Ilgalaikio materialiojo turto analizė

 Ilgalaikis materialusis turtas (IMT) sudaro reikšmingą įmonių turimo turto dalį. Nuo apsirūpinimo IMT ir jo panaudojimo labai priklauso įmonės veiklos efektyvumas. Tai lemia šio turto analizės svarbą.Straipsnyje pateikiama IMT analizės metodika, pailiustruota konkrečios gamybos įmonės (įmonė A) duomenimis, palygintais su …

Komercinių ginčų nagrinėjimo ypatumai Europos Sąjungoje. 2. Mediacijos procedūra

 Prieš aptardama mediacijos procedūros taikymo ypatumus tarptautinėje teisėje, priminsiu, kas yra mediacija. Mediacija (taikinamasis tarpininkavimas) – greitas, ekonomiškai efektyvus neteisminis ginčų sprendimų būdas. Mediacijos procedūra panaši į derybas, tačiau skiriasi tuo, kad šalims pasirinkus šį ginčų sprendimo būdą, dalyvauja trečiasis …

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir finansinių ataskaitų formos (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (969) Tai, kad maža įmonė pasirinko teikti „pilną“ balanso formą, visiškai nereiškia, kad ji turi rengti visas penkias ataskaitas pagal vidutinėms įmonėms taikomus reikalavimus. Kad ir kokių ataskaitų (virš minimalių reikalavimų) ji pateiktų, tai nepakeis įmonės kategorijos, …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (6)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Draudimo ir pensijų įmokosVisos darbdavio mokamos darbuotojo naudai gyvybės ir ne gyvybės (pvz., nelaimingų atsitikimų, papildomo sveikatos draudimo) draudimo ir pensijų įmokos laikomos darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, ir yra apmokestinamos kaip darbo užmokestis, išskyrus atvejus, kai gyvybės draudimo, papildomo sveikatos draudimo …

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir finansinių ataskaitų formos (1)

 Pasibaigus finansiniams metams, ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys (toliau – įmonės) turi parengti, patvirtinti ir pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinių ataskaitų rinkinius.Kurios finansinės ataskaitos privalo būti (arba gali būti) įtrauktos į finansinių ataskaitų rinkinį ir kokias finansinių ataskaitų …

41-asis TAS „Žemės ūkis“

 Žemės ūkio veikla – ūkio subjekto vykdoma veikla, kuri yra susijusi su biologinio turto kaita ir derliaus nuėmimu, siekiant parduoti žemės ūkio produkciją. Šiai veiklai priskiriamas gyvulių auginimas, miškininkystė, vienmečių ar daugiamečių javų, vaismedžių ir sodinukų auginimas bei vandens gyvūnų …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Lengvatinės paskolosDarbdavys dėl įvairių priežasčių savo darbuotojams gali suteikti paskolas su lengvatinėmis palūkanomis arba be palūkanų.Dėl iki 2009 m. galiojusio kitokio reguliavimo, pirmiausia, tokias paskolas reikėtų išskirti į iki 2009 m. sausio 1 d. suteiktas paskolas gyvenamajam būstui …

Su verslo liudijimu ar be jo? (Kada uždirbantiems mažas pajamas verslo liudijimas yra blogesnis pasirinkimas nei individuali veikla pagal pažymą?)

 2018 m. pasikeitė individualios veiklos apmokestinimas, todėl mažas pajamas uždirbantiems verslo liudijimų turėtojams reikėtų apsvarstyti, ar jiems verta turėti verslo liudijimą, kadangi mokesčiai būtų daug mažesni, jeigu jie tą pačią veiklą vykdytų pagal individualios veiklos pažymą.Palyginę gyventojo individualios veiklos apmokestinimą …

2018 m. Lietuvos ekonomika augs lėčiau

 Geri paskutinio 2017 m. ketvirčio rezultatai lėmė tai, kad 2017 m. Lietuvos ūkis augo sparčiausiai per pastaruosius penkerius metus. Labiausiai prie tokios ūkio plėtros prisidėjo palanki tarptautinės prekybos raida, sudariusi sąlygas itin aktyviai mūsų eksportuotojų veiklos plėtrai. Lietuvos ūkis galėjo augti dar …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Darbuotojų mokymasMokesčių įstatymai skirtingai reglamentuoja mokymus, kuriuos baigęs darbuotojas įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją, bei įvairius kvalifikacinius kursus.Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 str. 1 d. 4 punkto nuostatomis, darbdavio už darbuotojo …

