Rankpinigiai neapmokestinami PVM

 Šios bylos, susijusios su rankpinigių apmokestinimu PVM, kuriuos paslaugų teikėjas (apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo) pasilieka atsisakymo nuo sutarties atveju, sprendimas gali būti aktualus ne tik viešbučiams, bet ir bendrovėms, gaunančioms išankstinį apmokėjimą, kuris joms lieka, kaip kompensacija už kitos šalies …

Europos Teisingumo Teismas apie muitinės vertės tikslinimą

 Dėl ko kilo ginčas?Patronuojamoji įmonė, įregistruota Vokietijoje, įsigijo importuotų prekių iš savo patronuojančiosios bendrovės, įregistruotos Japonijoje. Pastaroji, pagal išankstinį sandorių kainodaros susitarimą, sudarytą tarp minėtos grupės bendrovių ir Vokietijos mokesčių institucijų, už šias prekes išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodė grupės viduje …

Kaip taikyti Plonosios kapitalizacijos taisyklę?

 Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) nutartis pakeitė iki šiol galiojančią praktiką, pagal kurią palūkanos, išmokamos paskolos davėjui už suteiktą paskolą, laikomos neleidžiamais atskaitymais pelno mokesčio prasme, kai skolintas kapitalas 4 kartus viršija paskolos gavėjo nuosavą kapitalą.Siekiant taikyti …

Darbo kodeksas apie darbo laiko režimo ypatumus, kai darbuotojui dar tenka budėti

 Darbo kodeksas (DK) įvairiai reglamentuoja darbo laiko režimus, kai darbuotojai dirba skirtingais teisinės apskaitos būdais. DK 118 straipsnis nagrinėja darbo laiko režimo ypatumus, kai darbuotojui dar tenka ir budėti. Taigi šiame straipsnyje supažindiname su šiais darbo laiko režimo ypatumais.DK 118 str. …

Dėl gyvenamojo būsto pardavimo pajamų neapmokestinimo sąlygų

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-614-556/2018 pateikė reikšmingą ir daugumai gyventojų, pastaruoju metu pardavusių ar planuojančių parduoti gyvenamąjį būstą, aktualų išaiškinimą dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 53 …

Pameistrystės darbo sutartis

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), atsirado nemažai naujų darbo sutarčių rūšių. Viena tokių – labai mielu senoviniu pavadinimu – pameistrystės darbo sutartis. Pagal turimą statistiką, tokios rūšies darbo sutartys sudaromos nedažnai. Pavyzdžiui, nuo 2017 m. liepos 1 d. sudarytos tik 252 pameistrystės darbo …

Europos Teisingumo Teismas apie piktnaudžiavimą PVM srityje

 Fiziniai asmenys, statybų teritorijos, esančios Baltimorės mieste Airijoje, bendraturčiai, joje pastatė penkiolika parduoti skirtų atostogų namų. Prieš parduodami namus, jie 2002 m. kovo ir balandžio mėn. sudarė kelis sandorius su susijusia bendrove SEM. 2002 m. kovo 8 d. jie su šia bendrove …

Sandorių forma ir registracija. Negaliojantys sandoriai

 Sandorių formaCivilinio kodekso (CK) sandoriams nustatomi formos reikalavimai priklauso nuo sandorio sudėtingumo, reikšmės ir dalyko. Pagal CK 1.71 straipsnį, sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. Žodiniai sandoriaiJeigu įstatymas arba šalių susitarimas nenustato sandoriui rašytinės formos, sandoris …

Atleidimas iš darbo darbuotojo iniciatyva

 Vienas iš darbo teisinių santykių principų, kuris taip pat įtvirtintas ir mūsų pagrindiniame įstatyme – Konstitucijoje, yra laisvės pasirinkti darbą principas. Šio principo įgyvendinimas pasireiškia ir tuo, kad kiekvienas darbuotojas yra laisvas savo noru nutraukti darbo santykius, paprasčiau tariant, išeiti …

