Ar visada želdynai yra biologinis turtas pagal 16-ąjį VSAFAS

 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas“ 2017 m. pabaigoje buvo išdėstytas nauja redakcija, tad tokio turto, kaip gyvūnai ir augalai, vertė 2018 metų finansinėje atskaitomybėje pateikiama pagal atnaujintus reikalavimus ir informacija metiniame aiškinamajame rašte detalizuojama naujuose 16-ojo VSAFAS prieduose.Plačiausiai pasitaikanti biologinio turto …

Finansavimo sumų apskaitos operacijos laikotarpio pabaigoje

 Kiekvieno mėnesio pabaigoje registruojant apskaitoje sukauptas sąnaudas, turi būti užregistruotos ir finansavimo pajamos. Biudžetinė įstaiga turi patikrinti, ar per mėnesį pripažintų finansavimo pajamų suma atitinka per mėnesį pripažintų sąnaudų sumą pagal kiekvieną valstybės funkciją, programą ir lėšų šaltinį. Jei randama …

Trumpalaikė turto nuoma viešojo sektoriaus subjektuose

 Valstybės ir savivaldybės turto nuomos pagrindiniai reikalavimai yra išdėstyti LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnyje. Šio įstatymo nauja redakcija įsigaliojo 2014 m. spalio 1 d. Pasikeitus teisės akto nuostatoms, atsirado tokie reikalavimai išnuomojant valstybės …

Finansavimo pajamų pripažinimas ir sąnaudų registravimas apskaitoje

 Finansavimo pajamos pripažįstamos, atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas, pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.Finansavimo pajamos gali būti pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, arba tą patį …

Naujos biudžeto išlaidų klasifikacijos naudojimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (968) 2.2.1.1.1.15 straipsnį „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“ sudaro materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos. Taip pat priskiriamos priežiūros ir paprastojo remonto darbų, kurie atliekami siekiant naudoti materialųjį turtą jo numatyto tarnavimo …

Naujos biudžeto išlaidų klasifikacijos naudojimas (1)

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. biudžetinės įstaigos savo išlaidas privalo skirstyti pagal naujai sudarytą biudžeto išlaidų klasifikaciją, kuri patvirtinta finansų ministro 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1K-343 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. …

Finansavimo sumų pripažinimas ir registravimas gavėjo apskaitoje

 Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.Lėšos, kurias biudžetinė įstaiga pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.Biudžetinės įstaigos apskaitoje …

Darbo apmokėjimo sistemos parengimas biudžetinėse įstaigose

 Nors Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas įsigaliojo 2017 m. vasario 1 d., tačiau ir šiandien, įdiegus darbo apmokėjimo sistemą pagal naujus reikalavimus, kyla klausimų ją įgyvendinant ir tobulinant.Pagal Darbo kodekso (DK) 140 str. 3 dalį, darbo apmokėjimo …

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 Janina K. iš Vilkaviškio raj. prašo paaiškinti apie reikalavimus grynojo turto pokyčių ataskaitai. 4-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (toliau – VSAFAS) „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ – nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) grynąjį turtą grupavimo ir …

Kada registruojamos sąnaudos

 „Kas priskiriama prie viešojo sektoriaus subjekto kitos veiklos sąnaudų ir kaip registruojamos sąnaudos?“ – klausia apskaitos darbuotoja Judita iš Pasvalio rajono. Viešojo sektoriaus subjektas, registruodamas sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią viešojo subjekto veiklą vykdant jos padarytos. Pagal veiklos rūšis …

Apskaitos klaidų taisymas

 „Kaip ataskaitose ištaisyti klaidas, kurios paaiškėjo sudarius finansinę atskaitomybę po pateikimo ir jos patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos?“, – klausia buhalterė Neringa. Paaiškėjus esminėms ar neesminėms klaidoms einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau padarytoms praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse …

Dar kartą apie finansinių ataskaitų rinkinio tikslus

 „Kokie finansinių ataskaitų rinkinio tikslai?“, – klausia viešajame sektoriuje dirbanti buhalterė Jolita B.Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, kuria naudojasi vartotojai, priimdami ir vertindami sprendimus …

Reikalavimai viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms

 Konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudaromos aiškiai ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodyti viešojo sektoriaus subjektų (VSS) grupės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.VSS grupės konsoliduotosios finansinės ataskaitos (toliau – konsoliduotosios finansinės ataskaitos) turi būti parengtos tokioms pačioms ūkinėms operacijoms …

Liekamųjų medžiagų apskaita

 Viešojo sektoriaus subjektai (VSS), nurašydami savo veikloje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą ar ūkinį inventorių ar jį rekonstruodami (remontuodami), atskirais atvejais jį išardo ar iškomplektuoja į atskirus mazgus, detales, antrines žaliavas, kurios turi tam tikrą ekonominę vertę. Tokiais atvejais VSS atsakingiems …

Dėl standartų taikymo

 „Kokie subjektai turi taikyti 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 15-ąjį VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir jais vadovautis, sudarydami finansines ataskaitas?“ – klausia buhalterė Gražina N. iš Kauno rajono. 15-asis viešojo sektoriaus …

Bilietų apskaita viešojo sektoriaus subjektuose

 Viešojo sektoriaus subjektai (VSS), kurie teikia kultūros, sporto, renginių organizavimo ir panašias paslaugas, mokestį už šių renginių lankymą renka, parduodami bilietus. Šie subjektai šiuos bilietus teisės aktų nustatyta tvarka gali gaminti patys, užsakyti spaustuvėse arba pagal sutartis platinti bilietus trečiųjų …

Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra žemesniojo lygio VSS finansinių ataskaitų rinkinio dalis, pildymas (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (900) Pinigų srautų ataskaitos B dalies I eilutėje rodomos visos išlaidos, panaudotos įsigyjant ilgalaikį turtą, tiek gautos kaip finansavimas, tiek paties VSS pajamos. II eilutėje parodomos visos įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį ir biologinį turtą. III ir …

Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra žemesniojo lygio VSS finansinių ataskaitų rinkinio dalis, pildymas (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 36 (900) Pinigų srautų ataskaitos A dalies III skyriuje parodomos veiklos išmokos, susijusios su darbo užmokesčio ir so­cia­linio draudimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, atsargų įsigijimo, socialinių išmokų, nuomos, kitų paslaugų įsigijimo, …

Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra žemesniojo lygio VSS finansinių ataskaitų rinkinio dalis, pildymas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 36 (900) VSS apskaičiavo pajamas už teikiamas paslaugas:D 226XXXX  K 74XXXXX   47 000 eurų. Paslaugų gavėjai sumokėjo už teikiamas paslaugas:D 241XXXX  K 226XXXX   35 000 eurų. VSS pervedė gautas įplaukas į biudžetą:D 2282XXX  K 241XXXX   32 000 eurų. VSS pateikė paraišką iždui susigrąžinti pajamų …

Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra žemesniojo lygio VSS finansinių ataskaitų rinkinio dalis, pildymas (1)

 Viešojo sektoriaus žemesniojo lygio metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas. Pinigų srautų ataskaitos pildymą reglamentuoja 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“.Pildant minėtą ataskaitą, reikėtų nepamiršti keleto …