Fizinių asmenų išlaidų neatitiktis oficialioms pajamoms

 Pastaruoju metu vis daugiau mokestinių ginčų kyla dėl nedeklaruotų fizinio asmens pajamų, t. y. kai mokesčių mokėtojo deklaruotų ir apmokestintų pajamų neužtenka jų išlaidoms padengti, o gyventojai negali pagrįsti pajamų šaltinių.Pagal Mokestinių ginčų komisijos statistiką, 2017 m. mokestinių ginčų sumos dėl …

Psichologinis klimatas darbe

 Kartais susiduriame su dirbančiųjų atsiliepimais apie blogą atmosferą darbe, įtampą, stresą, nerimą darbo vietoje. Kadangi labai didelę gyvenimo dalį praleidžiame darbe, kolektyve, labai svarbu, kad tokių reiškinių nebūtų, o darbovietėje jaustumės komfortiškai ir ramiai.Darbo kodeksas (DK) tiesiogiai nereglamentuoja darbuotojų tarpusavio …

Darbuotojų darbas per šventes

 Ne darbuotojas sprendžia, ar švenčių dieną jam dirbti, ar švęsti ir neiti į darbą. Pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 123 str. 1 dalį, paprastai švenčių dienomis nedirbama. Nurodoma 13 atvejų: sausio 1-oji – Naujieji Metai, dvi šv. Velykų dienos, dvi …

Turinio viršenybės prieš formą ir piktnaudžiavimo teise principo taikymas

 Lietuvos mokesčių administratorius jau kelerius metus aktyviai taiko Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 69 str. 1 dalį, siekdamas užkardyti mokesčių vengimo schemas ir vertinti mokesčių mokėtojų sudarytus sandorius iš mokesčių teisės pozicijų, o ne atsižvelgiant į formalią sandorių išraišką.Žvelgiant į Lietuvos …

Dėl darbuotojų duomenų apsaugos

 Vadovaujantis 2018 m. birželio 30 d. Darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymu, Darbo kodekso (toliau – DK) 27 straipsnis buvo pakeistas (sutrumpėjo) ir išdėstytas nauja redakcija. Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. liepos 16 d. Juos iš esmės lėmė tai, kad nuo 2018 …

Valstybės pareiga susigrąžinti neteisėtai atskaitytą PVM, užtikrinant teisinio saugumo principų laikymąsi

 UAB SEB Lizingas (SEB) 2007 m. kovo mėn. nusipirko šešis žemės sklypus iš VKI už 4 800 000 litų, įskaitant visus mokesčius. Sudarydamos šį sandorį, šalys nusprendė, kad tai yra žemės statybai tiekimas, t. y. PVM apmokestinamas sandoris. Todėl SEB sumokėjo PVM …

Darbo sutartis, kurią sudaro darbdavys su stojančiu dirbti darbuotoju

 Vadovaudamasi LR darbo kodekso (DK) 43 str. 3 dalimi, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343 patvirtino Pavyzdinę darbo sutarties formą, kuri įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. kartu su naujuoju DK.Kaip nurodyta Pavyzdinės darbo sutarties …

Trišalių sandorių apmokestinimas PVM

 Firma „Hans Bühler“ (toliau – HB), įsteigta ir registruota PVM mokėtoja Vokietijoje, šioje valstybėje narėje valdo gamybos ir prekybos įmonę. 2012 m. spalio mėn. – 2013 m. kovo mėn. HB taip pat buvo registruota PVM mokėtoja Austrijoje, kur ketino įsteigti nuolatinį …

Dėl PVM atskaitos, kai pasibaigęs terminas

 2004–2010 m. Slovakijoje įsteigta bendrovė „Hella“ tiekė Vokietijoje įsteigtai bendrovei VW metalo liejinius, skirtus variklinių transporto priemonių žibintams gaminti. Už šiuos liejinius bendrovė „Hella“ išrašė sąskaitas faktūras be PVM, nes manė, kad tai – PVM neapmokestinamas sandoris. 2010 m. „Hella“ konstatavo, …

Darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugos keitimas

 Darbo kodekso (DK) 27 straipsnyje darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugai skirta net septynios dalys. Kai kurios šio straipsnio dalys iš darbdavio reikalavo ypatingų priemonių. Pavyzdžiui, pagal DK 27 str. 7 dalį, darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius buvo …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl PVM atskaitos tikslinimo

 2011 m. lapkričio 28 d. Slovėnijos teismo sprendimu buvo patvirtintas susitarimas su kreditoriais, pagal kurį Slovėnijos įmonė T‑2, veikianti elektroninių ryšių sektoriuje, turėjo per devynerius metus sumokėti tik 44 proc. savo skolų sumos.Tuo remdamasi, Slovėnijos mokesčių inspekcija nusprendė, kad T‑2 …

Dėl „lygiaverčių pareigų“ sąvokos

 Kartais praktikoje pasitaiko situacijų, kai, darbuotojui išėjus tikslinių atostogų (pvz., vaiko priežiūros), įmonėje įvyksta tam tikri pertvarkymai, dėl kurių nebelieka vaiko priežiūros atostogose esančio darbuotojo darbo vietos. Vadovaujantis Darbo kodekso (toliau – DK) 131 str. 2 dalies nuostata, darbdavys privalo …

Darbdavių darbo santykių ypatumai, kai jie įdarbina mažiau kaip dešimt darbuotojų

 Darbo kodekso (DK) II dalies VII skyriaus 3 skirsnis yra skirtas darbo santykių ypatumams mažose įmonėse. DK 110 straipsnis nustato, kad darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius – mažiau kaip dešimt darbuotojų, netaikomos šios nuostatos:1) pareigos teikti informaciją darbuotojų patikėtiniui apie nuotolinio …

Dėl išskaitų iš darbuotojo darbo užmokesčio tvarkos

 Pasitaiko atvejų, kad darbdavys turi imtis veiksmų iš darbuotojo išieškoti padarytą įmonei žalą arba daryti išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio kitais pagrindais. Kaip elgtis tokiais atvejais, reglamentuoja Darbo kodekso (DK) nuostatos.Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik DK …

Prievolių pabaiga

 Prievolės pabaiga yra paskutinė prievolinio teisinio santykio gyvavimo stadija, kai išnyksta šalis siejantis teisinis santykis ir baigiasi skolininko pareiga bei kreditoriaus reikalavimo teisė.LR civilinis kodeksas (CK) vardija tokius prievolės pasibaigimo pagrindus:1) Prievolės pabaiga įvykdymu;2) Prievolės pabaiga, suėjus naikinamajam terminui;3) Prievolės …

Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų taikymo

 Beveik pusantrų metų taikomas nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojęs LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Tačiau iki šiol kyla nemažai klausimų dėl tam tikrų šio Įstatymo nuostatų įgyvendinimo.Minėtas Įstatymas reglamentuoja valstybės ir …

Dėl kilnojamojo pobūdžio darbo

 Kartais darbo santykių šalys darbo sutartyje susitaria dėl to, kad darbas bus kilnojamojo pobūdžio.Pagal Darbo kodeksą (DK), darbo sutarties sąlygos yra būtinosios ir papildomos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – sąlygos (darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė), dėl kurių susitarus …

Sutarčių nevykdymo pasekmės

 Pagal Civilinio kodekso (CK) 6.189 str. 1 dalį, teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Todėl kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Iš šios taisyklės yra tik viena išimtis, …

Darbo kodeksas apie atranką, atleidžiant darbuotojus iš darbo

 Vadovaujantis LR darbo kodekso (DK) 57 str. 3 dalimi, jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su darbo taryba, kai jos nėra, – su profesine sąjunga. Tokiu …

Atstovavimas komerciniuose ūkiniuose santykiuose. Prokūra

 Įgaliojimas, kuriuo juridinis asmuo (verslininkas) suteikia teisę savo darbuotojui ar kitam asmeniui atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu, vadinamas prokūra. Taigi, skirtingai nuo įgaliojimo, prokūrą gali išduoti tik pelno siekiantys …