AB „Agrowill Group“ nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų ir galimai pažeidė kitų akcininkų teises

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą, nustatė, kad AB „Agrowill Group“ nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų, o dalis 2014 m. išleistų „Agrowill Group“ akcijų gali būti nevisiškai apmokėtos, tuo padarant žalą bendrovei ir pažeidžiant akcininkų teises. Tyrimo metu nustatyta, kad AB „Agrowill Group“, sudarydama 2014 m. metines konsoliduotąsias ir bendrovės finansines ataskaitas, nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų, todėl pažeidė Vertybinių popierių įstatymą. Pažeidimai nustatyti bendrovei pavaizduojant apskaitoje įsipareigojimus bankui, vertinant investicijų į patronuojamąsias įmones vertės sumažėjimą, atskleidžiant informaciją apie pasėlių vertinimą. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad UAB „eTime invest“ akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AB „Agrowill Group“ 2014 m. išleistų naujų akcijų, tikroji vertė yra nepagrįsta. Bendrovė neįvertino visų iki akcijų pasirašymo įvykusių reikšmingų aplinkybių, kurios turėjo įtakos UAB „eTime invest“ akcijų paketo vertei. Dėl to AB „Agrowill Group“ išleistos naujos akcijos gali būti nevisiškai apmokėtos, tuo padarant žalą bendrovei ir pažeidžiant akcininkų teises. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už finansinių ataskaitų neatitiktį tarptautiniams apskaitos standartams AB „Agrowill Group“ skyrė įspėjimą ir įpareigojo bendrovę, rengiant 2015 m. finansines ataskaitas, retrospektyviai jas ištaisyti ir iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AB „Agrowill Group“ įstatinio kapitalo, tikrąją vertę. Nustačius, kad AB „Agrowill Group“ akcijos yra nevisiškai apmokėtos, bendrovė privalo ištaisyti susidariusią situaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Smulkiesiems akcininkams šiuo metu jokių papildomų veiksmų dėl to imtis nereikia. Šaltinis: Lietuvos bankas  

Didinamas azartinių lošimų srities skaidrumas

Finansų ministerija parengė ir suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei pateikė Azartinių lošimų įstatymo pakeitimų projektą, kuriuo siekiama užtikrinti skaidresnę azartinių lošimų organizatorių veiklą, visus azartinių lošimų automatus sujungiant į bendrą sistemą. Be to, šie pakeitimai leis užkardyti korupcijos apraiškų galimybes lošimų priežiūrą atliekančiose institucijose. Siūloma nustatyti, kad kiekviena bendrovė, organizuojanti azartinius lošimus ir eksploatuojanti lošimo automatus, privalo juos sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis. Minėta sistema užfiksuotus ir apdorotus lošimo automatų identifikacinius (automato serija ir numeris), veikimo ir elektroninių skaitiklių duomenis perduos saugoti Lošimų priežiūros tarnybos administruojamai lošimo automatų kontrolės sistemai. „Naujos teisinio reguliavimo nuostatos padėtų sumažinti tiek verslo subjektų, tiek priežiūros tarnybų administracinę naštą, nes lošimo automatų veikla būtų kontroliuojama ir duomenys apskaitomi  nuotoliniu būdu. Taip būtų sukurtos sąlygos atsisakyti lošimo automatų patikrinimų lošimų organizavimo vietose, pakartotinio jų plombavimo, lošimo įrenginių apskaitos žurnalų pildymo ir finansinių ataskaitų teikimo fiziniu būdu“, – sakė finansų ministras Rimantas Šadžius. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, azartinių lošimų organizatorių veikla yra tikrinama lošimų organizavimo vietose visoje Lietuvoje, tam skiriant papildomų lėšų. Be to, dabar galiojančių reikalavimų įgyvendinimas didina ir lošimus organizuojančių bendrovių laiko bei finansines sąnaudas. Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje eksploatuojami 4363 lošimo automatai, iš kurių – apie 1200 pažangūs ir galėtų būti sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad ne visi šiuo metu eksploatuojami lošimo automatai galės būti sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą (tam reikės juos arba modifikuoti, arba keisti naujais), projektu siūloma nustatyti pereinamąjį laikotarpį minėtam reikalavimui įgyvendinti,   t. y., siūloma nustatyti, kad nauji reikalavimai įsigaliotų 2019 m. lapkričio 1 dieną. Šaltinis: Finansų ministerija