Reikalavimo perleidimo sandorio apmokestinimas PVM

 PNC vykdė nekilnojamojo turto agentūros veiklą. PNC perdavė įgaliotojui, žemės sklypo savininkui, potencialaus pirkėjo pasiūlymą įsigyti žemės sklypą, tačiau žemės savininkas jį atmetė ir atsisakė PNC atlyginti už suteiktą paslaugą. PNC kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš įgaliotojo 125 000 …

Darbas užsienio valstybėje

 Pastaruoju metu vis dažniau Lietuvos įmonės organizuoja arba atlieka darbus užsienyje. Kaipgi reglamentuojami darbuotojų, dirbančių ne Lietuvos teritorijoje, darbo santykiai ir kokius ypatumus numato įstatymai tokių darbuotojų atžvilgiu?Be abejo, darbuotojai, dirbantys užsienyje, negali būti diskriminuojami – jiems negali būti nustatytos …

Apie trečiųjų šalių piliečių darbo santykius

 Pastaruoju metu trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas Lietuvoje tampa vis populiaresnis. Ypač dažnai į darbą priimami Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai. Įstatymai numato nemažai ypatumų priimant šiuos asmenis į darbą. Reikalavimai užsieniečio darbo santykiams Lietuvos Respublikoje skiriasi, atsižvelgiant į užsieniečio statusą – …

Autorinės ir autorinės licencinės sutartys

 Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato tiek autorines, tiek ir autorines licencines sutartis. Nors teisinis šių sutarčių reguliavimas yra labai panašus, tačiau skiriasi mokestinės pasekmės – autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamas atlyginimas už kūrinių ir gretutinių teisių objektų …

Pertraukos darbo metu

 Darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai numato įvairius darbo laiko ir poilsio režimus, nuo kurių priklauso skirtingų pertraukėlių ir pertraukų suteikimo tvarka. Tačiau yra tam tikros bendros nuostatos, taikytinos ir net privalomos visų darbuotojų atžvilgiu, kalbant apie trumpalaikį poilsį darbo dieną. …

Atostogų suteikimo tvarka, dirbant papildomą darbą

 Praktikoje gana dažnai pasitaiko, kai darbuotojas įmonėje dirba pagrindinį ir papildomus darbus. Einantiems pagrindines pareigas priklauso 20 darbo dienų kasmetinių atostogų, o papildomas pareigas – pailgintos (pavyzdžiui, pedagoginiams darbuotojams – 40 darbo dienų) atostogos. Kaipgi apskaičiuojamos, suteikiamos ir apmokamos atostogos …

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių

 Atleidimas nuo delspinigiųMokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 100 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet nesumokėtų (neišieškotų) delspinigių ar jų dalies, jeigu:1) tokia teisinė galimybė yra numatyta specialiajame mokesčių įstatyme;2) yra šio įstatymo 141 str. 1 dalyje nustatytas …

Darbuotojo aprūpinimas asmeninės apsaugos priemonėmis

 Darbdavys, priimdamas į darbą darbuotoją, paprastai turi aprūpinti jį asmeninės apsaugos priemonėmis. Tai turėtų padaryti, atsižvelgdamas į darbo sąlygas ir įvairias rizikas darbe.Darbo drabužiai, ypač geros kokybės, gana brangiai kainuoja, o praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbuotojas, gavęs atitinkamas priemones, pavyzdžiui, …

Dėl darbo apmokėjimo biudžetinėse įstaigose

 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, reglamentuojantis darbo sutarties pagrindu dirbančių asmenų iš valstybės biudžeto finansuojamose įstaigose darbo apmokėjimą, nedetalizuoja tam tikrų konkrečių situacijų, todėl praktikoje kartais kyla neaiškumų, taikant šį įstatymą. Gana dažnai tenka susidurti su klausimais …

Dėl skirtingo sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistinių preparatų apmokestinimo PVM

 Belgijos chiropraktikai, osteopatai ir plastikos chirurgai pareiškė ieškinius panaikinti Belgijos įstatymo straipsnį, kuriame numatytas neapmokestinimas PVM tik reglamentuotų gydytojų ir paramedikų teikiamoms paslaugoms, o pagal Belgijos teisę tokio statuso neturi chiropraktikai ir osteopatai. Plastikos chirurgai skundėsi tuo, kad Belgijos teisėje …

Ar galima PVM atskaita, kai pirkėjas prekes įsigyja iš asmens, kuris sąskaitoje nėra nurodytas kaip tiekėjas?

