Pajamų natūra įvertinimas, naudojant automobilį asmeniniais tikslais

 Naudojimasis kitam asmeniui priklausančiu automobiliu savaime netampa asmens gauta nauda natūra, juolab kai toks naudojimasis yra pagrįstas išimtinai asmeniniais santykiais (draugyste, kaimynyste, giminyste ir pan.).Apmokestinimo pajamų mokesčiu klausimas kyla tik tuo atveju, kai naudos atsiradimas sąlygotas natūra davėjo ir gavėjo …

Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai pagal TAS

 Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai taikomi, sudarant visų rengiančių prekybos, gamybos ir kitų viešųjų ir privačių subjektų ataskaitas.Pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai: turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir kapitalas. Turtas yra būsimos ekonominės naudos šaltinis, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie …

Dėl kitokio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo

 Mokestinio laikotarpio nustatymą reglamentuoja LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 6 straipsnis. Pagal šio straipsnio nuostatas, Lietuvos juridinių vienetų (toliau – vienetai) mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Toks mokestinis laikotarpis prasideda kalendorinių metų sausio 1 d., o baigiasi kalendorinių …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (5)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (940) Praėjusiame straipsnyje aptarėme VDU skaičiavimo ir taikymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. Šiame straipsnyje giliau panagrinėsime terminuotas sutartis ir komandiruočių suteikimo bei dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimus. Terminuotos sutartys2017 m. liepos mėnesį reikėjo pateikti „vienkartinę“ TSD formą …

Auganti tarptautinė prekyba kelia ir visą Lietuvos ūkį

 Lietuvos ūkio plėtra tebėra sparti, antrąjį ketvirtį ji buvo kiek lėtesnė nei pirmąjį. Labiausiai prie sparčios ūkio plėtros prisideda pagerėjusi tarptautinė aplinka, lemianti tarptautinės prekybos pagyvėjimą, kuriuo naudojasi užsienio prekybai atviros ūkio veiklos, pavyzdžiui, apdirbamoji gamyba ir transportas.Šių metų antrąjį …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) Kiti pokyčiaiTvarkoje taip pat pakeisti vidutinio valandinio darbo užmokesčio skaičiavimo atvejai:1) Anksčiau valandos VDU turėjo būti skaičiuojamas, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena (pamaina) yra skirtingos trukmės, palyginti su normalia darbo laiko trukme (pvz., dirbant 4 …

Atidėjinių formavimas ir apskaita

 Užtikrinant teisingų finansinių duomenų ir veiklos rezultatų pateikimą finansinėse atskaitomybėse, verslo apskaitos standartai (VAS) įpareigoja visas įmones, net ir mažiausias, formuoti atidėjinius.Atidėjiniai visose naujose balanso formose (standartinėje, sutrumpintoje ir trumpiausioje) pateikiami atskirame straipsnyje. Straipsnyje aptarsiu atidėjinių pripažinimo sąlygas, sudarymo ir …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) Neįtraukiame į VDUNaujojoje VDU tvarkoje neliko sąrašo, kas nėra įskaitoma į VDU. Turime tik baigtinį sąrašą, pagal kurį išmokos įtraukiamos į VDU, todėl viskas, ko nėra šiame sąraše, į VDU neįskaitoma. Vadovaujantis tokia taisykle, reikia nepamiršti …

Įdarbinimas subsidijuojant: kaip registruoti apskaitoje?

 Įmonės gali kreiptis į Lietuvos darbo biržą dėl subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti ar darbo vietai steigti.Subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti gali būti mokama, jei įmonė, pvz., įdarbina darbo biržos siųstus asmenis darbo rotacijai (įmonės darbuotojų tikslinių atostogų metu) užtikrinti arba papildomai …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) AtleidimasSvarbiausia atleidimo metu ne tik tinkamai įforminti, bet ir teisingai apskaičiuoti visas išmokas bei laiku atsiskaityti. Šiuo atveju svarbiausias mūsų „kintamasis“ yra kompensacija už nepanaudotas atostogas. Kadangi jau perskaičiavome atostogų likučius į darbo dienas, apskaičiuoti kompensaciją …

