Faktoringas

 Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.903 straipsnis nustato, kad faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas) perduoda arba įsipareigoja perduoti kitai šaliai (klientui) pinigus mainais už kliento (kreditoriaus) piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu, trečiajam asmeniui (skolininkui). …

Dėl papildomo darbo, padidinto darbo krūvio ir viršvalandinio darbo skirtumų

 Praktikoje nereti atvejai, kai skubiai arba per labai ribotus terminus reikia atlikti tam tikrus darbus (pvz., baigti užsakymą, pateikti ataskaitą, sutvarkyti dokumentus, išvalyti patalpas, atlikti remonto darbus ir kt.). Kaip, tokiais atvejais, reikia įforminti ir tinkamai atlyginti darbuotojui už darbą? …

ETT byla dėl fiktyvių sandorių PVM atskaitos ir sankcijų, kai biudžetui žala nepadaryta

 Šioje byloje Europos Teisingumo Teismas (ETT) sprendė klausimą, ar turi būti draudžiama PVM atskaita, susijusi su fiktyviais sandoriais, o asmenys, nurodę sąskaitoje faktūroje PVM, privalo jį sumokėti, įskaitant ir už fiktyvų sandorį.EN.SA. yra Italijos elektros energijos gamybos ir paskirstymo bendrovė. …

Dokumentų rengimas, tvarkymas, valdymas ir saugojimas

 Dokumentų ir archyvų įstatymas (DAĮ) nustato tam tikrus reikalavimus, susijusius su įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų rengimu, tvarkymu, apskaita ir saugojimu. Supažindiname skaitytojus su šiais reikalavimais, ypač tais, kurie taikomi privatiems juridiniams asmenims. Bendrieji reikalavimaiDAĮ nustato, kad nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai …

Dėl darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos ir nediskriminavimo

 Kartais darbdavys dėl tam tikrų priežasčių, neturėdamas pakankamai lėšų, už darbą darbuotojui atlygina ne pinigais, o turtu, sertifikatais, dovanų čekiais, kuponais ir pan. Ar galimi tokie darbo užmokesčio kompensavimo variantai?Darbo kodeksas (DK) gana konkrečiai ir aiškiai reglamentuoja darbo apmokėjimo tvarką …

Dėl darbo santykių įforminimo

 Dažnai tenka išgirsti klausimus, ar gali individualioje įmonėje dirbti (padėti) šeimos nariai ar kiti asmenys, nesudarant su jais darbo sutarties; ar gali mažosios bendrijos nariai dirbti bendrijoje, ar reikia su jais sudaryti darbo sutartį?Sprendžiant klausimą dėl darbo sutarties pasirašymo, Darbo …

Dėl darbo ligos metu ir atšaukimo iš atostogų

 Neretai praktikoje kyla klausimų, kaip elgtis darbdaviui ir kokių veiksmų imtis, kai „nepakeičiamo“ darbuotojo prireikia darbe, o jis atostogauja arba netikėtai susirgo. Kaip teisingai pasielgti ir, esant reikalui, įforminti dokumentus tokiais atvejais?Pirmiausia, ar gali darbuotojas dirbti laikino nedarbingumo metu? Darbo …

Mokestiniai ginčai: tendencijos Lietuvoje ir Europoje

 Mokestinių ginčų komisijos (MGK) veiklos ataskaitos duomenimis, mokestinių ginčų skaičius nuosekliai augo, tačiau augimas sustojo 2018 m. 2013 m. MGK išnagrinėjo 277 skundus, 2017 m. – 356, 2018 m. jų skaičius sumažėjo iki 331. Panašiai ir su mokestinių ginčų sumomis: 2013 m. …

Supaprastintas ginčų sprendimas

 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (CPK) numato supaprastintas ginčų sprendimo formas teisme. CPK 431 straipsnis nustato, kad nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų). Taigi, teismo įsakymo …

Dėl 24 valandų darbo režimo ypatumų

 Darbo kodeksas reglamentuoja įvairius darbo režimus, kurie nustato galimybę įvairiai, atsižvelgiant į atliekamo darbo ypatumus bei darbdavio ir darbuotojų susitarimus, organizuoti darbo procesą ir darbo valandų paskirstymą laike.Pirmiausia prisiminkime, kokie laikotarpiai apskritai įskaitomi į darbo laiką. Taigi, pagal Darbo kodekso …

