Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų auditas

 Pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, turi būti atliktas viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS), metinių finansinių ataskaitų (2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių) auditas, jei tenkinamos Viešųjų įstaigų įstatymo 11 str. 6 dalyje nustatytos sąlygos. …

Veiklos ataskaita – nustatyti vienodi reikalavimai visiems viešojo sektoriaus subjektams. Ką reikia žinoti?

 Vyriausybė 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 patvirtino Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas), kuriame nustatyta viešojo sektoriaus subjekto (toliau – subjektas) metinės veiklos …

Parkų ir skverų želdinių registravimas pagal VSAFAS (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1015) Klaidos taisymasKlaidos taisymas, vadovaujantis 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nuostatomis, VSS apskaitoje gali būti registruojamas:jei parkų ir skverų želdiniai neužregistruoti kaip biologinis turtas, o priskirti kitai turto grupei, tačiau, pagal 16-ojo …

Parkų ir skverų želdinių registravimas pagal VSAFAS (1)

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. biologiniam turtui pripažinti ir registruoti viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) buhalterinėje apskaitoje taikomos 16-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – 16-asis VSAFAS) „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ naujos redakcijos nuostatos.16-ojo …

Keičiasi finansinių ataskaitų rinkinio teikimo ir skelbimo reikalavimai viešojo sektoriaus subjektams

  2019 m. sausio 3 d. priimti 1-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ ir 23-iojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ pakeitimai, kuriuose nustatyti patikslinti tiek metinių finansinių ataskaitų rinkinių, tiek tarpinių …

Ar visada želdynai yra biologinis turtas pagal 16-ąjį VSAFAS

 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas“ 2017 m. pabaigoje buvo išdėstytas nauja redakcija, tad tokio turto, kaip gyvūnai ir augalai, vertė 2018 metų finansinėje atskaitomybėje pateikiama pagal atnaujintus reikalavimus ir informacija metiniame aiškinamajame rašte detalizuojama naujuose 16-ojo VSAFAS prieduose.Plačiausiai pasitaikanti biologinio turto …

Finansavimo sumų apskaitos operacijos laikotarpio pabaigoje

 Kiekvieno mėnesio pabaigoje registruojant apskaitoje sukauptas sąnaudas, turi būti užregistruotos ir finansavimo pajamos. Biudžetinė įstaiga turi patikrinti, ar per mėnesį pripažintų finansavimo pajamų suma atitinka per mėnesį pripažintų sąnaudų sumą pagal kiekvieną valstybės funkciją, programą ir lėšų šaltinį. Jei randama …

Trumpalaikė turto nuoma viešojo sektoriaus subjektuose

 Valstybės ir savivaldybės turto nuomos pagrindiniai reikalavimai yra išdėstyti LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnyje. Šio įstatymo nauja redakcija įsigaliojo 2014 m. spalio 1 d. Pasikeitus teisės akto nuostatoms, atsirado tokie reikalavimai išnuomojant valstybės …

Finansavimo pajamų pripažinimas ir sąnaudų registravimas apskaitoje

 Finansavimo pajamos pripažįstamos, atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas, pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.Finansavimo pajamos gali būti pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, arba tą patį …

Naujos biudžeto išlaidų klasifikacijos naudojimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (968) 2.2.1.1.1.15 straipsnį „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“ sudaro materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos. Taip pat priskiriamos priežiūros ir paprastojo remonto darbų, kurie atliekami siekiant naudoti materialųjį turtą jo numatyto tarnavimo …

Naujos biudžeto išlaidų klasifikacijos naudojimas (1)

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. biudžetinės įstaigos savo išlaidas privalo skirstyti pagal naujai sudarytą biudžeto išlaidų klasifikaciją, kuri patvirtinta finansų ministro 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1K-343 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. …

Finansavimo sumų pripažinimas ir registravimas gavėjo apskaitoje

 Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.Lėšos, kurias biudžetinė įstaiga pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.Biudžetinės įstaigos apskaitoje …

Darbo apmokėjimo sistemos parengimas biudžetinėse įstaigose

 Nors Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas įsigaliojo 2017 m. vasario 1 d., tačiau ir šiandien, įdiegus darbo apmokėjimo sistemą pagal naujus reikalavimus, kyla klausimų ją įgyvendinant ir tobulinant.Pagal Darbo kodekso (DK) 140 str. 3 dalį, darbo apmokėjimo …

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 Janina K. iš Vilkaviškio raj. prašo paaiškinti apie reikalavimus grynojo turto pokyčių ataskaitai. 4-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (toliau – VSAFAS) „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ – nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) grynąjį turtą grupavimo ir …

Kada registruojamos sąnaudos

 „Kas priskiriama prie viešojo sektoriaus subjekto kitos veiklos sąnaudų ir kaip registruojamos sąnaudos?“ – klausia apskaitos darbuotoja Judita iš Pasvalio rajono. Viešojo sektoriaus subjektas, registruodamas sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią viešojo subjekto veiklą vykdant jos padarytos. Pagal veiklos rūšis …

Apskaitos klaidų taisymas

 „Kaip ataskaitose ištaisyti klaidas, kurios paaiškėjo sudarius finansinę atskaitomybę po pateikimo ir jos patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos?“, – klausia buhalterė Neringa. Paaiškėjus esminėms ar neesminėms klaidoms einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau padarytoms praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse …

Dar kartą apie finansinių ataskaitų rinkinio tikslus

 „Kokie finansinių ataskaitų rinkinio tikslai?“, – klausia viešajame sektoriuje dirbanti buhalterė Jolita B.Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, kuria naudojasi vartotojai, priimdami ir vertindami sprendimus …

Reikalavimai viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms

 Konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudaromos aiškiai ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodyti viešojo sektoriaus subjektų (VSS) grupės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.VSS grupės konsoliduotosios finansinės ataskaitos (toliau – konsoliduotosios finansinės ataskaitos) turi būti parengtos tokioms pačioms ūkinėms operacijoms …

Liekamųjų medžiagų apskaita

 Viešojo sektoriaus subjektai (VSS), nurašydami savo veikloje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą ar ūkinį inventorių ar jį rekonstruodami (remontuodami), atskirais atvejais jį išardo ar iškomplektuoja į atskirus mazgus, detales, antrines žaliavas, kurios turi tam tikrą ekonominę vertę. Tokiais atvejais VSS atsakingiems …

Dėl standartų taikymo

 „Kokie subjektai turi taikyti 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 15-ąjį VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir jais vadovautis, sudarydami finansines ataskaitas?“ – klausia buhalterė Gražina N. iš Kauno rajono. 15-asis viešojo sektoriaus …