Ar galima PVM atskaita, kai pirkėjas prekes įsigyja iš asmens, kuris sąskaitoje nėra nurodytas kaip tiekėjas?

 „Kuršu zeme“, Latvijoje įsteigta bendrovė, nuo 2012 m. vasario mėn. iki gruodžio mėn. deklaravo prekių įsigijimo iš kitos Latvijoje įsteigtos bendrovės „KF Prema“ sandorius ir atskaitė su jais susijusį pirkimo PVM. Atlikusi mokesčių patikrinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) konstatavo, kad šie …

Kai „dingsta“ darbdavys

 Pasitaiko situacijų, kai darbuotoja (arba darbuotojas), ilgesnį laiką nebuvusi darbe (dažniausiai dėl vaiko priežiūros atostogų, ligos ir kt.), neturi, kur grįžti – neranda savo darbdavio, nebeturi faktinės darbo vietos, vadovas neatsako į skambučius ir pan. Tai yra labai nemaloni ir, …

Dėl žemės ir pastato apmokestinimo PVM, kai vieno iš jų vertė nepatenka į 45 000 eurų apyvartos ribą

 Dar viena „lietuviška“ byla, susijusi su žemės bei sklypo pardavimo sandorio apmokestinimu PVM, buvo nagrinėjama Europos Teisingumo Teisme (ETT).A. J. kartu su kitu bendraturčiu pagal 2011 m. vasario 10 d. pirkimo ir pardavimo sutartį įsigijo žemės ūkio paskirties žemės sklypą. …

Atsiskaitymas už žemės ūkio produkciją

 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas nustato atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminus, sąlygas ir tvarką, lėšų už patiektą žemės ūkio produkciją nurašymo eiliškumą, teisės į pavėluoto mokėjimo palūkanas atsiradimo aplinkybes, šių palūkanų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką bei išieškojimo išlaidų …

Dėl garantijų ir lengvatų nėščioms darbuotojoms

 Darbdaviai visais atvejais įpareigoti tinkamai organizuoti darbą, rūpintis darbuotojų poreikiais, užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe. Ypatingo dėmesio reikalauja labiau socialiai ir fiziškai jautriausios darbuotojų kategorijos, tarp jų – nėščios moterys. Šiame straipsnyje apsvarstysime įstatymo numatytas garantijas ir lengvatas nėščioms …

Dėl neįgaliųjų darbo reglamentavimo

 Darbo kodekso 158 straipsnis reglamentuoja, kad kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Šis įstatymas taip pat nustato darbuotojų ir darbdavių teises ir pareigas, institucinę darbuotojų saugos ir …

ETT byla dėl PVM atskaitos mišrios veiklos atveju

 Savivaldybių asociacija yra pagal Lenkijos teisę įsteigtas juridinis asmuo, atliekantis tam tikras viešąsias užduotis. Viena iš jos funkcijų – užduočių savivaldybių atliekų valdymo srityje planavimas ir įgyvendinimas jos narių teritorijoje. Ši veikla, finansuojama iš savivaldybių renkamų mokesčių, nėra ekonominė veikla ir …

Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą ir dėl to atsiradusios žalos

 Darbo teisinių santykių šalys turi veikti skaidriai ir sąžiningai, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, gerbti viena kitos interesus. Deja, praktikoje kartais pasitaiko priešingas šalių (tiek darbdavių, tiek darbuotojų) elgesys.Aptarkime situaciją, kai darbuotojas be žinomų arba pateisinamų priežasčių neatvyksta į darbą, dėl to …

Dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo, kai skolininkas, netekęs apmokestinamojo asmens statuso, neatsiskaito

 A‑PACK yra Čekijos bendrovė, kurios vienam iš klientų – „Delpharmea“, 2009 m. gegužės 27 d. buvo iškelta bankroto byla. Ketvirto 2011 mokestinių metų ketvirčio mokesčių deklaracijoje A‑PACK paprašė grąžinti 21 000 eurų sumą, kuri iš esmės buvo susijusi su „Delpharmea“ nesumokėtomis skolomis …

Darbdavys privalo teikti informaciją darbo tarybai

 Daugiau nei 2 metus galioja naujasis Darbo kodeksas (toliau – DK). Ne naujiena yra tai, kad kiekvienoje įmonėje turi būti darbuotojų atstovai – darbo taryba, darbuotojų patikėtinis arba atstovavimo funkcijas atliekanti profesinė sąjunga. Tačiau praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbo tarybos …

