Komandiruotės ir kilnojamojo darbo pobūdis

 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2019 m. bylose sprendė tarnybinės komandiruotės atribojimo nuo kilnojamojo darbo pobūdžio ir kitus susijusius klausimus.LAT nurodė, kad, siekiant atriboti tarnybinę komandiruotę nuo kilnojamojo darbo pobūdžio, svarbu aiškinti darbo sutartį, t. y. kokios darbo funkcijos ir kokia …

Vekselis

 Mokėjimų kultūra Lietuvoje nėra gera ir įvardinama kaip viena prasčiausių Baltijos šalyse. ­Žvelgiant į galimos ekonominės recesijos požymius, mokėjimų vėlavimai gali tapti opia problema. Vekselis gali būti viena iš alternatyvų, efektyviau išieškant skolas.Kreiptis į teismą, išieškant skolą, nėra nei greita, …

Turinio viršenybės prieš formą principą pritaikė mokesčių mokėtojo naudai

 2015 ir 2016 m. pareiškėjas, Danijoje registruota įmonė, iš Lietuvos įmonių UAB „ST“ ir UAB „GK“ įsigijo medienos apdirbimo įrangą. Įrangos tiekimas įformintas PVM sąskaitomis faktūromis. Kadangi pareiškėjas Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo veiklos, neturi padalinio, jis įgijo teisę susigrąžinti į …

Pagrindinės ir papildomos darbo funkcijos

 Būna, kad darbuotojas nusprendžia nutraukti darbo sutartį ir atsisveikinti su darbdaviu, nes darbdavys duoda papildomų nurodymų ir darbų, dėl kurių nebuvo sulygta darbo sutartyje. Tačiau darbdavys nenori jo atleisti, aiškindamas, kad nėra kam dirbti. Tokioje situacijoje galima suprasti ir darbdavį …

Atrankos kriterijai, atleidžiant darbuotojus dėl perteklinių darbo funkcijų

 Darbo kodekso (DK) 57 straipsnis reglamentuoja darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, atvejus. Šiame straipsnyje nurodomi įvairūs ir iš esmės skirtingi darbo sutarties nutraukimo pagrindai.Taigi, darbdavys savo iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį …

Darbo kodekso 59 straipsnio taikymas

 Gana dažnai praktikoje pasitaiko situacijų, kai reikia spręsti, ar galima pritaikyti Darbo kodekso (DK) 59 straipsnyje numatytą darbo sutarties nutraukimo pagrindą (darbdavio valia). Pavyzdžiui, ar akcinė bendrovė, kurios 100 proc. akcijų nuosavybės teise priklauso valstybei, turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju …

Pranešimai Juridinių asmenų registrui

 Kiek teko susidurti praktikoje, bendrovių vadovai atsainiai vertina pranešimus Juridinių asmenų registrui dėl tam tikrų įvykių bendrovėje, pvz., bendrovės vadovo pasikeitimo, akcijų perleidimo ir pan. Tačiau nepranešimas apie tokius įvykius gali sukelti bendrovei rimtas teisines pasekmes ir atsiranda pagrindas vadovui …

Asociacija ar viešoji įstaiga? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (1062) Veiklos apribojimaiAsociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti …

Dėl garantijų darbuotojams, vieniems auginantiems vaikus

 Visiems, kurie augina vaikus ir ypač tiems, kam tenka rūpintis vaikais vieniems, visuomet aktualus išlieka laiko klausimas. Kur surasti papildomų valandų ir skirti daugiau dėmesio savo atžalai, jos problemoms ir rūpesčiams? Pažiūrėkime, kokias papildomas garantijas ir lengvatas darbo ir poilsio …

Asociacija ar viešoji įstaiga? (1)

 Praktikoje gana dažnai susiduriame su klausimais, kokią ne pelno siekiančią organizaciją steigti: viešąją įstaigą ar asociaciją, kokie jų skirtumai, pranašumai ir trūkumai. Šiame straipsnyje ir apžvelgsime šių dviejų juridinių asmenų ypatybes. Bendrosios nuostatosCivilinis kodeksas apibrėžia šiuos juridinius asmenis kaip viešuosius: tai …