Finansinio turto grupavimo naujovės pagal 9-ąjį TFAS nuo 2018 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (964)Finansinio turto pergrupavimas9-asis TFAS numato, kad ūkio subjektas, tik keisdamas finansiniam turtui valdyti skirtą savo verslo modelį, turi pergrupuoti visą susijusį finansinį turtą. Verslo modelio pakeitimai turėtų būti reti. Tokius pakeitimus nustato ūkio subjekto vyresnioji vadovybė, …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) 2) gautą naudą vertinti šio automobilio tikrosios rinkos kainos procentine dalimi – 0,75 proc. Laikoma, kad ši vertė apima visą darbuotojo gautą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant darbdavio išlaidas darbuotojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams. …

20-asis TAS „Valstybės dotacijų apskaita ir valstybės paramos atskleidimas

 Valstybės subsidijos – tai Vyriausybės pervedami ištekliai įmonei, kuri praeityje atliko arba atliks tam tikrus veiksmus, susijusius su įmonės veikla, siekdama paremti.Vyriausybės subsidijos turi būti pripažįstamos tik tada, kai pagristai garantuojama, kad subjektas įvykdys visas subsidijos suteikimo sąlygas ir tos …

Finansinio turto grupavimo naujovės pagal 9-ąjį TFAS nuo 2018 m. (1)

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo naujas 9-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Finansinės priemonės“. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba siekė išleisti naują finansinių priemonių apskaitai skirtą ir principais pagrįstą standartą, nes 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Finansinės priemonės. …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Jeigu darbuotojo išvykimą vis tik galima laikyti komandiruote, jam teisės aktai numato pa­rei­gą išmokėti dienpinigius ir padengti kitas kelionės išlaidas:– gyvenamojo ploto nuomos;– kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis;– dokumentų, susijusių …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (1)

 Darbo santykiai arba jų esmę atitinkantys santykiai – santykiai, kai darbas atliekamas pagal darbo sutartis, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) …

Kas Lietuvoje pakėlė kainas pernai ir ko tikėtis šiemet?

 Pernai įsisiūbavusi infliacija šiemet turėtų atslūgti. Taip nutiks dėl to, kad nebebus tokio reikšmingo poveikio tų veiksnių, kurie kainas pakėlė 2017 m. Pernai kainų didėjimą, kuris vidutiniškai per metus siekė 3,7 proc., lėmė tiek vidaus ekonominiai veiksniai, tiek vartotojams nepalankios tendencijos …

31-asis TAS „Dalys bendrose įmonėse“

 31-asis TAS taikomas dalių bendrose įmonėse apskaitai ir bendrų įmonių turto, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų pripažinimui dalininkų ir investuotojų apskaitoje ir pateikimui finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į bendros įmonės veiklos struktūrą ar formą. Šis standartas netaikomas rizikos kapitalo įmonėse ir kolektyvinio investavimo …

Būsto nuomos paslaugų apmokestinimas PVM

 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 3 straipsnio nuostatas, fizinio asmens Lietuvoje suteiktos būsto nuomos paslaugos yra PVM objektas.Gyventojui, teikiančiam būsto nuomos paslaugas Lietuvoje, prievolė registruotis PVM mokėtoju ir teikiamas paslaugas apmokestinti PVM atsiranda tuomet, kai jo …

Dėl ikisutartinių santykių

 Iki 2017 m. liepos 1 d. galiojęs Darbo kodeksas (toliau – DK) nenumatė teisinių santykių tarp būsimų darbuotojo ir darbdavio iki darbo sutarties sudarymo ir pasirašymo reglamentavimo. Todėl neretai kilo nesutarimų ar (ir) problemų dėl to, kada turi įsigalioti darbo sutartis …