Europos Teisingumo Teismo byla dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo tiekimams Bendrijos viduje

  PVM deklaracijoje už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. Bulgarijos bendrovė „Traum“ deklaravo PVM neapmokestintą peilių laikiklių ir ruošinių tiekimą Bendrijos viduje bendrovei „Evangelos gaitadzis“, įsteigtai Graikijoje, ir pateikė dvi sąskaitas faktūras su nurodytu graikišku …

Darbuotojo atleidimas iš darbo dėl sveikatos būklės

  Darbo kodekso (DK) 132 str. 2 dalis numato, kad darbuotojui, tapusiam laikinai nedarbingam ne dėl su darbu susijusių priežasčių, darbo vieta ir pareigos paliekamos, jeigu jis dėl laikinojo nedarbingumo neatvyksta į darbą ne daugiau kaip 120 (kalendorinių) dienų iš eilės arba …

Drausminių nuobaudų ­skyrimo tvarka

  Pagal Darbo kodekso 234 straipsnį, darbo drausmės pažeidimu, už kurį gali būti skiriama drausminė nuobauda, laikoma ir drausminė atsakomybė, taikoma tik už darbuotojo darbo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl jo kaltės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), kasacine tvarka nagrinėdamas …

Dėl PVM atskaitos, susijusios su pirkėjo sąžiningumu

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo nepripažinti pareiškėjo teisės į PVM atskaitą, argumentuojant pareiškėjo nesąžiningumu, t. y. žinojimu (arba turėjimu galimybę žinoti), kad ūkinės operacijos kontrahentas pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras …

Teisė į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai

  Nagrinėjamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą atsiradimo momento, teisės į atskaitą priklausomybės nuo planuojamo ekonominės veiklos vykdymo.   Ar atskaita priklauso nuo tikslų? Pareiškėja, turėdama …

Autorinės ir autorinės ­licencinės sutartys

  LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato tiek autorines, tiek ir autorines licencines sutartis. Nors teisinis šių sutarčių reguliavimas yra labai panašus, tačiau skiriasi mokestinės pasekmės – autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamas atlyginimas už kūrinių ir gretutinių …

Trumpalaikė darbo sutartis ir jos baigtis

  Trumpalaikį darbą dirbančių darbuotojų teisinis statusas Seimas 2011 m. gegužės 19 d. įstatymu Nr. XI‑1380 (Žin., 2011, Nr. 63-3288) pakeitė Darbo kodekso (DK) 113 straipsnio pavadinimą ir vietoje laikinosios darbo sutarties šiame straipsnyje įvardino trumpalaikę darbo sutartį. Taip ši darbo …

Investicijų lengvatos taikymo nepagrindė

  Aptariamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 46-1 straipsnyje įtvirtintos lengvatos, t. y. dėl teisės susimažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, taikymo pareiškėjo tikrinamuoju laikotarpiu vykdytiems projektams.   VMI patikrinimo akte buvo konstatuota: …

Teisinis tarp darbuotojų kylančių konfliktų įvertinimas

  Teisinių sankcijų taikymas Praktikoje dažni atvejai, kai atskiri darbuotojai dėl įvairių priežasčių konfliktuoja tarpusavyje ar su įmonės įstaigos, organizacijos (toliau – įmonė, darbovietė) administracijos atstovais. Tokiais destruktyviais veiksmais gali neigiamai paveikti įmonės atliekamo darbo mikroklimatą. Todėl darbovietės administracijai tenka …

Reikalavimas mokėti antrą kartą – neteisingas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimas dėl pareigos sumokėti PVM, kai jis jau buvo sumokėtas pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą

  Šis ginčas kilo dėl Muitinės sprendimo, kuriuo bendrovė „Equoland“ buvo įpareigota sumokėti PVM už prekių, fiziškai nesudėtų į muitinės sandėlį, importą, nors ji šį mokestį sumokėjo pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą.   Bylos fabula Bendrovė „Equoland“ importavo prekių siuntą iš …

