Dėl kelionių, susijusių su darbu, kompensavimo

 Kalbant apie darbo organizavimą, neretai kyla klausimų dėl kelionės į darbą, iš darbo arba į skirtingus objektus, kur atliekamas darbas, apmokėjimo. Ar turi darbdavys apmokėti ar kitaip kompensuoti išlaidas, susijusias su vykimu į darbą, iš darbo arba į komandiruotes? Paanalizuokime, …

Dėl nekonkuravimo kompensacijos

 Pastaruoju metu vis populiaresni tampa nekonkuravimo susitarimai tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo kodekso 38 straipsnis reglamentuoja susitarimo dėl nekonkuravimo sąlygas.Susitardamos dėl nekonkuravimo sąlygų, darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo veiklos …

Terminai ir jų skaičiavimas

 Teisiniu požiūriu terminas yra juridinis faktas, su kuriuo įstatymas sieja tam tikrų teisių ir pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, pavyzdžiui, praleidus 3 metų ieškinio senaties terminą atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos pateikimo, tai gali būti pagrindu atmesti ieškovo …

Dėl užsieniečių darbo organizavimo

 Pastaruoju metu daugėja darbuotojų, atvažiuojančių į Lietuvą iš užsienio šalių. Paprasčiau yra, kai darbuotojas – Europos Sąjungos šalies pilietis, sudėtingiau – kai padirbėti atvyksta darbuotojai iš kitų šalių, pavyzdžiui, Ukrainos, Baltarusijos ir kt. Be abejo, tokiems asmenims, kaip ir Lietuvos piliečiams, taikomos …

Pastato esminis pagerinimas PVM tikslais: Lietuvos ir Europos teismų praktika

 Praktikoje dažnai kyla klausimų, ar rekonstruotą pastatą laikyti nauju PVM tikslais ir jo pardavimą apmokestinti PVM, ar jam taikyti „senam“ pastatui taikomą PVM režimą. Teismų praktika šioje srityje nėra gausi, taigi pateikiu pagrindinius teismų suformuotus principus.Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) …

Dėl budėjimo organizavimo

 Darbdavys yra atsakingas už darbo organizavimą įmonėje ir, be abejo, suinteresuotas, kad darbo procesai vyktų kuo efektyviau, operatyviau ir su mažesnėmis išlaidomis. Tam Darbo kodekse (toliau – DK) yra numatyta galimybė nustatyti tinkamiausią darbo laiko režimą, pvz., suminę darbo laiko …

Teismas avansą, išmokėtą akcininkui, pripažino dividendais

 Bendrovė E (toliau – Bendrovė) yra gamybinę veiklą vykdanti įmonė. Vienintelis jos akcininkas – J. J., kuris yra ir Bendrovės direktorius. Bendrovė mokestinio patikrinimo laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2012 m. dirbo pelningai, dividendai vieninteliam jos akcininkui nebuvo mokėti. J. J., …

Dėl neleidžiamų atskaitymų ir PVM atskaitos ribojimo už prekių, kurios nėra įprastos įmonės veiklai, įsigijimą

 Šioje byloje mokesčių mokėtoja UAB (toliau – Pareiškėjas arba Bendrovė) įsigijo 14 rašiklių ir laikrodį be apyrankės. Įsigytas prekes priskyrė leidžiamiems atskaitymams ir atskaitė jų pirkimo PVM. Šį turtą Pareiškėjas pardavė 2015 m. Prekės buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos.VMI atliko Bendrovės patikrinimą …

Darbo kodeksas apie darbą pagal suminę darbo laiko apskaitą

 Darbo kodekso (DK) 115 str. 1 dalyje nurodyta, kad suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūrą su darbovietės darbo taryba ir atsižvelgus į darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos nuomonę. Jeigu nustatyta suminė darbo laiko apskaita, dirbama …

Atleidimas iš darbo dėl sveikatos būklės

 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas nustato, kad kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Ypatingas dėmesys skiriamas labiausiai socialiai ir fiziologiškai pažeidžiamoms darbuotojų grupėms – nepilnamečiams, neįgaliesiems, nėščioms ir kt.Darbuotojai su negalia turi dirbti tik …

