Darbuotojo pavadavimas darbovietėje

 Darbuotojams dažniausia tenka papildomai dirbti, kai jie darbovietėje pavaduoja laikinai nesančius darbuotojus, kai pastarieji atostogauja, serga, yra vaiko priežiūros atostogose, komandiruotėje ir pan. Pirmiausia darbuotojas pagal savo darbines pareigas gali būti kurio nors pareigūno pavaduotojas. Tokiu atveju šiam pareigūnui laikinai nesant …

Pirmenybė likti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius

 Dabartinėmis šalies ūkio sąlygomis dėl ekonominių ir technologinių priežasčių, darbovietės struktūrinių pertvarkymų įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė) dažnai tenka mažinti darbuotojų skaičių. Tokiais atvejais 2003 m. įsigaliojusio LR darbo kodekso (DK) 135 str. 1 dalis numato pirmenybės teisę …

Pajamų apskaičiavimas pagal mokesčio administratoriaus įvertinimą

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjui buvo naujai apskaičiuotas mokėtinas pajamų mokestis. Mokesčių administratorius konstatavo, kad pareiškėjo išlaidos ginčo laikotarpiu viršijo jo pajamas, o pareiškėjas neįrodė šį skirtumą sudarančių lėšų (pajamų) šaltinio …

Kokią informaciją gauna mokesčių administratorius? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 43 (907) Tretieji asmenys privalo pateikti VMI informaciją, būtiną Europos Bendrijos Tarybos direktyvai 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo įgyvendinti. Tokius duomenis VMI pateikia:1) mokėjimų tarpininkas, įregistruotas Lietuvoje ir atliekantis palūkanų mokėjimą faktiškajam savininkui arba užtikrinantis …

Darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis

 Darbuotojų padarytos darbdaviui materialinės žalos atsakomybė teisiniu požiūriu gali būti dvejopo dydžio: visiška (pilnutine) ir ribota (dalinė). Visišką darbuotojų materialinę atsakomybę numato Darbo kodeksas (DK).Visiškos materialinės atsakomybės sutarties sudarymas yra įmonių, įstaigų, organizacijų (toliau įmonė) prerogatyva, nes tokia sutartis gina …

Kokią informaciją gauna mokesčių administratorius? (1)

 Ar žinote, kad mokesčių administratorius gauna informaciją ir kontroliuoja praktiškai visą mūsų gyvenimą, pradedant gimimu ir baigiant mirtimi, t. y. renka informaciją apie mūsų mokslus, už jį sumokėtas įmokas, padarytus administracinius nusižengimus, sudarytus sandorius, išieškomas sumas, įsidarbinimą, valstybės sienos kirtimą, …

Darbinių pareigų atlikimas kitoje vietoje nei darbovietė

 Seimas 2010 m. birželio 22 d. priėmė įstatymą Nr. XI-927 (Žin., 2010, Nr. 81-4221), kuriuo padarė kai kuriuos pakeitimus Darbo kodekse (DK). Taip vietoje namudinio darbo sutarties DK 108 str. 1 d. 4 punkte ir 115 straipsnyje buvo įteisinta nuotolinio …

Atleidimas nuo delspinigių, nesant įstatyme tam nustatytų pagrindų

 Nagrinėjamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje ginčas kilo dėl apskaičiuotų PVM delspinigių po mokesčių administratoriaus nurodytų trūkumų pašalinimo.Pareiškėjas paaiškino, kad inicijavo ginčą dėl jo prašymo netenkinimo atleisti nuo 57 125 Lt PVM delspinigių, susidariusių patikslinus PVM deklaracijas. Delspinigiai apskaičiuoti pareiškėjui (bendrovei) jau …

Vidutinio darbo užmokesčio garantavimas darbuotojui

 Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams garantuojamas įstatymų, kolektyvinių arba darbo sutarčių nustatytais atvejais. 1. Kai ekstremaliais atvejais perkėlus darbuotoją į kitą darbą sumažėja jo darbo užmokestis. Darbdavys, pagal DK 121 str. 1 dalį, turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į …

