Kas nauja, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių nuo 2019 m.?

 2018 m. rugsėjo 21 d. Teisės aktų registre įregistruota finansų ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-320 patvirtinta nauja Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) redakcija.Naujojoje redakcijoje atsakyta į daugelį rinkos dalyviams kylančių klausimų …

Laisvosiose ekonominėse zonose įregistruotų įmonių pelno mokesčio lengvatos taikymas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (996) PMĮ 58 str. 16 d. 2 punktas Iki 2018-01-01 įregistruotoms įmonėmsPagal PMĮ 58 str. 16 d. 2 punktą, iki 2018-01-01 įregistruota LEZ įmonė atitinkanti PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkte įvardintus reikalavimus, gali pasinaudoti nustatyta pelno mokesčio lengvata …

Laisvosiose ekonominėse zonose įregistruotų įmonių pelno mokesčio lengvatos taikymas (1)

 Viena iš tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo formų yra laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) steigimas Lietuvoje. LEZ – tai ūkinei komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos.Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (toliau – …

Biologinio turto apskaitos pokyčiai pagal naująją 16-ojo VSAFAS redakciją (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 34 (994) Auginimo ir priežiūros išlaidosBiologinio turto auginimo ir priežiūros išlaidos priskiriamos sąnaudoms pagal jų pobūdį, išskyrus standarte aptartus atvejus, kai:– auginimo, priežiūros ir laikymo išlaidomis, padarytomis laikotarpiu iki biologinio turto brandos atsiradimo, didinama biologinio turto įsigijimo savikaina …

Biologinio turto apskaitos pokyčiai pagal naująją 16-ojo VSAFAS redakciją (1)

 Naujoji 16-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ redakcija (toliau – 16-asis VSAFAS) taikoma finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2018 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.Kadangi viešojo sektoriaus subjektams kyla klausimų dėl naujosios standarto redakcijos …

Lietuvos įmonių turimų akcijų pardavimas, prasidėjus 2018 mokestiniams metams (1)

 Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. pasikeitė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatos, reglamentuojančios Lietuvos įmonių turimų kitų įmonių akcijų pardavimą, šiame straipsnyje aptarsime, kaip PMĮ įstatymo pakeitimai lemia apmokestinamojo pelno apskaičiavimą ir kaip teisingai taikyti naujas PMĮ …

Nuomos apskaitos pokyčiai pagal 16-ąjį TFAS nuo 2019 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (991) Nuomos įsipareigojimo pirminis vertinimasPirminio pripažinimo metu nuomininkas vertina nuomos įsipareigojimą tą datą nesumokėtų nuomos mokesčių dabartine verte. Nuomos mokesčiai turi būti diskontuojami naudojant nuomos sutartyje numatytą palūkanų normą, jei tą normą galima lengvai nustatyti. Jeigu tos …

36-asis TAS „Turto vertės sumažėjimas“

 Pagrindinis 36-ojo TAS tikslas – nustatyti procedūras, kurias privalo taikyti ūkio subjektas, siekdamas garantuoti, kad jo turtas nebūtų apskaitomas suma, didesne už atsiperkamąją vertę.Atsiperkamoji vertė – turto ar pinigus kuriančio vieneto tikroji vertė, atėmus pardavimo išlaidas, arba jo naudojimo vertė, …

21-asis TAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka rezultatams“

 21-ojo TAS tikslas yra nustatyti, kokį užsienio valiutos kursą būtina taikyti ir kokiu būdu atskleisti finansinėse ataskaitose valiutos kurso pasikeitimo pasekmes. Standartas taikomas operacijų, atliekamų užsienio valiuta, ir likučių, apskaitomų užsienio valiuta, apskaitai, užsienio veiklos rezultatų ir finansinių rodiklių, įtraukiamų …

Nuomos apskaitos pokyčiai pagal 16-ąjį TFAS nuo 2019 m. (1)

