiuojamas, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena (pamaina) yra skirtingos trukmės, palyginti su normalia darbo laiko trukme (pvz., dirbant 4 …

Atidėjinių formavimas ir apskaita

 Užtikrinant teisingų finansinių duomenų ir veiklos rezultatų pateikimą finansinėse atskaitomybėse, verslo apskaitos standartai (VAS) įpareigoja visas įmones, net ir mažiausias, formuoti atidėjinius.Atidėjiniai visose naujose balanso formose (standartinėje, sutrumpintoje ir trumpiausioje) pateikiami atskirame straipsnyje. Straipsnyje aptarsiu atidėjinių pripažinimo sąlygas, sudarymo ir …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) Neįtraukiame į VDUNaujojoje VDU tvarkoje neliko sąrašo, kas nėra įskaitoma į VDU. Turime tik baigtinį sąrašą, pagal kurį išmokos įtraukiamos į VDU, todėl viskas, ko nėra šiame sąraše, į VDU neįskaitoma. Vadovaujantis tokia taisykle, reikia nepamiršti …

Įdarbinimas subsidijuojant: kaip registruoti apskaitoje?

 Įmonės gali kreiptis į Lietuvos darbo biržą dėl subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti ar darbo vietai steigti.Subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti gali būti mokama, jei įmonė, pvz., įdarbina darbo biržos siųstus asmenis darbo rotacijai (įmonės darbuotojų tikslinių atostogų metu) užtikrinti arba papildomai …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) AtleidimasSvarbiausia atleidimo metu ne tik tinkamai įforminti, bet ir teisingai apskaičiuoti visas išmokas bei laiku atsiskaityti. Šiuo atveju svarbiausias mūsų „kintamasis“ yra kompensacija už nepanaudotas atostogas. Kadangi jau perskaičiavome atostogų likučius į darbo dienas, apskaičiuoti kompensaciją …

Išmokos darbuotojams

 Pagrindinis 19-ojo TAS tikslas – nustatyti darbuotojams mokamų išmokų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas reikalauja, kad ūkio subjektas pripažintų įsipareigojimą, kai darbuotojas atliko savo darbą mainais į išmokas, kurios bus mokamos ateityje, ir sąnaudas, kai ūkio subjektas …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (1)

 Įsigaliojo taip ilgai lauktas naujasis Darbo kodeksas (DK). Pusmetis, gautas jam „panagrinėti“, buvo į naudą. Kažkiek apsipratome, kažkiek pasiruošėme, nors galiausiai pagrindiniam pasiruošimui liko 2 savaitės. Naująjį Darbo kodeksą vertinant bendrai, galima pasakyti, kad jame liko mažiau imperatyvių (įsakmių) nuostatų, …