Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Vykdant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą ir įgyvendinant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą buvo parengti 26 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS). Kai kurių standartų nuostatos buvo papildytos ir (arba) patikslintos atsižvelgiant į viešojo sektoriaus subjektų grupės, kurie pradėjo taikyti VSAFAS nuo 2009 m., pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pastebėtus trūkumus pateiktose finansinėse ataskaitose, viešojo sektoriaus subjektų teikiamus klausimus, taip pat į Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS) projekto kūrimo ir diegimo metu nustatytus neatitikimus.

Pavadinimas

Dokumentai

Aktuali redakcija

VSAFAS ir kituose teisės aktuose vartojamų sąvokų žodynėlis** Sąvokų žodynėlis
1-asis VSAFAS – „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-025 redakcija) 1_VSAFAS 1 VSAFAS
2-asis VSAFAS – „Finansinės būklės ataskaita“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-026 redakcija) 2_VSAFAS 2 VSAFAS
Priedai
3-asis VSAFAS – „Veiklos rezultatų ataskaita“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-027 redakcija) 3_VSAFAS
3 VSAFAS
Priedai
4-asis VSAFAS – „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-028 redakcija) 4_VSAFAS 4 VSAFAS
Priedai
5-asis VSAFAS – „Pinigų srautų ataskaita“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-029 redakcija) 5_VSAFAS 5 VSAFAS
Priedai
6-asis VSAFAS – „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-030 redakcija) 6_VSAFAS 6 VSAFAS
Priedai
7-asis VSAFAS – „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ (finansų ministro 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-456 redakcija)7_VSAFAS
8-asis VSAFAS – „Atsargos“ (finansų ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1K-031 redakcija) 8_VSAFAS 8 VSAFAS
Priedai
9-asis VSAFAS – „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-032 redakcija) 9_VSAFAS 9 VSAFAS
Priedai
10-asis VSAFAS – „Kitos pajamos“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-033 redakcija) 10 VSAFAS
10 VSAFAS
10 VSAFAS
1 Priedas
2 Priedas
11-asis VSAFAS – „Sąnaudos“ (finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-490 redakcija) 11_VSAFAS
12-asis VSAFAS – „Ilgalaikis materialusis turtas“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-034 redakcija) 12 VSAFAS 12 VSAFAS
Priedai
13-asis VSAFAS – „Nematerialusis turtas“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-035 redakcija) 13 VSAFAS 13 VSAFAS
Priedai
14-asis VSAFAS – „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-036 redakcija) 14 VSAFAS 14 VSAFAS
15-asis VSAFAS – „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-037 redakcija) 15 VSAFAS 15 VSAFAS
16-asis VSAFAS – „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ (finansų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-216 redakcija) 16 VSAFAS
17-asis VSAFAS – „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-038 redakcija) 17 VSAFAS 17 VSAFAS
1-3 priedai
4-13 priedai
18-asis VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ (finansų ministro 2010 m. liepos 20 d įsakymo Nr. 1K-225 redakcija) 18_VSAFAS
19-asis VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ (patvirtintas 2008 m. gegužės 14 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-176) 19 VSAFAS
20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-039 redakcija) 20 VSAFAS 20 VSAFAS
Priedai
21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ (finansų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1K-243 redakcija) 21_VSAFAS
22-asis VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ (patvirtintas 2008 m. liepos 4 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-229) 22_VSAFAS
23-asis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-040 redakcija) 23 VSAFAS 23 VSAFAS
24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (finansų ministro 2010 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 1K-334)24 VSAFAS
25-asis VSAFAS „Segmentai“ (finansų ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1K-179 redakcija) 25 VSAFAS
26-asis VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ (finansų ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-034 redakcija) 26 VSAFAS

* Pateiktos visos VSAFAS formos viename dokumente. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniui parengti parenkamos formos, atsižvelgiant į VSAFAS reikalavimus.

** Šis sąvokų žodynėlis parengtas 2009 m. sausio mėn., t. y. žodynėlio sąvokos atitinka tuo metu galiojančiuose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

Atnaujinimo data: 2011-10-03 14:10

Paskelbta iš LR finansų ministerijos internetinės svetainės

Į viršų