Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas


1. Kas moka valstybinio socialinio draudimo įmokas už asmenis, dirbančius pagal darbo sutartis, narystės ar tarnybos pagrindu?

Šaltinis: „Sodra“
2009-03-12


Asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, narystės ar tarnybos pagrindu, valstybinio socialinio draudimo įmokas privalo mokėti apdraustieji ir draudėjai (darbdaviai).
(VSD įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., Žin., 2004, Nr. 171–6295)
2. Kas apskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjo ir apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo įmokas?
Draudėjo ir apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo įmokas į Fondą apskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas.
(VSD įstatymo 9 str. 1 d.; Žin., 2007, Nr. 138–5651)
3. Nuo kurios darbo dienos draudėjas apskaičiuoja, išskaito ir moka valstybinio socialinio draudimo įmokas?
Draudėjas valstybinio socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja, išskaito ir moka nuo tos dienos, kurią apdraustasis pradeda dirbti, neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datą.
(VSD įstatymo 9 str. 1 d.; Žin., 2007, Nr. 138–5651)
4. Kada draudėjas privalo sumokėti nuo darbo užmokesčio (atlyginimo) apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas?
Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.
(VSD įstatymo 9 str. 2 d.; Žin., 2007, Nr. 138–5651)
5. Kada privalo sumokėti apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas įstaigos ir organizacijos, visiškai išlaikomos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų?
Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.
(VSD įstatymo 9 str. 2 d.; Žin., 2007, Nr. 138–5651)
6. Kokiais valstybinio socialinio draudimo mokėjimo terminais Fondo biudžetui gali atsiskaityti už samdomus darbuotojus žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatyvai ir ūkininkai?
Žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatyvai ir ūkininkai už samdomus darbuotojus valstybinio socialinio draudimo įmokas į Fondą gali sumokėti iš anksto draudėjo ir Fondo valdybos teritorinio skyriaus pasirašytose sutartyse nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 15 dienos. Kalendoriniais metais gali būti pasirašyta tik atsiskaitymo už einamuosius kalendorinius metus sutartis.
(VSD įstatymo 9 str. 3 d.; Žin., 2004, Nr. 171–6295)