Holdingų veiklos apmokestinimo ypatumai

 Europos Teisingumo Teismas (ETT) ir Lietuvos mokesčių administratorius suformavo praktiką dėl kontroliuojančių ir patronuojamųjų įmonių apmokestinimo PVM bei pelno mokesčiu ypatumų. Dėl holdingų dirbtinumoETT vienoje iš bylų konstatavo, kad kai patronuojančiosios bendrovės nerezidentės ekonominę veiklą sudaro jos patronuojamųjų bendrovių turto valdymas …

Dėl darbo per šventes

 Vėl artėja šventės: Motinos diena, Tėvo diena, Joninės. Malonu ir džiaugsminga linksmintis bei ilsėtis per šventes, tačiau kai kam reikės ir dirbti. Paanalizuokime, kas gi pasikeitė naujajame Darbo kodekse (DK) dėl darbo švenčių dienomis organizavimo.Pagal naują teisinį reguliavimą, nebeliko griežto …

Laikinas atleidimas nuo deklaracijų ir kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo mokesčio administratoriui

 Lietuvoje yra gana nemažai veiklą sustabdžiusių įmonių, kurios neteikia jokios informacijos nei Juridinių asmenų registro tvarkytojui, nei mokesčio administratoriui. Tokių veiklą sustabdžiusių įmonių niekas neatleidžia nuo mokesčių deklaracijų, ataskaitų ir kitos privalomos informacijos teikimo, kol nėra priimtas atitinkamas mokesčio administratoriaus …

Darbo kodeksas apie išbandymo nustatymą priimant darbuotoją į darbą

 LR darbo kodekse (DK), galiojančiame nuo 2017 m. liepos 1 d., išbandymo nustatymo klausimas skirtingai reglamentuotas negu DK 2002 m. redakcijoje (105, 106 ir 107 str.).DK (36 str. 1 dalis) nurodyta, kad siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip …

Netesybos ir palūkanos

 NetesybosCK 6.71 straipsnis apibūdina netesybas kaip įstatymų, sutarties ar teismo nustatytą pinigų sumą, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti savo prievolę. Netesybos taip pat yra sutartinės …

Paskolų teisinis ir mokestinis reglamentavimas

 Šiame straipsnyje pateikiame pagrindinius paskolų ir su jomis susijusių palūkanų mokėjimo teisinius ir mokestinius aspektus. Paskolos sutarties apibrėžimasCivilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 ir 6.871 straipsniai nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus …

Pertraukų darbo metu suteikimas

 Pagal darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, kiekvienam darbuotojui turi būti garantuojamas ir nustatyta tvarka suteikiamas poilsio laikas. Darbo kodeksas (DK) jį taip ir apibrėžia: poilsio laikas – tai laisvas nuo darbo laikas.Poilsio laikas yra įvairių rūšių: pertraukos, poilsio dienos, švenčių dienos, kasmetinės …

Suminė darbo laiko apskaita

 Organizuodamas darbą, darbdavys privalo tinkamai nustatyti darbo ir poilsio laiką, t. y. spręsti dėl darbuotojui taikomo darbo režimo.Pagal Darbo kodeksą (DK), gali būti nustatomi kelių rūšių darbo režimai – nekintančios darbo dienos ir darbo dienų per savaitę režimas (pvz., dirbant …

Darbuotojo pareiga visiškai atlyginti darbdaviui padarytą žalą

 Darbo kodeksas (DK) detaliai reglamentuoja darbdaviui padarytos žalos atlyginimo tvarką. Pagal DK 151 straipsnį, kiekviena iš darbo sutarties šalių privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą. Tačiau …

Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas pagal Baudžiamąjį ir Administracinių nusižengimų kodeksus (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (971) Šių nusikaltimų dalykas yra ne turtas, su kuriuo atliekamos vėliau tinkamai neužfiksuojamos operacijos ar kurį siekiama neteisėtai įgyti, atliekant tokias operacijas, bet buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuose daromi melagingi įrašai arba neįrašomi reikiami duomenys. Be to, padariniai, …

Darbo kodeksas apie prastovos reglamentavimą

 Darbo kodeksas (DK) detaliai reglamentuoja prastovos klausimus. DK 47 str. 1 dalyje nurodoma, kad, jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui ar jų grupei darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo ar jų grupės kaltės ir nesutinka dirbti kito pasiūlyto …