Nuomos sutartys – veiklos nuoma ar finansinė nuoma pagal VSAFAS? (1)

 Vis dažniau, net ir viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) sudaro nuomos sutartis. VSS nuomojasi ne tik įprastą turtą, tokį kaip automobilis, patalpos, bet vis dažniau – specifinės paskirties turtą, pavyzdžiui, rezervinio duomenų kopijavimo ir atkūrimo sistemą ar kitą kompiuterinę …

Ar teisingai skaičiuojame ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą pagal VSAFAS? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (1078) Turtas, kurio nusidėvėjimas neskaičiuojamasNusidėvėjimas neskaičiuojamas:bibliotekos fondui ir atskiroms knygoms, jeigu jos priskiriamos ilgalaikiam materialiajam turtui;VSS nebenaudojam turtui (pvz., pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto vieneto (išskyrus laikinai nenaudojamą turtą)). Turtas gali būti nenaudojamas dėl einamojo remonto, …

Ar teisingai skaičiuojame ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą pagal VSAFAS? (1)

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) įprastai ilgalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) nusidėvėjimą skaičiuoja naudodamiesi apskaitos programos techninėmis galimybėmis, todėl, atrodytų, programa turėtų atlikti skaičiavimą teisingai ir nedaryti klaidų. Tačiau, kad ir kokia gera apskaitos programa būtų, ji negali įvertinti …

Užstatų už atliekų tvarkymą registravimas

 Įstaiga gauna užstatus už atliekų sutvarkymą. Jeigu įmonė, pervedusi užstatą, įvykdo numatytus reikalavimus, užstatas grąžinamas įmonei, jeigu reikalavimai neįvykdomi, užstatas lieka įstaigai ir įstaiga už gautą užstatą sutvarko atliekas. Kaip apskaitoje reikėtų registruoti gautą užstatą, kai:a) jis grąžinamas atgal įmonei;b) …

Turto iškomplektavimas ir registravimas apskaitoje (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1069) Iškomplektuoto turto registravimo apskaitoje buhalteriniai įrašaiIlgalaikio materialiojo turto iškomplektuotų turto dalių registravimas apskaitoje priklauso ne tik nuo turto iškomplektavimo priežasties, bet ir nuo apskaitos programos galimybių. Jei apskaitos programa neleidžia tiesiogiai iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo …

Turto iškomplektavimas ir registravimas apskaitoje (1)

 Vadovaujantis 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“ 11 punktu, buhalterinėje apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje gali būti registruotas atskiras komplektas sujungtų daiktų, sudarančių visumą ir drauge atliekančių tam tikras funkcijas, jei jo įsigijimo …

Aukciono dalyvių sumokėtų mokesčių registravimas

 KlausimasKaip apskaitoje registruojami aukciono dalyvių sumokėti mokesčiai (garantinis įnašas), kai:a) dalyviams reikės grąžinti šį mokestį;b) dalyviams nereikės grąžinti mokesčio;c) reikės įskaityti su parduoto turto verte. Iš aukciono (konkursų) dalyvių gautų įmokų (garantinio įnašo) apskaita priklauso nuo to, ar gautas dalyvių įmokas …

Sąnaudų apskaita

 Kokioje sąnaudų sąskaitoje, pasikeitus 24-ajam VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, turėtų būti registruojamos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos, apskaičiuotos nuo materialinių išmokų (pašalpų) – socialinių išmokų ar socialinio draudimo sąnaudų? Pirmiausia rekomenduotina pasitikrinti, ar pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnį …

Dėl finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų analizės, kai apskaita tvarkoma centralizuotai

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 (toliau – įstatymas) 4 straipsnio 2 dalis viešojo sektoriaus subjektą (toliau – VSS) įpareigoja sukurti ir prižiūrėti finansų kontrolės veikimą VSS. Kai VSS apskaita organizuojama centralizuotai, tiek VSS vadovas, tiek centralizuotai buhalterinės apskaitos funkcijas atliekančios …

