Darbo kodeksas apie išbandymo nustatymą priimant darbuotoją į darbą

 LR darbo kodekse (DK), galiojančiame nuo 2017 m. liepos 1 d., išbandymo nustatymo klausimas skirtingai reglamentuotas negu DK 2002 m. redakcijoje (105, 106 ir 107 str.).DK (36 str. 1 dalis) nurodyta, kad siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip …

Netesybos ir palūkanos

 NetesybosCK 6.71 straipsnis apibūdina netesybas kaip įstatymų, sutarties ar teismo nustatytą pinigų sumą, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti savo prievolę. Netesybos taip pat yra sutartinės …

Paskolų teisinis ir mokestinis reglamentavimas

 Šiame straipsnyje pateikiame pagrindinius paskolų ir su jomis susijusių palūkanų mokėjimo teisinius ir mokestinius aspektus. Paskolos sutarties apibrėžimasCivilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 ir 6.871 straipsniai nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus …

Pertraukų darbo metu suteikimas

 Pagal darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, kiekvienam darbuotojui turi būti garantuojamas ir nustatyta tvarka suteikiamas poilsio laikas. Darbo kodeksas (DK) jį taip ir apibrėžia: poilsio laikas – tai laisvas nuo darbo laikas.Poilsio laikas yra įvairių rūšių: pertraukos, poilsio dienos, švenčių dienos, kasmetinės …

Suminė darbo laiko apskaita

 Organizuodamas darbą, darbdavys privalo tinkamai nustatyti darbo ir poilsio laiką, t. y. spręsti dėl darbuotojui taikomo darbo režimo.Pagal Darbo kodeksą (DK), gali būti nustatomi kelių rūšių darbo režimai – nekintančios darbo dienos ir darbo dienų per savaitę režimas (pvz., dirbant …

Darbuotojo pareiga visiškai atlyginti darbdaviui padarytą žalą

 Darbo kodeksas (DK) detaliai reglamentuoja darbdaviui padarytos žalos atlyginimo tvarką. Pagal DK 151 straipsnį, kiekviena iš darbo sutarties šalių privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą. Tačiau …

Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas pagal Baudžiamąjį ir Administracinių nusižengimų kodeksus (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (971) Šių nusikaltimų dalykas yra ne turtas, su kuriuo atliekamos vėliau tinkamai neužfiksuojamos operacijos ar kurį siekiama neteisėtai įgyti, atliekant tokias operacijas, bet buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuose daromi melagingi įrašai arba neįrašomi reikiami duomenys. Be to, padariniai, …

Darbo kodeksas apie prastovos reglamentavimą

 Darbo kodeksas (DK) detaliai reglamentuoja prastovos klausimus. DK 47 str. 1 dalyje nurodoma, kad, jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui ar jų grupei darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo ar jų grupės kaltės ir nesutinka dirbti kito pasiūlyto …

Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas pagal Baudžiamąjį ir Administracinių nusižengimų kodeksus (1)

 LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnis „Apgaulingas apskaitos tvarkymas“ nustato, kad „tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, …

Dėl terminuotos darbo sutarties ypatumų

 Darbo teisiniuose santykiuose pasitaiko atvejų, kai darbuotojas reikalingas tik tam tikram laiko tarpui arba konkrečiam darbui atlikti. Tiek pagal senąjį Darbo kodeksą (DK), tiek ir dabar, tam tikrais atvejais leidžiami terminuoti darbo santykiai, tačiau jų reglamentavimas gerokai pasikeitė.Nebeliko griežto draudimo …

Dėl darbo sutarties keliems darbdaviams

 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (toliau – DK), atsirado naujų, anksčiau nematytų, darbo sutarčių rūšių. Viena jų – darbo sutartis keliems darbdaviams.Norint pasinaudoti galimybe dirbti iš karto keliems darbdaviams, su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje vietoj vieno …

