Darbo sutarties nutraukimas be svarbių priežasčių

Darbo sutarties nutraukimas be svarbių priežasčių Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 127 str. 1 dalis neįpareigoja darbuotojo nurodyti priežastis, dėl kurių jis nori nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos. Be …

Išskaitos iš darbo užmokesčio be darbuotojo sutikimo

Išskaitos iš darbo užmokesčio be darbuotojo sutikimo Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Išskaitų teisinis pagrindas Veikiantys įstatymai saugo darbuotojų darbo užmokestį nuo nepagrįstų išieškojimų. Todėl bet kuri išskaita iš darbo užmokesčio gali būti daroma tik teisės aktų numatytais atvejais …

Buhalterijos darbuotojų drausminės atsakomybės ypatumai

Buhalterijos darbuotojų drausminės atsakomybės ypatumai Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Buhalterijos darbuotojų darbo pareigų esmė yra tam tikros įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau – įmonė) buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, nustatytus reikalavimus. Buhalterio …

Ne viso darbo laiko nustatymas

Ne viso darbo laiko nustatymas Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Mūsų šalyje darbuotojų, dirbančių ne viso darbo laiko sąlygomis, teisinę padėtį reglamentuoja Darbo kodekso (DK) 146 straipsnis ir Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 1508 (Žin., 2004, …

Komandiruotės

Komandiruotės Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Atsižvelgiant į keliamų klausimų gausą, vėl tenka grįžti prie komandiruočių temos. Ši tema atrodytų pakankamai išgvildenta įvairiuose straipsniuose, paskaitose ir paaiškinimuose, tačiau klausimų ir vėl kyla. Rengdamas šį straipsnį, pasistengiau peržvelgti teismų praktiką, Valstybinės …

Patarnavimo sutarties ypatumai

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 116 straipsnis numato, kad patarnavimo sutarties ypatumus nustato Vyriausybė. Pastaroji 2003 m. rugpjūčio 19 d. priėmė nutarimą Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“, kuriuo yra nustatyti ir patarnavimo sutarties …

Licencija

Advokatas, docentas daktaras Tadas KLIMAS Licenciją, kaip teisinį institutą, praktiškai galima rasti visur, net kompiuterinė įranga neįsivaizduojama be licencijų. Nors licencija yra minima ir LR civiliniame kodekse, ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, vis dėlto licencija Lietuvoje suprantama vis …

Darbuotojo automobilio perdavimas darbdaviui pagal panaudos sutartį

Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Automobilio panaudos sutarčiai taikomi bendrieji panaudos sutarties reikalavimai, nustatyti LR civilinio kodekso 6.629–6.643 straipsniuose. Civilinis kodeksas nustato, kad neatlygintino naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai …

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys su darbuotojais

Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Visiškos materialinės atsakomybės sutartis reglamentuoja LR darbo kodekso 256 straipsnis, kuris nustato, kad visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, …

Terminuotos darbo sutarties nutraukimo datos koregavimas

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Pagal DK 110 straipsnį, darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo (pvz., Antanaitienė priimama dirbti, kol buhalterė Petraitienė grįš iš vaiko …

Be pagrindo gauto darbo užmokesčio išieškojimas iš darbuotojo

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Praktikoje dažnai sutinkami atvejai, kai įmonė, įstaiga organizacija (toliau – įmonė) darbuotojui be pagrindo išmoka darbo užmokestį. Tai atsitinka dėl įmonės administracijos darbuotojų padarytos klaidos ar teismų priimtų sprendimų pakeitimo, arba paties darbuotojo nesąžiningų …

Darbuotojo darbo sąlygų keitimas pagal medicinos išvadą

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) direktoriaus 2007 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-85 (Žin., 2007, Nr. 136-5558) patvirtinta Išvados dėl darbo pobūdžio ir sąlygų forma. Joje turi būti nurodoma, ar darbuotojas yra …

Darbuotojo teisė palikti darbą, kai jam nemokamas darbo užmokestis

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 128 straipsnis numato galimybę nutraukti darbo santykius su darboviete dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Kaip pažymėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), DK 128 str. 1 dalyje nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti …

Darbo teisių savigyna – darbuotojo atsisakymas vykti į darbą

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbuotojas dažnai jaučia, kad darbdavys pažeidžia jo darbo teises, tačiau nežino, kokių atsakomųjų veiksmų darbdavio atžvilgiu jis gali imtis. Mat Darbo kodekso (DK) 37 straipsnis numato, kad darbo teisių savigyna leidžiama tik šio kodekso …

Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas

Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Šiuo metu vis daugėja paklausimų dėl baudžiamosios atsakomybės už finansinius nusikaltimus, susijusius su apgaulingu ar aplaidžiu apskaitos tvarkymu, todėl atsižvelgdami į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismų praktikos apibendrinimo apžvalgą ir ją cituodami, šiame straipsnyje pateikiame tokios …

Keičiama tvarka, pagal kurią darbuotojai palieka darbą savo noru

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodeksas, įteisindamas asmens konstitucinę laisvę savo nuožiūra pasirinkti darbą, suteikia darbuotojams teisę savo valia pagal teisės aktų nustatytą tvarką nutraukti darbo sutartį su darbdaviu ir palikti darbą jo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – …

Reabilituoto asmens teisė į žalos atlyginimą

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Seimas 2002 m. gegužės 21 d. priėmė Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymą Nr. IX-895 (Žin., 2002, Nr. 56-2228; 2005, Nr. 127-4532 ir kt.). Šiuo įstatymu nustatytas asignavimas …

Reklamos ir valdymo paslaugų apmokestinimas PVM

Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Pastaruoju metu mokesčio administratorius vis atidžiau analizuoja vadinamuosius reklamos ar rinkodaros paslaugų bei valdymo paslaugų teikimo pagrindinėms bendrovėms, esančioms užsienyje, sandorius, kai po PVM sąskaitoje faktūroje nurodytu trumpu paslaugų apibūdinimu „už reklamos ar rinkodaros paslaugas“ …

Su mokesčių administratoriumi galima tartis

Rasa VIRVILIENĖ Teisininkė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ) 71 straipsnis numato, kad mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena …

Darbas už darbovietės ribų

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Vyriausybė, realizuodama šiemet Seimo priimtas Darbo kodekso pataisas, liepos 21 d. priėmė nutarimą Nr. 1094, kuriuo patvirtino ypatumus, kad darbuotojas galėtų dirbti pagal nuotolinio darbo sutartį (Žin., 2010, Nr. 98-4710). Nutarimas įsigaliojo nuo rugpjūčio …