Kaip tinkamai sudaryti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą?

 Pertvarkant finansines ataskaitas pagal naująją Apskaitos direktyvą (ES 2013/34 ES), Lietuvoje įteisinta galimybė labai mažoms įmonėms pasirinkti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą (toliau – trumpa pelno ataskaita). Ji labai skiriasi nuo standartinės (įprastinės) ataskaitos, skirtos kitų kategorijų įmonėms, ir buhalteriams iškyla neaiškumų …

Naujausi mokesčių pakeitimai ekonomisto akimis (II)

 Nekilnojamojo turto mokestis gyventojamsNekilnojamojo turto mokestis ekonominiu požiūriu yra bene blogiausias mokestis. Jis turi būti mokamas už turimą, valdžios selektyviai parinktą daiktą, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, mokesčio dydį skaičiuojant nuo turto vertės, kurią, beje, taip pat nustato valdžia. Jeigu pridėtume …

Atlyginimų augimas sulėtėjo išnykus minimalios algos didinimo poveikiui

 Vidutinio darbo užmokesčio augimas sulėtėjo. Ankstesniais šių metų ketvirčiais siekęs beveik 9 proc., trečiąjį ketvirtį atlygio metinis augimas sudarė 7,2 proc. Tai daugiausia susiję su išnykusiu 2016 m. liepos mėn. padidintos minimalios mėnesinės algos (MMA) poveikiu.Ne visų darbuotojų grupių darbo užmokesčio augimas …

Naujausi mokesčių pakeitimai ekonomisto akimis (I)

 Išimtis tapo tradicijaNėra tokių metų, kad gruodžio mėnesį nebūtų keičiami svarbiausi mokesčių įstatymai, ir keičiami ne simboliškai, o iš esmės. Šie metai – ne išimtis. Vėl, metams besibaigiant, priimta nemažai aktualių įstatymų pakeitimų, kurie įsigalios jau nuo kitų metų. Valdžia …

28-asis TAS. Investicijos į asocijuotas įmones

 Asocijuotoji  įmonė – tai ūkio subjektas, kuris neturi juridinio statuso, kuriam investuotojas daro reikšmingą įtaką (galimybę dalyvauti priimant ūkio subjekto, į kurį investuojama, finansinės ir veiklos politikos sprendimus, nekontroliuojant ar bendrai nekontroliuojant šios politikos) ir kuris nėra nei patronuojamoji įmonė, …

Pajamų apskaitos naujovės pagal TFAS nuo 2018 m. sausio 1 d.

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigalios naujasis 15-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (toliau – TFAS) „Pajamos pagal sutartis su klientais“. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba peržiūrėjo pajamų reglamentavimą, nes pajamų reglamentavimas 18-ajame tarptautiniame apskaitos standarte (toliau – TAS) „Pajamos“ …

Vertiname, ar sumažėjo turto vertė

 Artėja ne tik kalendorinių, bet ir finansinių metų pabaiga, kartu ir finansinių ataskaitų sudarymo laikotarpis. Finansinių ataskaitų rengėjai turi užtikrinti, kad finansinės ataskaitos būtų patikimos ir neutralios, t. y. turtas ir pajamos būtų parodyti ne didesne (mažesne), o įsipareigojimai ir …

Nekonkuravimo kompensacija po darbo santykių pabaigos

 Vadovaujantis Darbo kodeksu (DK), nekonkuravimo susitarimai gali būti sudaromi tik su darbuotojais, turinčiais specialiųjų žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkurento ar įkuriant konkuruojantį verslą ir taip padaryti darbdaviui žalos.Už nekonkuravimo įsipareigojimus, nutraukus darbo santykius, privaloma mokėti kompensaciją. DK …

Investicinio gyvybės draudimo įmokų apskaita

 Investicinis gyvybės draudimas apima du skirtingus sandorius – asmens gyvybės draudimą ir investavimą. Kiekvienoje draudimo sutartyje būna nurodytas naudos gavėjas – asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.Tais atvejais, kai įmonė draudžia savo darbuotojus investiciniu draudimu, naudos gavėju gali būti pati …

Infliacija neturėtų augti

 Pastaruoju metu įsibėgėjęs kainų augimas lėtėja, tačiau bendroji infliacija yra kur kas didesnė nei prieš metus ir siekia 4,4 proc. Kurį laiką infliaciją didino naftos ir kai kurių maisto žaliavų kainų pokyčiai, vėliau ir su vidaus ekonomine raida susiję veiksniai, tokie …

