Verslo apskaitos standartai

Priimti standartai

Pavyzdinis sąskaitų planas
(pavyzdinis sąskaitų planas naudojamas verslo apskaitos standartų nuostatoms aiškinti ir nėra privalomas)

1-asis verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“

2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas“

3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“

4-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“

5-asis verslo apskaitos standartas „Pinigų srautų ataskaita“

6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“

7-asis verslo apskaitos standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“

8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“

9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos“

10-asis verslo apskaitos standartas „Pajamos“

11-asis verslo apskaitos standartas „Sąnaudos“

12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“

13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas“

14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai“

15-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotąsias įmones“

16-asis verslo apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“

17-asis verslo apskaitos standartas „Biologinis turtas“

18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

19-asis verslo apskaitos standartas „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“

20-asis verslo apskaitos standartas „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“

21-asis verslo apskaitos standartas „Dotacijos ir subsidijos“

22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“

23-iasis verslo apskaitos standartas „Turto nuvertėjimas“

24-asis verslo apskaitos standartas „Pelno mokestis“

25-asis verslo apskaitos standartas „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“

26-asis verslo apskaitos standartas „Išvestinės finansinės priemonės“

27-asis verslo apskaitos standartas „Koncesijos sutartys“

28-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių likvidavimas“

29-asis verslo apskaitos standartas „Tarpinė finansinė atskaitomybė“

30-asis verslo apskaitos standartas „Susiję asmenys“

31-asis verslo apskaitos standartas „Atlygis darbuotojui“

33-iasis verslo apskaitos standartas „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“

34-asis verslo apskaitos standartas „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“

35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas“

36-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“

37-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties objektus“

38-asis verslo apskaitos standartasNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos

39-asis verslo apskaitos standartas „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

41-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių skaidymas“

43-iasis verslo apskaitos standartas „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos”