- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuo autorinių atlyginimų

Registracijos Nr. (18.18-31-1)-R-7871 2011-08-22 VMI, gavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimą dėl gyventojų, gaunančių autorinius atlyginimus, socialinio draudimo įmokų mokėjimo, informuoja: LR valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 171-6295; toliau – Valstybinio socialinio draudimo įstatymas) nustatyta, kad socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų iš draudėjų – Lietuvos vienetų pagal autorines sutartis gaunamų pajamų, išskyrus atvejus, kai tokias pajamas gauna gyventojai, versdamiesi individualia veikla. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnyje numatyta, kad socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus, taip pat nuo autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose, kūrinių atgaminimą reprografijos būdu ir kūrinių bei gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais, pajamų, gautų už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu. Pasitaiko atvejų, kai draudėjai – Lietuvos vienetai autorines sutartis pakeičia autorinėmis licencinėmis sutartimis, kuriose nurodo, kad gyventojams išmokėtas atlyginimas už kūrinių panaudojimą pagal suteiktas licencijas. Paaiškiname, kad pagal autorinę sutartį autorius savo turtines teises į kūrinį, kuris yra autorių teisių objektas, perduoda kitam asmeniui negrįžtamai. Autorine licencine sutartimi autorius kitiems asmenims tik suteikia teises pasinaudoti kūriniu. Siekiant užtikrinti teisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą, pagrįstą tinkamu autorinių sutarčių sudarymu, draudėjų – Lietuvos vienetų mokestinių patikrinimų metu turėtų būti vertinama, ar, vengiant mokėti socialinio draudimo įmokas, autorinės sutartys nebuvo keičiamos autorinėmis licencinėmis sutartimis. Patikrinimo metu draudėjo ar apdraustojo turi būti pareikalauta pateikti autorinių licencinių sutarčių įforminimo pagrįstumą patvirtinančius dokumentus. Nustačius konkrečius atvejus, kai, vengiant mokėti socialinio draudimo įmokas, autorinės sutartys buvo pakeistos autorinėmis licencinėmis sutartimis arba buvo sudarytos autorinės licencinės sutartys, taikant LR mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatytą turinio viršenybės prieš formą principą, tokios sutartys gali būti vertinamos kaip mokestinės naudos siekimas. Lietuvos vienetų pagal autorines licencines sutartis nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos tokios išmokos gali būti pripažintos pagal autorines sutartis išmokėtomis išmokomis, nuo kurių, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

Šaltinis: VMI 2011-09-06