Nusimato puikūs eksporto metai

 Visi ženklai rodo, kad 2017 m. bus vieni geriausių metų Lietuvos eksportuotojams. Pirmąjį pusmetį prekių ir paslaugų eksportas didėjo sparčiausiai nuo 2013 m. Šiais metais ypač džiugina prekių eksporto rodikliai: gerokai greičiau augo lietuviškos kilmės prekių, neįskaitant mineralinių produktų, eksportas ir reeksportas. …

Mažaverčio turto kontrolė ir apskaita (II)

 Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiau mažaverčio turto kontrolės, siekiant jį apsaugoti, būdus apskaitant atmintine verte ir naudojant specialias tranzitines sąskaitas. Šioje dalyje apžvelgsiu kitus galimus mažaverčio turto apskaitos būdus, kurie leis kontroliuoti šį turtą, nepažeidžiant apskaitos taisyklių reikalavimų. Mažaverčio turto grupavimas, priskiriant …

Mažaverčio turto kontrolė ir apskaita (I)

 Ilgalaikis turtas, kuris įmonėje naudojamas ilgiau nei vienerius metus ar vieną veiklos ciklą, jeigu jo negalima priskirti ilgalaikiam turtui, nes jis neatitinka vieno iš ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų – jo vertė yra mažesnė už įmonės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo …

Ką pasirinkti: išlaikymo iki gyvos galvos sutartį ar testamentą?

 Skaitytoja svarsto, kokį sandorį vertėtų sudaryti, esant šiai situacijai:prižiūriu vienišą senyvą tetą (mamos seserį). Už teikiamą ir ateityje teiktiną priežiūrą teta žada man (dukterėčiai) perleisti Kauno m. esantį savo butą. Registrų centro duomenimis, jo vidutinė rinkos vertė – 43 000 …

Perkamiausia metų prekė – buhalterio profesionalo vardas

 Ilgą laiką buvo aišku, kas yra buhalteris, o kas – auditorius. Vieno darbas – parengti tai, ką tikrina antrasis. Tačiau ramybę sudrumstė 2015 m. įsigaliojusi naujoji LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. XII-1727 redakcija (TAR, 2015-05-29, Nr. 8379), kurioje atsirado nauja sąvoka: …

Turto rekonstravimo ir remonto apskaita

 Rekonstruojant ar remontuojant ilgalaikį materialųjį turtą, kyla klausimų, kaip tai reikėtų registruoti apskaitoje. Atliekami turto rekonstravimo ir remonto darbai apskaitoje turėtų būti registruojami atsižvelgiant į jų suteikiamą rezultatą. Tokie darbai gali pailginti turto naudingo tarnavimo laiką, palyginti su naudingo tarnavimo …

Pajamų natūra įvertinimas, naudojant automobilį asmeniniais tikslais

 Naudojimasis kitam asmeniui priklausančiu automobiliu savaime netampa asmens gauta nauda natūra, juolab kai toks naudojimasis yra pagrįstas išimtinai asmeniniais santykiais (draugyste, kaimynyste, giminyste ir pan.).Apmokestinimo pajamų mokesčiu klausimas kyla tik tuo atveju, kai naudos atsiradimas sąlygotas natūra davėjo ir gavėjo …

Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai pagal TAS

 Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai taikomi, sudarant visų rengiančių prekybos, gamybos ir kitų viešųjų ir privačių subjektų ataskaitas.Pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai: turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir kapitalas. Turtas yra būsimos ekonominės naudos šaltinis, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie …

Dėl kitokio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo

 Mokestinio laikotarpio nustatymą reglamentuoja LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 6 straipsnis. Pagal šio straipsnio nuostatas, Lietuvos juridinių vienetų (toliau – vienetai) mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Toks mokestinis laikotarpis prasideda kalendorinių metų sausio 1 d., o baigiasi kalendorinių …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (5)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (940) Praėjusiame straipsnyje aptarėme VDU skaičiavimo ir taikymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. Šiame straipsnyje giliau panagrinėsime terminuotas sutartis ir komandiruočių suteikimo bei dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimus. Terminuotos sutartys2017 m. liepos mėnesį reikėjo pateikti „vienkartinę“ TSD formą …