Pra­vaikš­ta dar­be

Pra­vaikš­ta dar­be Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUS LR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Nu­trauk­ti su dar­buo­to­ju dar­bo su­tar­tį pa­gal Dar­bo ko­dek­so (DK) 136 str. 3 da­lį, va­do­vau­jan­tis DK 235 str. 2 da­lies 9 punk­tu, už įvyk­dy­tą dar­be pra­vaikš­tą be svar­bių prie­žas­čių ga­li­ma, kai yra nu­sta­to­ma …

San­do­rių kai­no­da­ra (I)

San­do­rių kai­no­da­ra (I) Arū­nas ŠID­LAUS­KAS UAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Pas­ta­ruo­ju me­tu ypač ak­tu­a­lia te­ma tam­pa ūki­nių ope­ra­ci­jų, su­da­ro­mų tarp aso­ci­juo­tų as­me­nų, kai­no­da­ros klau­si­mai. Spren­džiant iš at­lie­ka­mų mo­kes­ti­nių pa­tik­ri­ni­mų, mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­to­rius krei­pia vis di­des­nį dė­me­sį į aso­ci­juo­tų as­me­nų san­do­rių kai­no­da­rą ar at­ski­rus …

Ža­los iš­ieš­ko­ji­mas iš dar­buo­to­jo už­dar­bio ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tvar­ky­mu

Ža­los iš­ieš­ko­ji­mas iš dar­buo­to­jo už­dar­bio ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tvar­ky­mu Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUS LR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys „Dar­buo­to­jas dar­bo me­tu pa­da­rė įmo­nei tur­ti­nę ža­lą. Ar ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vo nuo­žiū­ra pa­da­ry­tą ža­lą ga­li iš­ieš­ko­ti iš dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čio ir ko­kia tvar­ka tai da­ro­ma?“ Ža­lą pa­da­ręs dar­buo­to­jas …

Ga­ran­ti­jos ser­gan­tiems ar su­ža­lo­tiems dar­be dar­buo­to­jams

Ga­ran­ti­jos ser­gan­tiems ar su­ža­lo­tiems dar­be dar­buo­to­jams Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Dar­bo ko­dek­sas (DK), sau­go­da­mas ser­gan­čių dar­buo­to­jų in­te­re­sus, tam tik­ra ap­im­ti­mi ap­ri­bo­ja dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mą su lai­ki­nai ne­dar­bin­gais as­me­ni­mis. DK 131 str. 1 d. 1 punk­tas drau­džia darb­da­vio ini­cia­ty­va įspė­ti …

Su­tar­tis dėl dar­buo­to­jų vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės

Su­tar­tis dėl dar­buo­to­jų vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­ties su­da­ry­mas yra darb­da­vio pre­ro­ga­ty­va, nes to­kia su­tar­tis gi­na darb­da­vio in­te­re­sus. Dar­bo ko­dek­so (DK) 256 str. 1 da­lis nu­sta­to dvi vie­nu me­tu bū­ti­nas są­ly­gas, kad su …

Su­tar­čių vyk­dy­mas ir prie­vo­lių pa­gal su­tar­tis ne­vyk­dy­mo pa­sek­mės

Su­tar­čių vyk­dy­mas ir prie­vo­lių pa­gal su­tar­tis ne­vyk­dy­mo pa­sek­mės Arū­nas ŠID­LAUS­KAS UAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Ci­vi­li­nis ko­dek­sas (to­liau – CK) įpa­rei­go­ja ša­lis elg­tis są­ži­nin­gai dar esant iki­su­tar­ti­niams san­ty­kiams, o ta ša­lis, ku­ri de­ra­si dėl su­tar­ties ne­są­ži­nin­gai, pri­va­lo at­ly­gin­ti ki­tos ša­lies dėl to …

Se­nat­vės pen­si­nin­kų at­lei­di­mas iš dar­bo jų pa­čių pra­šy­mu

Se­nat­vės pen­si­nin­kų at­lei­di­mas iš dar­bo jų pa­čių pra­šy­mu Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Sei­mas šie­met lie­pos 23 d. pri­ėmė Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­pil­dy­mų ir pa­kei­ti­mų įsta­ty­mą Nr. XI-404, ku­ris įsi­ga­lio­jo nuo 2009 m. rug­pjū­čio 4 d. (Žin., 2009, Nr. 93-393). …

