II-asis kalėdinis “AAM aktualijų” boulingo turnyras (2005-12-07)


Iš­ko­vo­ti ti­tu­lą ar po­zi­ci­jas yra leng­viau, ne­gu vi­sa tai ap­gin­ti. Šia vi­siems ge­rai ži­no­ma ne tik spor­to tie­sa gruo­džio 7-ąją die­ną Vil­niaus „Ka­ro­li­nos bou­lin­ge“ įsi­ti­ki­no tra­di­ci­niu ta­pu­sio „Ap­skai­tos, au­di­to ir mo­kes­čių ak­tu­a­li­jų“ bou­lin­go tur­ny­ro da­ly­viai. Per­nykš­čiai čem­pio­nai ir fi­na­li­nin­kai li­ko už pri­zi­nin­kų bor­to, o čem­pio­nų tau­re džiau­gė­si UAB „Ste­kas“ ko­man­da.

Dviem tu­rais vy­ku­sia­me de­vy­nių eki­pų tur­ny­re pir­mą­sias tris vie­tas už­ėmu­sias ko­man­das sky­rė vos… 12 taš­kų. Toks at­kak­lu­mas re­ta­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te pa­si­tai­ko.
Čem­pio­nais ta­pęs „Ste­ko“ ko­lek­ty­vas su­rin­ko 1 455 taš­kus, ant­rą­ją vie­tą už­ėmu­si Kau­no ap­skri­ties pro­fe­sio­na­lių bu­hal­te­rių klu­bo (KAPBK) I ko­man­da pel­nė 1 450 taš­kų, o tre­či­ą­ja vie­ta tu­rė­ję ten­kin­tis Lie­tu­vos au­di­to­rių rū­mai – 1 443 taš­kus. Per­nykš­čiai čem­pio­nai AB „Au­dė­jas“ žai­dė­jai li­ko tik šeš­ti – 1 339 tšk., o vi­ce­čem­pio­nai AB „Lietuvos geležinkeliai“ užėmė ketvirtąją vietą – 1 427 tšk. Po pirmojo turo jie buvo ati­tin­ka­mai treti ir pirmi, bet an­tra­ja­me varžovai pasirodė esą pajėgesni. Tarp jų įsi­ter­pė tur­ny­ro ren­gė­ja – „AAM ak­tu­a­li­jų“ ko­man­da, su­rin­ku­si 1 393 taš­kus ir įsi­tai­siu­si per pa­tį „auk­so vi­du­rį“, kaip ir de­ra šei­mi­nin­kams. Tur­ny­ro or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vas, „AAM ak­tu­a­li­jų“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Al­gir­das Lin­kus įtei­kė nu­ga­lė­to­jų tau­rę „Ste­ko“ ka­pi­to­nui ir ben­dro­vės di­rek­to­riui Jo­nui Ja­sui, o auk­so spal­vos me­da­lius – ir bu­hal­te­rei eks­per­tei Jur­gi­tai Ba­nai­ty­tei, pro­gra­muo­to­jams Gin­ta­rui Če­pui, Egi­di­jui Šmi­gels­kui, Gied­riui Vai­tu­le­vi­čiui bei kon­sul­tan­tui An­driui Za­bu­liui. Dar vie­ną pri­zą – pa­veiks­lą – čem­pio­nams įtei­kė ti­tu­lo ne­ap­gy­nu­sios „Au­dė­jo“ ko­man­dos ly­de­ris, ku­ris įkal­bė­jo „Ste­ko“ ka­pi­to­ną dar ir pa­si­keis­ti marš­ki­nė­liais. Tau­res bei me­da­lius ga­vo ir ki­tas pri­zi­nes vie­tas už­ėmu­sios ko­man­dos, dar ke­li pri­zai ati­te­ko as­me­niš­kai ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­siems žai­dė­jams. Spe­cia­lus pri­zas už ab­so­liu­čiai ge­riau­sią re­zul­ta­tą ati­te­ko KAPBK I ko­man­dos ly­de­rei Jū­ra­tei Gry­bie­nei, ku­ri per dvi par­ti­jas pel­nė 296 taš­kus ir pa­de­monst­ra­vo ide­a­lų sta­bi­lu­mą, abie­jo­se par­ti­jo­se su­rink­da­ma po 148 taš­kus. Tarp vy­rų ge­riau­siai pa­si­ro­dęs „AAM ak­tu­a­li­jų“ žai­dė­jas Ge­di­mi­nas Šin­kū­nas pel­nė 279 taš­kus, jo sėk­mę lė­mė pui­kiai su­žais­ta ant­ro­ji par­ti­ja – 161 taš­kas. Spe­cia­lus pri­zas bu­vo pa­skir­tas ir už ne­pa­vy­ku­sius me­ti­mus – jį ga­vo UAB „Au­di­tas“ at­sto­vė Bo­že­na Ra­kov­ska. Ki­tas pri­zas – už ak­ty­vu­mą – ati­te­ko net dvi ko­man­das į tur­ny­rą at­siun­tu­sio Kau­no ap­skri­ties pro­fe­sio­na­lių bu­hal­te­rių klu­bo pre­zi­den­tei Ma­ri­jo­nai Ušins­kie­nei. Už aukš­čiau­sias pa­rei­gas pa­gerb­tas Lie­tu­vos bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių aso­cia­ci­jai at­sto­va­vęs fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ras Jau­nius Si­mo­na­vi­čius.
Tur­ny­ro ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją vai­ni­ka­vo fe­jer­ver­kai ir di­džiu­lio tor­to ra­ga­vi­mas.Tur­ny­ro ren­gė­jai ga­lu­ti­nai pa­ti­kė­jo, kad ka­lė­di­nio bu­hal­te­rių bou­lin­go tra­di­ci­ja gy­va ir ki­tais me­tais įvyks jau tre­čia­sis tur­ny­ras. Gal­būt dar gau­ses­nis da­ly­viais ir su dar dau­giau pri­zų.
Ant­ro­jo „AAM ak­tu­a­li­jų“ bou­lin­go tau­rės tur­ny­ro ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai
1. UAB „Ste­kas“ – 1 455 tšk. (I tu­ras – 717, II – 738)
2. Kau­no ap­skri­ties pro­fe­sio­na­lių bu­hal­te­rių klu­bo I ko­man­da – 1 450 tšk. (697+753)
3. Lie­tu­vos au­di­to­rių rū­mai – 1 443 tšk. (689+754)
4. AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ – 1 427 tšk. (721+706)
5. „AAM ak­tu­a­li­jos“ – 1 393 tšk. (683+710)
6. AB „Au­dė­jas“ – 1 339 tšk. (705+634)
7. Lie­tu­vos bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių aso­cia­ci­ja – 1 178 tšk. (584+594)
8. Kau­no ap­skri­ties pro­fe­sio­na­lių bu­hal­te­rių klu­bo II ko­man­da – 1 075 tšk. (521+554)
9. UAB „Au­di­tas“ – 1 037 tšk. (553+481).