Laikraštis + elektroninė versija

2005 metais savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos” redakcija išleido savaitraščio elektroninę versiją. Tai ypatingas produktas, suteikiantis naujas galimybes „AAM aktualijų” skaitytojams. Nuo 2009 m. savaitraščio skaitytojai turi galimybę skaityti „AAM aktualijas” ne tik ant sa­vo dar­bo sta­lo, bet ir svetainėje – www.aktualijos.lt. El. versijos prenumeratoriai gali skaityti, ieškoti savaitraščio straipsnių bei naujausios ir aktualiausios informacijos mūsų puslapyje. Be tų pačių funkcijų, kurias turėjo senoji, savaitraščio el. versija yra dar patogesnė – ja naudotis bus galima bet kurioje vietoje, kur yra interneto ryšys.

Siūlome įsigyti savaitraščio „AAM aktualijos” komplektą:

www.aktualijos.lt

+

„AAM ak­tu­a­li­jų“ elek­tro­ni­nė ver­si­ja internete

 

„AAM ak­tu­a­li­jų“ laik­raš­tis

Komplekto išankstinio apmokėjimo sąskaitą galite atsispausdinti čia.

Komplektą prenumeruoti verta, nes savaitraščio „AAM aktualijos” el. versijoje yra:

  • Archyvas. Svetainėje kaupiamas „AAM aktualijų” archyvas. Tai labai patogu – nereikia rinkti ir segti laikraščių.
  • Paieška. Su­si­kau­pus de­šim­tims ar šim­tams sa­vait­raš­čio nu­me­rių, la­bai sun­ku ras­ti rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos. Už­si­pre­nu­me­ra­vu­sie­ji „AAM ak­tu­a­li­jų“ kom­plek­tą tu­ri ga­li­my­bę, įve­dę pa­ieš­kos lau­ke­ly­je rak­ti­nį žo­dį ar žo­džių jun­gi­nį (pvz., 23-ia­sis VAS, PVM ir pan.), greitai surasti reikalingą straips­nį.
  • Spausdinimo galimybė. Jei Jūs no­rė­si­te pa­si­da­lin­ti in­for­ma­ci­ja su sa­vo ko­le­ga, pri­seg­ti prie by­los, pa­skai­ty­ti na­muo­se, bet ko­kį esa­mą teks­tą ga­lė­si­te at­si­spaus­din­ti.
„AAM ak­tu­a­li­jų“ elek­tro­ni­nė ver­si­ja yra ge­ra pa­gal­bi­nin­kė nuo­lat kei­čian­tis in­for­ma­ci­jai finansų, mokesčių, audito klausimais, ku­ri ypač rei­ka­lin­ga sun­kia­me va­do­vo, bu­hal­te­rio, au­di­to­riaus dar­be. Jei laiku negavote “AAM aktualijų” arba pamiršote slaptažodį elektroninei versijai skaityti, prašome skambinti telefonu (8 5) 2617363 arba rašyti el. paštu: info@aktualijos.lt.