Dėl leidžiamų atskaitymų prijungus įmonę

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija atmetė pareiškėjo BL apeliacinį skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo nustatyta pareiga pareiškėjui sumokėti 4 195 665 Lt (1 215 149 Eur) pelno mokesčio ir 16 …

Dėl palūkanų dydžio už paskolos sandorį, sudarytą tarp akcininko ir bendrovės, nustatymo

  Ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai mokesčių administratorius nusprendė, kad 13 proc. metinė palūkanų norma, pagal tarp akcininko ir bendrovės sudarytą paskolos sutartį, neatitiko palūkanų tikrosios rinkos kainos, t. y. ištiestosios rankos principo. Mokesčių administratorius minėtos paskolos kainą apskaičiavo …

Slaugos paslaugų apmokestinimas PVM

  „Go fair“ yra tikroji ūkinė bendrija kurios tikslas – laikinųjų darbuotojų siuntimas dirbti. 2010 m. jos įdarbinti slaugos darbuotojai, t. y. slaugytojai, buvo siunčiami dirbti į stacionarios ir ambulatorinės slaugos įstaigas. Organizaciniu požiūriu „Go fair“ darbuotojai buvo įtraukti į atitinkamų slaugos …

Ne viso darbo laiko darbuotojui nustatymas

  Darbo įstatymai ne visą darbo laiką supranta, kai darbuotojas dirba mažiau nei 40 val. per savaitę arba mažiau valandų per savaitę nei darbuotojų kategorijai nustatytas sutrumpintas darbo laikas. Taip Darbo kodekso (DK) 146 str. 2 dalis numato, kad, jei …

Dėl subrangos paslaugų teikimo vietos nustatymo

  Šioje Europos Teisingumo Teismo (ETT) byloje kilo klausimas dėl subrangos paslaugų teikimo vietos nustatymo PVM tikslais. „SMK kft“ yra įmonių grupės SMK narė, PVM apmokestinama Vengrijoje, todėl šioje valstybėje turi PVM mokėtojo kodą. Šiai grupei priklauso ir Jungtinėje Karalystėje …

Nepripažino sąnaudų ir PVM atskaitos

  Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl to, ar mokesčių administratorius, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 dalimi, pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas, pagal pirminius apskaitos dokumentus leidžiamais atskaitymais pripažindamas kuro, atsarginių dalių, automobilių remonto ir kitų automobilio reikmenų bei statybinių …

Išbandymas priimant į darbą

  Išbandymo nustatymas, priimant darbuotojus į darbą, – tam tikras terminas, darbo sutarties šalių susitarimu nustatomas sudarant darbo sutartį, per kurį darbdavys gali patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o darbuotojo iniciatyva nustačius išbandymą – ar darbas ir jo sąlygos …

Fiskalinio neutralumo principo taikymas, kai PVM sumokamas dukart

  2010 m. Vokietijoje įsteigta bendrovė „GST-Sarviz“ teikė technines ir konsultavimo paslaugas Bulgarijoje įsteigtai bendrovei „GST Skafolding“. „GST Skafolding“ už šias paslaugas sumokėjo PVM pagal teisės aktuose numatytą atvirkštinio apmokestinimo procedūrą. 2012 m. Bulgarijos mokesčių administratorius konstatavo, kad „GST-Sarviz“ laikotarpiu, …

Dėl atleidimo nuo GPM delspinigių ir baudos pagrindų

  Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl po patikrinimo priimtų VMI sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, kuriais pareiškėjui buvo apskaičiuotas papildomai mokėtinas GPM, pareiškėjas neatleistas nuo 11 253,54 Lt GPM delspinigių ir nuo 549 Lt GPM baudos mokėjimo. Pareiškėjas savo skundą dalyje …

Atleidimas iš darbo pagal atestavimo rezultatus

  Akivaizdu, kad kylantis technikos lygis, informacijos srautai ir kiti faktoriai įpareigoja darbuotojus kelti savo darbinę kvalifikaciją, žengti koja kojon su gyvenimu, nepasitikėti seniau įgytų žinių ir praktinių įgūdžių bagažu. Todėl teisės aktai nedraudžia darbdaviui atestuoti darbovietėje dirbančius darbuotojus, tikrinant, …

Dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo ribojimų parduodamiems automobiliams

  Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pagrįstai mokesčių administratorius nepripažino pareiškėjo teisės 4 lengvųjų automobilių tiekimams į Latviją taikyti 0 proc. PVM tarifą, t. y. pagrindinis šioje byloje iškilęs klausimas yra įrodymų vertinimas, leisiantis patvirtinti arba paneigti pareiškėjo …

Darbuotojo budėjimas darbovietėje arba namuose

  Kaip numato Darbo kodekso (DK) 155 straipsnis, ypatingais atvejais, kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė arba darbovietė) reikia užtikrinti darbo tvarką ar garantuoti, kad bus atlikti neatidėliotini darbai, darbdavys gali darbuotojui pavesti ne dažniau kaip kartą per mėnesį, o …

Nepripažino teisės į PVM atskaitą

  Ginčas kilo dėl to, kad pareiškėjui nebuvo pripažinta teisė į 65 083 Lt PVM atskaitą už įsigytą butą PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjo įgytas butas nebuvo naudojamas pareiškėjo ūkinei komercinei veiklai vykdyti ir ekonominei …

Teisminiai ginčai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo

  Darbuotojo teisė atleidimą iš darbo apskųsti teismui Kiekvienu atveju, kai darbuotojas mano, kad su juo darbo sutartis yra nutraukta be teisėto tam pagrindo arba pažeidžiant teisės aktų nustatytą atleidimo iš darbo tvarką, jis tuo klausimu gali kreiptis į teismą …

Prekių išgabenimo faktas ir įrodymų pakankamumo vertinimas, taikant 0 proc. PVM

  Nagrinėjamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pareiškėjo mokesčių administratoriui pateikti įrodymai patvirtino faktą, kad parduotos prekės, kurios buvo apmokestintos, taikant 0 procentų PVM tarifą, buvo išgabentos iš Lietuvos į Latviją, Baltarusiją …

Priverstinė prastova darbe ir jos apmokėjimas

  Bendrosios nuostatos Nors mūsų šalies ekonomikos bendrieji rodikliai nuolat gerėja, tačiau kai kuriose įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė) darbdavys atskirais periodais dėl objektyvių priežasčių kai kuriems darbuotojams ne dėl jų kaltės negali suteikti darbo, todėl pastariesiems tenka darbovietėje …

Prarado teisę į PVM atskaitą

  Šios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) administracinės bylos nagrinėjimo dalykas – pareiškėjo (apelianto) teisė į PVM atskaitą, kurią mokesčių administratorius paneigė dėl neįvykusių ūkinių operacijų, įformintų buhalterinės apskaitos dokumentuose, ir pareiškėjui veikus nesąžiningai.   Dėl ko kilo ginčas? UAB …

Pertrauka darbuotojams pailsėti ir pavalgyti

  Darbo kodekso (DK) 158 straipsnis reglamentuoja darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė), pertraukų pailsėti ir pavalgyti (trumpiau – pietų pertrauka) suteikimą. Šioje teisės normoje nustatyta, kad tokia pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos (pamainos) laiko, …

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir mokesčiai

  Ginčas iš esmės kilo dėl to, ar, pardavus bendrąja jungtine nuosavybe sutuoktiniams priklausiusį turtą ir pajamas pervedus tik į vieno sutuoktinio sąskaitą, kitas sutuoktinis taip pat turi mokėti gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM) nuo parduoto turto. VMI, atlikusi …

Darbo sutartys su 14–16 m. amžiaus vaikais

  Rūpintis jaunų asmenų – nepilnamečių iki 18 m. amžiaus, darbu, jų sveikatos apsauga dirbant yra svarbus valstybės uždavinys. Todėl galiojantys mūsų šalies teisės aktai leidžia nepilnamečiams, t. y. vaikams – nuo 14 iki 16 m. amžiaus, taip pat paaugliams – nuo …