Naujasis Darbo kodeksas apie darbo sutartį dirbti pagal atskirą iškvietimą

 Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimasSeimas šių metų birželio 21 d. pritarė naujajam LR darbo kodeksui (toliau – DK), tačiau Prezidentė jį vetavo. Rugsėjo 14 d. Seimui atmetus Prezidentės veto, šis DK įsigalios nuo 2017 m. pradžios. Tačiau spaudoje skelbiama, kad Seimas dar kartą …

Paveldėto turto įsigijimo kainos nustatymo momentas

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) apžvelgiamoje byloje pareiškėja žemės sklypo, dėl kurio pardavimo pajamų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) kilo ginčas, dalį įgijo paveldėjimo būdu. Nustatyta, kad jai ir kitiems paveldėtojams 2005 m. gegužės 12 d. buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą …

Be pagrindo išmokėto darbo užmokesčio išieškojimas

 Dažnai dėl įmonės (įstaigos organizacijos) administracijos darbuotojų padarytos klaidos ar teismų priimtų sprendimų pakeitimo, arba paties darbuotojo nesąžiningų veiksmų, darbuotojui be pagrindo išmokamas darbo užmokestis.2003 m. įsigaliojusio ir galiojančio iki 2017 m. LR darbo kodekso (DK) 224 str. 2 d. …

Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl nekonkuravimo

 „Įsidarbinęs įmonėje, su jos vadovu pasirašiau sutartį, kad dirbdamas įmonėje neįsidarbinsiu atitinkamose įmonėse. Už tai darbdavys prie mano atlyginimo mokėjo 50 eurų dydžio priedą. Po pusmečio darbdavys ­vienšališkai nutraukė šią sutartį ir nustojo mokėti priedą. Ar galėjo darbdavys taip pasielgti?“ …

Dėl PVM atskaitos ribojimo, vykdant sandorius su nusikaltimuose dalyvavusiais asmenimis

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo ginčą, kilusį dėl pareiškėjos teisės atskaityti 339  672  Lt pirkimo PVM už pareiškėjos įsigytą metalo laužą, kurį nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2005 m. sausio 31 d. patiekė septyni kontrahentai, t. y. UAB „Dz“, …

1. Mokesčių administratorius suklydo
2. Mokėjimo kortelių apdorojimo paslaugų apmokestinimas PVM

Mokesčių administratorius suklydoŠioje LVAT byloje mokestinis ginčas buvo kilęs dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti gyventojų pajamų, pelno ir socialinį mokesčius bei su jais susijusias sumas (baudas ir delspinigius).Šį ginčą nagrinėjusi Mokestinių ginčų komisija panaikino …

Darbas naktį ir naktinė pamaina

 Pagal LR darbo kodekso (DK) 154 straipsnį, naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, nemažinant dėl to darbo užmokesčio. Naktiniu laikomas darbas, jeigu bent 3 darbo valandos tenka nakčiai, tai yra nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto. Nakties darbo trukmė …

Ar susidarė pelno mokesčio permoka?

 Apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje nagrinėtas mokestinis ginčas kilo dėl atsakovo, centrinio mokesčių administratoriaus (VMI), atsisakymo grąžinti pareiškėjo permokėtas pelno ir socialinio mokesčių sumas.Tarp pareiškėjo ir kito juridinio asmens 2006 m. gruodžio 6 d. buvo sudaryta žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, …

Darbuotojo teisė savo noru nutraukti darbo santykius su darbdaviu

  Vadovaujantis Seimo 2003 m. priimto ir dar iki 2017 m. galiojančio LR darbo kodekso (DK) 127 str. 1 dalimi, darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį …

Mokesčių administratorius, rengdamas žemės mokesčio deklaraciją, turi remtis tik Nekilnojamojo turto registro duomenimis

  Apžvelgiamoje LVAT byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo pareigos mokėti žemės mokestį už nuosavybės teise valdomą žemės ūkio paskirties žemę. Pareiškėjas nesutiko su jam apskaičiuotu mokesčiu, iš esmės teigdamas, kad ginčo žemė yra žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas …

Ginčas dėl permokos grąžinimo nebaigtas

  Apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašymą grąžinti, pasigaminant ilgalaikį turtą, sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas su Nacionaline mokėjimo agentūra sudarė paramos sutartį, …