0 proc. PVM tarifo taikymo pagrindimas

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) priėmė kelias galutines ir neskundžiamas nutartis dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo. Vienoje iš bylų buvo kilęs ginčas dėl to, ar pareiškėjo mokesčių administratoriui pateikti įrodymai patvirtina faktą, kad pareiškėjo parduota prekė …

Dingusio darbuotojo atleidimas iš darbo

  Praktikoje pasitaiko, kai darbuotojas ilgą laiką neatvyksta į darbą dėl darbovietės administracijai nežinomų priežasčių, o jo paieškos neduoda jokių rezultatų. Tokiais atvejais, ilgai nelaukus, darbdavio ar jo įgalioto asmens vardu neatvykstančiam į darbą darbuotojui per paštą turėtų būti išsiųstas …

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 39 (807) Dėl pastovios komercinės ūkinės veiklos vietos Ispanijos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad „Dell Products“ turėjo pastovią ūkinės veiklos vietą Ispanijoje, kur naudojosi „Dell Ispanija“ patalpomis ir ištekliais, neatsižvelgiant į tai, kad „Dell Products“ nevaldė …

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika (1)

  Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių išimtimis, hibridiniais finansavimo instrumentais ar grupės įmonėmis, valdančiomis intelektualinės nuosavybės teises šalyse, kur palankus jų apmokestinimo režimas, …

Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas

  Pagal nusistovėjusią praktiką, darbuotojo atleidimo iš darbo diena yra laikoma paskutinė jo darbo diena. Darbo kodekso (DK) 141 str. 1 dalis numato, kad, atleidžiant darbuotoją iš darbo, atleidimo dieną būtina įforminti darbo sutarties nutraukimą ir finansiškai atsiskaityti su juo. …

Išskaitos iš darbo užmokesčio darbdavio patvarkymu

  Išskaitų teisinis pagrindas Veikiantys įstatymai saugo darbuotojų darbo užmokestį nuo nepagrįstų išieškojimų. Todėl įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė) bet kurią išskaitą iš darbo užmokesčio darbdavys gali daryti tik teisės aktų nu­ma­ty­tais at­ve­jais ir tvarka. Tokių išskaitų vykdymą reglamentuoja …

Sutarčių vykdymas ir prievolių pagal sutartis nevykdymo pasekmės

  Civilinis kodeksas (CK) įpareigoja šalis elgtis sąžiningai dar esant ikisutartiniams santykiams, o ta šalis, kuri derasi dėl sutarties nesąžiningai, privalo atlyginti kitos šalies dėl to patirtus nuostolius. CK 6.189 str. 1 dalis nustato, kad teisėtai sudaryta sutartis jos šalims …

Kai darbuotojui nemokamas darbo užmokestis

  Darbo kodekso (DK) 128 str. 1 da­lis numato, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą dar­bo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą il­gesniam kaip 6 mėnesių laikui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu laiku daugiau kaip du mėnesius iš …

Darbuotojui darbo sąlygos keitimas darbdavio iniciatyva

  Būtinosios darbo sutarties sąlygos Darbo ir gamybos procesai nėra nekintami, dėl to darbdaviai dažnai dėl objektyvių priežasčių priversti stabdyti gamybą ar mažinti bei keisti jos apimtį. Dėl šių priežasčių praktiškai nėra galimybės darbuotojams nustatyti pastovias ir nekintamas darbo sąlygas. …

Darbuotojo pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo

  Reikalauti iš darbuotojo pasiaiškinti Darbo kodekso (DK) 240 str. 1 dalis numato darbdavio pareigą, prieš skiriant darbuotojui drausminę nuobaudą, raštu pareikalauti iš jo, kad pastarasis raštu pasiaiškintų dėl jam įtariamo darbo drausmės pažeidimo. Įstatyme įtvirtinta, kad darbdavio reikalavimas darbuotojui …