Beviltiškų skolų nurašymas

 Pelno mokesčio įstatymo 25 str. 1 dalis nustato, kad iš pajamų, pripažįstamų pagal kaupimo apskaitos principą, atskaitoma mokestiniu laikotarpiu atsiradusi beviltiškų skolų suma, jei ši suma buvo įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas.Skolos yra laikomos beviltiškomis, jeigu mokesčio mokėtojas negali jų …

Eksportuotų prekių neapmokestinimas PVM, kai nenustatytas prekių įgijėjas

 2007 m. sausio–gegužės mėnesiais Lenkijoje įsteigta bendrovė „Unitel“ pardavė mobiliuosius telefonus dviem Ukrainos ūkio subjektams. Atlikęs „Unitel“ patikrinimą, mokesčių administratorius konstatavo, kad buvo atlikta šių mobiliųjų telefonų eksporto iš Europos Sąjungos (ES) teritorijos procedūra, tačiau prekes įgijo ne sąskaitose faktūrose …

Dėl darbuotojų atstovų teisių į informavimą

 Jau nebe naujiena, kad kiekvienoje įmonėje, kurioje dirba ne mažiau kaip 20 darbuotojų, turi būti išrinkta darbo taryba, jeigu darbuotojų atstovo funkcijas neperėmė darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga. Kai įmonėje veikia ir darbo taryba, ir profesinė sąjunga (arba net kelios …

Dienpinigių mokėjimo ypatumai

 Darbuotojai gana dažnai yra siunčiami į komandiruotes, t. y. darbdavio pavedimu vyksta į kitą miestą arba šalį atlikti tam tiktas užduotis arba funkcijas. Paprasčiau atlikti visus įstatymo nustatytus su komandiruotėmis susijusius įpareigojimus (pvz., įforminti, apmokėti, apskaičiuoti darbo ir poilsio laiką …

Reikalavimo perleidimo sandorio apmokestinimas PVM

 PNC vykdė nekilnojamojo turto agentūros veiklą. PNC perdavė įgaliotojui, žemės sklypo savininkui, potencialaus pirkėjo pasiūlymą įsigyti žemės sklypą, tačiau žemės savininkas jį atmetė ir atsisakė PNC atlyginti už suteiktą paslaugą. PNC kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš įgaliotojo 125 000 …

Darbas užsienio valstybėje

 Pastaruoju metu vis dažniau Lietuvos įmonės organizuoja arba atlieka darbus užsienyje. Kaipgi reglamentuojami darbuotojų, dirbančių ne Lietuvos teritorijoje, darbo santykiai ir kokius ypatumus numato įstatymai tokių darbuotojų atžvilgiu?Be abejo, darbuotojai, dirbantys užsienyje, negali būti diskriminuojami – jiems negali būti nustatytos …

Apie trečiųjų šalių piliečių darbo santykius

 Pastaruoju metu trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas Lietuvoje tampa vis populiaresnis. Ypač dažnai į darbą priimami Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai. Įstatymai numato nemažai ypatumų priimant šiuos asmenis į darbą. Reikalavimai užsieniečio darbo santykiams Lietuvos Respublikoje skiriasi, atsižvelgiant į užsieniečio statusą – …

Autorinės ir autorinės licencinės sutartys

 Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato tiek autorines, tiek ir autorines licencines sutartis. Nors teisinis šių sutarčių reguliavimas yra labai panašus, tačiau skiriasi mokestinės pasekmės – autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamas atlyginimas už kūrinių ir gretutinių teisių objektų …

Pertraukos darbo metu

 Darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai numato įvairius darbo laiko ir poilsio režimus, nuo kurių priklauso skirtingų pertraukėlių ir pertraukų suteikimo tvarka. Tačiau yra tam tikros bendros nuostatos, taikytinos ir net privalomos visų darbuotojų atžvilgiu, kalbant apie trumpalaikį poilsį darbo dieną. …

Atostogų suteikimo tvarka, dirbant papildomą darbą

 Praktikoje gana dažnai pasitaiko, kai darbuotojas įmonėje dirba pagrindinį ir papildomus darbus. Einantiems pagrindines pareigas priklauso 20 darbo dienų kasmetinių atostogų, o papildomas pareigas – pailgintos (pavyzdžiui, pedagoginiams darbuotojams – 40 darbo dienų) atostogos. Kaipgi apskaičiuojamos, suteikiamos ir apmokamos atostogos …