Išmokos darbuotojams

 Pagrindinis 19-ojo TAS tikslas – nustatyti darbuotojams mokamų išmokų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas reikalauja, kad ūkio subjektas pripažintų įsipareigojimą, kai darbuotojas atliko savo darbą mainais į išmokas, kurios bus mokamos ateityje, ir sąnaudas, kai ūkio subjektas …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (1)

 Įsigaliojo taip ilgai lauktas naujasis Darbo kodeksas (DK). Pusmetis, gautas jam „panagrinėti“, buvo į naudą. Kažkiek apsipratome, kažkiek pasiruošėme, nors galiausiai pagrindiniam pasiruošimui liko 2 savaitės. Naująjį Darbo kodeksą vertinant bendrai, galima pasakyti, kad jame liko mažiau imperatyvių (įsakmių) nuostatų, …

Apskaitos tvarkymas, apskaitos dokumentų įforminimas ir atsakomybė

 Apskaitos metodų visumą, nustatytą teisės aktais, kuriais reglamentuojamas apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas, lemia ūkio subjekto teisinė forma, ūkio subjekto dydis, veiklos pobūdis ir nuosavybės forma. Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, …

5 svarbiausios naujovės, kurias reikia žinoti būsto paskolų gavėjams

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme įtvirtinti būsto paskolų pasiūlymų teikimo, sutarčių sudarymo sąlygų, sutarties nutraukimo ir kiti reikalavimai. Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų politikos skyriaus vyriausioji juriskonsultė Justina TARASEVIČIENĖ nurodo svarbiausias naujoves, …

Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė: praktiniai aspektai

 Pelno (nuostolio) ataskaita (toliau – pelno ataskaita) yra svarbus informacijos šaltinis įmonės finansiniams rezultatams įvertinti ir jų gerinimo rezervams nustatyti. Tam reikalinga išsami šios finansinės ataskaitos analizė.Nedidelėse įmonėse, daugelyje Lietuvos bendrovių, išsamią finansinės ataskaitos analizę turi atlikti buhalteriai, o didesnėse …

Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisės (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (934)  gamintojai įgyja teisę kontroliuoti fonogramų platinimą: pardavimą, nuomą, panaudą ar kitais būdais fonogramos perdavimą nuosavybėn;Pardavimus gamintojai kontroliuoja, sudarydami sutartis su fonogramos kopijų, pagamintų parduoti, platintojais. Nuomą ar panaudą fonogramos gamintojas gali kontroliuoti pats ar pavesti …

Eksporto plėtra gali būti nuosaikesnė

 Lietuvos eksportas didėja beveik po dešimtadalį ketvirtą mėnesį iš eilės. Artimiausiu metu mūsų eksportas turėtų toliau augti dėl didėjančios paklausos, ypač ES ir NVS regionuose.Naujausi Statistikos departamento duomenys rodo, kad nominalusis prekių eksportas balandžio mėn. per metus padidėjo 9,4 proc. …

Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisės (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 22 (934) Fonogramų gamintojų teisėsNorėdamas savo laboratorijoje įrašyti telefoninius pokalbius, 1877 m., T. Edisonas, sukūrė garso įrašymo ir atkūrimo prietaisą – fonografą. Fonografas – ankstesnis fonogramos variantas, suteikęs galimybę fiksuoti garsą. Taip fiksuotos garso knygos, diktavimas, muzika, įrašytos muzikinės …

Prekių apskaita mažmeninių kainų būdu

 Kai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neįmanoma įtraukti į apskaitą atsargų judėjimo ir jų likučių faktine įsigijimo savikaina arba tai daryti netikslinga, gali būti taikomas mažmeninių kainų būdas. Straipsnyje apžvelgsime šio būdo esmę ir kaip jis taikomas.Kai mažmeninėje prekyboje yra didelis įvairių …

Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisės (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 22 (934) Asmeninės neturtinės teisėsAtlikėjai įgyja asmenines neturtines teises į savo gyvą atlikimą ar jo įrašą:Tapatybės – teisę reikalauti nurodyti atlikėjo vardą ar pseudonimą.Kaip ir kur atsispindės tapatybė, sprendžia atlikėjas. Minėtos sąlygos nurodomos sutartyje.Teisę drausti iškraipyti, pakeisti, pažeisti …