 „Kuršu zeme“, Latvijoje įsteigta bendrovė, nuo 2012 m. vasario mėn. iki gruodžio mėn. deklaravo prekių įsigijimo iš kitos Latvijoje įsteigtos bendrovės „KF Prema“ sandorius ir atskaitė su jais susijusį pirkimo PVM. Atlikusi mokesčių patikrinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) konstatavo, kad šie …

Kai „dingsta“ darbdavys

 Pasitaiko situacijų, kai darbuotoja (arba darbuotojas), ilgesnį laiką nebuvusi darbe (dažniausiai dėl vaiko priežiūros atostogų, ligos ir kt.), neturi, kur grįžti – neranda savo darbdavio, nebeturi faktinės darbo vietos, vadovas neatsako į skambučius ir pan. Tai yra labai nemaloni ir, …

Dėl žemės ir pastato apmokestinimo PVM, kai vieno iš jų vertė nepatenka į 45 000 eurų apyvartos ribą

 Dar viena „lietuviška“ byla, susijusi su žemės bei sklypo pardavimo sandorio apmokestinimu PVM, buvo nagrinėjama Europos Teisingumo Teisme (ETT).A. J. kartu su kitu bendraturčiu pagal 2011 m. vasario 10 d. pirkimo ir pardavimo sutartį įsigijo žemės ūkio paskirties žemės sklypą. …

Atsiskaitymas už žemės ūkio produkciją

 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas nustato atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminus, sąlygas ir tvarką, lėšų už patiektą žemės ūkio produkciją nurašymo eiliškumą, teisės į pavėluoto mokėjimo palūkanas atsiradimo aplinkybes, šių palūkanų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką bei išieškojimo išlaidų …

Dėl garantijų ir lengvatų nėščioms darbuotojoms

 Darbdaviai visais atvejais įpareigoti tinkamai organizuoti darbą, rūpintis darbuotojų poreikiais, užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe. Ypatingo dėmesio reikalauja labiau socialiai ir fiziškai jautriausios darbuotojų kategorijos, tarp jų – nėščios moterys. Šiame straipsnyje apsvarstysime įstatymo numatytas garantijas ir lengvatas nėščioms …

Dėl neįgaliųjų darbo reglamentavimo

 Darbo kodekso 158 straipsnis reglamentuoja, kad kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Šis įstatymas taip pat nustato darbuotojų ir darbdavių teises ir pareigas, institucinę darbuotojų saugos ir …

ETT byla dėl PVM atskaitos mišrios veiklos atveju

 Savivaldybių asociacija yra pagal Lenkijos teisę įsteigtas juridinis asmuo, atliekantis tam tikras viešąsias užduotis. Viena iš jos funkcijų – užduočių savivaldybių atliekų valdymo srityje planavimas ir įgyvendinimas jos narių teritorijoje. Ši veikla, finansuojama iš savivaldybių renkamų mokesčių, nėra ekonominė veikla ir …

Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą ir dėl to atsiradusios žalos

 Darbo teisinių santykių šalys turi veikti skaidriai ir sąžiningai, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, gerbti viena kitos interesus. Deja, praktikoje kartais pasitaiko priešingas šalių (tiek darbdavių, tiek darbuotojų) elgesys.Aptarkime situaciją, kai darbuotojas be žinomų arba pateisinamų priežasčių neatvyksta į darbą, dėl to …

Dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo, kai skolininkas, netekęs apmokestinamojo asmens statuso, neatsiskaito

 A‑PACK yra Čekijos bendrovė, kurios vienam iš klientų – „Delpharmea“, 2009 m. gegužės 27 d. buvo iškelta bankroto byla. Ketvirto 2011 mokestinių metų ketvirčio mokesčių deklaracijoje A‑PACK paprašė grąžinti 21 000 eurų sumą, kuri iš esmės buvo susijusi su „Delpharmea“ nesumokėtomis skolomis …

Darbdavys privalo teikti informaciją darbo tarybai

 Daugiau nei 2 metus galioja naujasis Darbo kodeksas (toliau – DK). Ne naujiena yra tai, kad kiekvienoje įmonėje turi būti darbuotojų atstovai – darbo taryba, darbuotojų patikėtinis arba atstovavimo funkcijas atliekanti profesinė sąjunga. Tačiau praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbo tarybos …