ETT byla dėl PVM atskaitos mišrios veiklos atveju

 Savivaldybių asociacija yra pagal Lenkijos teisę įsteigtas juridinis asmuo, atliekantis tam tikras viešąsias užduotis. Viena iš jos funkcijų – užduočių savivaldybių atliekų valdymo srityje planavimas ir įgyvendinimas jos narių teritorijoje. Ši veikla, finansuojama iš savivaldybių renkamų mokesčių, nėra ekonominė veikla ir …

Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą ir dėl to atsiradusios žalos

 Darbo teisinių santykių šalys turi veikti skaidriai ir sąžiningai, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, gerbti viena kitos interesus. Deja, praktikoje kartais pasitaiko priešingas šalių (tiek darbdavių, tiek darbuotojų) elgesys.Aptarkime situaciją, kai darbuotojas be žinomų arba pateisinamų priežasčių neatvyksta į darbą, dėl to …

Dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo, kai skolininkas, netekęs apmokestinamojo asmens statuso, neatsiskaito

 A‑PACK yra Čekijos bendrovė, kurios vienam iš klientų – „Delpharmea“, 2009 m. gegužės 27 d. buvo iškelta bankroto byla. Ketvirto 2011 mokestinių metų ketvirčio mokesčių deklaracijoje A‑PACK paprašė grąžinti 21 000 eurų sumą, kuri iš esmės buvo susijusi su „Delpharmea“ nesumokėtomis skolomis …

Darbdavys privalo teikti informaciją darbo tarybai

 Daugiau nei 2 metus galioja naujasis Darbo kodeksas (toliau – DK). Ne naujiena yra tai, kad kiekvienoje įmonėje turi būti darbuotojų atstovai – darbo taryba, darbuotojų patikėtinis arba atstovavimo funkcijas atliekanti profesinė sąjunga. Tačiau praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbo tarybos …

Faktoringas

 Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.903 straipsnis nustato, kad faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas) perduoda arba įsipareigoja perduoti kitai šaliai (klientui) pinigus mainais už kliento (kreditoriaus) piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu, trečiajam asmeniui (skolininkui). …

Dėl papildomo darbo, padidinto darbo krūvio ir viršvalandinio darbo skirtumų

 Praktikoje nereti atvejai, kai skubiai arba per labai ribotus terminus reikia atlikti tam tikrus darbus (pvz., baigti užsakymą, pateikti ataskaitą, sutvarkyti dokumentus, išvalyti patalpas, atlikti remonto darbus ir kt.). Kaip, tokiais atvejais, reikia įforminti ir tinkamai atlyginti darbuotojui už darbą? …

ETT byla dėl fiktyvių sandorių PVM atskaitos ir sankcijų, kai biudžetui žala nepadaryta

 Šioje byloje Europos Teisingumo Teismas (ETT) sprendė klausimą, ar turi būti draudžiama PVM atskaita, susijusi su fiktyviais sandoriais, o asmenys, nurodę sąskaitoje faktūroje PVM, privalo jį sumokėti, įskaitant ir už fiktyvų sandorį.EN.SA. yra Italijos elektros energijos gamybos ir paskirstymo bendrovė. …

Dokumentų rengimas, tvarkymas, valdymas ir saugojimas

 Dokumentų ir archyvų įstatymas (DAĮ) nustato tam tikrus reikalavimus, susijusius su įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų rengimu, tvarkymu, apskaita ir saugojimu. Supažindiname skaitytojus su šiais reikalavimais, ypač tais, kurie taikomi privatiems juridiniams asmenims. Bendrieji reikalavimaiDAĮ nustato, kad nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai …

Dėl darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos ir nediskriminavimo

 Kartais darbdavys dėl tam tikrų priežasčių, neturėdamas pakankamai lėšų, už darbą darbuotojui atlygina ne pinigais, o turtu, sertifikatais, dovanų čekiais, kuponais ir pan. Ar galimi tokie darbo užmokesčio kompensavimo variantai?Darbo kodeksas (DK) gana konkrečiai ir aiškiai reglamentuoja darbo apmokėjimo tvarką …

Dėl darbo santykių įforminimo

 Dažnai tenka išgirsti klausimus, ar gali individualioje įmonėje dirbti (padėti) šeimos nariai ar kiti asmenys, nesudarant su jais darbo sutarties; ar gali mažosios bendrijos nariai dirbti bendrijoje, ar reikia su jais sudaryti darbo sutartį?Sprendžiant klausimą dėl darbo sutarties pasirašymo, Darbo …

