Kokią informaciją gauna mokesčių administratorius? (1)

 Ar žinote, kad mokesčių administratorius gauna informaciją ir kontroliuoja praktiškai visą mūsų gyvenimą, pradedant gimimu ir baigiant mirtimi, t. y. renka informaciją apie mūsų mokslus, už jį sumokėtas įmokas, padarytus administracinius nusižengimus, sudarytus sandorius, išieškomas sumas, įsidarbinimą, valstybės sienos kirtimą, …

Darbinių pareigų atlikimas kitoje vietoje nei darbovietė

 Seimas 2010 m. birželio 22 d. priėmė įstatymą Nr. XI-927 (Žin., 2010, Nr. 81-4221), kuriuo padarė kai kuriuos pakeitimus Darbo kodekse (DK). Taip vietoje namudinio darbo sutarties DK 108 str. 1 d. 4 punkte ir 115 straipsnyje buvo įteisinta nuotolinio …

Atleidimas nuo delspinigių, nesant įstatyme tam nustatytų pagrindų

 Nagrinėjamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje ginčas kilo dėl apskaičiuotų PVM delspinigių po mokesčių administratoriaus nurodytų trūkumų pašalinimo.Pareiškėjas paaiškino, kad inicijavo ginčą dėl jo prašymo netenkinimo atleisti nuo 57 125 Lt PVM delspinigių, susidariusių patikslinus PVM deklaracijas. Delspinigiai apskaičiuoti pareiškėjui (bendrovei) jau …

Vidutinio darbo užmokesčio garantavimas darbuotojui

 Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams garantuojamas įstatymų, kolektyvinių arba darbo sutarčių nustatytais atvejais. 1. Kai ekstremaliais atvejais perkėlus darbuotoją į kitą darbą sumažėja jo darbo užmokestis. Darbdavys, pagal DK 121 str. 1 dalį, turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į …

Naujasis Darbo kodeksas apie darbo sutartį dirbti pagal atskirą iškvietimą

 Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimasSeimas šių metų birželio 21 d. pritarė naujajam LR darbo kodeksui (toliau – DK), tačiau Prezidentė jį vetavo. Rugsėjo 14 d. Seimui atmetus Prezidentės veto, šis DK įsigalios nuo 2017 m. pradžios. Tačiau spaudoje skelbiama, kad Seimas dar kartą …

Paveldėto turto įsigijimo kainos nustatymo momentas

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) apžvelgiamoje byloje pareiškėja žemės sklypo, dėl kurio pardavimo pajamų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) kilo ginčas, dalį įgijo paveldėjimo būdu. Nustatyta, kad jai ir kitiems paveldėtojams 2005 m. gegužės 12 d. buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą …

Be pagrindo išmokėto darbo užmokesčio išieškojimas

 Dažnai dėl įmonės (įstaigos organizacijos) administracijos darbuotojų padarytos klaidos ar teismų priimtų sprendimų pakeitimo, arba paties darbuotojo nesąžiningų veiksmų, darbuotojui be pagrindo išmokamas darbo užmokestis.2003 m. įsigaliojusio ir galiojančio iki 2017 m. LR darbo kodekso (DK) 224 str. 2 d. …

Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl nekonkuravimo

 „Įsidarbinęs įmonėje, su jos vadovu pasirašiau sutartį, kad dirbdamas įmonėje neįsidarbinsiu atitinkamose įmonėse. Už tai darbdavys prie mano atlyginimo mokėjo 50 eurų dydžio priedą. Po pusmečio darbdavys ­vienšališkai nutraukė šią sutartį ir nustojo mokėti priedą. Ar galėjo darbdavys taip pasielgti?“ …

Dėl PVM atskaitos ribojimo, vykdant sandorius su nusikaltimuose dalyvavusiais asmenimis

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo ginčą, kilusį dėl pareiškėjos teisės atskaityti 339  672  Lt pirkimo PVM už pareiškėjos įsigytą metalo laužą, kurį nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2005 m. sausio 31 d. patiekė septyni kontrahentai, t. y. UAB „Dz“, …

1. Mokesčių administratorius suklydo
2. Mokėjimo kortelių apdorojimo paslaugų apmokestinimas PVM

Mokesčių administratorius suklydoŠioje LVAT byloje mokestinis ginčas buvo kilęs dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti gyventojų pajamų, pelno ir socialinį mokesčius bei su jais susijusias sumas (baudas ir delspinigius).Šį ginčą nagrinėjusi Mokestinių ginčų komisija panaikino …

Darbas naktį ir naktinė pamaina

 Pagal LR darbo kodekso (DK) 154 straipsnį, naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, nemažinant dėl to darbo užmokesčio. Naktiniu laikomas darbas, jeigu bent 3 darbo valandos tenka nakčiai, tai yra nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto. Nakties darbo trukmė …

Ar susidarė pelno mokesčio permoka?

 Apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje nagrinėtas mokestinis ginčas kilo dėl atsakovo, centrinio mokesčių administratoriaus (VMI), atsisakymo grąžinti pareiškėjo permokėtas pelno ir socialinio mokesčių sumas.Tarp pareiškėjo ir kito juridinio asmens 2006 m. gruodžio 6 d. buvo sudaryta žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, …

Darbuotojo teisė savo noru nutraukti darbo santykius su darbdaviu

  Vadovaujantis Seimo 2003 m. priimto ir dar iki 2017 m. galiojančio LR darbo kodekso (DK) 127 str. 1 dalimi, darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį …

Mokesčių administratorius, rengdamas žemės mokesčio deklaraciją, turi remtis tik Nekilnojamojo turto registro duomenimis

  Apžvelgiamoje LVAT byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo pareigos mokėti žemės mokestį už nuosavybės teise valdomą žemės ūkio paskirties žemę. Pareiškėjas nesutiko su jam apskaičiuotu mokesčiu, iš esmės teigdamas, kad ginčo žemė yra žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas …

Ginčas dėl permokos grąžinimo nebaigtas

  Apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašymą grąžinti, pasigaminant ilgalaikį turtą, sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas su Nacionaline mokėjimo agentūra sudarė paramos sutartį, …

1. Galimybė susitarimo su kreditoriais pagrindu sumokėti dalį PVM
2. Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą

1. Galimybė susitarimo su kreditoriais pagrindu sumokėti dalį PVM 2014 m. Italijos bendrovė DT pateikė prašymą teismui pradėti susitarimo su kreditoriais procedūrą. Nurodžiusi kritinę finansinę situaciją, bendrovė norėjo parduoti savo turtą, kad visiškai patenkintų tam tikrus pirmenybės teisę turinčių kreditorių …

Išbandymas priimant ­darbuotoją į darbą

  Išbandymas darbe gali būti nustatytas, kai darbuotojas priimamas dirbti į pagrindinę įmonę, įstaigą, organizaciją (toliau – įmonė) ar į antraeiles pareigas kitoje darbovietėje, taip pat kai sudaromos terminuotos (bet ne trumpalaikės) ir neterminuotos darbo sutartys. Kaip ir bet kuri …

Antraeilės pareigos ir darbai

  Bendrosios nuostatos Darbuotojams dėl įvairių priežasčių tenka darbuotis keliuose darbuose ir tokie papildomi darbai (ar pareigos) gali būti darbuotojo atliekami toje pačioje ar kitose darbovietėse. Kai šie darbai vykdomi ne pagrindinėje darbovietėje, bet atliekami kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose (toliau …

1. Mokesčių administratorius gyventoją į Mokesčių mokėtojų registrą įregistravo teisėtai
2. Atsisakė sudaryti sutartinę hipoteką

  Mokesčių administratorius gyventoją į Mokesčių mokėtojų registrą įregistravo teisėtai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje pareiškėja skundė vietos mokesčių administratoriaus raštą, kuriame nurodyta, kad operatyvinio patikrinimo metu buvo nustatyta, jog pareiškėja vykdė individualią veiklą laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 2 d. …

Atlikti (pakartotinį) mokestinį patikrinimą dėl to paties mokesčio ir dėl to paties laikotarpio VMI atsisakė pagrįstai

  LVAT byloje buvo ginčijamas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas, kuriuo atsisakyta iš naujo atlikti pakartotinį pareiškėjo mokestinį patikrinimą už jau patikrintus 2007–2008 m. Byloje nustatyta, kad po ankstesnio mokestinio patikrinimo tarp mokesčių administratoriaus ir pareiškėjo buvo sudarytas susitarimas dėl mokesčio …