Dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo ribojimų parduodamiems automobiliams

  Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pagrįstai mokesčių administratorius nepripažino pareiškėjo teisės 4 lengvųjų automobilių tiekimams į Latviją taikyti 0 proc. PVM tarifą, t. y. pagrindinis šioje byloje iškilęs klausimas yra įrodymų vertinimas, leisiantis patvirtinti arba paneigti pareiškėjo …

Darbuotojo budėjimas darbovietėje arba namuose

  Kaip numato Darbo kodekso (DK) 155 straipsnis, ypatingais atvejais, kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė arba darbovietė) reikia užtikrinti darbo tvarką ar garantuoti, kad bus atlikti neatidėliotini darbai, darbdavys gali darbuotojui pavesti ne dažniau kaip kartą per mėnesį, o …

Nepripažino teisės į PVM atskaitą

  Ginčas kilo dėl to, kad pareiškėjui nebuvo pripažinta teisė į 65 083 Lt PVM atskaitą už įsigytą butą PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjo įgytas butas nebuvo naudojamas pareiškėjo ūkinei komercinei veiklai vykdyti ir ekonominei …

Teisminiai ginčai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo

  Darbuotojo teisė atleidimą iš darbo apskųsti teismui Kiekvienu atveju, kai darbuotojas mano, kad su juo darbo sutartis yra nutraukta be teisėto tam pagrindo arba pažeidžiant teisės aktų nustatytą atleidimo iš darbo tvarką, jis tuo klausimu gali kreiptis į teismą …

Prekių išgabenimo faktas ir įrodymų pakankamumo vertinimas, taikant 0 proc. PVM

  Nagrinėjamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pareiškėjo mokesčių administratoriui pateikti įrodymai patvirtino faktą, kad parduotos prekės, kurios buvo apmokestintos, taikant 0 procentų PVM tarifą, buvo išgabentos iš Lietuvos į Latviją, Baltarusiją …

Priverstinė prastova darbe ir jos apmokėjimas

  Bendrosios nuostatos Nors mūsų šalies ekonomikos bendrieji rodikliai nuolat gerėja, tačiau kai kuriose įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė) darbdavys atskirais periodais dėl objektyvių priežasčių kai kuriems darbuotojams ne dėl jų kaltės negali suteikti darbo, todėl pastariesiems tenka darbovietėje …

Prarado teisę į PVM atskaitą

  Šios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) administracinės bylos nagrinėjimo dalykas – pareiškėjo (apelianto) teisė į PVM atskaitą, kurią mokesčių administratorius paneigė dėl neįvykusių ūkinių operacijų, įformintų buhalterinės apskaitos dokumentuose, ir pareiškėjui veikus nesąžiningai.   Dėl ko kilo ginčas? UAB …

Pertrauka darbuotojams pailsėti ir pavalgyti

  Darbo kodekso (DK) 158 straipsnis reglamentuoja darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė), pertraukų pailsėti ir pavalgyti (trumpiau – pietų pertrauka) suteikimą. Šioje teisės normoje nustatyta, kad tokia pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos (pamainos) laiko, …

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir mokesčiai

  Ginčas iš esmės kilo dėl to, ar, pardavus bendrąja jungtine nuosavybe sutuoktiniams priklausiusį turtą ir pajamas pervedus tik į vieno sutuoktinio sąskaitą, kitas sutuoktinis taip pat turi mokėti gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM) nuo parduoto turto. VMI, atlikusi …

Darbo sutartys su 14–16 m. amžiaus vaikais

  Rūpintis jaunų asmenų – nepilnamečių iki 18 m. amžiaus, darbu, jų sveikatos apsauga dirbant yra svarbus valstybės uždavinys. Todėl galiojantys mūsų šalies teisės aktai leidžia nepilnamečiams, t. y. vaikams – nuo 14 iki 16 m. amžiaus, taip pat paaugliams – nuo …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo tiekimams Bendrijos viduje