At­lei­di­mas iš dar­bo už draus­mės pa­žei­di­mus

At­lei­di­mas iš dar­bo už draus­mės pa­žei­di­mus Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Pa­gal dar­bo tei­sę draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė ga­li­ma tik tarp sub­jek­tų, ku­riuos tar­pu­sa­vu­je sie­ja tei­si­niai dar­bo san­ty­kiai. Pa­gal Dar­bo ko­dek­so (DK) 234 ir 264 straips­nius, dar­bo draus­mės pa­žei­di­mas yra dėl dar­buo­to­jo …

Ju­ri­di­nių as­me­nų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė

Ju­ri­di­nių as­me­nų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė Arū­nas ŠID­LAUS­KASUAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Aiš­kin­da­mas ju­ri­di­nių as­me­nų pa­trau­ki­mą bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, LR Kon­sti­tu­ci­nis teis­mas sa­vo 2009-06-08 nu­ta­ri­me kon­sta­ta­vo, kad LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 20 ir 43 straips­niai ne­pri­eš­ta­rau­ja LR Kon­sti­tu­ci­jai. Šia­me straips­ny­je pa­nag­ri­nė­si­me ju­ri­di­nių as­me­nų bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės as­pek­tus …

Kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo iš­lai­dos ir jų iš­ieš­ko­ji­mas iš dar­bo­vie­tę pa­li­ku­sio dar­buo­to­jo

Kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo iš­lai­dos ir jų iš­ieš­ko­ji­mas iš dar­bo­vie­tę pa­li­ku­sio dar­buo­to­jo Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Klau­si­mai, su­si­ję su dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo iš­lai­do­mis ir jų iš­ieš­ko­ji­mu iš dar­buo­to­jo, bu­vo nu­ma­ty­ti Dar­bo ko­dek­so (DK) 127 str. tre­čio­je da­ly­je. Ta­čiau Sei­mas 2005 m. …

At­si­skai­ty­mas su at­lei­džia­mais iš dar­bo as­me­ni­mis

At­si­skai­ty­mas su at­lei­džia­mais iš dar­bo as­me­ni­mis Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Ben­dros nuo­sta­tos Dar­bo ko­dek­so (DK) 141 straips­nis įpa­rei­go­ja darb­da­vį vi­siš­kai at­si­skai­ty­ti su dar­buo­to­ju jo at­lei­di­mo iš dar­bo die­ną, ku­ri pa­pras­tai yra pas­ku­ti­nė dar­bo die­na, jei įsta­ty­mais ar darb­da­vio ir …

Kre­di­to­rių tei­sės bei jų rei­ka­la­vi­mų ten­ki­ni­mo ei­lė ir tvar­ka ban­kro­to pro­ce­se

Kre­di­to­rių tei­sės bei jų rei­ka­la­vi­mų ten­ki­ni­mo ei­lė ir tvar­ka ban­kro­to pro­ce­se Arū­nas ŠID­LAUS­KASUAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Kre­di­to­riai, ku­rių rei­ka­la­vi­mus pa­tvir­ti­no teis­mas, tu­ri tei­sę: 1) da­ly­vau­ti kre­di­to­rių su­si­rin­ki­muo­se ir gin­ti sa­vo rei­ka­la­vi­mus; 2) kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka gau­ti iš ad­mi­nist­ra­to­riaus in­for­ma­ci­ją apie …

Ko­mer­ci­nė pa­slap­tis, jos lai­ky­mo­si rei­ka­la­vi­mai, at­sklei­di­mo tei­si­nės pa­sek­mės

Ko­mer­ci­nė pa­slap­tis, jos lai­ky­mo­si rei­ka­la­vi­mai, at­sklei­di­mo tei­si­nės pa­sek­mės Arū­nas ŠID­LAUS­KASUAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas LR ci­vi­li­nis ko­dek­sas api­brė­žia ko­mer­ci­nės pa­slap­ties są­vo­ką ir nu­sta­to, kad in­for­ma­ci­ja lai­ko­ma ko­mer­ci­ne (ga­my­bi­ne) pa­slap­ti­mi, jei­gu tu­ri tik­rą ar po­ten­cia­lią ko­mer­ci­nę (ga­my­bi­nę) ver­tę dėl to, kad jos ne­ži­no …

