Neatvykti į darbą administracijai leidus

Neatvykti į darbą administracijai leidus Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 143 str. 2 dalies 2 punktas numato, kad į darbo laikotarpį neįskaitomas tas laikas, kai įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau – įmonė) administracija darbuotojo prašymu leidžia jam …

Sutarties anatomija (I)

Sutarties anatomija (I) Advokatas, docentas daktarasTadas KLIMAS Kartą, eidamas į auditoriją dėstyti, radau raštelį, matyt, paliktą dėstytojo. Turbūt ką tik pasibaigusios paskaitos metu buvo užduotas klausimas: „Kas yra sutartis?“ Raštelyje buvo tik sakinys: „Sutartis… yra popierius, kurį pripažįsta ir palaiko …

Sandorių kainodara (IV)

Sandorių kainodara (IV) Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Pastaruoju metu ypač aktualia tema tampa ūkinių operacijų, sudaromų tarp asocijuotų asmenų, kainodaros klausimai. Sprendžiant iš atliekamų mokestinių patikrinimų, mokesčio administratorius kreipia vis didesnį dėmesį į asocijuotų asmenų sandorių kainodarą ar atskirus …

Sandorių kainodara (III)

Sandorių kainodara (III) Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Pas­ta­ruo­ju me­tu ypač ak­tu­a­lia te­ma tam­pa ūki­nių ope­ra­ci­jų, su­da­ro­mų tarp aso­ci­juo­tų as­me­nų, kai­no­da­ros klau­si­mai. Spren­džiant iš at­lie­ka­mų mo­kes­ti­nių pa­tik­ri­ni­mų, mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­to­rius krei­pia vis di­des­nį dė­me­sį į aso­ci­juo­tų as­me­nų san­do­rių kai­no­da­rą ar at­ski­rus …

Darbuotojų teisinė padėtis reorganizuojant įmonę

Darbuotojų teisinė padėtis reorganizuojant įmonę Henrikas DAVIDAVIČIUS LR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys strong>Ci­vi­li­nio ko­dek­so (CK) 2.95 straips­nis re­or­ga­ni­za­vi­mą api­bū­di­na kaip ju­ri­di­nio as­mens pa­bai­gą be lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ros. Pa­gal CK 2.97 straips­nį, ju­ri­di­nių as­me­nų jun­gi­mo bū­dai yra pri­jun­gi­mas (t. y. vie­no ar dau­giau …

Darbuotojui be pagrindo išmokėto darbo užmokesčio išieškojimas

Darbuotojui be pagrindo išmokėto darbo užmokesčio išieškojimas Henrikas DAVIDAVIČIUS LR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Prak­ti­ko­je su­tin­ka­mi daž­ni at­ve­jai, kai dėl įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų pa­da­ry­tos klai­dos ar teis­mų pri­im­tų spren­di­mų pa­kei­ti­mo, ar­ba pa­ties dar­buo­to­jo ne­są­ži­nin­gų veiks­mų jam be pa­grin­do iš­mo­ka­mas dar­bo už­mo­kes­tis. …

Sezoninio darbo sutartis

Sezoninio darbo sutartis Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 112 straipsnis sezoniniais vadina darbus, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito …

Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas darbdavio iniciatyva

Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas darbdavio iniciatyva Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo ir gamybos procesai nėra nekintami, ypač darbartiniu ekonominiu sunkmečiu, kai darbdaviai dėl objektyvių priežasčių priversti stabdyti gamybą arba mažinti bei keisti jos apimtį, todėl praktiškai …

San­do­rių kai­no­da­ra (II)

San­do­rių kai­no­da­ra (II) Arū­nas ŠID­LAUS­KAS UAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Pas­ta­ruo­ju me­tu ypač ak­tu­a­lia te­ma tam­pa ūki­nių ope­ra­ci­jų, su­da­ro­mų tarp aso­ci­juo­tų as­me­nų, kai­no­da­ros klau­si­mai. Spren­džiant iš at­lie­ka­mų mo­kes­ti­nių pa­tik­ri­ni­mų, mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­to­rius krei­pia vis di­des­nį dė­me­sį į aso­ci­juo­tų as­me­nų san­do­rių kai­no­da­rą ar at­ski­rus …

Draus­mi­nių nuo­bau­dų pa­nai­ki­ni­mas

Draus­mi­nių nuo­bau­dų pa­nai­ki­ni­mas Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUS LR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Dar­bo ko­dek­so (DK) 243 straips­nis nu­ma­to, kad jei­gu per vie­ne­rius me­tus (12 mė­ne­sių) nuo tos die­nos, kai bu­vo skir­ta draus­mi­nė nuo­bau­da (pa­sta­ba, pa­pei­ki­mas), dar­buo­to­jui ne­bu­vo ski­ria­ma nau­ja nuo­bau­da, lai­ko­ma, kad jis …

Ki­to dar­bo siū­ly­mas at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams

Ki­to dar­bo siū­ly­mas at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUS LR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Dar­bo ko­dek­so (DK) 129 straips­nis nu­ma­to, kad darb­da­vys sa­vo ini­cia­ty­va ga­li nu­trauk­ti ne­ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su dar­buo­to­ju tik dėl svar­bių prie­žas­čių, apie tai įspė­jęs jį DK 130 straips­ny­je nu­sta­ty­ta …

