Dėl darbo keliose darbovietėse

 Kartais gyvenimas priverčia dirbti keliose darbovietėse. Dažniausiai, be abejo, tai lemia nedidelis (kukliai tariant) darbo užmokestis už viename darbe atliekamas funkcijas, kurio neužtenka oriam gyvenimui, ir žmogus priverstas ieškoti papildomo darbo. Nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojantis Darbo kodeksas (DK) …

Pasikeitė išskaitų iš darbuotojų darbo užmokesčio tvarka ir dydžiai

 Darbo kodekso (DK) 150 straipsnis reglamentuoja iškaitos darymą iš darbuotojo darbo užmokesčio. Pagal šio straipsnio 1 dalį, išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik DK ar kitų įstatymų nustatytais atvejais. Pagal 150 str. 2 dalį, tokios išskaitos leistinos …

LVAT: beprocentė paskola yra pajamos natūra

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl to, ar mokesčių administratorius pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjai, 2010 ir 2011 m. nemokėdami palūkanų nuo jiems suteiktų beprocenčių paskolų, gavo pajamų natūra, kurios apmokestinamos taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) …

Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai

 Civilinio kodekso (CK) 6.154 straipsnis apibrėžia sutarties sąvoką ir nurodo, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar …

Papildomos garantijos nėščioms darbuotojoms

 Naujasis (nors galioja antrus metus) Darbo kodeksas (DK) numato dar vieną, anksčiau nebūtą nediskriminavimo pagrindą – draudimą diskriminuoti dėl ketinimo turėti vaiką (vaikų). Įstatymo leidėjas numatė papildomą apsaugą, be kita ko, nėščioms darbuotojoms.Taigi, darbo santykius ir darbuotojų saugą bei sveikatą …

Dėl PVM atskaitos konsultavimo paslaugoms, įsigyjant kitą įmonę, kai toks įsigijimas neįvyko

 Šioje byloje kilo ginčas dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo leisti oro transporto bendrovei „Ryanair“ atskaityti pirkimo PVM, susijusį su konsultavimo paslaugomis, kuriomis bendrovė naudojosi, siekdama įsigyti kitos bendrovės akcijas.2006 m. oro transporto bendrovė „Ryanair“ pateikė pasiūlymą, susijusį su kitos oro transporto …

Dėl ne viso darbo laiko nustatymo neįgaliems darbuotojams

 Kartais kyla klausimų ir neaiškumų dėl darbo laiko normos darbuotojui, kuriam nustatoma negalia ir darbingumo procentas sumažėja dėl pablogėjusios sveikatos. Dažnai tenka susidurti su nuomone, kad, jei mažėja darbingumas, reikia savaime trumpinti ir darbo laiką. Tačiau toks aiškinimas nėra teisingas.Neįgaliųjų …

Nuotolinio darbo ypatumai

 Vis populiaresnis tampa darbo organizavimas nuotoliniu būdu. Toks darbo atlikimo būdas patogus ir naudingas tiek darbdaviui – mažesnės darbo vietos įrengimo ir priežiūros išlaidos, tiek darbuotojui – savo nuožiūra jis gali pasirinkti darbo atlikimo laiką, nereikia nustatytu laiku kasdien vykti į …

Išbandymas, priimant į darbą

 Darbo kodekse (toliau – DK) darbuotojo, priimamo dirbti į darbą pagal darbo sutartį, išbandymo reglamentavimui yra skiriamas 36 straipsnis, turintis keturias dalis.Kaip numato DK 36 str. 1 dalis, siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas …

Fizinių asmenų išlaidų neatitiktis oficialioms pajamoms

 Pastaruoju metu vis daugiau mokestinių ginčų kyla dėl nedeklaruotų fizinio asmens pajamų, t. y. kai mokesčių mokėtojo deklaruotų ir apmokestintų pajamų neužtenka jų išlaidoms padengti, o gyventojai negali pagrįsti pajamų šaltinių.Pagal Mokestinių ginčų komisijos statistiką, 2017 m. mokestinių ginčų sumos dėl …

Psichologinis klimatas darbe

 Kartais susiduriame su dirbančiųjų atsiliepimais apie blogą atmosferą darbe, įtampą, stresą, nerimą darbo vietoje. Kadangi labai didelę gyvenimo dalį praleidžiame darbe, kolektyve, labai svarbu, kad tokių reiškinių nebūtų, o darbovietėje jaustumės komfortiškai ir ramiai.Darbo kodeksas (DK) tiesiogiai nereglamentuoja darbuotojų tarpusavio …

Darbuotojų darbas per šventes

 Ne darbuotojas sprendžia, ar švenčių dieną jam dirbti, ar švęsti ir neiti į darbą. Pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 123 str. 1 dalį, paprastai švenčių dienomis nedirbama. Nurodoma 13 atvejų: sausio 1-oji – Naujieji Metai, dvi šv. Velykų dienos, dvi …

Turinio viršenybės prieš formą ir piktnaudžiavimo teise principo taikymas

 Lietuvos mokesčių administratorius jau kelerius metus aktyviai taiko Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 69 str. 1 dalį, siekdamas užkardyti mokesčių vengimo schemas ir vertinti mokesčių mokėtojų sudarytus sandorius iš mokesčių teisės pozicijų, o ne atsižvelgiant į formalią sandorių išraišką.Žvelgiant į Lietuvos …

Dėl darbuotojų duomenų apsaugos

 Vadovaujantis 2018 m. birželio 30 d. Darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymu, Darbo kodekso (toliau – DK) 27 straipsnis buvo pakeistas (sutrumpėjo) ir išdėstytas nauja redakcija. Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. liepos 16 d. Juos iš esmės lėmė tai, kad nuo 2018 …

Valstybės pareiga susigrąžinti neteisėtai atskaitytą PVM, užtikrinant teisinio saugumo principų laikymąsi

 UAB SEB Lizingas (SEB) 2007 m. kovo mėn. nusipirko šešis žemės sklypus iš VKI už 4 800 000 litų, įskaitant visus mokesčius. Sudarydamos šį sandorį, šalys nusprendė, kad tai yra žemės statybai tiekimas, t. y. PVM apmokestinamas sandoris. Todėl SEB sumokėjo PVM …

Darbo sutartis, kurią sudaro darbdavys su stojančiu dirbti darbuotoju

 Vadovaudamasi LR darbo kodekso (DK) 43 str. 3 dalimi, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343 patvirtino Pavyzdinę darbo sutarties formą, kuri įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. kartu su naujuoju DK.Kaip nurodyta Pavyzdinės darbo sutarties …

Trišalių sandorių apmokestinimas PVM

 Firma „Hans Bühler“ (toliau – HB), įsteigta ir registruota PVM mokėtoja Vokietijoje, šioje valstybėje narėje valdo gamybos ir prekybos įmonę. 2012 m. spalio mėn. – 2013 m. kovo mėn. HB taip pat buvo registruota PVM mokėtoja Austrijoje, kur ketino įsteigti nuolatinį …

Dėl PVM atskaitos, kai pasibaigęs terminas

 2004–2010 m. Slovakijoje įsteigta bendrovė „Hella“ tiekė Vokietijoje įsteigtai bendrovei VW metalo liejinius, skirtus variklinių transporto priemonių žibintams gaminti. Už šiuos liejinius bendrovė „Hella“ išrašė sąskaitas faktūras be PVM, nes manė, kad tai – PVM neapmokestinamas sandoris. 2010 m. „Hella“ konstatavo, …

Darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugos keitimas

 Darbo kodekso (DK) 27 straipsnyje darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugai skirta net septynios dalys. Kai kurios šio straipsnio dalys iš darbdavio reikalavo ypatingų priemonių. Pavyzdžiui, pagal DK 27 str. 7 dalį, darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius buvo …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl PVM atskaitos tikslinimo

 2011 m. lapkričio 28 d. Slovėnijos teismo sprendimu buvo patvirtintas susitarimas su kreditoriais, pagal kurį Slovėnijos įmonė T‑2, veikianti elektroninių ryšių sektoriuje, turėjo per devynerius metus sumokėti tik 44 proc. savo skolų sumos.Tuo remdamasi, Slovėnijos mokesčių inspekcija nusprendė, kad T‑2 …