Ga­li­my­bė keis­ti dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­tį

Ga­li­my­bė keis­ti dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­tį Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys Dar­bo ko­dek­so (DK) 186 straips­nis nu­ma­to, kad dar­bo už­mo­kes­tis yra at­ly­gi­ni­mas už dar­bą, dar­buo­to­jo at­lie­ka­mą pa­gal dar­bo su­tar­tį. Dar­bo už­mo­kes­tis ap­ima pa­grin­di­nį dar­bo už­mo­kes­tį ir vi­sus pa­pil­do­mus už­dar­bius, bet ko­kiu …

Vė­luo­jan­tys at­si­skai­ty­mai

Vė­luo­jan­tys at­si­skai­ty­mai Arū­nas ŠID­LAUS­KAS UAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Pas­ta­ruo­ju me­tu ypač ak­tu­a­lia pro­ble­ma tam­pa vė­luo­jan­tys at­si­skai­ty­mai. Vie­no spren­di­mo, ko­kių prie­mo­nių rei­kė­tų im­tis, sie­kiant už­kirs­ti tam ke­lią, nė­ra, ta­čiau ben­dros pre­ven­ci­nės prie­mo­nės ir mo­kė­ji­mų kon­tro­lė ga­li duo­ti rei­kia­mų re­zul­ta­tų. Šia­me straips­ny­je ir …

At­leidimas iš dar­bo ne­pa­si­bai­gus su­tar­ties ter­mi­nui

At­leidimas iš dar­bo ne­pa­si­bai­gus su­tar­ties ter­mi­nui „Mū­sų įmo­nė­je at­lei­do­me iš dar­bo sky­riaus vir­ši­nin­ką ir į jo vie­tą, pas­kel­bę kon­kur­są, pri­ėmė­me nau­ją dar­buo­to­ją. Ta­čiau teis­mas at­leis­tą dar­buo­to­ją grą­ži­no į bu­vu­sias pa­rei­gas. Kaip tu­ri­me pa­si­elg­ti su da­bar dir­ban­čiu dar­buo­to­ju, ku­ris pri­im­tas dirb­ti …

Ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą dir­bant su­trum­pin­tą dar­bo lai­ką

Ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą dir­bant su­trum­pin­tą dar­bo lai­ką „Me­di­ci­nos dar­buo­to­jams yra nu­sta­ty­ta 39 va­lan­dų dar­bo sa­vai­tė, o kai ku­rie me­di­kai dir­ba dar trum­piau. Pra­šo­me pa­aiš­kin­ti, kaip yra mo­ka­ma už dar­bą dir­bant su­trum­pin­tą dar­bo lai­ką.“ Į klausimą atsako teisininkas Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUS: DK …

Kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mas

Kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mas „Pri­ima­mas į dar­bą dar­buo­to­jas įsi­pa­rei­go­jo įmo­nė­je iš­dirb­ti ne ma­žiau kaip tre­jus me­tus. Taip pat pa­gal dar­bo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tą są­ly­gą dar­buo­to­jas tu­ri at­ly­gin­ti darb­da­viui iš­lai­das ke­liant dar­buo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją. Ta­čiau po dve­jų me­tų įmo­nė­je įvy­ko re­or­ga­ni­za­ci­ja ir dar­buo­to­jas …

Už­sie­nio va­liu­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ky­ma­sis

Už­sie­nio va­liu­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ky­ma­sis Arū­nas ŠID­LAUS­KASUAB „Ri­mess“ ad­vo­ka­tas Spren­džiant iš gau­na­mų pa­klau­si­mų, ne vi­si yra pa­kan­ka­mai su­si­pa­ži­nę su spe­ci­fi­niais LR už­sie­nio va­liu­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mo ir su juo su­si­ju­sių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mais, ku­riuos šia­me straips­ny­je ir ap­žvelg­si­me. …

Leis­ti dar­buo­to­jui ku­rį lai­ką ne­at­vyk­ti į dar­bą

Leis­ti dar­buo­to­jui ku­rį lai­ką ne­at­vyk­ti į dar­bą „Gy­ve­ni­me daž­nai pa­si­tai­ko, kai dėl šei­mi­nių ap­lin­ky­bių ne­ga­liu bū­ti dar­be, nes tuo me­tu pri­va­lau tvar­ky­ti sa­vo as­me­ni­nius rei­ka­lus. Ar to­kiais at­ve­jais darb­da­vys ga­li ma­ne ke­lioms die­noms at­leis­ti nuo dar­bo pa­rei­gų vyk­dy­mo?“ Į klausimą …