Išmokų priskyrimo prie sąnaudų straipsnių ir kiti VSAFAS pasikeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1063) 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimaiNuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ naujai redakcijai:detaliau ir aiškiau reglamentuojamos išlaidų rūšys, priskirtinos prie sąnaudų straipsnio siekiant suteikti VSS aiškumo, kad visi VSS suprastų ir apskaitoje išlaidas priskirtų …

Išmokų priskyrimo prie sąnaudų straipsnių ir kiti VSAFAS pasikeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. (1)

 Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos 11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (toliau – VSAFAS) „Sąnaudos“, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 6 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-243 ir 24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, patvirtintas …

Ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas pagal VSAFAS

 Kokie buhalteriniai įrašai turėtų būti registruojami viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) buhalterinėje apskaitoje, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kai gauta sąskaita už paslaugas, kurios bus suteiktos po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio …

Tarpusavio operacijų derinimas

Vadovaujantis finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-403, 2020 m. sausio 13 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (skelbti) iki 2020 m. kovo 13 …

Turto, perduodamo VĮ Turto bankui, apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (1057) III. Nekilnojamojo turto perdavimas CTV atnaujintiVSS, perdavęs CTV turtą pagal turto atnaujinimo sutartis atnaujinti arba parduoti ir gautas lėšas skirdamas kitam turtui atnaujinti, nurašo iš apskaitos perduotą turtą ir registruoja:Perdavus turtą, kurio apskaitai taikoma įsigijimo savikaina, …

Turto, perduodamo VĮ Turto bankui, apskaita (1)

 Viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS), perdavęs turtą VĮ Turto bankui, kuris paskirtas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju (toliau – CTV), apskaitoje gali registruoti perduotas, grąžintas finansavimo sumas arba išankstinius apmokėjimus. Kokius buhalterinius įrašus, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės …

Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos naujovės (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 43 (1051) Gautinų ir mokėtinų sumų derinimas, kai gautinos ir mokėtinos sumos registruojamos pagal vieno VSS kitam VSS pateiktus dokumentusRekomendacijose nustatyta, kad gautinos (mokėtinos) sumos gali būti laikomos suderintomis pagal vieno VSS kitam VSS pateiktus šiuos dokumentus:pažymas dėl …

Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos naujovės (1)

 Artėja metų pabaiga, kai subjektai privalės atlikti ne tik ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų, bet ir tokio turto, kaip gautinos ir mokėtinos sumos, inventorizaciją. Inventorizacija – didelis darbas, kai tenka atlikti nemažai procedūrų, kad ji būtų tinkamai atlikta ir įforminta.Siekdama …

Kaip apskaitoje registruoti išlaidas, įsigijus prisijungimus (prieigas)?

 Didėjant skaitmenizacijai, popierinius leidinius keičia elektroniniai jų variantai, kuriuos galima skaityti įsigijus prisijungimą (prieigą), taip pat populiarėja įvairios duomenų bazės, kuriose galima rasti informaciją pagal reikiamą sritį.Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojui tenka nelengva užduotis išsiaiškinti, kaip įsigyti prisijungimai (prieiga) turėtų būti …

Pažyma dėl finansavimo sumų – ką reikia žinoti? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (1046) 3 pavyzdysProjekto vykdymo metu dalis padarytų VSS išlaidų (3 000 Eur) pripažintos netinkamomis finansuoti, todėl turi būti grąžinamos asignavimų valdytojui, kuris, gavęs pinigus, turės grąžinti juos į Valstybės iždą.VSS apskaitoje registruoja:D 4232xx4   FS iš ES …

Pažyma dėl finansavimo sumų – ką reikia žinoti? (1)

 Pažyma dėl finansavimo sumų – svarbus apskaitos dokumentas, todėl teisingai parodyta informacija joje užtikrina teisingus apskaitos duomenis tiek finansavimo gavėjo, tiek finansavimo davėjo apskaitoje ir sklandų derinimo procesą Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo sistemoje (toliau – VSAKIS). Kartu tai yra …