- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Svarstys Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą

Seimas pradėjo svarstyti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama suvienodinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vienodos kvalifikacijos ir sudėtingumo darbą, galimybę gauti teisingą apmokėjimą už darbą iš valstybės ir savivaldybių biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose institucijose. Teikiamu įstatymo projektu biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės, atsižvelgiant į tai, kokio lygio išsilavinimas reikalingas konkrečioms pareigoms  eiti, suskirstytos į 4 lygius: A, B, C ir D. Darbo užmokestį sudarys: pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą bei budėjimą, premijos. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas galės būti didinamas iki 65 proc., papildomai įvertinus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytą pripažinimą, ar atskirų profesijų trūkumą darbo rinkoje, ar darbuotojų aukštą kvalifikacinę kategoriją, palyginus su tos pačios darbuotojų grupės kvalifikacine kategorija. Pareiginės algos kintamoji dalis priklausys nuo praėjusiais metais pasiektų rezultatų, vertinamų pagal vadovui ar darbuotojui iš anksto nustatytas metines užduotis, ir negalės viršyti 50 proc. pastoviosios dalies. Pareiginę algą numatoma susieti su baziniu dydžiu, kuris šiuo metu taikomas valstybės tarnautojų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų bei teisėjų darbo užmokesčiui apskaičiuoti ir kurį Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas kasmet. Šiuo metu tarnybiniai atlyginimai nustatomi taikant bazinę mėnesinę algą (BMA), kurią nustato Vyriausybė. Šis įstatymas nebūtų taikomas mokslo darbuotojams, diplomatams, specialiųjų misijų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir kitiems asmenims, su kuriais Užsienio reikalų ministerija sudaro delegavimo sutartis, taip pat pedagogams, treneriams ir vystomojo bendradarbiavimo projektuose dalyvaujantiems darbuotojams.  Pritarus projektui po pateikimo, prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 3 d.

Šaltinis: Seimas