Darbuotojų darbo užmokestis ir jo galimas keitimas

 Teisinė darbo užmokesčio prigimtisDarbo užmokestis suprantamas kaip darbdavio pinigais mokamas atlyginimas už darbą, kurį darbuotojas pagal darbo sutartį atlieka darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė). Ši prievolė darbdaviui atsiranda iš egzistuojančių tarp darbo sutarties šalių (darbdavio ir darbuotojo) darbo …

Kreipimosi į darbo ginčų komisijas tvarka

 Jau penkti metai, kai individualius darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų komisijos, įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių.Praktika parodė, kad sprendimas individualių darbo ginčų nagrinėjimą perduoti darbo ginčų komisijoms pasiteisino. Darbas trišaliu principu, kai sprendimus bendru sutarimu priima Darbo …

Darbuotojo darbo sutarties vykdymo sustabdymas

 Seimas 2010 m. birželio 10 d. įstatymu Nr. XI-927 (Žin., 2010, Nr. 81-4221) pakeitė LR darbo kodekso (DK) 123-1 straipsnį, kuris po pakeitimo numato, kad darbuotojui tam tikrais atvejais gali prašyti darbdavio iki trijų mėnesių sustabdyti darbuotojo darbo sutarties vykdymą. Darbuotojas, vadovaudamasis DK …

Darbuotojo budėjimas darbovietėje arba namuose

 Pagal 2002 m. priimtą ir iki 2017 m. birželio 30 d. galiojantį LR darbo kodekso (toliau – DK) 155 straipsnį, ypatingais atvejais, kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (apibendrintai – įmonė arba darbovietė) reikia užtikrinti darbo tvarką ar garantuoti, kad bus atlikti neatidėliotini darbai, darbdavys gali darbuotojui …

Kaip atlyginama dėl nelaimingo atsitikimo darbe patirta žala?

 Deja, kartais gyvenime pasitaiko nemalonių, net skaudžių dalykų. Kaip elgtis ir kokių veiksmų imtis, kai dėl nelaimingo atsitikimo darbe prarandama sveikata ir netenkama dalies darbingumo? Atsakant į šiuos klausimus, pirmiausia reikėtų paaiškinti, kad tokie atvejai gana aiškiai reglamentuoti atitinkamais įstatymais, kurie …

Darbuotojo darbo stažas

 Darbo stažas – tai darbo laikas, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvinę sutartį gali būti įskaičiuojami į darbo stažą, su kuriuo darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinė sutartis sieja tam tikras darbo teises …

Darbuotojo padarytos darbovietei žalos atlyginimo tvarka

 Darbuotojas, padaręs žalą įmonei, įstaigai, organizacijai (toliau – įmonė), gali ją savo noru atlyginti. Tokiais atvejais jis, įmonei sutinkant, gali pastarajai neatlygintinai perduoti lygiavertį turtą ar pataisyti sugadintą daiktą arba, kitu atveju, žalą atlyginti pinigais. Jei žala geruoju neatlyginama, jos …

Dėl apmokestinamosios vertės, kai prekių tiekimas ar paslaugų teikimas įvyko, neišskyrus mokėtino PVM

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nagrinėtoje byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas (PVM mokėtojas) neapskaitė ir nedeklaravo dalies savo išlaidų, taip pat ir pajamų, t. y. savo buhalterinėje apskaitoje nefiksavo visų įvykusių ūkinių operacijų ir įvykių. Tai lėmė, kad atitinkamų ūkinių operacijų …

Darbuotojo pavadavimas darbovietėje

 Darbuotojams dažniausia tenka papildomai dirbti, kai jie darbovietėje pavaduoja laikinai nesančius darbuotojus, kai pastarieji atostogauja, serga, yra vaiko priežiūros atostogose, komandiruotėje ir pan. Pirmiausia darbuotojas pagal savo darbines pareigas gali būti kurio nors pareigūno pavaduotojas. Tokiu atveju šiam pareigūnui laikinai nesant …

Pirmenybė likti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius

 Dabartinėmis šalies ūkio sąlygomis dėl ekonominių ir technologinių priežasčių, darbovietės struktūrinių pertvarkymų įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė) dažnai tenka mažinti darbuotojų skaičių. Tokiais atvejais 2003 m. įsigaliojusio LR darbo kodekso (DK) 135 str. 1 dalis numato pirmenybės teisę …

Pajamų apskaičiavimas pagal mokesčio administratoriaus įvertinimą

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjui buvo naujai apskaičiuotas mokėtinas pajamų mokestis. Mokesčių administratorius konstatavo, kad pareiškėjo išlaidos ginčo laikotarpiu viršijo jo pajamas, o pareiškėjas neįrodė šį skirtumą sudarančių lėšų (pajamų) šaltinio …

Kokią informaciją gauna mokesčių administratorius? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 43 (907) Tretieji asmenys privalo pateikti VMI informaciją, būtiną Europos Bendrijos Tarybos direktyvai 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo įgyvendinti. Tokius duomenis VMI pateikia:1) mokėjimų tarpininkas, įregistruotas Lietuvoje ir atliekantis palūkanų mokėjimą faktiškajam savininkui arba užtikrinantis …

Darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis

 Darbuotojų padarytos darbdaviui materialinės žalos atsakomybė teisiniu požiūriu gali būti dvejopo dydžio: visiška (pilnutine) ir ribota (dalinė). Visišką darbuotojų materialinę atsakomybę numato Darbo kodeksas (DK).Visiškos materialinės atsakomybės sutarties sudarymas yra įmonių, įstaigų, organizacijų (toliau įmonė) prerogatyva, nes tokia sutartis gina …

Kokią informaciją gauna mokesčių administratorius? (1)

 Ar žinote, kad mokesčių administratorius gauna informaciją ir kontroliuoja praktiškai visą mūsų gyvenimą, pradedant gimimu ir baigiant mirtimi, t. y. renka informaciją apie mūsų mokslus, už jį sumokėtas įmokas, padarytus administracinius nusižengimus, sudarytus sandorius, išieškomas sumas, įsidarbinimą, valstybės sienos kirtimą, …

Darbinių pareigų atlikimas kitoje vietoje nei darbovietė

 Seimas 2010 m. birželio 22 d. priėmė įstatymą Nr. XI-927 (Žin., 2010, Nr. 81-4221), kuriuo padarė kai kuriuos pakeitimus Darbo kodekse (DK). Taip vietoje namudinio darbo sutarties DK 108 str. 1 d. 4 punkte ir 115 straipsnyje buvo įteisinta nuotolinio …

Atleidimas nuo delspinigių, nesant įstatyme tam nustatytų pagrindų

 Nagrinėjamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje ginčas kilo dėl apskaičiuotų PVM delspinigių po mokesčių administratoriaus nurodytų trūkumų pašalinimo.Pareiškėjas paaiškino, kad inicijavo ginčą dėl jo prašymo netenkinimo atleisti nuo 57 125 Lt PVM delspinigių, susidariusių patikslinus PVM deklaracijas. Delspinigiai apskaičiuoti pareiškėjui (bendrovei) jau …

Vidutinio darbo užmokesčio garantavimas darbuotojui

 Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams garantuojamas įstatymų, kolektyvinių arba darbo sutarčių nustatytais atvejais. 1. Kai ekstremaliais atvejais perkėlus darbuotoją į kitą darbą sumažėja jo darbo užmokestis. Darbdavys, pagal DK 121 str. 1 dalį, turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į …

Naujasis Darbo kodeksas apie darbo sutartį dirbti pagal atskirą iškvietimą

 Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimasSeimas šių metų birželio 21 d. pritarė naujajam LR darbo kodeksui (toliau – DK), tačiau Prezidentė jį vetavo. Rugsėjo 14 d. Seimui atmetus Prezidentės veto, šis DK įsigalios nuo 2017 m. pradžios. Tačiau spaudoje skelbiama, kad Seimas dar kartą …

Paveldėto turto įsigijimo kainos nustatymo momentas

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) apžvelgiamoje byloje pareiškėja žemės sklypo, dėl kurio pardavimo pajamų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) kilo ginčas, dalį įgijo paveldėjimo būdu. Nustatyta, kad jai ir kitiems paveldėtojams 2005 m. gegužės 12 d. buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą …

Be pagrindo išmokėto darbo užmokesčio išieškojimas

 Dažnai dėl įmonės (įstaigos organizacijos) administracijos darbuotojų padarytos klaidos ar teismų priimtų sprendimų pakeitimo, arba paties darbuotojo nesąžiningų veiksmų, darbuotojui be pagrindo išmokamas darbo užmokestis.2003 m. įsigaliojusio ir galiojančio iki 2017 m. LR darbo kodekso (DK) 224 str. 2 d. …