- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Socialinės apsaugos ir darbo sričiai numatomi sisteminiai ir efektyvūs sprendimai

Socialinės apsaugos ir darbo srityje daugiausia dėmesio bus skiriama nedarbui mažinti, socialinės partnerystės plėtrai, socialinei atskirčiai mažinti. Šiemet numatoma daug dėmesio skirti nedarbui mažinti, plėsti socialinę partnerystę, užtikrinti efektyvią darbo biržų veiklą, sukurti efektyvią socialinės paramos sistemą.  Vienas didžiausių iššūkių – gyventojų,  ypač jaunimo, užimtumo didinimas. Darbo vietų skaičius neauga taip sparčiai, kaip reikėtų, tad būtina imtis kompleksinių priemonių šiam klausimui spręsti. Šiuo metu rengiama nacionalinė užimtumo didinimo 2014-2020 m. strategija, kurioje numatoma  įtraukti į aktyvias veiklas jaunimą, bedarbius, mamas, priešpensinio amžiaus žmones. Vyriausybei strategijos kryptys bus pristatytos balandžio 1 d. Numatoma užtikrinti, kad, baigę formaliojo mokymo įstaigas, jaunuoliai per 4 mėnesius būtų įdarbinti arba jiems pasiūlyta gamybinė praktika ar stažuotė, galimybės įgyti profesijos praktinių įgūdžių konkrečioje darbo vietoje. Numatoma diegti priemones, kurios leistų nesimokantiems jauniems žmonėms grįžti į švietimo sistemą, įgauti žinių ir darbinių įgūdžių, iš esmės skatinti jaunimo savanorišką veiklą ir verslumą. Aktuali problema – tam tikrų sričių specialistų trūkumas darbo rinkoje. Rengiamos priemonės patrauklesnėms profesinio mokymo, perkvalifikavimo sąlygoms.

Jau užtikrinta, kad paramą darbo vietoms būtų galima gauti paprasčiau. Iki šiol norėdamas gauti paramą naujai darbo vietai įsteigti, darbdavys teritorinėms darbo biržoms turėjo pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą visai 100 proc. skiriamos subsidijos sumai. Šis reikalavimas sumažintas perpus. Parengti teisės aktai, kurie leis palengvinti specifinę įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmonės tvarką, kad jos galėtų kuo greičiau aprūpinti verslo įmones laikinaisiais darbuotojais, kai joms to labiausiai reikia, t. y. neatvykus į darbą nuolatiniams darbuotojams ar pritrūkus darbuotojų skubiems darbams atlikti ar užbaigti. Rengiamasi teikti ir papildomas subsidijas verslumui skatinti (subsidijos iš dalies kompensuoti darbo užmokesčiui būtų teikiamos verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams), tam numatyta 10 mln. litų struktūrinių ES fondų lėšų. Siekiant skatinti kaimiškųjų teritorijų bedarbius dalyvauti laikino užimtumo ir darbinių įgūdžių palaikymo projektuose, pasirengta įvesti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus, kas palengvins samdyti žmones trumpalaikiams darbams. Nemažai dėmesio numatoma skirti ir darbo biržų veiklos efektyvumui didinti, kad jos taptų pagalbininkėmis tiek darbo ieškantiems, tiek jį siūlantiems. Nuo 2013 m. sausio 1 d. visose teritorinėse darbo biržose jau įdiegtas į rezultatus orientuotos veiklos modelis. Konsultantui dirbant su bedarbiu ar įspėtu apie atleidimą žmogumi, bus įvertinamas jo pasirengimas darbo rinkai, motyvacija, pagal individualius poreikius numatytos konkrečios priemonės įsidarbinimo galimybėms padidinti. Nuo pasiektų rezultatų priklausys ir konsultanto įvertinimas.

Rengiami teisės aktų projektai, įgyvendinsiantys nacionalinės (bazinės) pensijos laipsnišką mokėjimo perdavimą valstybės biudžetui ir griežtesnį „Sodros“ lėšų naudojimą pagal paskirtį. Planuojama tobulinti teisinį reguliavimą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų rezervo sudarymo ir jo naudojimo tvarkos. Pasirengta pensijų sistemos pertvarkai, kai žmonės nuo šių metų balandžio iki rugsėjo turės apsispręsti, kaip kaups pensijai ateityje: ar toliau kaups pensijų fonduose ankstesnėmis sąlygomis, ar tęs kaupimą papildomai primokėdami savo lėšomis ir gaudami papildomą įmoką iš valstybės biudžeto, ar stabdys kaupimą.

Taip pat parengti teisės aktų projektai, kurie leis užtikrinti, kad socialinę paramą gautų tie, kuriems jos iš tiesų reikia, ir ja nebūtų piktnaudžiaujama. Asmenys taip pat bus skatinami dirbti, o ne gyventi iš pašalpų. Siekiant skaidriau ir efektyviau skirstyti paramą, bus suteikta daugiau teisių savivaldybių administracijai priimant sprendimus dėl piniginės socialinės paramos teikimo. Numatoma nuo kitų metų socialinės pašalpos teikimą perduoti savivaldybėms vykdyti kaip savarankišką savivaldybių funkciją. Parengti teisės aktų projektai, kuriais numatoma teikti socialinę paramą mokiniams šeimose ir šeimynose globojamiems vaikams bei asmenims, jei šie tęsia bendrojo lavinimo ugdymo mokslus suėjus pilnametystei ir gauna globos (rūpybos) išmoką. Taip pat numatoma didinti nemokamo moksleivių maitinimo aprėptį. Diegiama ir modernizuota socialinės paramos šeimai informacinė sistema suteiks galimybę savivaldybių gyventojams gauti paslaugas neišeinant iš namų: pateikti pažymas ar prašymus. Parengtas įstatymo projektas, leisiantis lanksčiau ir efektyviau teikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti mažas pajamas turinčioms šeimoms.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija