Ar Lietuvos gyventojai savo šalyje laimingi?

 Pagal naujausius tyrimus, Lietuvos žmonės yra laimingiausi iš visų Baltijos šalių gyventojų. Pasidomėjome ir kitais tyrimais, kurie laimės pojūtį nagrinėja atskirose srityse: kuo esame pranašesni už kitus europiečius, o kuo atsiliekame. Bet svarbiausia – ar vertiname tai, ką turime? Nedarbas ir …

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams prasidėjus 2018 mokestiniams metams (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (972) Reprezentacinių sąnaudų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams tvarkaPagal PMĮ 22 straipsnio nuostatas, reprezentacinės sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Vadinasi, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną ir atskaitant šias sąnaudas iš apmokestinamųjų pajamų, joms taikomas ribojimas: nuo 2018 mokestinių metų iš …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (7)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (963) MaitinimasDarbuotojams suteikiamo maitinimo apmokestinimą galima išskirti į dvi kategorijas:1) kai neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo gautos individualios naudos;2) kai įmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo gautą individualią naudą. Pirmajai kategorijai priskirtinais atvejais, vadovaujantis GPMĮ 2 str. 14 d. 6 punktu, …

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams prasidėjus 2018 mokestiniams metams (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 12 (972) Be jau minėtų kelionių, įmonės konkretiems asmenims atminimui įteikia įvairių daiktų: suvenyrų, knygų, nuotraukų albumų ir pan. Įteikiant tokius daiktus, svarbu atkreipti dėmesį, kad tokių daiktų įsigijimo (gamybos) išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis tik tuo …

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams prasidėjus 2018 mokestiniams metams (1)

 Atsižvelgdami į tai, kad nuo 2018 m. pasikeitė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatos, apibrėžiančios reprezentacinių išlaidų priskyrimą ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, šiame straipsnyje aptarsime, kokios išlaidos nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio yra priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms, kokia šių sąnaudų priskyrimo leidžiamiems …

Ilgalaikio materialiojo turto analizė

 Ilgalaikis materialusis turtas (IMT) sudaro reikšmingą įmonių turimo turto dalį. Nuo apsirūpinimo IMT ir jo panaudojimo labai priklauso įmonės veiklos efektyvumas. Tai lemia šio turto analizės svarbą.Straipsnyje pateikiama IMT analizės metodika, pailiustruota konkrečios gamybos įmonės (įmonė A) duomenimis, palygintais su …

Komercinių ginčų nagrinėjimo ypatumai Europos Sąjungoje. 2. Mediacijos procedūra

 Prieš aptardama mediacijos procedūros taikymo ypatumus tarptautinėje teisėje, priminsiu, kas yra mediacija. Mediacija (taikinamasis tarpininkavimas) – greitas, ekonomiškai efektyvus neteisminis ginčų sprendimų būdas. Mediacijos procedūra panaši į derybas, tačiau skiriasi tuo, kad šalims pasirinkus šį ginčų sprendimo būdą, dalyvauja trečiasis …

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir finansinių ataskaitų formos (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (969) Tai, kad maža įmonė pasirinko teikti „pilną“ balanso formą, visiškai nereiškia, kad ji turi rengti visas penkias ataskaitas pagal vidutinėms įmonėms taikomus reikalavimus. Kad ir kokių ataskaitų (virš minimalių reikalavimų) ji pateiktų, tai nepakeis įmonės kategorijos, …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (6)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Draudimo ir pensijų įmokosVisos darbdavio mokamos darbuotojo naudai gyvybės ir ne gyvybės (pvz., nelaimingų atsitikimų, papildomo sveikatos draudimo) draudimo ir pensijų įmokos laikomos darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, ir yra apmokestinamos kaip darbo užmokestis, išskyrus atvejus, kai gyvybės draudimo, papildomo sveikatos draudimo …

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir finansinių ataskaitų formos (1)

 Pasibaigus finansiniams metams, ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys (toliau – įmonės) turi parengti, patvirtinti ir pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinių ataskaitų rinkinius.Kurios finansinės ataskaitos privalo būti (arba gali būti) įtrauktos į finansinių ataskaitų rinkinį ir kokias finansinių ataskaitų …

41-asis TAS „Žemės ūkis“

 Žemės ūkio veikla – ūkio subjekto vykdoma veikla, kuri yra susijusi su biologinio turto kaita ir derliaus nuėmimu, siekiant parduoti žemės ūkio produkciją. Šiai veiklai priskiriamas gyvulių auginimas, miškininkystė, vienmečių ar daugiamečių javų, vaismedžių ir sodinukų auginimas bei vandens gyvūnų …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Lengvatinės paskolosDarbdavys dėl įvairių priežasčių savo darbuotojams gali suteikti paskolas su lengvatinėmis palūkanomis arba be palūkanų.Dėl iki 2009 m. galiojusio kitokio reguliavimo, pirmiausia, tokias paskolas reikėtų išskirti į iki 2009 m. sausio 1 d. suteiktas paskolas gyvenamajam būstui …

Su verslo liudijimu ar be jo? (Kada uždirbantiems mažas pajamas verslo liudijimas yra blogesnis pasirinkimas nei individuali veikla pagal pažymą?)

 2018 m. pasikeitė individualios veiklos apmokestinimas, todėl mažas pajamas uždirbantiems verslo liudijimų turėtojams reikėtų apsvarstyti, ar jiems verta turėti verslo liudijimą, kadangi mokesčiai būtų daug mažesni, jeigu jie tą pačią veiklą vykdytų pagal individualios veiklos pažymą.Palyginę gyventojo individualios veiklos apmokestinimą …

2018 m. Lietuvos ekonomika augs lėčiau

 Geri paskutinio 2017 m. ketvirčio rezultatai lėmė tai, kad 2017 m. Lietuvos ūkis augo sparčiausiai per pastaruosius penkerius metus. Labiausiai prie tokios ūkio plėtros prisidėjo palanki tarptautinės prekybos raida, sudariusi sąlygas itin aktyviai mūsų eksportuotojų veiklos plėtrai. Lietuvos ūkis galėjo augti dar …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Darbuotojų mokymasMokesčių įstatymai skirtingai reglamentuoja mokymus, kuriuos baigęs darbuotojas įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją, bei įvairius kvalifikacinius kursus.Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 str. 1 d. 4 punkto nuostatomis, darbdavio už darbuotojo …

Finansinio turto grupavimo naujovės pagal 9-ąjį TFAS nuo 2018 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (964)Finansinio turto pergrupavimas9-asis TFAS numato, kad ūkio subjektas, tik keisdamas finansiniam turtui valdyti skirtą savo verslo modelį, turi pergrupuoti visą susijusį finansinį turtą. Verslo modelio pakeitimai turėtų būti reti. Tokius pakeitimus nustato ūkio subjekto vyresnioji vadovybė, …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) 2) gautą naudą vertinti šio automobilio tikrosios rinkos kainos procentine dalimi – 0,75 proc. Laikoma, kad ši vertė apima visą darbuotojo gautą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant darbdavio išlaidas darbuotojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams. …

20-asis TAS „Valstybės dotacijų apskaita ir valstybės paramos atskleidimas

 Valstybės subsidijos – tai Vyriausybės pervedami ištekliai įmonei, kuri praeityje atliko arba atliks tam tikrus veiksmus, susijusius su įmonės veikla, siekdama paremti.Vyriausybės subsidijos turi būti pripažįstamos tik tada, kai pagristai garantuojama, kad subjektas įvykdys visas subsidijos suteikimo sąlygas ir tos …

Finansinio turto grupavimo naujovės pagal 9-ąjį TFAS nuo 2018 m. (1)

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo naujas 9-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Finansinės priemonės“. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba siekė išleisti naują finansinių priemonių apskaitai skirtą ir principais pagrįstą standartą, nes 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Finansinės priemonės. …

Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (963) Jeigu darbuotojo išvykimą vis tik galima laikyti komandiruote, jam teisės aktai numato pa­rei­gą išmokėti dienpinigius ir padengti kitas kelionės išlaidas:– gyvenamojo ploto nuomos;– kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis;– dokumentų, susijusių …