Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai, esant lizingo, nuomos ir panaudos sandoriams (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (919) Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai lizingo davėjo įmonėjeAtsižvelgiant į lizingo specifiką, kadangi lizingo davėjas uždirba pajamas ne iš turto pardavimo, bet iš įsigijimų finansavimo paslaugos suteikimo, vienetų, vykdančių tokią veiklą, uždirbtoms pajamoms, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra …

Mokestinės prievolės, nuomojant nekilnojamąjį turtą per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę

 Nuo 2010 m. sausio 1 d. individualiai veiklai nepriskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamojo turto nuomos veikla. Todėl, atsižvelgiant į tai, ar nekilnojamasis turtas bus išnuomotas per „Airbnb“ platformą, ar per Booking.com svetainę, tai padaryti galima įsigijus verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties …

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai, esant lizingo, nuomos ir panaudos sandoriams (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 7 (919) Kaip pripažįstamos sąnaudos lizingo gavėjo įmonėje?Lizingo gavėjas, apskaičiuodamas mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, susiduria su dviem pagrindinėmis problemomis, t. y. kaip skaičiuoti lizinguojamo turto nusidėvėjimą ir kaip paskirstyti su lizinguojamu turtu susijusias sąnaudas.Pagal lizingo sutartį naudojamo turto nusidėvėjimas …

Laisvosiose ekonominėse zonose įregistruotų įmonių pelno mokesčio lengvatos taikymas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (919) c) jei įmonė vykdo didmeninės prekybos zonoje sandėliuojamomis prekėmis veiklą, pelno mokesčio lengvata taikoma tik tais atvejais, kai didmeninė prekyba zonoje sandėliuojamomis prekėmis atitinka LEZPĮ nustatytus LEZ steigimo tikslus, y. taikoma tik toms LEZ įmonėms, kurių …

Kokie pokyčiai laukia įmonių, rengiančių metinį pranešimą

 Nauji reikalavimai tam tikroms didelėms įmonėms atskleisti nefinansinę ir įvairovės informaciją didins įmonių veiklos skaidrumą, skatins jų socialinę atsakomybę, teiks naudą ne tik tiesioginiams įmonių finansinių ataskaitų vartotojams, bet ir visuomenei.2016 m. gruodžio 15 d. priimti ir 2017 m. sausio 1 …

Laisvosiose ekonominėse zonose įregistruotų įmonių pelno mokesčio lengvatos taikymas (1)

 Viena iš tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo formų yra laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) steigimas Lietuvoje.LEZ – tai ūkinei komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje yra įstatymo nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. Įgyvendinant tai, 1995 m. birželio …

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai, esant lizingo, nuomos ir panaudos sandoriams (1)

 Straipsnyje aptarsime pagrindinius pelno mokesčio apskaičiavimo ypatumus, atsirandančius sudarius lizingo sandorį arba jį nutraukus, sudarius atgalinio lizingo arba nuomos ir panaudos sandorius, taip pat pakomentuosime, kokia sutartis pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra laikoma lizingo sutartimi, kokios įtakos nuomos rūšies pakeitimas …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (9)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 46 (910) Ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinamiJeigu PVM mokėtojas prekes įsigijo ar importavo ir ne mažiau kaip 99 proc. naudojo savo ekonominėje veikloje, kurioje naudojamų šių prekių pirkimo (importo) PVM nėra atskaitomas, tai …

Dar kartą apie biologinio turto apskaitą

 2016 m. gruodžio 18 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba po ilgokai trukusių svarstymų patvirtino atnaujintas 17-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Biologinis turtas“ metodines rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos). Jose atsižvelgta į kai kuriuos apskaitos specialistų pasiūlymus Rekomendacijų …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (8)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimasKaip minėjau, nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas – žemė ar kitas daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo paskirties ir nesumažinus jo vertės. Atkreipiu dėmesį, kad sąvoka …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Pasitaiko „mišrios“ nuomos paslaugų sandorių, t. y. su nekilnojamuoju turtu kartu išnuomojami ir jame esantys įvairūs įrengimai. Šiuo atveju galima peržvelgti ETT praktikos bylas (Nr. C-41/04, Nr. C-251/05), kuriose aiškinama, kad, įvertinus visas aplinkybes, reikia nustatyti, …

Į ką atkreipti dėmesį, rengiant aiškinamąjį raštą

 Rengiant metines finansines ataskaitas, nemažiau svarbi ataskaita yra finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Jis padeda geriau suprasti kitose finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją ir įvertinti įmonės finansinę būklę bei veiklos rezultatus.Pasitaiko atvejų, kai aiškinamajam raštui parengti įmonės skiria mažiau laiko ir pastangų, …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (6)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) PVM neapmokestinamos draudimo įmonių, bankų ir kitų kredito įstaigų teikiamos garantijų ir laidavimo paslaugos, tiesiogiai susijusios su prekių eksportu. Lengvata taikoma minėtų finansinių operacijų priežiūrai, kai jas atlieka šias paslaugas suteikę apmokestinamieji asmenys.Taip pat neapmokestinami sandoriai, …

Kaip teisingai pasielgti pakeitus ilgalaikio materialiojo turto minimalią kainą

 Kartais dėl įmonėje įvykusių reikšmingų pokyčių keičiama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo minimali vertė. Ji nustatoma, siekiant įmonės įsigytą turtą priskirti arba trumpalaikiam, arba ilgalaikiam turtui. Ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė yra vienas iš požymių, pagal kurį įsigytas turtas priskiriamas ilgalaikiam ar …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Radijas ir televizijaPelno nesiekiančiais radijo ir (arba) televizijos transliuotojais yra Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT). LRT – tai valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji institucija, juridinis asmuo, kuri savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais ir …

Augalininkystės produktų savikainos kalkuliavimas

 Dauguma ūkių (ūkininkų ūkių ir žemės ūkio įmonių) žemės ūkio produktams vertinti finansinėje apskaitoje pasirinko pasigaminimo savikainą. Ji skaičiuojama, ataskaitiniams metams pasibaigus, pagal savo apskaitos politikoje nusistatytą metodiką. Pirmiausia reikia skaičiuoti augalininkystės produktų savikainą. Šiame darbe ūkių buhalteriams iškyla neaiškumų. Išlaidų …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Pašto paslaugosPVM neapmokestinamos pašto paslaugos ir tiesiogiai su šių paslaugų teikimu susijusios prekės. Susijusios prekės – tokios prekės, kurios yra reikalingos teikiant universaliąsias pašto paslaugas. Universaliosios pašto paslaugos:a) pašto siuntų iki 2 kg surinkimas, išrūšiavimas, vežimas ir …

Parama – meno kūrėjams

 Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 17 d. priėmė LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą Nr. XII-2202, kuriuo LR labdaros ir paramos įstatymas Nr. I-172 (toliau – LPĮ) išdėstytas nauja redakcija. Šiame įstatyme yra įteisinta galimybė nuolatiniams …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Kultūros ir sporto paslaugosPVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos kultūros paslaugos (pvz., muziejų, zoologijos ir botanikos sodų, cirko). Taip pat visų meno rūšių kultūros renginiai, kino filmų gamyba, bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos.Kino filmų …

Finansinės ataskaitos turi parodyti tikrą ir teisingą informaciją

 Artėjant finansinių metų pabaigai, buhalterių laukia nemažai darbų, susijusių su metinių finansinių ataskaitų sudarymu: skolų derinimas, apskaitinių vertinimų atlikimas, nuvertėjimo testavimas, patikrinimas, ar visos į apskaitą įtrauktos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra pagrįsti apskaitos dokumentais, ir pan.Šiame straipsnyje aptariami …