Dėl darbo ligos metu ir atšaukimo iš atostogų

 Neretai praktikoje kyla klausimų, kaip elgtis darbdaviui ir kokių veiksmų imtis, kai „nepakeičiamo“ darbuotojo prireikia darbe, o jis atostogauja arba netikėtai susirgo. Kaip teisingai pasielgti ir, esant reikalui, įforminti dokumentus tokiais atvejais?Pirmiausia, ar gali darbuotojas dirbti laikino nedarbingumo metu? Darbo …

Mokestiniai ginčai: tendencijos Lietuvoje ir Europoje

 Mokestinių ginčų komisijos (MGK) veiklos ataskaitos duomenimis, mokestinių ginčų skaičius nuosekliai augo, tačiau augimas sustojo 2018 m. 2013 m. MGK išnagrinėjo 277 skundus, 2017 m. – 356, 2018 m. jų skaičius sumažėjo iki 331. Panašiai ir su mokestinių ginčų sumomis: 2013 m. …

Supaprastintas ginčų sprendimas

 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (CPK) numato supaprastintas ginčų sprendimo formas teisme. CPK 431 straipsnis nustato, kad nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų). Taigi, teismo įsakymo …

Dėl 24 valandų darbo režimo ypatumų

 Darbo kodeksas reglamentuoja įvairius darbo režimus, kurie nustato galimybę įvairiai, atsižvelgiant į atliekamo darbo ypatumus bei darbdavio ir darbuotojų susitarimus, organizuoti darbo procesą ir darbo valandų paskirstymą laike.Pirmiausia prisiminkime, kokie laikotarpiai apskritai įskaitomi į darbo laiką. Taigi, pagal Darbo kodekso …

Dėl darbo sutarties pakeitimo įforminimo ir tvarkos

 Praktikoje pasitaiko situacijų, kai dėl pasikeitusių aplinkybių reikia keisti darbo sutarties rūšį, pavyzdžiui, neterminuotą darbo sutartį – į terminuotą arba atvirkščiai, taip pat susitarti dėl laikino papildomų funkcijų atlikimo ir pan. Dažnai neaišku, ar reikia vieną darbo sutartį nutraukti ir sudaryti …

Mokamų ir nemokamų atostogų suteikimas

 Vasara – populiariausias atostogų metas. Daugelis darbuotojų norėtų atostogauti būtent vasarą. Deja, jeigu visiems norintiems pailsėti iš karto būtų suteiktos atostogos, tektų stabdyti darbų procesą. Taigi aptarkime kai kurias atostogų suteikimo ypatybes.Darbo kodekso (DK) 126 straipsnis, reglamentuojantis kasmetinių atostogų sąvoką …

Dėl kreipimosi į Darbo ginčų komisiją terminų

 Nuo 2013 m. prie Valstybinės darbo inspekcijos veikia darbo ginčų komisijos, privaloma ikiteismine tvarka nagrinėjančios individualius ir kolektyvinius darbo ginčus. Darbo ginčų komisijoms kasmet teikiama vis daugiau prašymų dėl darbo ginčų nagrinėjimo.Pirmaisiais metais darbo ginčų komisijos išnagrinėjo apie 5000 darbo …

Europos Teisingumo Teismo praktika dėl nuomos ir komunalinių paslaugų apmokestinimo PVM

 Šiame straipsnyje pa­analizuosime sudėtinį sandorį, kai nuomotojas nuomoja nekilnojamąjį turtą ir kartu parduoda komunalines paslaugas. Sudėtinių sandorių atžvilgiu visada reikia vertinti, ar tai yra vienas sandoris, ar keli savarankiški ir ar teikiamos paslaugos sudaro vieną ekonomiškai neskaidomą paslaugą, kurią išskaidyti …

Dėl pirmenybės teisių būti paliktiems dirbti

 Visada sudėtingi yra laikotarpiai, kai darbovietėje vyksta tam tikri pertvarkymai, juo labiau reorganizacija. Tuomet sunkumai būna tiek moralinio, tiek materialinio pobūdžio.Ypač sunkūs yra sprendimai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo, kai darbdaviui reikia pasirinkti atleidžiamų asmenų kandidatūras. Organizuojant šias procedūras, reikėtų …

Dėl darbo santykių tęstinumo

 Darbdaviui suteikta teisė organizuoti darbo procesus įmonėje, formuoti personalą, t. y. spręsti darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo klausimus. Bet ši teisė nėra absoliuti, nes darbo santykius reglamentuojantys įstatymai nustato tam tikras procedūras, papildomas garantijas darbuotojams ir draudimus.Vadovaujantis Darbo kodekso …