Dėl „lygiaverčių pareigų“ sąvokos

 Kartais praktikoje pasitaiko situacijų, kai, darbuotojui išėjus tikslinių atostogų (pvz., vaiko priežiūros), įmonėje įvyksta tam tikri pertvarkymai, dėl kurių nebelieka vaiko priežiūros atostogose esančio darbuotojo darbo vietos. Vadovaujantis Darbo kodekso (toliau – DK) 131 str. 2 dalies nuostata, darbdavys privalo …

Darbdavių darbo santykių ypatumai, kai jie įdarbina mažiau kaip dešimt darbuotojų

 Darbo kodekso (DK) II dalies VII skyriaus 3 skirsnis yra skirtas darbo santykių ypatumams mažose įmonėse. DK 110 straipsnis nustato, kad darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius – mažiau kaip dešimt darbuotojų, netaikomos šios nuostatos:1) pareigos teikti informaciją darbuotojų patikėtiniui apie nuotolinio …

Dėl išskaitų iš darbuotojo darbo užmokesčio tvarkos

 Pasitaiko atvejų, kad darbdavys turi imtis veiksmų iš darbuotojo išieškoti padarytą įmonei žalą arba daryti išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio kitais pagrindais. Kaip elgtis tokiais atvejais, reglamentuoja Darbo kodekso (DK) nuostatos.Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik DK …

Prievolių pabaiga

 Prievolės pabaiga yra paskutinė prievolinio teisinio santykio gyvavimo stadija, kai išnyksta šalis siejantis teisinis santykis ir baigiasi skolininko pareiga bei kreditoriaus reikalavimo teisė.LR civilinis kodeksas (CK) vardija tokius prievolės pasibaigimo pagrindus:1) Prievolės pabaiga įvykdymu;2) Prievolės pabaiga, suėjus naikinamajam terminui;3) Prievolės …

Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų taikymo

 Beveik pusantrų metų taikomas nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojęs LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Tačiau iki šiol kyla nemažai klausimų dėl tam tikrų šio Įstatymo nuostatų įgyvendinimo.Minėtas Įstatymas reglamentuoja valstybės ir …

Dėl kilnojamojo pobūdžio darbo

 Kartais darbo santykių šalys darbo sutartyje susitaria dėl to, kad darbas bus kilnojamojo pobūdžio.Pagal Darbo kodeksą (DK), darbo sutarties sąlygos yra būtinosios ir papildomos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – sąlygos (darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė), dėl kurių susitarus …

Sutarčių nevykdymo pasekmės

 Pagal Civilinio kodekso (CK) 6.189 str. 1 dalį, teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Todėl kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Iš šios taisyklės yra tik viena išimtis, …

Darbo kodeksas apie atranką, atleidžiant darbuotojus iš darbo

 Vadovaujantis LR darbo kodekso (DK) 57 str. 3 dalimi, jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su darbo taryba, kai jos nėra, – su profesine sąjunga. Tokiu …

Atstovavimas komerciniuose ūkiniuose santykiuose. Prokūra

 Įgaliojimas, kuriuo juridinis asmuo (verslininkas) suteikia teisę savo darbuotojui ar kitam asmeniui atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu, vadinamas prokūra. Taigi, skirtingai nuo įgaliojimo, prokūrą gali išduoti tik pelno siekiantys …

Darbo laiko režimo ypatumai, dirbant naktį

 Darbo kodeksas (DK), įsigaliojęs 2017 m. liepos 1 d., įvairiai reglamentuoja darbo laiko režimus, kai darbuotojai dirba skirtingais teisinės apskaitos būdais. DK 117 straipsnis nagrinėja darbo laiko režimo ypatumus, kai darbuotojas dirba naktį.DK 117 str. 1 dalyje nurodyta, kad nakties laikas yra …

Dėl sudėtinių sandorių apmokestinimo vienu ar skirtingais PVM tarifais

 Bendrovė „Stadion Amsterdam“ eksploatuoja daugiafunkcį pastatų kompleksą „Arena“, kurį sudaro stadionas ir jam priklausantys įrenginiai. Futbolo klubo „AFC Ajax“ muziejus taip pat yra šiame komplekse.Bendrovė „Stadion Amsterdam“ nuomoja stadioną tretiesiems asmenims kaip vietą sporto varžyboms ir kartais menininkų pasirodymams. Be …

