Sezoninio darbo sutartis

 LR darbo kodekso (DK) 112 straipsnis sezoniniais vadina darbus, kurie dėl gamtinių ir oro sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir kurie yra įtraukti …

Akcininkų ir akcijų apskaita uždarosiose akcinėse bendrovėse

 Pagal LR akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 str. 1 dalį, visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti …

Akcinės bendrovės vadovo atšaukimas iš pareigų

 Akcinės bendrovės vadovo darbo teisinis reglamentavimasLR darbo kodekso (DK) 102 str. 1 dalis numato pareigas, į kurias darbuotojas gali būti paskirtas rinkimų būdu. Rinkimų tvarką nustato įstatymai, reglamentuojantys atitinkamo statuso įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, taip pat tų institucijų įstatai. …

Kaip apmokamas sutrumpintas darbo laikas?

 Kalbant apie darbo ir poilsio laiko organizavimą, LR darbo kodekse (toliau – DK) numatytos galimybės nustatyti įvairius darbo režimus – pavyzdžiui, pamaininį darbą, suminę darbo laiko apskaitą, 5 arba 6 darbo dienų savaitės ir kt. Darbo teisinių santykių šalys taip …

Dėl darbo sutarties nutraukimo

 Ar galima atleisti darbuotoją iš darbo, jei jis neturi atitinkamo išsilavinimo?LR darbo kodeksas (toliau – DK) reglamentuoja įvairių rūšių darbo santykių pasibaigimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarkas. Pavyzdžiui, DK 129 straipsnyje įtvirtintas vienas galimų DK reglamentuojamų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų …

Išskaita iš darbo užmokesčio darbuotojo padarytai žalai atlyginti

 Darbuotojas, padaręs žalą darbdaviui, ją gali atlyginti savo noru. Tokiu atveju, įmonei, įstaigai, organizacijai (toliau – įmonė) sutinkant, jis gali įmonei neatlygintinai perduoti lygiavertį turtą ar sugadintą daiktą pataisyti arba tą žalą atlyginti pinigais. Jei žala geruoju neatlyginama, nuostoliai iš kaltų …

Mokesčio permoka negalėjo būti įskaityta nepriemokai padengti

 Pareiškėjas (bankrutuojanti individuali įmonė) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti mokesčių administratoriaus sprendimą, kuriuo po bankroto bylos iškėlimo susidariusi pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) permoka buvo įskaityta turėtoms mokestinėms nepriemokoms padengti.Atsižvelgiant į LR įmonių bankroto įstatymo nuostatas, įsiteisėjus teismo nutarčiai …

Darbuotojų darbo užmokestis ir jo galimas keitimas

 Teisinė darbo užmokesčio prigimtisDarbo užmokestis suprantamas kaip darbdavio pinigais mokamas atlyginimas už darbą, kurį darbuotojas pagal darbo sutartį atlieka darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė). Ši prievolė darbdaviui atsiranda iš egzistuojančių tarp darbo sutarties šalių (darbdavio ir darbuotojo) darbo …

Kreipimosi į darbo ginčų komisijas tvarka

 Jau penkti metai, kai individualius darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų komisijos, įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių.Praktika parodė, kad sprendimas individualių darbo ginčų nagrinėjimą perduoti darbo ginčų komisijoms pasiteisino. Darbas trišaliu principu, kai sprendimus bendru sutarimu priima Darbo …

Darbuotojo darbo sutarties vykdymo sustabdymas

 Seimas 2010 m. birželio 10 d. įstatymu Nr. XI-927 (Žin., 2010, Nr. 81-4221) pakeitė LR darbo kodekso (DK) 123-1 straipsnį, kuris po pakeitimo numato, kad darbuotojui tam tikrais atvejais gali prašyti darbdavio iki trijų mėnesių sustabdyti darbuotojo darbo sutarties vykdymą. Darbuotojas, vadovaudamasis DK …

Darbuotojo budėjimas darbovietėje arba namuose

 Pagal 2002 m. priimtą ir iki 2017 m. birželio 30 d. galiojantį LR darbo kodekso (toliau – DK) 155 straipsnį, ypatingais atvejais, kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (apibendrintai – įmonė arba darbovietė) reikia užtikrinti darbo tvarką ar garantuoti, kad bus atlikti neatidėliotini darbai, darbdavys gali darbuotojui …

Kaip atlyginama dėl nelaimingo atsitikimo darbe patirta žala?

 Deja, kartais gyvenime pasitaiko nemalonių, net skaudžių dalykų. Kaip elgtis ir kokių veiksmų imtis, kai dėl nelaimingo atsitikimo darbe prarandama sveikata ir netenkama dalies darbingumo? Atsakant į šiuos klausimus, pirmiausia reikėtų paaiškinti, kad tokie atvejai gana aiškiai reglamentuoti atitinkamais įstatymais, kurie …

Darbuotojo darbo stažas

 Darbo stažas – tai darbo laikas, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvinę sutartį gali būti įskaičiuojami į darbo stažą, su kuriuo darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinė sutartis sieja tam tikras darbo teises …

Darbuotojo padarytos darbovietei žalos atlyginimo tvarka

 Darbuotojas, padaręs žalą įmonei, įstaigai, organizacijai (toliau – įmonė), gali ją savo noru atlyginti. Tokiais atvejais jis, įmonei sutinkant, gali pastarajai neatlygintinai perduoti lygiavertį turtą ar pataisyti sugadintą daiktą arba, kitu atveju, žalą atlyginti pinigais. Jei žala geruoju neatlyginama, jos …

Dėl apmokestinamosios vertės, kai prekių tiekimas ar paslaugų teikimas įvyko, neišskyrus mokėtino PVM

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nagrinėtoje byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas (PVM mokėtojas) neapskaitė ir nedeklaravo dalies savo išlaidų, taip pat ir pajamų, t. y. savo buhalterinėje apskaitoje nefiksavo visų įvykusių ūkinių operacijų ir įvykių. Tai lėmė, kad atitinkamų ūkinių operacijų …

Darbuotojo pavadavimas darbovietėje

 Darbuotojams dažniausia tenka papildomai dirbti, kai jie darbovietėje pavaduoja laikinai nesančius darbuotojus, kai pastarieji atostogauja, serga, yra vaiko priežiūros atostogose, komandiruotėje ir pan. Pirmiausia darbuotojas pagal savo darbines pareigas gali būti kurio nors pareigūno pavaduotojas. Tokiu atveju šiam pareigūnui laikinai nesant …

Pirmenybė likti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius

 Dabartinėmis šalies ūkio sąlygomis dėl ekonominių ir technologinių priežasčių, darbovietės struktūrinių pertvarkymų įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė) dažnai tenka mažinti darbuotojų skaičių. Tokiais atvejais 2003 m. įsigaliojusio LR darbo kodekso (DK) 135 str. 1 dalis numato pirmenybės teisę …

Pajamų apskaičiavimas pagal mokesčio administratoriaus įvertinimą

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjui buvo naujai apskaičiuotas mokėtinas pajamų mokestis. Mokesčių administratorius konstatavo, kad pareiškėjo išlaidos ginčo laikotarpiu viršijo jo pajamas, o pareiškėjas neįrodė šį skirtumą sudarančių lėšų (pajamų) šaltinio …

Kokią informaciją gauna mokesčių administratorius? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 43 (907) Tretieji asmenys privalo pateikti VMI informaciją, būtiną Europos Bendrijos Tarybos direktyvai 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo įgyvendinti. Tokius duomenis VMI pateikia:1) mokėjimų tarpininkas, įregistruotas Lietuvoje ir atliekantis palūkanų mokėjimą faktiškajam savininkui arba užtikrinantis …

Darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis

 Darbuotojų padarytos darbdaviui materialinės žalos atsakomybė teisiniu požiūriu gali būti dvejopo dydžio: visiška (pilnutine) ir ribota (dalinė). Visišką darbuotojų materialinę atsakomybę numato Darbo kodeksas (DK).Visiškos materialinės atsakomybės sutarties sudarymas yra įmonių, įstaigų, organizacijų (toliau įmonė) prerogatyva, nes tokia sutartis gina …