Pra­vaikš­ta dar­be

Pra­vaikš­ta dar­be Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUS LR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Nu­trauk­ti su dar­buo­to­ju dar­bo su­tar­tį pa­gal Dar­bo ko­dek­so (DK) 136 str. 3 da­lį, va­do­vau­jan­tis DK 235 str. 2 da­lies 9 punk­tu, už įvyk­dy­tą dar­be pra­vaikš­tą be svar­bių prie­žas­čių ga­li­ma, kai yra nu­sta­to­ma …

San­do­rių kai­no­da­ra (I)

San­do­rių kai­no­da­ra (I) Arū­nas ŠID­LAUS­KAS UAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Pas­ta­ruo­ju me­tu ypač ak­tu­a­lia te­ma tam­pa ūki­nių ope­ra­ci­jų, su­da­ro­mų tarp aso­ci­juo­tų as­me­nų, kai­no­da­ros klau­si­mai. Spren­džiant iš at­lie­ka­mų mo­kes­ti­nių pa­tik­ri­ni­mų, mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­to­rius krei­pia vis di­des­nį dė­me­sį į aso­ci­juo­tų as­me­nų san­do­rių kai­no­da­rą ar at­ski­rus …

Ža­los iš­ieš­ko­ji­mas iš dar­buo­to­jo už­dar­bio ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tvar­ky­mu

Ža­los iš­ieš­ko­ji­mas iš dar­buo­to­jo už­dar­bio ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tvar­ky­mu Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUS LR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys „Dar­buo­to­jas dar­bo me­tu pa­da­rė įmo­nei tur­ti­nę ža­lą. Ar ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vo nuo­žiū­ra pa­da­ry­tą ža­lą ga­li iš­ieš­ko­ti iš dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čio ir ko­kia tvar­ka tai da­ro­ma?“ Ža­lą pa­da­ręs dar­buo­to­jas …

Ga­ran­ti­jos ser­gan­tiems ar su­ža­lo­tiems dar­be dar­buo­to­jams

Ga­ran­ti­jos ser­gan­tiems ar su­ža­lo­tiems dar­be dar­buo­to­jams Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Dar­bo ko­dek­sas (DK), sau­go­da­mas ser­gan­čių dar­buo­to­jų in­te­re­sus, tam tik­ra ap­im­ti­mi ap­ri­bo­ja dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mą su lai­ki­nai ne­dar­bin­gais as­me­ni­mis. DK 131 str. 1 d. 1 punk­tas drau­džia darb­da­vio ini­cia­ty­va įspė­ti …

Su­tar­tis dėl dar­buo­to­jų vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės

Su­tar­tis dėl dar­buo­to­jų vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­ties su­da­ry­mas yra darb­da­vio pre­ro­ga­ty­va, nes to­kia su­tar­tis gi­na darb­da­vio in­te­re­sus. Dar­bo ko­dek­so (DK) 256 str. 1 da­lis nu­sta­to dvi vie­nu me­tu bū­ti­nas są­ly­gas, kad su …

Su­tar­čių vyk­dy­mas ir prie­vo­lių pa­gal su­tar­tis ne­vyk­dy­mo pa­sek­mės

Su­tar­čių vyk­dy­mas ir prie­vo­lių pa­gal su­tar­tis ne­vyk­dy­mo pa­sek­mės Arū­nas ŠID­LAUS­KAS UAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Ci­vi­li­nis ko­dek­sas (to­liau – CK) įpa­rei­go­ja ša­lis elg­tis są­ži­nin­gai dar esant iki­su­tar­ti­niams san­ty­kiams, o ta ša­lis, ku­ri de­ra­si dėl su­tar­ties ne­są­ži­nin­gai, pri­va­lo at­ly­gin­ti ki­tos ša­lies dėl to …

Se­nat­vės pen­si­nin­kų at­lei­di­mas iš dar­bo jų pa­čių pra­šy­mu

Se­nat­vės pen­si­nin­kų at­lei­di­mas iš dar­bo jų pa­čių pra­šy­mu Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Sei­mas šie­met lie­pos 23 d. pri­ėmė Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­pil­dy­mų ir pa­kei­ti­mų įsta­ty­mą Nr. XI-404, ku­ris įsi­ga­lio­jo nuo 2009 m. rug­pjū­čio 4 d. (Žin., 2009, Nr. 93-393). …

At­lei­di­mas iš dar­bo už draus­mės pa­žei­di­mus

At­lei­di­mas iš dar­bo už draus­mės pa­žei­di­mus Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Pa­gal dar­bo tei­sę draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė ga­li­ma tik tarp sub­jek­tų, ku­riuos tar­pu­sa­vu­je sie­ja tei­si­niai dar­bo san­ty­kiai. Pa­gal Dar­bo ko­dek­so (DK) 234 ir 264 straips­nius, dar­bo draus­mės pa­žei­di­mas yra dėl dar­buo­to­jo …

Ju­ri­di­nių as­me­nų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė

Ju­ri­di­nių as­me­nų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė Arū­nas ŠID­LAUS­KASUAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Aiš­kin­da­mas ju­ri­di­nių as­me­nų pa­trau­ki­mą bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, LR Kon­sti­tu­ci­nis teis­mas sa­vo 2009-06-08 nu­ta­ri­me kon­sta­ta­vo, kad LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 20 ir 43 straips­niai ne­pri­eš­ta­rau­ja LR Kon­sti­tu­ci­jai. Šia­me straips­ny­je pa­nag­ri­nė­si­me ju­ri­di­nių as­me­nų bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės as­pek­tus …