Veiklos segmentų tikslai

 Viešojo sektoriaus apskaitos darbuotoja prašo paaiškinti segmentų, rodomų finansinėse ataskaitose, tikslus, segmentų grupavimą ir kitus su segmentais susijusius klausimus.Viešojo sektoriaus subjektas turi tvarkyti turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo …

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarka įstaigoje

 Parama reiškia paramos teikėjų savanorišką ir neatlygintiną paramos teikimą paramos gavėjams Labdaros ir paramos įstatyme nustatytais tikslais ir būdais.Įstaiga priima ir paskirsto paramą. Tai – neatlygintinai gautos piniginės lėšos; piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 proc. gyventojo pajamų …

Logotipų apskaita pagal VSAFAS

 Logotipas – grafinis ženklas, kuris dažniausiai naudojamas išskirti subjektą iš kitų, būti lengvai suvokiamam ir atpažįstamam. Viešojo sektoriaus subjektams dažniausiai kyla klausimas, kaip, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), logotipus registruoti buhalterinėje apskaitoje.Logotipai, atsižvelgiant į …

Skolų pripažinimas beviltiškomis, jų nurašymas, apskaita ir inventorizacija viešajame sektoriuje

 Atsakingi darbuotojai turi analizuoti beviltiškų skolų susidarymo priežastis įstaigoje ir dėti pastangas išvengti beviltiškų skolų, taip pat imtis visų įmanomų teisėtų priemonių skoloms išieškoti ir joms sumažinti. Skola gali būti pripažinta beviltiška, jeigu:• įstaiga negali jos susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip …

Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinio tikslai ir ataskaitų sudarymo principai

 Buhalterė, pradedanti dirbti viešajame sektoriuje, prašo pakomentuoti viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinio tikslus ir ataskaitų sudarymo principus.Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, kuria naudojasi daugelis …

Atostoginių kaupinių skaičiavimas viešojo sektoriaus subjektams (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1026) Kokiais buhalteriniais įrašais gali būti koreguojamos jau registruotos sukauptų išmokų už kasmetines atostogas sumos?Ataskaitinių metų pabaigoje turi būti perskaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas sumos:1) jeigu sukauptų išmokų už kasmetines atostogas suma, lyginant su praėjusiais metais, …

Atostoginių kaupinių skaičiavimas viešojo sektoriaus subjektams (1)

 Pagal 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24‑asis VSAFAS) 16 punktą, viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS) ne rečiau kaip kartą metinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi įvertinti išmokų už kasmetines atostogas (kaupiamąjį …

Nuomos pajamų apskaita pagal VSAFAS

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), teikdami 2018 metų finansinių ataskaitų duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą, skirtingai parodė pajamas už nuomą (patalpų, žemės nuomos mokesčio): vieni – kaip pagrindinės veiklos pajamas, kiti – kaip kitos veiklos pajamas. Pagal kokius …

Reprezentacinės išlaidos: ekonominė klasifikacija ir apskaita pagal VSAFAS

 Valstybės institucijų ir įstaigų (toliau – subjektas) išlaidų reprezentacijai rūšys nustatytos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ (toliau – nutarimas Nr. 919).Vadovaujantis nutarimo Nr. 919 nuostatomis, …

Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų auditas

 Pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, turi būti atliktas viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS), metinių finansinių ataskaitų (2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių) auditas, jei tenkinamos Viešųjų įstaigų įstatymo 11 str. 6 dalyje nustatytos sąlygos. …

Veiklos ataskaita – nustatyti vienodi reikalavimai visiems viešojo sektoriaus subjektams. Ką reikia žinoti?

 Vyriausybė 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 patvirtino Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas), kuriame nustatyta viešojo sektoriaus subjekto (toliau – subjektas) metinės veiklos …

Parkų ir skverų želdinių registravimas pagal VSAFAS (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1015) Klaidos taisymasKlaidos taisymas, vadovaujantis 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nuostatomis, VSS apskaitoje gali būti registruojamas:jei parkų ir skverų želdiniai neužregistruoti kaip biologinis turtas, o priskirti kitai turto grupei, tačiau, pagal 16-ojo …

Parkų ir skverų želdinių registravimas pagal VSAFAS (1)

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. biologiniam turtui pripažinti ir registruoti viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) buhalterinėje apskaitoje taikomos 16-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – 16-asis VSAFAS) „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ naujos redakcijos nuostatos.16-ojo …

Keičiasi finansinių ataskaitų rinkinio teikimo ir skelbimo reikalavimai viešojo sektoriaus subjektams

  2019 m. sausio 3 d. priimti 1-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ ir 23-iojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ pakeitimai, kuriuose nustatyti patikslinti tiek metinių finansinių ataskaitų rinkinių, tiek tarpinių …

Ar visada želdynai yra biologinis turtas pagal 16-ąjį VSAFAS

 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas“ 2017 m. pabaigoje buvo išdėstytas nauja redakcija, tad tokio turto, kaip gyvūnai ir augalai, vertė 2018 metų finansinėje atskaitomybėje pateikiama pagal atnaujintus reikalavimus ir informacija metiniame aiškinamajame rašte detalizuojama naujuose 16-ojo VSAFAS prieduose.Plačiausiai pasitaikanti biologinio turto …

Finansavimo sumų apskaitos operacijos laikotarpio pabaigoje

 Kiekvieno mėnesio pabaigoje registruojant apskaitoje sukauptas sąnaudas, turi būti užregistruotos ir finansavimo pajamos. Biudžetinė įstaiga turi patikrinti, ar per mėnesį pripažintų finansavimo pajamų suma atitinka per mėnesį pripažintų sąnaudų sumą pagal kiekvieną valstybės funkciją, programą ir lėšų šaltinį. Jei randama …

Trumpalaikė turto nuoma viešojo sektoriaus subjektuose

 Valstybės ir savivaldybės turto nuomos pagrindiniai reikalavimai yra išdėstyti LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnyje. Šio įstatymo nauja redakcija įsigaliojo 2014 m. spalio 1 d. Pasikeitus teisės akto nuostatoms, atsirado tokie reikalavimai išnuomojant valstybės …

Finansavimo pajamų pripažinimas ir sąnaudų registravimas apskaitoje

 Finansavimo pajamos pripažįstamos, atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas, pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.Finansavimo pajamos gali būti pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, arba tą patį …

Naujos biudžeto išlaidų klasifikacijos naudojimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (968) 2.2.1.1.1.15 straipsnį „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“ sudaro materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos. Taip pat priskiriamos priežiūros ir paprastojo remonto darbų, kurie atliekami siekiant naudoti materialųjį turtą jo numatyto tarnavimo …

Naujos biudžeto išlaidų klasifikacijos naudojimas (1)

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. biudžetinės įstaigos savo išlaidas privalo skirstyti pagal naujai sudarytą biudžeto išlaidų klasifikaciją, kuri patvirtinta finansų ministro 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1K-343 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. …