Rankpinigiai neapmokestinami PVM

 Šios bylos, susijusios su rankpinigių apmokestinimu PVM, kuriuos paslaugų teikėjas (apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo) pasilieka atsisakymo nuo sutarties atveju, sprendimas gali būti aktualus ne tik viešbučiams, bet ir bendrovėms, gaunančioms išankstinį apmokėjimą, kuris joms lieka, kaip kompensacija už kitos šalies …

Europos Teisingumo Teismas apie muitinės vertės tikslinimą

 Dėl ko kilo ginčas?Patronuojamoji įmonė, įregistruota Vokietijoje, įsigijo importuotų prekių iš savo patronuojančiosios bendrovės, įregistruotos Japonijoje. Pastaroji, pagal išankstinį sandorių kainodaros susitarimą, sudarytą tarp minėtos grupės bendrovių ir Vokietijos mokesčių institucijų, už šias prekes išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodė grupės viduje …

Kaip taikyti Plonosios kapitalizacijos taisyklę?

 Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) nutartis pakeitė iki šiol galiojančią praktiką, pagal kurią palūkanos, išmokamos paskolos davėjui už suteiktą paskolą, laikomos neleidžiamais atskaitymais pelno mokesčio prasme, kai skolintas kapitalas 4 kartus viršija paskolos gavėjo nuosavą kapitalą.Siekiant taikyti …

Darbo kodeksas apie darbo laiko režimo ypatumus, kai darbuotojui dar tenka budėti

 Darbo kodeksas (DK) įvairiai reglamentuoja darbo laiko režimus, kai darbuotojai dirba skirtingais teisinės apskaitos būdais. DK 118 straipsnis nagrinėja darbo laiko režimo ypatumus, kai darbuotojui dar tenka ir budėti. Taigi šiame straipsnyje supažindiname su šiais darbo laiko režimo ypatumais.DK 118 str. …

Dėl gyvenamojo būsto pardavimo pajamų neapmokestinimo sąlygų

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-614-556/2018 pateikė reikšmingą ir daugumai gyventojų, pastaruoju metu pardavusių ar planuojančių parduoti gyvenamąjį būstą, aktualų išaiškinimą dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 53 …

Pameistrystės darbo sutartis

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), atsirado nemažai naujų darbo sutarčių rūšių. Viena tokių – labai mielu senoviniu pavadinimu – pameistrystės darbo sutartis. Pagal turimą statistiką, tokios rūšies darbo sutartys sudaromos nedažnai. Pavyzdžiui, nuo 2017 m. liepos 1 d. sudarytos tik 252 pameistrystės darbo …

Europos Teisingumo Teismas apie piktnaudžiavimą PVM srityje

 Fiziniai asmenys, statybų teritorijos, esančios Baltimorės mieste Airijoje, bendraturčiai, joje pastatė penkiolika parduoti skirtų atostogų namų. Prieš parduodami namus, jie 2002 m. kovo ir balandžio mėn. sudarė kelis sandorius su susijusia bendrove SEM. 2002 m. kovo 8 d. jie su šia bendrove …

Sandorių forma ir registracija. Negaliojantys sandoriai

 Sandorių formaCivilinio kodekso (CK) sandoriams nustatomi formos reikalavimai priklauso nuo sandorio sudėtingumo, reikšmės ir dalyko. Pagal CK 1.71 straipsnį, sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. Žodiniai sandoriaiJeigu įstatymas arba šalių susitarimas nenustato sandoriui rašytinės formos, sandoris …

Atleidimas iš darbo darbuotojo iniciatyva

 Vienas iš darbo teisinių santykių principų, kuris taip pat įtvirtintas ir mūsų pagrindiniame įstatyme – Konstitucijoje, yra laisvės pasirinkti darbą principas. Šio principo įgyvendinimas pasireiškia ir tuo, kad kiekvienas darbuotojas yra laisvas savo noru nutraukti darbo santykius, paprasčiau tariant, išeiti …