Dėl darbo sutarties pakeitimo įforminimo ir tvarkos

 Praktikoje pasitaiko situacijų, kai dėl pasikeitusių aplinkybių reikia keisti darbo sutarties rūšį, pavyzdžiui, neterminuotą darbo sutartį – į terminuotą arba atvirkščiai, taip pat susitarti dėl laikino papildomų funkcijų atlikimo ir pan. Dažnai neaišku, ar reikia vieną darbo sutartį nutraukti ir sudaryti …

Mokamų ir nemokamų atostogų suteikimas

 Vasara – populiariausias atostogų metas. Daugelis darbuotojų norėtų atostogauti būtent vasarą. Deja, jeigu visiems norintiems pailsėti iš karto būtų suteiktos atostogos, tektų stabdyti darbų procesą. Taigi aptarkime kai kurias atostogų suteikimo ypatybes.Darbo kodekso (DK) 126 straipsnis, reglamentuojantis kasmetinių atostogų sąvoką …

Dėl kreipimosi į Darbo ginčų komisiją terminų

 Nuo 2013 m. prie Valstybinės darbo inspekcijos veikia darbo ginčų komisijos, privaloma ikiteismine tvarka nagrinėjančios individualius ir kolektyvinius darbo ginčus. Darbo ginčų komisijoms kasmet teikiama vis daugiau prašymų dėl darbo ginčų nagrinėjimo.Pirmaisiais metais darbo ginčų komisijos išnagrinėjo apie 5000 darbo …

Europos Teisingumo Teismo praktika dėl nuomos ir komunalinių paslaugų apmokestinimo PVM

 Šiame straipsnyje pa­analizuosime sudėtinį sandorį, kai nuomotojas nuomoja nekilnojamąjį turtą ir kartu parduoda komunalines paslaugas. Sudėtinių sandorių atžvilgiu visada reikia vertinti, ar tai yra vienas sandoris, ar keli savarankiški ir ar teikiamos paslaugos sudaro vieną ekonomiškai neskaidomą paslaugą, kurią išskaidyti …

Dėl pirmenybės teisių būti paliktiems dirbti

 Visada sudėtingi yra laikotarpiai, kai darbovietėje vyksta tam tikri pertvarkymai, juo labiau reorganizacija. Tuomet sunkumai būna tiek moralinio, tiek materialinio pobūdžio.Ypač sunkūs yra sprendimai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo, kai darbdaviui reikia pasirinkti atleidžiamų asmenų kandidatūras. Organizuojant šias procedūras, reikėtų …

Dėl darbo santykių tęstinumo

 Darbdaviui suteikta teisė organizuoti darbo procesus įmonėje, formuoti personalą, t. y. spręsti darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo klausimus. Bet ši teisė nėra absoliuti, nes darbo santykius reglamentuojantys įstatymai nustato tam tikras procedūras, papildomas garantijas darbuotojams ir draudimus.Vadovaujantis Darbo kodekso …

Dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo, kai apmokestinamasis asmuo neįvykdė formalių teisės akto reikalavimų

 Šioje byloje Europos Teisingumo Teismas (ETT) sprendė klausimą dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo paslaugų gavėjui tapus nemokiam, kai nebuvo įvykdyti formalūs valstybės narės nustatyti reikalavimai.„Tratave“ yra Portugalijoje įsteigta įmonė, PVM mokėtoja, kuri administruoja viešąsias savivaldybės nuotekų, drenažo, ir valymo paslaugas. …

Dėl atleidimo nuo importo PVM sumokėjimo, kai prekių pirkėjas sukčiavo

 Ši byla susijusi su situacija, kai Europos Sąjungoje (ES) registruotas importuotojas gali būti atleidžiamas nuo importo PVM, kai prekės iš karto pervežamos į kitą valstybę narę ten registruotam PVM mokėtojui, kuris sukčiauja, o mokesčių administratorius įpareigoja importuotoją sumokėti mokėtiną PVM.„Vetsch“ …

Dėl išskaitų iš darbo užmokečio

 Pasitaiko situacijų, kai dėl tam tikrų priežasčių darbdavys priverstas daryti išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio. Taip gali atsitikti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, kai darbuotojui dėl klaidos buvo apskaičiuotas didesnis, nei priklauso, darbo užmokestis arba vieno darbuotojo darbo užmokestis buvo klaidingai …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl „įėjimo į renginius“ sąvokos aiškinimo PVM tikslais

 „Srf“, Švedijoje įsteigta įmonė, priklausanti apskaitos ir darbo užmokesčio konsultantų profesinei organizacijai, teikia apskaitos ir valdymo mokymus, t. y. organizuoja seminarus šios organizacijos nariams ir tretiesiems asmenims. Dauguma šių mokymų vyksta Švedijoje, tačiau kai kurie organizuojami kitose valstybėse narėse ir šios …