Civilinė atsakomybė

 Civiliniuose santykiuose tarp ūkio subjektų būna situacijų, kai viena šalis nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių iš sutarties, arba atsiranda žala, nesusijusi su sutartiniais santykiais (deliktinė atsakomybė). Tokiais atvejais kita šalis turi teisę reikalauti atlyginti turėtus nuostolius (žalą), o pirmoji šalis privalo …

Dėl naujų pareigų darbdaviams

 Pagal naująjį darbo teisinių santykių reglamentavimą, t. y. nuo 2017 m. liepos 1 d., liberalizavus darbdavio ir darbuotojo santykius, atsirado nemažai naujų įpareigojimų darbdaviams. Apžvelgsime naujas pareigas, kurios atsirado pagal naująjį Darbo kodeksą (DK).Atsižvelgiant į tai, kad labai daug dėmesio …

Senatvės pensijos darbuotojo atleidimas iš darbo su išeitine išmoka

 Pagal Darbo kodeksą (DK), darbuotojui, kai jam sukanka 30 ir daugiau metų darbo stažas ir jis pateikia prašymą būti atleidžiamas iš darbo, darbdavys privalo išmokėti ir išeitinę išmoką. Tai kvalifikuojama kaip darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių.Tokia nuostata …

Darbuotojo teisė laikinai sustabdyti darbo sutarties vykdymą

 Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 50 str. 1 dalimi, darbuotojas gali laikinai, iki trijų mėnesių, sustabdyti savo darbo sutarties vykdymą pas darbdavį, apie tai raštu įspėjęs jį prieš tris darbo dienas.Tokia galimybė darbuotojui atsiranda, kai darbdavys du ir daugiau mėnesių iš …

Dividendų patronuojančiajai įmonei apmokestinimas

 Pagal Prancūzijos teisę įsteigta bendrovė „Euro Sockage“ yra pagal Liuksemburgo teisę įsteigtos bendrovės „Enka“ patronuojamoji bendrovė, kurios 100 proc. valdo „Enka“. Pastarosios bendrovės daugiau nei 99 proc. kapitalo valdo pagal Kipro teisę įsteigta bendrovė „Waverley Star Investments Ltd“, kurią valdo …

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu, kai jis tam turi svarbias priežastis

 Darbo kodekso (DK), kuris įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d., 56 straipsnis numato teisinį pagrindą nutraukti darbo sutartį, kai tai daroma darbuotojo iniciatyva dėl jo svarbių priežasčių. Pagal šio straipsnio 1 dalį, darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai …

Teisė atskaityti importo PVM, kai sandoris neįvyko

 Vokietijos bendrovė SMS, kaip pardavėja, 2008 m. sudarė sutartį su pirkėju Austrijoje dėl vamzdžių suvirinimo sistemos (toliau – RSA). RSA gavėja buvo bendrovė Ukrainoje.Pirkėjas sumokėjo avansą ir SMS sudarė subrangos sutartį su Turkijoje įsteigta bendrove dėl įrangos, kuri SMS buvo …

Darbo kodeksas apie būtinąsias darbo sutarties sąlygas

 Vadovaujantis LR darbo kodekso (DK) 34 str. 1 dalimi, kiekvienoje darbo sutartyje turi būti susitarta dėl trijų būtinų darbo sąlygų: darbuotojo atliekamo darbo funkcijos, darbo apmokėjimo už tą darbą ir kur tas darbas atliekamas – darbovietės pavadinimo.Pagal DK 34 str. 2 dalį, …

Dėl atostogų suteikimo ir apmokėjimo

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), nemažai nuogąstavimų ir klausimų buvo kilę dėl pasikeitusios kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos. Gal todėl, kad DK įsigaliojo aktyviausiu atostogų suteikimo laikotarpiu. Laikui bėgant, aistros šiuo klausimu šiek tiek nurimo.Taigi, aptarsime pagrindinius kasmetinių mokamų atostogų šiais …