 Siekdama tobulinti informacijos apie nuomos sutartis pateikimą finansinėse ataskaitose ir užtikrinti didesnį duomenų patikimumą ir skaidrumą, Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė naują 16-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą „Nuoma“ (16-asis TFAS), Europos Sąjungoje taikomą nuo 2019 m. sausio 1 d., kuris pakeis …

11-asis TAS „Statybų sutartys“

 11-ojo TAS tikslas yra nustatyti su statybos sutartimis susijusių pajamų ir išlaidų apskaitos tvarką. Dėl veiklos, vykdomos pagal statybos sutartis, pobūdžio statybos sutartyje numatytos veiklos pradžios ir pabaigos datos paprastai patenka į skirtingus ataskaitinius laikotarpius, todėl pagrindinis statybos sutarčių apskaitos …

Dėl konkurso organizavimo

 Kai reikalingi darbuotojai, privačios įmonės paprastai paskelbia apie poreikį masinės informacijos priemonėse arba internete. Biudžetinių įmonių procedūros yra sudėtingesnės – turi būti organizuojami konkursai. LR darbo kodekso (DK) 41 str. 3 dalyje nustatyta, kad darbuotojui parinkti į vadovaujančiųjų darbuotojų ir …

Dovanų apmokestinimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (979) Atskaityti galima ne visą, įsigyjant dovaną, patirtą sumą, o tik pusę, t. y. 50 proc. šių išlaidų (pvz., įmonei įteikus verslo klientui 50 eurų vertės dovaną, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirta tik 25 eurų suma, kiti 25 eurai …

Dovanų apmokestinimas (1)

 Šiame straipsnyje aptariame, kokiais atvejais fizinių asmenų gautos dovanos priskiriamos apmokestinamosioms, o kokiais atvejais – neapmokestinamosioms pajamoms, kokie mokesčiai nuo jų mokami bei mokesčių deklaravimo ir mokėjimo tvarka. Prieš pradedant nagrinėti fizinių asmenų gautų dovanų apmokestinimą, pirmiausia reikėtų apibrėžti, kas yra …

Ekonomikos augimo perspektyva – optimistinė

 Lietuvos ekonomikos augimas tebėra spartus, o stipri užsienio paklausa ir didėjančios investicijos leidžia tikėtis tolesnės ūkio plėtros. Lietuvos ekonomikos augimas tebėra spartus. Šalies realusis BVP, Lietuvos statistikos departamento skelbiamo išankstinio įverčio duomenimis, 2018 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 3,5 proc. Labiausiai ūkio plėtrą skatina …

Paskelbta nauja 9-ojo VAS „Atsargos“ redakcija

 2018 m. kovo 23 d. Teisės aktų registre paskelbta nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija (toliau – 9-asis VAS), kuri taikoma sudarant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.Peržiūrėti 9-ąjį VAS lėmė dvi priežastys:1) …

Infliacija metų pradžioje: kainų bangos slūgsta

 Šiemet Lietuvoje kainų augimas pastebimai rimsta: pernai vidutiniškai siekęs 3,7 proc., kovo mėnesį metinis kainų augimas buvo 2,7 proc. Tai daugiausia lemia vartotojams palankūs pasaulinių žaliavų kainų pokyčiai, kiek lėčiau augančios paslaugų kainos ir kovo mėnesį pradėjęs nykti prieš metus nemažai padidintų …

PVM prievolės Lietuvoje, įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (971)  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, sudarė sutartį su Ukrainos įmone dėl statybos darbų atlikimo. Lietuvoje bus statomas gyvenamasis namas. Kokios su PVM susijusios prievolės atsiranda Lietuvos įmonei sudarius sandorį su Ukrainos įmone? Ar Ukrainos įmonei atsiranda …

PVM prievolės Lietuvoje, įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (971)  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, iš Prancūzijos įmonės įsigijo automobilio remonto, plovimo ir padangų keitimo paslaugas. Minėtos paslaugos buvo suteiktos Prancūzijoje. Ar Lietuvos įmonei atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM Lietuvoje ir deklaruoti PVM deklaracijoje (forma FR0600)?Kai įmonė, …