Darbo kodeksas apriboja kai kurių darbuotojų atleidimą iš darbo

 Apribojimai, liečiantys nėščias moteris ir vaikus auginančius darbuotojusDarbo kodeksas (DK) numato darbo sutarties nutraukimo apribojimus, kurie liečia pirmiausia nėščias moteris ir vaikus auginančius darbuotojus. Pagal DK 61 str. 1 dalį, darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki …

Kai apmokestinamasis asmuo už mokesčių skolas atsiskaito turtu

 PN yra pagal Lenkijos teisę įsteigta bendrovė, kuri verčiasi prekyba nekilnojamuoju turtu. Siekdama sumokėti skolas, susidariusias dėl apskaičiuoto nesumokėto mokesčio, bendrovė kreipėsi į savivaldybę su prašymu, kad už mokesčių skolas savivaldybei būtų perduotas žemės sklypas.PN kreipėsi į finansų ministrą su …

Pirmumas darbuotojui likti darbe, kai norima nutraukti jo darbo sutartį

 Naujojo Darbo kodekso (toliau – DK), įsigaliojusio nuo šių metų liepos 1 d., 57 str. 3 ir 4 dalys numato, kad kai perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs …

Dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo

 Bendrovė A yra bendrovės B patronuojamoji bendrovė. Ji savo veiklą vykdo dviejuose uostuose, kur teikia pakrovimo ir iškrovimo, saugojimo, krovinių gabenimo jūrų transportu tarpininkų ir siuntimo paslaugas. Tarp A teikiamų paslaugų yra krovinių iškrovimo iš atviroje jūroje plaukiojančių laivų, naudojamų …

Kai darbo sutartis nutraukiama be jos šalių valios ir įspėjimo

 Pagal Darbo kodekso (DK) 60 straipsnį, darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta tam tikrais išimtiniais atvejais. DK 60 str. 1 dalis numato net 7 tokias situacijas, kai darbo sutartis privalo būti nutraukta be jos šalių valios ir atleidžiamo darbuotojo …

Dėl maitinimo ir pramogų paslaugų, teikiamų trečiosioms šalims, kurios susijusios su PVM neapmokestinamomis švietimo paslaugomis

 „College“ yra aukštojo mokslo įstaiga, siūlanti maitinimo paslaugų, viešbučių paslaugų ir scenos meno studijų programas. Kad šių programų studentai galėtų įgyti praktinių įgūdžių, „College“ eksploatuoja restoraną ir organizuoja spektaklius su įstaiga nesusijusiems visuomenės nariams. Šias paslaugas teikia studentai, prižiūrimi dėstytojų.Tiek …

Darbo kodeksas apie darbuotojų drausminę atsakomybę

 Pagal Darbo kodekso (DK), galiojančio nuo šių metų liepos 1 d., 58 str. 1 dalį,  darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės …

Kaip įforminama prastova

 Viena iš darbdavio prievolių, pagal darbo sutartį su darbuotoju, yra aprūpinti darbuotoją darbu, t. y. suteikti jam visas galimybes ir sudaryti sąlygas saugiai dirbti. Kai dėl priežasčių, nepriklausančių nei nuo darbdavio, nei nuo darbuotojo nėra objektyvios galimybės tai padaryti, darbo …

Nauji įpareigojimai darbdaviams pagal naująjį Darbo kodeksą – darbo taryba

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), darbdaviams nustatomi tam tikri papildomi, anksčiau nereglamentuoti, įpareigojimai. Vienas tokiu iššūkių – privaloma darbo taryba.Pagal DK nuostatas (165 str. 2 d.), darbuotojų atstovais laikomi profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis. Darbo taryba privalo būti …

Kreditorių teisių gynimo priemonės (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (938) Kitos CK numatytos priemonės kreditorių interesams gintiIšieškant skolas iš skolininkų, reikia nepamiršti ir kitų civilinės teisės institutų, nurodytų CK, ginančių kreditoriaus teises. Palūkanos. CK 6.37 str. 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas …

Kreditorių teisių gynimo priemonės (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (938) Skolos perkėlimasPagrindinės nuostatos, apibrėžiančios skolos perkėlimą, yra išdėstytos CK 6.115–6.116 straipsniuose. Skolos perkėlimą galima apibrėžti kaip vieno skolininko pakeitimą prievolėje nauju skolininku.CK 6.115 straipsnis nustato, kad trečiasis asmuo gali pagal sutartį su kreditoriumi perimti skolininko pareigas …

Kreditorių teisių gynimo priemonės (1)

 Šiame straipsnyje pateikiamos LR civiliniame kodekse (toliau – CK) ir kituose teisės aktuose nurodytos teisinės priemonės, kurios leidžia kreditoriams efektyviau dirbti su skolomis ir skolininkų piktnaudžiavimu savo teisėmis. Reikalavimo perleidimasPraktikoje būna atvejų, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių vienas kreditorius nori …

Išbandymo nustatymas priimant darbuotoją į darbą

 Išbandymas gali būti nustatytas, kai darbuotojas priimamas dirbti tiek į pagrindinę įmonę, įstaigą, organizaciją (toliau – įmonė), tiek ir į darbą pagal antrą darbo sutartį kitoje darbovietėje. Kaip ir bet kuri kita darbo sutarties sąlyga, taip ir išbandymas gali būti …

Įmokų paskirstymas ir lėšų iš banko sąskaitos nurašymas

 Įmokų paskirstymo eiliškumasLR civilinis kodeksas (toliau – CK) reglamentuoja kreditoriaus gautų įmokų iš skolininko įskaitymo eiliškumą. Pagal CK 6.54 straipsnį, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. …

Dėl darbo drausmės

 Vienas iš darbo teisinių santykių pagrindinių ypatumų yra tai, kad darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbą, o darbuotojas – paklusti darbdavio nustatytai tvarkai ir tvarkingai bei sąžiningai vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus.Darbo kodekse (DK) numatyta, kad darbo drausmė darbovietėje užtikrinama sudarant organizacines …

Įspėti darbuotoją apie jo atleidimą iš darbo darbdavio iniciatyva

  Darbdavio iniciatyva nutraukiant su darbuotoju darbo sutartį ne dėl jo kaltų veiksmų, tiek 2002 m. birželio 4 d. Seimo priimtas LR darbo kodeksas (įstatymas Nr. IX-926), galiojantis iki 2017 m. birželio 30 d., tiek ir 2016 m. rugsėjo 14 d. priimtas …

Darbuotojo nušalinimas nuo darbo

 Nušalinimo nuo darbo samprataPagal LR darbo kodekso (DK) 93 straipsnį, darbo sutartimi darbuotojas įsipareigoja dirbti pas darbdavį, o darbdavys – suteikti darbuotojui sutartą darbą. Taigi, darbdavys negali neleisti darbuotojui dirbti sutartimi numatyto darbo (eiti pareigų), jei šis darbas faktiškai egzistuoja, …

Ar darbdavys turi teisę stebėti darbuotojus vaizdo kamera?

 Šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse (DK) nereglamentuojami klausimai, susiję su darbuotojų stebėjimo darbo vietose galimybėmis ar (ir) darbuotojų asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, išskyrus DK 208 str. 1 dalyje nustatytus duomenų apie darbuotojo darbo užmokestį viešinimo apribojimus (numatyta, kad duomenys apie …

Antraeilis darbas ir jo įforminimas

 LR darbo kodekse (toliau – DK) įtvirtinta darbuotojo teisė dirbti kitoje darbovietėje arba eiti antraeiles pareigas. Antraeilės pa­reigos (darbas) – darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku einamos pareigos ar atliekamas darbas.Darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas (dirbti darbą), iki darbo …

Ginčas dėl PVM atskaitos ir mokesčių mokėtojo sąžiningumo

 Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti jam apskaičiuotą PVM, šio mokesčio delspinigius ir baudą.Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjo pagrindinė veikla buvo susijusi su nupirktos medienos perpardavimu. Tiriamuoju laikotarpiu pareiškėjas, pagal PVM sąskaitas faktūras, įtraukė į apskaitą medienos rąstų įsigijimą iš …