PVM atskaita, kai apmokestinamasis asmuo neturi PVM sąskaitų faktūrų, bet remiasi kitu dokumentu

 L. H. Vădan, Rumunijos pilietis, sudarė 29 nekilnojamojo turto sandorius 2006 m. ir 70 nekilnojamojo turto sandorių 2007–2009 m. Taip pat jis pardavė žemę statyboms 2008–2009 m. Kadangi jo apyvarta nuo 2006 m. birželio mėn. viršijo teisės aktų nustatytą neapmokestinimo …

Neleido atskaityti PVM, sumokėtą perkant konsultavimo paslaugas

 Šioje Europos Teisingumo Teismo (ETT) byloje kilo ginčas dėl atsisakymo leisti atskaityti PVM, sumokėtą perkant konsultavimo paslaugas, kuriomis bendrovė naudojosi įgyvendindama antro laipsnio patronuojamosios bendrovės, kuriai ji teikė administravimo ir informacinių technologijų paslaugas, akcijų perleidimo planą, kai tas perleidimas nebuvo …

Dėl „kitų užduočių“ sąvokos

 Gana dažnai pareigų aprašymuose, pareiginėse instrukcijose, kituose dokumentuose, reglamentuojančiuose darbuotojo funkcijas ir atliekamą darbą, tenka matyti punktą, pagal kurį darbuotojas įpareigojamas „atlikti visus kitus vadovo nurodymus ar užduotis“. Toks punktas pats savaime nepažeidžia darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų, tačiau, …

Kai darbo sutartis nutraukiama dėl įmonės bankroto

 LR darbo kodeksas (toliau – DK) numato, kad, kai įmonėje vykdoma bankroto procedūra, su darbuotojais nutraukiamos darbo sutartys pagal DK 62 straipsnį. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui bankroto bylą ar kreditorių susirinkimui nutarus vykdyti …

Ieškinio senatis

 Ieškinio senatį Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.124 straipsnis apibrėžia kaip įstatymų nustatytą laiko tarpą (terminą), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį.Ieškinio senaties instituto tikslas – sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių …

Žalos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių susirgimų atlyginimas

 Įvykus mokestinei reformai, nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė daug įstatymų. Šiame straipsnyje aptarsime Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesine liga įstatymo aktualius pakeitimus.Žalos asmens gyvybei arba sveikatai dėl profesinių susirgimų, įvykusių iki 1999 m. gruodžio 31 …

Dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo

 Gimus vaikui, tėvams atsiranda daug rūpesčių, taigi Darbo kodeksas (DK) reglamentuoja ir papildomas garantijas darbuotojams, auginantiems vaikus – tikslines atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros), pirmenybės teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, pamainą ir kt. Teisę į tokias garantijas turi …

Darbuotojų nušalinimas darbe

 Darbo kodeksas (DK) detaliai reglamentuoja darbuotojų nušalinimą nuo darbo. DK 49 straipsnyje aptarti visi galimi darbuotojų nušalinimo nuo darbo atvejai, tai yra darbo sutarties vykdymo sustabdymai tiek darbdavio, tiek ir kitų asmenų iniciatyva. Be to, DK 50 straipsnis numato net …

Nauja prievolė įmonėms pranešti apie naudos gavėjus

 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kuriais nustatoma prievolė kaupti ir pateikti informaciją apie bendrovių tikruosius naudos gavėjus.Pagal Įstatymo 25 straipsnį, visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys privalo gauti, atnaujinti …

Dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo

 Darbovietėje vykdomi pakeitimai, pertvarkos, reorganizacijos dažnai lydimi darbuotojų nerimo, pergyvenimų dėl ateities, svarstymų, ar verta sutikti su darbo sąlygų pakeitimais, ar apsimoka keisti darbo vietą arba funkcijas, ir panašiai.Darbdaviai tokiose situacijose, kai padidėja darbuotojų jautrumas dėl itin svarbių, socialiai reikšmingų …