Faktoringas

 Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.903 straipsnis nustato, kad faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas) perduoda arba įsipareigoja perduoti kitai šaliai (klientui) pinigus mainais už kliento (kreditoriaus) piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu, trečiajam asmeniui (skolininkui). …

Dėl papildomo darbo, padidinto darbo krūvio ir viršvalandinio darbo skirtumų

 Praktikoje nereti atvejai, kai skubiai arba per labai ribotus terminus reikia atlikti tam tikrus darbus (pvz., baigti užsakymą, pateikti ataskaitą, sutvarkyti dokumentus, išvalyti patalpas, atlikti remonto darbus ir kt.). Kaip, tokiais atvejais, reikia įforminti ir tinkamai atlyginti darbuotojui už darbą? …

ETT byla dėl fiktyvių sandorių PVM atskaitos ir sankcijų, kai biudžetui žala nepadaryta

 Šioje byloje Europos Teisingumo Teismas (ETT) sprendė klausimą, ar turi būti draudžiama PVM atskaita, susijusi su fiktyviais sandoriais, o asmenys, nurodę sąskaitoje faktūroje PVM, privalo jį sumokėti, įskaitant ir už fiktyvų sandorį.EN.SA. yra Italijos elektros energijos gamybos ir paskirstymo bendrovė. …

Dokumentų rengimas, tvarkymas, valdymas ir saugojimas

 Dokumentų ir archyvų įstatymas (DAĮ) nustato tam tikrus reikalavimus, susijusius su įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų rengimu, tvarkymu, apskaita ir saugojimu. Supažindiname skaitytojus su šiais reikalavimais, ypač tais, kurie taikomi privatiems juridiniams asmenims. Bendrieji reikalavimaiDAĮ nustato, kad nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai …

Dėl darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos ir nediskriminavimo

 Kartais darbdavys dėl tam tikrų priežasčių, neturėdamas pakankamai lėšų, už darbą darbuotojui atlygina ne pinigais, o turtu, sertifikatais, dovanų čekiais, kuponais ir pan. Ar galimi tokie darbo užmokesčio kompensavimo variantai?Darbo kodeksas (DK) gana konkrečiai ir aiškiai reglamentuoja darbo apmokėjimo tvarką …

Dėl darbo santykių įforminimo

 Dažnai tenka išgirsti klausimus, ar gali individualioje įmonėje dirbti (padėti) šeimos nariai ar kiti asmenys, nesudarant su jais darbo sutarties; ar gali mažosios bendrijos nariai dirbti bendrijoje, ar reikia su jais sudaryti darbo sutartį?Sprendžiant klausimą dėl darbo sutarties pasirašymo, Darbo …

Dėl darbo ligos metu ir atšaukimo iš atostogų

 Neretai praktikoje kyla klausimų, kaip elgtis darbdaviui ir kokių veiksmų imtis, kai „nepakeičiamo“ darbuotojo prireikia darbe, o jis atostogauja arba netikėtai susirgo. Kaip teisingai pasielgti ir, esant reikalui, įforminti dokumentus tokiais atvejais?Pirmiausia, ar gali darbuotojas dirbti laikino nedarbingumo metu? Darbo …

Mokestiniai ginčai: tendencijos Lietuvoje ir Europoje

 Mokestinių ginčų komisijos (MGK) veiklos ataskaitos duomenimis, mokestinių ginčų skaičius nuosekliai augo, tačiau augimas sustojo 2018 m. 2013 m. MGK išnagrinėjo 277 skundus, 2017 m. – 356, 2018 m. jų skaičius sumažėjo iki 331. Panašiai ir su mokestinių ginčų sumomis: 2013 m. …

Supaprastintas ginčų sprendimas

 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (CPK) numato supaprastintas ginčų sprendimo formas teisme. CPK 431 straipsnis nustato, kad nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų). Taigi, teismo įsakymo …

Dėl 24 valandų darbo režimo ypatumų

 Darbo kodeksas reglamentuoja įvairius darbo režimus, kurie nustato galimybę įvairiai, atsižvelgiant į atliekamo darbo ypatumus bei darbdavio ir darbuotojų susitarimus, organizuoti darbo procesą ir darbo valandų paskirstymą laike.Pirmiausia prisiminkime, kokie laikotarpiai apskritai įskaitomi į darbo laiką. Taigi, pagal Darbo kodekso …