So­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos, įmo­kų dy­džiai


Parengta pagal 2008 m. sausio 1 d.
galiojusius norminius aktus

So­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos, įmo­kų dy­džiai

Eil. Nr.
Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu
Draudimo rūšys
Įmokų dydis*
1.
Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai) ir asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas
Draudimas visoms rūšims (moka draudėjas ir apdraustasis)
31,70% +3%
31,11% + 3%
30,98% + 3%
2.
Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji, taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys
Draudimas visoms rūšims (moka draudėjas ir apdraustasis)
31,70% +3%
31,11% + 3%
30,98% + 3%
3.
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Valstybės saugumo departamento sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai
Draudimas visai pensijai ir nedarbo soc. draudimu
(moka draudėjas ir apdraustasis)
24,8% + 2,5%
4.
Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantys statutiniai tarnautojai
Draudimas visai pensijai ir nedarbo soc. draudimu
(moka draudėjas ir apdraustasis)
24,8% + 2,5%
5.
Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą
Draudimas visai pensijai ir nedarbo soc. draudimu
(moka draudėjas valstybės lėšomis)
27,3 %
6.
Valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai (nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negaunantys pajamų, susijusių su darbo santykiais) – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu. Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija
Draudimas visai pensijai ir nedarbo soc. draudimu
(moka draudėjas valstybės lėšomis)
27,3 %
7.
Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą
Draudimas pagrindinei pensijos daliai (moka apdraustasis)
50% bazinės pensijos
8.
Savarankiškai dirbantys asmenys:
– individualių įmonių savininkai;
– tikrųjų ūkinių bendrijų nariai;
– komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
– asmenys, turintys meno kūrėjo statusą ir užsiimantys individualia veikla;
– kiti asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).
Draudimas pagrindinei pensijos daliai arba visai pensijai
(moka apdraustasis)
50% bazinės pensijos arba 50% bazinės pensijos + 15% deklar. pajamų
9.
9.1. Šeimos pasirinkimu motina (įmotė), tėvas (įtėvis), faktiškai auginantis vaiką, arba vaiko globėjas, auginantys vaiką iki trejų metų
9.2. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį. Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005-07-01
Draudimas visai pensijai ir nedarbo soc. draudimu
(mokama valstybės lėšomis)
27,3 %
10.
Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai
Draudimas tik pagrindinei pensijos daliai (mokama valstybės lėšomis)
50% bazinės pensijos
11.
Profesinių mokyklų moksleiviai, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentai bei asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti persikvalifikuoti, jų profesinio mokymo (praktikos) įstaigoje ar įmonėje metu
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų soc. draudimas (mokama valstybės lėšomis)
1,00%
0,41 %
0,28%
12
12.1. Asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku
12.2. Nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų soc. draudimas
(moka draudėjas)
1,00%
0,41 %
0,28%

*Pa­sta­ba. Kon­kre­čių drau­dė­jų mo­ka­mų įmo­kų ta­ri­fas pri­klau­so nuo drau­dė­jo pri­sky­ri­mo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ta­ri­fų gru­pėms ir šių gru­pių įmo­kų ta­ri­fų (2008 me­tams pa­tvir­tin­ti to­kie ta­ri­fai: I gru­pei – 1,0 proc., II gru­pei – 0,41 proc., III gru­pei – 0,28 proc.). Pagrindas – Valstybinio socialinio fondo biudžeto 2008 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. X-1356 (Žin., 2007, Nr. 132-5359).