Mokesčių administratorius nepritarė PVM sąskaitų faktūrų patikslinimui

  2008 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Vengrijos bendrovė „Almos“ pardavė rapsų sėklų kitai Vengrijos bendrovei „Bio-Ma“. Sėklos buvo pristatytos ir sukrautos į sandėlį, tačiau pirkėjas už prekes nesumokėjo, prekių negrąžino. Vėliau jos buvo areštuotos. „Almos“ pateikė civilinį ieškinį, siekdama, …

Bankrutuojančios individualios įmonės mokestinės prievolės

  Apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nagrinėtoje byloje ginčas dėl bankrutuojančios individualios įmonės savininko mokestinių prievolių, atsiradusių dėl po bankroto bylos iškėlimo vykdytos ir su įmone nesusijusios veiklos, kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo ne ginčo tvarka iš pareiškėjo banko …

Darbuotojo darbas, einant antraeiles pareigas

  Daugeliui darbuotojų dėl įvairių priežasčių dažnai tenka dirbti keliuose darbuose. Tokius papildomus darbus (ar pareigas) darbuotojas gali atlikti toje pačioje darbovietėje, kurioje jis jau dirba pagal pagrindinę darbo sutartį, taip pat ir kitoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė). Kai …

Mokesčių administratoriaus nurodymas – vykdomasis dokumentas

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nagrinėtoje byloje ginčas buvo kilęs dėl atsisakymo grąžinti mokesčių administratoriaus sprendimu išieškotą mokestinę nepriemoką, kuri buvo išieškota jau po teismo priimto pareiškimo dėl bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo. Mokesčių administratorius šioje byloje teigė, kad minėtas …

Muitinės klaida, kaip pagrindas skolininką atleisti nuo muitų ir importo mokesčių

  Šioje byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti importo PVM, nustačius, kad šis, importuodamas prekes iš trečiųjų šalių, deklaracijoje nurodė klaidingą muitinės procedūros kodą, todėl nepagrįstai ginčo prekėms buvo pritaikytas 0 proc. importo PVM …

Išieškojimas iš darbuotojui nepagrįstai išmokėto darbo užmokesčio

  Būna, kad dėl įmonės administracijos darbuotojų padarytos klaidos ar teismų priimtų sprendimų pakeitimo, arba paties darbuotojo nesąžiningų veiksmų, kai jis, pavyzdžiui, pateikia fiktyvius dokumentus apie tariamai atliktus darbus ir pan., įmonė, įstaiga organizacija (toliau – įmonė) darbuotojui be pagrindo …

Žalos atlyginimas reabilituotam darbuotojui ne teismo tvarka

  Svarbios teisinės pasekmės atsiranda teismo nuteistam ir dėl šios priežasties iš darbo atleistam darbuotojui, kai vėliau teismo nuosprendį (teisėjo nutarimą) panaikina aukštesnysis teismas, pripažindamas nuteistąjį nekaltu. Tai patvirtina Seimo 2002 m. gegužės 21d. priimtas Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl …

Priemonės kovai su pelno mokesčio vengimu

  2015 m. birželio 17 d. Europos Komisija (EK) pateikė veiksmų planą, skirtą numatomoms reformoms Europos Sąjungoje pelno mokesčio srityje (A Fair and Efficient Corporate Tax System for the European Union: five Key Areas for Action). EK nuomone, pelno mokesčio …

Dėl delspinigių skaičiavimo trukmės

  Įstatymų leidėjas yra nustatęs du skirtingus ir savarankiškai taikomus delspinigių skaičiavimo už netinkamą mokestinės prievolės vykdymą pagrindus: 1) mokesčių mokėtojas nesumokėjo mokesčių įstatymuose nustatytu terminu. Šiuo pagrindu delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal tuo …

Darbuotojo teisė paskelbti sau prastovą darbe

  Darbo kodekso (DK) 123-1 straipsnis „Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų“ numato, kad darbuotojas gali laikinai iki trijų mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas. Tokią teisę darbuotojas įgyja tuomet, …

PVM atskaita galima ir žinant apie partnerio galimą nemokumą

  Byloje mokestinis ginčas kilo dėl skirtingo teisės normų, reguliuojančių teisę į PVM atskaitą, aiškinimo. Mokesčių administratorius atliko UAB T (toliau – bendrovė, pareiškėjas) mokestinį patikrinimą ir nustatė, kad bendrovė 2009 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais buhalterinėje apskaitoje apskaitė iš UAB …

Drausminių nuobaudų skyrimo terminai

  Darbo kodekso (DK) 237 straipsnis numato, kad už darbo drausmės pažeidimą darbuotojui gali būti skiriama viena iš tokių drausminių nuobaudų: pastaba, papeikimas ar atleidimas iš darbo. DK 241 str. 1 dalyje yra nurodyti terminai, per kuriuos darbdavys (arba jo …

Dėl leidžiamų atskaitymų prijungus įmonę

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija atmetė pareiškėjo BL apeliacinį skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo nustatyta pareiga pareiškėjui sumokėti 4 195 665 Lt (1 215 149 Eur) pelno mokesčio ir 16 …

Dėl palūkanų dydžio už paskolos sandorį, sudarytą tarp akcininko ir bendrovės, nustatymo

  Ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai mokesčių administratorius nusprendė, kad 13 proc. metinė palūkanų norma, pagal tarp akcininko ir bendrovės sudarytą paskolos sutartį, neatitiko palūkanų tikrosios rinkos kainos, t. y. ištiestosios rankos principo. Mokesčių administratorius minėtos paskolos kainą apskaičiavo …

Slaugos paslaugų apmokestinimas PVM

  „Go fair“ yra tikroji ūkinė bendrija kurios tikslas – laikinųjų darbuotojų siuntimas dirbti. 2010 m. jos įdarbinti slaugos darbuotojai, t. y. slaugytojai, buvo siunčiami dirbti į stacionarios ir ambulatorinės slaugos įstaigas. Organizaciniu požiūriu „Go fair“ darbuotojai buvo įtraukti į atitinkamų slaugos …

Ne viso darbo laiko darbuotojui nustatymas

  Darbo įstatymai ne visą darbo laiką supranta, kai darbuotojas dirba mažiau nei 40 val. per savaitę arba mažiau valandų per savaitę nei darbuotojų kategorijai nustatytas sutrumpintas darbo laikas. Taip Darbo kodekso (DK) 146 str. 2 dalis numato, kad, jei …

Dėl subrangos paslaugų teikimo vietos nustatymo

  Šioje Europos Teisingumo Teismo (ETT) byloje kilo klausimas dėl subrangos paslaugų teikimo vietos nustatymo PVM tikslais. „SMK kft“ yra įmonių grupės SMK narė, PVM apmokestinama Vengrijoje, todėl šioje valstybėje turi PVM mokėtojo kodą. Šiai grupei priklauso ir Jungtinėje Karalystėje …

Nepripažino sąnaudų ir PVM atskaitos

  Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl to, ar mokesčių administratorius, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 dalimi, pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas, pagal pirminius apskaitos dokumentus leidžiamais atskaitymais pripažindamas kuro, atsarginių dalių, automobilių remonto ir kitų automobilio reikmenų bei statybinių …

Išbandymas priimant į darbą

  Išbandymo nustatymas, priimant darbuotojus į darbą, – tam tikras terminas, darbo sutarties šalių susitarimu nustatomas sudarant darbo sutartį, per kurį darbdavys gali patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o darbuotojo iniciatyva nustačius išbandymą – ar darbas ir jo sąlygos …

Fiskalinio neutralumo principo taikymas, kai PVM sumokamas dukart

  2010 m. Vokietijoje įsteigta bendrovė „GST-Sarviz“ teikė technines ir konsultavimo paslaugas Bulgarijoje įsteigtai bendrovei „GST Skafolding“. „GST Skafolding“ už šias paslaugas sumokėjo PVM pagal teisės aktuose numatytą atvirkštinio apmokestinimo procedūrą. 2012 m. Bulgarijos mokesčių administratorius konstatavo, kad „GST-Sarviz“ laikotarpiu, …