  PVM deklaracijoje už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. Bulgarijos bendrovė „Traum“ deklaravo PVM neapmokestintą peilių laikiklių ir ruošinių tiekimą Bendrijos viduje bendrovei „Evangelos gaitadzis“, įsteigtai Graikijoje, ir pateikė dvi sąskaitas faktūras su nurodytu graikišku …

Darbuotojo atleidimas iš darbo dėl sveikatos būklės

  Darbo kodekso (DK) 132 str. 2 dalis numato, kad darbuotojui, tapusiam laikinai nedarbingam ne dėl su darbu susijusių priežasčių, darbo vieta ir pareigos paliekamos, jeigu jis dėl laikinojo nedarbingumo neatvyksta į darbą ne daugiau kaip 120 (kalendorinių) dienų iš eilės arba …

Drausminių nuobaudų ­skyrimo tvarka

  Pagal Darbo kodekso 234 straipsnį, darbo drausmės pažeidimu, už kurį gali būti skiriama drausminė nuobauda, laikoma ir drausminė atsakomybė, taikoma tik už darbuotojo darbo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl jo kaltės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), kasacine tvarka nagrinėdamas …

Dėl PVM atskaitos, susijusios su pirkėjo sąžiningumu

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo nepripažinti pareiškėjo teisės į PVM atskaitą, argumentuojant pareiškėjo nesąžiningumu, t. y. žinojimu (arba turėjimu galimybę žinoti), kad ūkinės operacijos kontrahentas pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras …

Teisė į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai

  Nagrinėjamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą atsiradimo momento, teisės į atskaitą priklausomybės nuo planuojamo ekonominės veiklos vykdymo.   Ar atskaita priklauso nuo tikslų? Pareiškėja, turėdama …

Autorinės ir autorinės ­licencinės sutartys

  LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato tiek autorines, tiek ir autorines licencines sutartis. Nors teisinis šių sutarčių reguliavimas yra labai panašus, tačiau skiriasi mokestinės pasekmės – autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamas atlyginimas už kūrinių ir gretutinių …

Trumpalaikė darbo sutartis ir jos baigtis

  Trumpalaikį darbą dirbančių darbuotojų teisinis statusas Seimas 2011 m. gegužės 19 d. įstatymu Nr. XI‑1380 (Žin., 2011, Nr. 63-3288) pakeitė Darbo kodekso (DK) 113 straipsnio pavadinimą ir vietoje laikinosios darbo sutarties šiame straipsnyje įvardino trumpalaikę darbo sutartį. Taip ši darbo …

Investicijų lengvatos taikymo nepagrindė

  Aptariamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 46-1 straipsnyje įtvirtintos lengvatos, t. y. dėl teisės susimažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, taikymo pareiškėjo tikrinamuoju laikotarpiu vykdytiems projektams.   VMI patikrinimo akte buvo konstatuota: …

Teisinis tarp darbuotojų kylančių konfliktų įvertinimas

  Teisinių sankcijų taikymas Praktikoje dažni atvejai, kai atskiri darbuotojai dėl įvairių priežasčių konfliktuoja tarpusavyje ar su įmonės įstaigos, organizacijos (toliau – įmonė, darbovietė) administracijos atstovais. Tokiais destruktyviais veiksmais gali neigiamai paveikti įmonės atliekamo darbo mikroklimatą. Todėl darbovietės administracijai tenka …

Reikalavimas mokėti antrą kartą – neteisingas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimas dėl pareigos sumokėti PVM, kai jis jau buvo sumokėtas pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą

  Šis ginčas kilo dėl Muitinės sprendimo, kuriuo bendrovė „Equoland“ buvo įpareigota sumokėti PVM už prekių, fiziškai nesudėtų į muitinės sandėlį, importą, nors ji šį mokestį sumokėjo pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą.   Bylos fabula Bendrovė „Equoland“ importavo prekių siuntą iš …